170/1992. (XII. 22.) Korm. rendelet

a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pihenőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól

A Kormány a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya - a helyi önkormányzatok kivételével - a Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervekre és az e szervekkel közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre, ügykezelőkre és fizikai alkalmazottakra (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) terjed ki.

(2)[1] A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalának köztisztviselőire a rendelet 4. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. § (1)[2] A munkaidő - a (2) bekezdés kivételével - hétfőtől csütörtökig 8-16.30 óráig, pénteken 8-14 óráig tart. A munkaidőn belül napi 30 pere munkaközi szünetet kell biztosítani.

(2) A közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) egyes szervezeti egységeknél vagy munkakörökben az (1) bekezdéstől eltérő munkaidő-beosztást is megállapíthat.

(3) Rugalmas munkaidőbeosztás alkalmazása esetén 9 órától 14 óráig tartó törzsidőben a munkahelyen kell tartózkodni.

3. § A köztisztviselő jutalomban részesíthető. A jutalmazás eljárási rendjét a hivatalvezető állapítja meg.

4. § (1) A köztisztviselő 25, 30, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.

(2) A jubileumi jutalom

a) 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi;

b) 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi;

c) 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg.

(3) A köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni

a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat;

b) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálat idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra;

c) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító szolgálat idejéből 5 év vagy ennél kevesebb van hátra.

(4) Ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő halála miatt szűnik meg, a (3) bekezdésben foglalt szabály alkalmazása alapján járó jubileumi jutalmat az örökösnek kell kifizetni.

5. § A helyettesítés rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

6. §[3]

7. § (1) A köztisztviselő kedvezményes munkahelyi étkezésre vagy étkezési hozzájárulásra jogosult.

(2) Az étkezési hozzájárulás (a munkahelyi étkezés támogatásának) havi mértéke az illetményalap 5%-a.

(3) A hivatal vezetője az étkezési hozzájárulás mértékét legfeljebb az illetményalap 10%-áig, vagy a helyi közétkeztetés havi önköltségi árának 50%-ig felemelheti.

8. § (1) A köztisztviselőnek naptári évenként az illetményalap 100-150%-ig terjedő ruházati költségtérítés adható. Munkaruha-, illetve védőruha-ellátásban részesülő köztisztviselő ruházati költségtérítésben nem részesíthető.

(2) A közszolgálati jogviszony hat hónapot meghaladó szünetelése esetén, vagy ha a közszolgálati jogviszony évközben keletkezik, illetve szűnik meg, a ruházati költségtérítés időarányos része jár.

(3) A közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a felvett ruházati költségtérítés időarányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztviselő végkielégítésre jogosult, továbbá ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.

(4) A hivatalvezető állapítja meg a ruházati költségtérítés - az (1) bekezdésben megállapított keretek közötti - mértékét, valamint a kifizetés és az elszámolás feltételeit.

9. § A köztisztviselő naptári évenként az illetményalap 75-100%-ig terjedő üdülési hozzájárulásban részesíthető. A hivatalvezető állapítja meg - az e rendeletben meghatározott keretek között - az üdülési hozzájárulás mértékét és kifizetési feltételeit.

10. § (1) A köztisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet:

a) a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet;

b) lakásépítési, -vásárlási támogatás;

c) albérleti díj hozzájárulás;

d) családalapítási támogatás;

e) telefonkötvény- és telefonrészvény-előleg;

f) szociális támogatás;

g) illetményelőleg;

h) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési nyelvtanulási támogatás.

(2) A közigazgatási szervnél a (1) bekezdés alapján adható juttatásokat, annak feltételeit, mértékét a hivatalvezető állapítja meg.

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A köztisztviselő a Ktv. hatálybalépésének a napjától e rendelet szerint jogosult jubileumi jutalomra, ha 1992. július 1-jét követően tölti be a 25, a 30, illetve a 40 éves közszolgálati jogviszonyát.

(3) Az a köztisztviselő, aki korábbi jogszabály alapján már részesült jubileumi jutalomban, e rendelet alapján a 25, illetve a 40 évi közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalomra ismételten nem jogosult.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1997. évi CI. törvény 72. § (3) bekezdése e) pontja. Hatályos 1998.01.01.

[2] Megállapította a 165/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi CI. törvény 72. § (3) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 1998.01.01.