3/1992. (II. 10.) KTM rendelet

a Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek kijelöléséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7. §-a, valamint a végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1977. OTvH határozatával létesített Gemenci Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, illetve erdőgazdasági üzemtervi jelű, 2117,4 hektár kiterjedésű területet.

2. § A fokozott védelem célja a tájegység jellegzetes erdőtársulásainak és gazdag élővilágának megőrzése.

3. § A fokozottan védett területek területegységenkénti megoszlása:

1. Taplós 29,8 ha

2. Sárosalja 54,3 ha

3. Felsőgemenc 63,8 ha

4. Keselyűsi Duna 154,7 ha

5. Forgó-tó 33,5 ha

6. Decsi Holt-Duna 412,8 ha

7. Feketeerdő 229,2 ha

8. Veránka-Buvat 250,9 ha

9. Dél-Veránka 133,0 ha

10. Cserta 201,3 ha

11. Nyéki Holt-Duna 181,5 ha

12. Gyűrűsalj 151,3 ha

13. Kádársziget 82,3 ha

14. Malomtelelő 108,4 ha

15. Különálló területek 30,6 ha

4. § Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.

Keresztes K. Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 3/1992. (II. 10.) KTM rendelethez

A Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek ingatlannyilvántartási helyrajzi számai és erdőgazdasági üzemtervi jelei

A csak számmal jelölt erdőtagok teljes területükkel fokozott védelmet kapnak.

Tartalomjegyzék