1992. évi LXXXI. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

1. § A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló, többször módosított 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fegyveres erők és a rendőrség hivatásos állományú tagjai pártban tisztséget nem tölthetnek be."

2. § (1) A Tv. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A bíróság az ügyészség indítványára - a párt társadalmi szervezetként való további működésének érintetlenül hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet."

(2) A Tv. 3. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A párt feloszlása esetén a párt bejegyzett képviselője a következő tartalmú közleményt köteles megjelentetni a Magyar Közlönyben:

a) annak megjelölését, hogy a hitelezők a közlemény megjelenésétől számított 90 napon belül hol jelenthetik be követeléseiket;

b) a párt kíván-e alapítványt létrehozni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a párt a gazdálkodásra vonatkozó iratait a zárlati munkák elvégzését követően átadja a bíróságnak.

(7) A bíróság a párt feloszlása esetén a nyilvántartásból a pártot akkor törli, ha a párt a gazdálkodásra vonatkozó iratait átadta, igazolja a hitelezők kielégítését és

a) az alapítvány nyilvántartásba vételét, vagy

b) azt a tényt, hogy a hitelezők kielégítése után vagyona nem maradt, vagy

c) hogy fennmaradó vagyonát a 8. § (1) bekezdése szerinti alapítvány tulajdonába adta."

3. § (1) A Tv. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A párt részére - a 4. § (1) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve - költségvetési szerv, továbbá állami vállalat, állami részvétellel működő gazdasági társaság, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítvány vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt költségvetési szervtől, továbbá állami vállalattól, állami részvétellel működő gazdasági társaságtól, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítványtól vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el."

(2) A Tv. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg."

4. § (1) A Tv. 5. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani."

(2) A Tv. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A költségvetési támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét első ízben a képviselői megbízatás érvényességének megállapítását követő hónap első napjától kell figyelembe venni."

5. § (1) A Tv. 6. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdálkodó tevékenységeket folytathatja:

a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és pártrendezvényeket szervezhet;

b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.

(2) A pártnak az (1) bekezdésben említett gazdálkodó tevékenysége körében a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása mentes az általános forgalmi adó alól. A pártnak fenti gazdálkodó tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie."

(2) A Tv. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a párt az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályokat megsérti a 4. § (4) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni."

6. § A Tv. 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Ha a párt a 3. § (1) bekezdése c)-e) pontjának megfelelően szűnik meg, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába kell adni. Az alapítvány részletes céljait és felhasználásának módját az Országgyűlés által kiküldött - az országos listán mandátumot szerzett pártok egy-egy képviselőjéből álló - bizottság dolgozza ki. Az alapítvány létrehozásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(2) Ha a párt a feloszlásának kimondásával szűnik meg, az (1) bekezdésben említett alapítványt maga is létrehozhatja, vagy a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát már működő alapítvány javára felajánlhatja."

7. § A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pártok kötelesek minden év április 30-ig az előző évi gazdálkodásukról szóló beszámolót (zárszámadást) a Magyar Közlönyben - e törvény 1. számú mellékletében meghatározott minta szerint - közzétenni."

8. § A Tv. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek rendszeres állami költségvetési támogatásban részesültek."

9. § A Tv. 1. számú mellékletének helyébe e törvény melléklete lép.

10. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdés kivételével a kihirdetése napját követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. § (1) bekezdése 1993. január 1-jén lép hatályba.

(3) A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szóló 1991. évi XLIV. törvény 4. §-ának felvezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg e § az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

"4. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy legkésőbb 1993. január 31-ig az állami szerv - elsősorban az Állami Vagyonügynökség - kezelésében álló vagyon terhére ingyenesen - az állami szerv kezeléséből, a pártok elhelyezésére a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet által igénybe vett ingatlan csak a költségvetési támogatásban részesülő pártok elhelyezésére használható fel."

(4) Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Á Sz. tv.) 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodását, a pártok parlamenti frakciói számára az Országgyűlés által - külön törvény alapján - folyósított hozzájárulás felhasználását és a Magyar Nemzeti Bank bankjegy- és éremkibocsátására vonatkozó adatait törvényességi szempontok szerint ellenőrzi."

(5) Az Á. Sz. tv. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, e § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(5) bekezdés számozása (3)-(6) bekezdésre változik:

"(1) Az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi az állami költségvetési javaslatot, a zárszámadást és a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartással való hitelkapcsolatait.

(2) Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodását rendszeresen ellenőrzi."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet az 1992. évi LXXXI. számú törvényhez

"1. számú melléklet a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényhez

A pártok beszámolója

Bevételek:

1. Tagdíjak

2. Állami költségvetésből származó támogatás

3. Képviselői csoportnak nyújtott állami támogatás

4. Egyéb hozzájárulások, adományok

4.1. Jogi személyektől

4.1.1. Belföldiektől (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

4.1.2. Külföldiektől (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

4.2. Jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságtól

4.2.1 Belföldiektől (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

4.2.2. Külföldiektől (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

4.3. Magánszemélyektől

4.3.1. Belföldiektől (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

4.3.2. Külföldiektől (a 100 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)

5. A párt által alapított vállalat és korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel

6. Egyéb bevétel

Összes bevétel a gazdasági évben

Kiadások:

1. Támogatás a párt országgyűlési csoportja számára

2. Támogatás egyéb szervezeteknek

3. Vállalkozások alapítására fordított összegek

4. Működési kiadások

5. Eszközbeszerzés

6. Politikai tevékenység kiadása

7. Egyéb kiadások

Összes kiadás a gazdasági évben"

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. december 21-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék