1991. évi XLIV. törvény

a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról[1]

1. § A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. §-a (1) bekezdésének szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, az állami költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által e törvény 5. §-a alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján magánszemélyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdálkodó tevékenységéből, illetőleg a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik."

2. § A Tv. 5. §-a (1) és (2) bekezdésének szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5. § (1) E törvény alapján az állam tulajdonából - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - állami költségvetési támogatásra jogosult pártok tulajdonába kerülnek ingyenesen a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint.

(2) A párt e törvény rendelkezései szerint állami költségvetési támogatásra jogosult.

Az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire az első érvényes fordulóban leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg."

3. § A TV. a következő 3. számú melléklettel egészül ki: "3. számú melléklet A pártok tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

4. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy legkésőbb 1993. január 31-ig az állami szerv - elsősorban az Állami Vagyonügynökség - kezelésében álló vagyon terhére ingyenesen - az állami szerv kezeléséből, a pártok elhelyezésére a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet által igénybe vett ingatlan csak a költségvetési támogatásban részesülő pártok elhelyezésére használható fel.[2]

- a Magyar Demokrata Fórum és a Fiatal Demokraták Szövetsége részére ingatlant juttasson, olyan mértékben, amely az e törvény 3. §-ában meghatározott ingatlanokat is figyelembe véve, választási eredményeik szerint azonos elbírálást eredményez az ugyanezen § alapján juttatásban részesített többi párttal;

- a 3. számú mellékletben fel nem sorolt, de költségvetési támogatásban részesülő minden párt részére - választási eredményeiktől függően - legkevesebb 400, legfeljebb 800 négyzetméter bruttó alapterületű ingatlanrész tulajdonjogának megszerzését biztosítsa.

5. § (1) Az e törvénnyel érintett ingatlanokat tehermentesen, kiürített állapotban kell a pártok birtokába adni. A birtokba adásról a Kormány legkésőbb 1991. december 31-éig gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok tehermentesítéséről legkésőbb 1991. december 31-ig a Kormány gondoskodik.

6. § Az e törvény szerinti tulajdonszerzés mentes a vagyonátruházási illeték alól.

7. § A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990. évi LXX. törvény a következő rendelkezéssel egészül ki:

"7. § (1) Az e törvénnyel elrendelt elidegenitési és terhelési tilalom nem vonatkozik azokra az ingatlanokra, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény értelmében az állam tulajdonából a pártok tulajdonába kerülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok ingyenes használóinak (1990. évi LXX. törvény 2. §) elhelyezéséről a Kormány gondoskodik."

8. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította az 1992. évi LXXXI. törvény 10. § (3) bekezdése. Hatályos 1993.01.05.