84/1992. (V. 19.) Korm. rendelet

a gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

"A károsult megkeresésére a Magyar Biztosítók Szövetsége is köteles felvilágosítást adni a károkozó üzembentartó gépjármű felelősségbiztosítási adatairól."

2. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A forgalmi engedélyköteles gépjármű üzembentartója a biztosítási szerződés megkötését tanúsító bizonylatot (kötvény, igazolólap) köteles a forgalmi engedéllyel együtt tartani és a jogszabályok által meghatározott esetekben felmutatni.

(2) Ha a gépjármű üzemben tartásához forgalmi engedélyre nincs szükség (nem forgalmi engedélyre köteles gépjármű), a gépjármű a közúti forgalomban csak akkor vehet részt, ha a gépjárművön a biztosítási szerződés fennállását tanúsító jelzés van. A biztosítási szerződés fennállását tanúsító jelzést és a biztosítási kötvényt a biztosítási díj megfizetése ellenében szolgáltatja ki a biztosító."

3. §

A rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A biztosító vagy a Magyar Biztosítók Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a károsult követelését akkor is köteles kielégíteni, ha a károkozó üzembentartóval a biztosítási szerződés nem jött létre vagy az megszűnt."

4. §

A rendelet 10. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Szövetség csak olyan mértékben köteles helytállni, amilyen mértékben a károsult a kárának megtérítését a társadalombiztosítás vagy vagyon- és felelősségbiztosítás alapján (az autócasco biztosítás kivételével) nem követelheti.

(2) A vagyon- és felelősségbiztosításból, valamint a társadalombiztosításból eredő megtérítési követeléseket a Szövetség nem fedezi. Ez a kizárás nem vonatkozik az autócasco biztosító megtérítési követeléseire.

(3) Nem terjed ki a Szövetség kártalanítási kötelezettsége az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, elektromos hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra."

5. §

(1) A rendelet 12. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gépjármű-felelősségbiztosítás díjkalkulációjának és eredményelszámolásának rendjét, valamint a díjkalkulációt, a díjszabást és a biztosítás díját - a biztosítók kérelmére vagy hivatalból - a pénzügyminiszter - az Állami Biztosításfelügyelet javaslatára - rendeletben állapítja meg.

(2) A javaslattétel előtt az (1) bekezdésben felsorolt ügyekben az Állami Biztosításfelügyelet köteles kikérni a Gépjármű-felelősségbiztosítási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményét."

(2) A rendelet 12. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási üzletág eredményelszámolása a jogszabályban meghatározott mértékűnél nagyobb nyereséget mutat, azt az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékba kell helyezni. Az így képzett tartalék az Állami Biztosításfelügyelet által meghatározott feltételek szerint, a visszatérítés alapjául szolgáló év végén határozatlan időtartamú biztosítási szerződéssel rendelkező biztosítottaknak visszajár.

(6) A gépjármű-felelősségbiztosítási díjszabás, illetőleg a biztosítás díjának mértéke, valamint annak módosítása a 12. § (1) bekezdése szerinti rendeletben meghatározott időponttól az érvényben lévő szerződésekre is irányadó."

6. §

Az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (IV. 14.) Korm. rendeletnek az 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 13. §-ának (4) bekezdésével megállapított 42/E. §-a (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"42/E. § (1) Az az üzembentartó, akinek járműve kötelező felelősségbiztosítás nélkül vesz részt a közúti forgalomban tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható."

7. §

(1) Ez a rendelet 1992. május 20. napján lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a biztosítók kérelmére 1992. július 1-jétől december 31-ig érvényes díjkalkulációt, díjszabást és biztosítási díjat meghatározza.

(3) A rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 84/1992. (V. 19.) Korm. rendelethez

1. §

A rendelet mellékletének 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A forgalmi engedélyre kötelezett gépjárművek esetén a biztosítási díjat előre kell megfizetni. A biztosító negyedévnél hosszabb időszakra nem követelheti a biztosítási díj befizetését. Ha a szerződés megkötésére a hónap 16. napja előtt kerül sor, a biztosító jogosult a tárgyhónapra járó teljes díjat felszámítani, míg a hónap 16. napjától megkötött szerződéseknél csak a tárgyhónapot követő hó első napjától számíthat fel díjat."

2. §

A rendelet mellékletének 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A biztosítási szerződés határozatlan tartamú. A díjszabásban megállapított esetekben határozott tartamú szerződések is köthetők."

3. §

A rendelet mellékletének 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosítási szerződés - a motorkerékpárokra és a segédmotor-kerékpárokra kötött szerződések kivételével - kettőtől hat hónapig terjedő tartamban szünetel, ha a biztosított bemutatja a gépjármű üzemen kívül helyezéséről szóló hatósági tanúsítványt. A szünetelés a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik és tart az újbóli üzembe helyezés napjáig. A díjfizetés kezdő időpontjára a 3. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni."

4. §

A rendelet mellékletének 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A biztosítási érdek megszűnése a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha a biztosítónál bemutatták a gépjármű forgalomból való kivonását tanúsító hatósági okiratot; tulajdonos (üzembentartó) változásnál bemutatják a tulajdonjogot átruházó szerződést vagy egyéb okiratot. Ezekben az esetekben a biztosító kockázatviselése a forgalomból való kivonás, illetőleg az átruházó szerződés vagy okirat keltezése napján szűnik meg. A biztosító annak a hónapnak utolsó napjáig járó díj megfizetését követelheti, amelyben kockázatviselése megszűnt."

5. §

A rendelet mellékletének 8. § k) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(A biztosító e feltételek szerint nem téríti meg azt a kárt, amely...)

"k) a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban okozott folyamatos állagrongálásból, illetőleg állagromlásból adódott."

6. §

A rendelet mellékletének 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:)

"a) attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az üzembentartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette."

7. §

A rendelet mellékletének 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A tulajdonos vagy az üzembentartó - az e rendelet hatálybalépését követő - első biztosítási év eltelte után a díjszabásban meghatározott esetekben és mértékben kármentességi díjengedményre (bonus) jogosult, illetve az általa okozott és a biztosító teljesítési kötelezettségét kiváltó káresemények számához igazodóan pótdíj (malus) megfizetésére köteles."

8. §

A rendelet melléklete 12. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Ha a szerződéskötésre nem a tulajdonos (üzembentartó) változás kapcsán kerül sor, a biztosított köteles bemutatni a megelőző biztosítási időszakra vonatkozó díjfizetések bizonylatait."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére