8/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom "Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, Látrány község közigazgatási határában fekvő 206,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a meszes futóhomokon kialakult növénytársulásokban megtalálható értékes növénytani ritkaságok, a fajgazdag állatvilág fennmaradásának biztosítása, a jellegzetes homokpuszta tájképi értékeinek megőrzése.

3. §[1]

A természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 8/1992. (III. 25.) KTM rendelethez

A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Somogy vármegye[2]

Látrány

0130, 0131/1, 0131/5, 0132, 0133/2-13, 0134, 0135, 0137, 0138, 0139/1-3, 0140, 0141/1-4, 0142, 0143, 0144, 0152-0156, 0159, 0160, 0165/1-11, 0166/1-4, 0167

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.

[2] Módosította a 43/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék