98/1992. (VI. 17.) Korm. rendelet

a Kisvállalkozói Garancia Alapról

A Kormány az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehajtására kiadott 23/1979. (VI. 28.) MT rendelet 4. § (1) bekezdése alapján, a kis- és középméretű vállalkozások működésének elősegítése, hitel-lehetőségeinek bővítése érdekében a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kisvállalkozói Garancia Alap (a továbbiakban: Alap) olyan, a Kormány által létesített elkülönített állami pénzalap, amely a 2. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő részvénytársaság kötelezettségvállalásainak 70%-áért viszontgaranciát vállal.

(2) Az Alapot a Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelő Szervezet (a továbbiakban: Kezelő Szervezet) kezeli.

(3) A Kezelő Szervezetet önálló költségvetési szervként a pénzügyminiszter alapítja.

2. §

(1) Az Alap olyan részvénytársaság kezességvállalásainak viszontgarantálására vállalkozik, amellyel a viszontgarancia feltételeiről szerződésben megállapodott.

(2) Az Alap olyan részvénytársasággal köthet viszontgarancia-szerződést, amely kizárólag

a) a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő magánszemélyek;

b) az a) pontban megjelölt személyek többségi tulajdonában lévő társaságok, feltéve, hogy minden tulajdonos belföldinek minősül;

c) az a) pontban megjelölt személyekből álló szövetkezetek;

d) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) megvalósítására létrejött szervezetek

pénzintézetekkel szembeni kötelezettségeiért készfizető kezességet vállal, továbbá,

e) amelynek alapításában - más jogi személyek mellett - a Kormány is részt vett és

f) a jogosultak által felvett hitel legfeljebb 80%-áig vállal készfizető kezességet.

(3) A kezességvállalás összege egy hitelt felvevő esetén nem haladhatja meg a 100 M Ft-ot, és csak 10 évnél rövidebb lejáratú hitelre adható. A hitelt felvevő által a törvényes munkaidőben foglalkoztatottak száma - a hitelfelvétel időpontjában - nem haladhatja meg a 300 főt, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezetek kivételével.

3. §

(1) Az Alap bevételi forrásai:

a) a privatizációs bevételből a meghatározott összeg;

b) a központi költségvetés általános tartalékából - a rendelkezésre álló források elégtelen volta esetén - a pénzügyminiszter kezdeményezése alapján az Országgyűlés által jóváhagyott összeg;

c) a részvénytársaság által az adóssal szemben érvényesített követelésekből az Alapot megillető rész;

d) egyéb bevételek, természetes és jogi személyek felajánlásai.

(2) Az Alapból teljesíthető kiadások:

a) az 1. § (1) bekezdés szerinti viszontgarancia vállalásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek;

b) az Alap kezelő szervének fenntartási költségei;

c) az Alap 1. § szerinti feladatához kapcsolódó egyéb kifizetések.

(3) Az Alap feletti rendelkezési jog a pénzügyminisztert illet meg.

(4) Az Alap pénzforgalmi számláját a Magyar Nemzeti Bank vezeti.

4. §

A Kezelő Szervezet vezetőjét és helyettesét a pénzügyminiszter - a privatizációért felelős tárca nélküli miniszterrel egyetértésben - nevezi ki és menti fel.

5. §

(1) Az Alap vállalkozási, befektetési tevékenységet nem végezhet, gazdasági társaságban sem alapítóként, sem tagként nem vehet részt.

(2) Az Alap pénzeszközeinek gyarapítása céljából a rendelkezésre álló pénzösszeg legfeljebb 50%-át (az alapítás évében egyéves időtartamra 90%-át) tartós betétként elhelyezheti.

(3) Az Alap az átmenetileg szabad pénzeszközeit - az Alap gyarapítása érdekében - rövid lejáratú pénzpiaci műveletekhez felhasználhatja.

(4) Az Alap évvégi maradványa el nem vonható, a következő költségvetési évre átvihető.

6. §

Ez a rendelet 1992. szeptember 1. napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök