10/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ának (1) bekezdése b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 8/1977. OTvH számú határozattal létesített Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzethez csatolom a Hosszúhetény 068/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 99,1 hektár kiterjedésű Köves-tető területét.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Köves-tető geológiai értékeinek és az ezen kialakult növénytársulásoknak, a hegy tájképi értékeinek megőrzése.

3. §

A védett terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Kelet-Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter