11/1993. (VII. 1.) IKM-PM együttes rendelet

a háztartási tüzelőolaj felhasználási jogosultságot igazoló engedély és vásárlási utalvány kiadásáról, valamint a háztartási tüzelőolaj színezési eljárásáról

A jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Jszt.) 79. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következők szerint rendelkezünk:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §

(1) A tüzelőolaj színezéséhez (HTO előállításához) csak a vámhivatal által engedélyezett magas forráspontú aromás szénhidrogénekben oldott, vörös színű folyékony festék színezőanyag használható fel.

(2) A színezőanyagot a vámhivatal felügyelete mellett 1:50 000 arányban (1 liter színezőanyag + 50 000 liter tüzelőolaj, illetve 20 milliliter színezőanyag + 1 m3 tüzelőolaj) kell a tüzelőolajba bekeverni.

(3) A tüzelőolaj színezésének (HTO előállításának), valamint a törzsoldat készítésének az időpontját a vámhivatalnál legalább 2 munkanappal korábban be kell jelenteni.

(4) A színezőanyagot a Jszt. szerinti jövedéki alany HTO termelőnek vagy a HTO importálónak kell beszereznie.

(5) A színezőanyag vámkezeléskor a vámhivatal a színezőanyagot olyan módon köteles vámzárral ellátni, hogy annak tartalmát a vámzár megsértése nélkül megváltoztatni ne lehessen. A vámokmányon az alkalmazott vámzár jelét és számát fel kell tüntetni.

(6) A tüzelőolaj színezésekor (HTO előállításakor), még a színezőanyag bekeverése előtt a vámhivatalnak be kell mutatni a színezőanyag származását igazoló okmányt, és meg kell győződnie a vámzár sértetlenségéről. Ha a színezőanyag beszerzéséről szóló okmányt nem tudják bemutatni, vagy a vámzár sérült (hiányzik) a színezőanyag felhasználását a vámhivatal nem engedélyezheti.

(7) Ha a színezőanyag nem kerül teljes egészében felhasználásra, a maradék színezőanyagot a vámhivatalnak ismét vámzárral kell ellátnia, és a származást igazoló okmányokon a felhasznált mennyiséget fel kell tüntetnie.

(8) A színezőanyag bekeverése előtt a vámhivatalnak ellenőrizni kell, hogy a keverésre használt berendezések és vezetékek más rendszerekkel, vezetékekkel nincsenek összekötve. A színezőanyag és a tüzelőolaj termék keverését addig kell folytatni, amíg a HTO keverék homogén lesz

(9) A tüzelőolaj színezéséről (HTO előállításáról) a vámhivatalnak jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell

a) a bekeverés helyét, időpontját;

b) a felhasznált tüzelőolaj termék mennyiségét;

c) a felhasznált színezőanyag mennyiségét (törzsoldat használata esetén a törzsoldat mennyiségét és színezőanyag koncentrációját);

d) a beépített áramlásmérők számlálókészülékének állásait;

e) a bekeverés módját, feltételeit;

f) a vonatkozó jövedéki nyilvántartás tételszámát;

g) a termelő (importáló) valamint a vámhivatal képviselőinek aláírását.

10. §

(1) A színezőanyag könnyebb adagolását és keverését biztosító törzsoldatot (1 m3 tüzelőolaj és 10 liter színezőanyag keveréke) a vámhivatal jelenlétében kell elkészíteni.

(2) A tüzelőolaj színezését (HTO előállítását) szállítótartályban, vasúti szállító tartálykocsiban, uszályon elvégezni tilos.

(3) A HTO-ba a termelő és az importáló az általa forgalmazott áru azonosíthatósága érdekében külön jelzőanyagot is bekeverhet. Jelzőanyagként csak olyan anyag használható, amely a színezőanyagot nem közömbösíti, illetőleg a HTO minőségét nem károsítja. Az erre vonatkozó szakvéleményt a bekeverés előtt be kell mutatni. A szakvéleményt a vám- és pénzügyőrség laboratóriumától kell kérni. A vizsgálat költségei a megrendelőt terhelik.

(4) Visszaélés gyanúja esetén a színezőanyagból, a törzsoldatból és az előállított HTO-ból a vámhivatal mintát vehet. A minták vizsgálatára a vámlaboratóriumot kell igénybe venni.

(5) Az importáló a 9. § (1) bekezdésében meghatározott színezőanyag belföldi felhasználó részére történő értékesítésekor a színezőanyag azonosítási adatait (a behozatal időpontja, az Árunyilatkozat azonosítási száma, az alkalmazott vámzár száma és jele) az értékesítéskor kiállított számlára köteles feljegyezni.

11. §

(1) Ez a rendelet 1993. július hónap 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a háztartási tüzelőolaj vásárlási utalvány beszerzésének, kiadásának és beváltásának szabályairól szóló 8/1993. (V. 14.) IKM-PM együttes rendelete hatályát veszti.

(2)[9]

Dr. Latorcai János s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

Dr. Becker Pál s. k.,

pénzügyminisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 11/1993. (VII. 1.) IKM-PM együttes rendelethez[10]

2. számú melléklet a 11/1993. (VII. 1.) IKM-PM együttes rendelethez[11]

3. számú melléklet a 11/1993. (VII. 1.) IKM-PM együttes rendelethez[12]

4. számú melléklet a 11/1993. (VII. 1.) IKM-PM együttes rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 12/1995. (IV. 28.) IKM-PM együttes rendelet 1. §-a. Hatálytalan 1995.05.01.

Tartalomjegyzék