11/1993. (V. 4.) KHVM rendelet

az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 70. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

A 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet 1. számú mellékletét e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosítom.

2. §

Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit az 1993. évre esedékes elszámolásoknál és befizetéseknél is alkalmazni kell.

Dr. Schamschula György s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

Melléklet a 11/1993. (V. 4.) KHVM rendelethez

A 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet 1. számú mellékletének 4/b) pont alatti táblázata az alábbiak szerint módosul:

"b) Felszíni vizek

Kategó-
ria
Vízhasznosítás
 vízkivétellel járóin situ
 közcélúgazdasági célúöntözéshalgaz-
daság és
rizsterm.
vízi erő-
művek
 energe-
tikai
egyéb 
I.0,60,41,00,10,020,001
II.0,70,42,00,10,020,001
III.0,80,52,00,20,040,001
IV.0,80,52,30,30,060,001''

Tartalomjegyzék