1992. évi LXXXIII. törvény

egyes elkülönített állami pénzalapokról[1]

Az Országgyűlés az állam egyes feladatainak ellátása érdekében az alábbi törvényt alkotja:

I. Rész

I. Fejezet

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

II. Fejezet[10]

9. §[11]

10. §[12]

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

14. §[16]

15. §[17]

16. §[18]

III. Fejezet

17. §[19]

18. §[20]

19. §[21]

20. §[22]

21. §[23]

22. §[24]

23. §[25]

24. §[26]

25. §[27]

26. §[28]

27. §[29]

IV. Fejezet[30]

28-39. §[31]

V. Fejezet[32]

40. §[33]

41. §[34]

42. §[35]

43. §[36]

44. §[37]

45. §[38]

46. §[39]

47. §[40]

VI. Fejezet[41]

48. §[42]

49. §[43]

50. §[44]

51. §[45]

52. §[46]

53. §[47]

54. §[48]

55. §[49]

56. §[50]

57. §[51]

VII. Fejezet[52]

58-65. §[53]

VIII. Fejezet[54]

66. §[55]

67. §[56]

68. §[57]

69. §[58]

70. §[59]

71. §[60]

72. §[61]

73. §[62]

74. §[63]

75. §[64]

76. §[65]

77. §[66]

78. §[67]

II. Rész[68]

IX. Fejezet

A földművelésügyi alapokra vonatkozó általános rendelkezések

79. §[69]

80. §[70]

A földművelésügyi alapok bevételei és képzése

81. §[71]

82. §[72]

83. §[73]

84. §[74]

85. §[75]

86. §[76]

87. §[77]

88. §[78]

89. §[79]

90. §[80]

91. §[81]

92. §[82]

X. Fejezet

Állattenyésztési Alap

93. §[83]

94. §[84]

95. §[85]

96. §[86]

XI. Fejezet

Földvédelmi Alap

97. §[87]

98. §[88]

99. §[89]

XII. Fejezet

Halgazdálkodási Alap

100. §[90]

101. §[91]

102. §[92]

XIII. Fejezet

Mezőgazdasági és Erdészeti Alap

103. §[93]

104. §[94]

105. §[95]

106. §[96]

107. §[97]

108. §[98]

109. §[99]

XIV. Fejezet

Vadgazdálkodási Alap

110. §[100]

111. §[101]

112. §[102]

XV. Fejezet

Felhatalmazások

113. §[103]

III. Rész[104]

XVI. Fejezet[105]

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

114. §[106] Ez a törvény 1993. január 1-jén lép hatályba.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

115. §[107] Az e törvényben szabályozott Alapok javára teljesített önkéntes befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek (Ptk. 593-596. §).

116. §[108] Az Alapok működtetése során a gazdasági verseny korlátozását tiltó jogszabályok érvényesülését biztosítva és a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban kell eljárni.

117. §[109] Az ivóvizet üzemi fogyasztók részére szolgáltató közmű az e törvény 62. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt nyilatkozatot 1993. évben április 15-ig köteles a vízügyi hatóság részére megküldeni.

118. §[110] A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú települések mezőgazdasági célú földhasznosításra elkülönített támogatás 1993. évre és az 59/1993. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt kedvezményezett településekre vonatkozó pályázati feltételeit kialakítja és közzéteszi, továbbá a támogatásokat soronkívül folyósítja.

119. §[111] Az e törvényben szabályozott Alapokhoz benyújtott, de a forráshiányra tekintettel elutasított kérelmek és pályázatok esetén a kérelmező, pályázó által befizetett eljárási díjat, pályázati díjat az Alap kezelője a kérelmező, pályázó részére a kérelem elutasításáról szóló értesítést követő 30 napon belül visszafizeti.

Felhatalmazás

120. §[112] (1)[113] A fejlesztések támogatására a miniszterek az elkülönített állami pénzalapok, valamint a címzett és céltámogatások felhasználására a tárgyévi költségvetési törvény hatálybalépését követő 60 napon belül - a Pénzügyminisztériummal, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Belügyminisztériummal, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériummal, valamint a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériummal egyeztetve - teszik közzé a pályázati felhívásokat.

(2) Felhatalmazást kap az ipari és kereskedelmi miniszter, hogy az Idegenforgalmi Alap működésének szabályzatát, eljárási és pályázati rendjét kialakítsa és közzétegye.

(3)[114]

(4)[115] Az Országgyűlés felhatalmazza a környezetvédelmi és területfejlesztési minisztert, hogy e törvény 29-36. §-ainak és a 39. §-ának a végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(5) Felhatalmazást kap az ipari és kereskedelmi miniszter, hogy a Piaci Intervenciós Alap működésének belső szabályzatát, eljárási és pályázati rendjét kialakítsa és közzétegye.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Területfejlesztési Alapból adható támogatások, valamint az ezek megszerzésére irányuló pályázatok részletes szabályait, a kedvezményezett területek jegyzékét rendeletben állapítsa meg.

(7) Felhatalmazást kap a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, hogy a Vízügyi Alap tekintetében rendeletben állapítsa meg

a) a pályázatokat elbíráló bizottság megalakításának és működésének szabályait;

b) az elnyert visszatérítendő támogatásnál a visszatérítés feltételeinek szabályait, a támogatás felhasználása ellenőrzésének rendjét és szabálytalanság esetén a követendő eljárást;

c) a vízkészletjárulék kiszámításához szükséges elemeket (pl. a vízmennyiség meghatározásának módját, a vízhasznosítás és vízkészlet jellegét, az adott térség vízkészletgazdálkodási helyzetét);

d) a vízkészletjárulék áthárításának egyes eseteit.

Hatályukat vesztő rendelkezések

121. §[116] E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Idegenforgalmi Alapról szóló 12/1989. (II. 5.) MT rendelet, valamint az ezt módosító 45/1989. (V. 26.) MT rendelet azzal, hogy az e jogszabály alapján kötött szerződések tekintetében az e törvénnyel létrehozott Idegenforgalmi Alapot, illetve annak kezelőjét kell jogutódnak tekinteni;

b) a Befektetésösztönzési Alapról szóló 41/1991. (III. 8.) Korm. rendelet azzal, hogy az e jogszabály alapján kötött szerződések tekintetében az e törvénnyel létrehozott Befektetésösztönzési Alapot, illetve annak kezelőjét kell jogutódnak tekinteni;

c) a Kereskedelemfejlesztési Alapról szóló 46/1991. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 148/1991. (XI. 30.) Korm. rendelet azzal, hogy az e jogszabály alapján kötött szerződések tekintetében az e törvénnyel létrehozott Kereskedelemfejlesztési Alapot, illetve annak kezelőjét kell jogutódnak tekinteni;

d) a Vízügyi Alapról szóló 2/1992. (I. 6.) Korm. rendelet azzal, hogy az e rendelet alapján megkötött szerződésekre és az odaítélt támogatásokra, továbbá az 1992. évről áthúzódó befizetésekre a 2/1992. (I. 6.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni;

e) az elmaradott területek fejlesztését és munkahelyteremtését szolgáló területfejlesztési támogatásokról szóló 97/1992. (VI. 16.) Korm. rendelet azzal, hogy az e jogszabály alapján kötött szerződések tekintetében az e törvénnyel létrehozott Területfejlesztési Alapot, illetve annak kezelőjét kell jogutódnak tekinteni;

f) a Központi Környezetvédelmi Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/1986. (IX. 24.) OKTH rendelkezés, valamint az azt módosító 1/1991. (I. 18.) KTM rendelet és 16/1992. (VIII. 3.) KTM rendelet (a továbbiakban: Rek.) azzal, hogy e törvény hatálybalépése előtt beadott pályázatok elbírálása során a Rek. előírásait kell alkalmazni.

Módosuló rendelkezések

122. §[117] Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 51. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) bekezdés szerinti vételárrész 50%-a a Területfejlesztési Alap bevétele."

123. §[118] (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az alap terhére alapítvány - ha törvény másként nem rendelkezik -, gazdasági társaság nem alapítható, illetve meglévő gazdasági társaságban érdekeltség nem szerezhető."

(2) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) 1993. április 1-jétől csak e törvény szerint létrehozott alap működhet."

1. számú melléklet az 1992. évi LXXXIII. törvény X. Fejezetéhez[119]

A tenyésztési hozzájárulás mértéke

Állatfaj és a képzés alapjaMETJ számA tenyésztési
hozzájárulás a
nettó árbevétel
%-ában
1. Exportra vagy feldolgozók részére értékesített vágóállat és
állati termék:
Szarvasmarha
Tej értékesítés93-12-020,5
Vágómarha értékesítés93-12-010,5
Sertés
Vágósertés93-22-010,4
Juh
Gyapjú93-32-020,6
Vágójuh93-32-010,6
Juhtej93-32-030,6
Vágónyúl93-82-040,2
Állatfaj és a képzés alapjaMETJ számA tenyésztési
hozzájárulás a
nettó árbevétel
%-ában
Export eladás93-41-03
(04, 05, 06)0,6
Belföldi eladás93-41-03
(04, 05, 06)0,6
2Naposállat:
Naposcsibe93-51-010,2
Naposliba93-53-010,2
Naposkacsa93-54-010,2
Napospulyka93-55-010,2
3. Lóverseny totalizatőr forgalmának 0,6%-a.

2. számú melléklet az 1992. évi LXXXIII. törvény XIII. Fejezetéhez[120]

Az erdőfelújítás és erdőnevelés támogatásának mértéke

I. Természetes mageredetű erdőfelújítás, a talajelőkészí-
téssel együtt:
Készültségi fokCélállomány típus, ezer Ft/hektár
TölgyBükkEgyéb fafaj
1. Befejezett felújítás200170120
2. Végvágás utáni újulat14012080
3. Állomány alatti újulat706040
II. Természetes sarj eredetű felújítások valamennyi enge-
délyezett fafajra:
1. Befejezett felújítás40
2. Folyamatban lévő felújítás20
III. Mesterséges erdőfelújítások, talajelőkészítéssel együtt:
Készültségi fokCélállomány típus, ezer Ft/hektár
Tölgy
és
bükk
AkácEgyéb
kem.
lomb
Lágy
lomb
Fe-
nyők
a) 10 fokos és ez alatti lejtésű, géppel járható terepen:
1. Befejezett16080120100100
2. Többéves11060908080
3. Egyéves felújítás9050807070
b) 10 fok feletti lejtésű és géppel nem járható terepen:
1. Befejezett18080140100120
2. Többéves1307012080100
3. Egyéves felújítás100601007090
IV. Befejezett erdősítés ápolása a revízióig, valamennyi
engedélyezett fafajra, az erdőfelügyelőség által jóváhagyott
esetekben:
1. Természetes mag,
mesterséges 10° felett
20
2. Természetes sarj10
3. Mesterséges 10° alatt10
V. Állománynevelési (tisztítás) támogatás:
1. Gyorsan növő fajokból
(lágy lomb, A, fenyő)
álló fiatalosokban
8 ezer Ft/hektár
2. Lassan növő fajokból
(T-B, egyéb kemény)
álló fiatalosokban
12 ezer Ft/hektár
VI. Tuskózás támogatása, ha az erdőfelügyelőség állal
elfogadott felújítási technológia indokolja
fafejTalaj
homokvályogagyag
Akác303540
Egyéb253035
VII. A célállomány típus 10-30%-os, elszórtan jelenlevő
elegyfafajjal történt megvalósulásakor az elegyesség értékel-
hető, az erdőfelújítási támogatás befejezett erdőre vonatkozó
összegének 10%-áig.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1992. december 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[19] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[20] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[21] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[22] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[23] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[24] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[25] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[26] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[27] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[28] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[29] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[30] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[39] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[40] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[43] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[45] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[47] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[49] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[51] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte az 1998. évi XC. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1999.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[65] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[67] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[68] A II. Részt beiktatta az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[69] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[71] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[72] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[73] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[74] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[75] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[76] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[78] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[79] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[80] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[81] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[82] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[83] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[84] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[85] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[86] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[87] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[88] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[89] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[90] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[92] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[93] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[94] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[95] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[96] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[97] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[98] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[99] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[100] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[101] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[102] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[103] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi CXXI. törvény 109. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 1996.01.01.

[104] A korábbi II. Részt III. Részre módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[105] A korábbi VIII. Fejezetet XVI. Fejezetre módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[106] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[107] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[108] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[109] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[110] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[111] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[112] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[113] Megállapította az 1996. évi CXXIV. törvény 78. § (19) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[114] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XXI. törvény 44. § (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 1995.04.15.

[115] Megállapította az 1996. évi CXXIV. törvény 78. § (20) bekezdése. Hatályos 1997.01.01.

[116] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[117] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[118] Számozását módosította az 1995. évi XXI. törvény 20. § (2) bekezdése. Hatályos 1995.04.15.

[119] Beiktatta az 1995. évi XXI. törvény (lásd 1. melléklet). Hatályos 1995.04.15.

[120] Beiktatta az 1995. évi XXI. törvény (lásd 2. melléklet). Hatályos 1995.04.15.

Tartalomjegyzék