26/1993. (XI. 23.) KTM rendelet

a Kőszegi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és a 2/1980. (V. 14.) OKTH rendelkezéssel létesített Kőszegi Tájvédelmi Körzethez csatolom a Kőszegi Alsórét, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Lukácsháza községhatárokban lévő, a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 162,4 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja az Alsórét értékes növénytársulásának, botanikai ritkaságainak, változatos állatvilágának megőrzése, a terület vízviszonyainak fenntartásával.

3. §

A védett terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Fertő-tavi Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 26/1993. (XI. 23.) KTM rendelethez

A Kőszegi Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Kőszeg

0174/3, 0175/6-7, 0176, 0179/1-9, 0180, 0183/79 és 81-92, 0185/1 és 3, 0186/99-104, 0188/1-6, 0195/4,0197

Kőszegdoroszló

013, 014

Lukácsháza

069, 076/1-9

Tartalomjegyzék