27/1993. (XI. 23.) KTM rendelet

a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, 13. §-ának (l) bekezdésében és 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom és az OKTH elnökének 7/1986. (VIII. 21.) OKTH rendelkezésével létesített Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet területéhez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, Tiszaladány községhatárban lévő 336,2 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A Tiszaladány 019/b-c, f, 033/a, 00136/a, c, f ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 58,9 hektár kiterjedésű területet fokozottan védetté nyilvánítom.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a Tisza szabályozása következtében kialakult holtágak, mocsarak, nádasok, ligeterdők, bokorfüzesek fajgazdag növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek védelme.

4. §

A védett terület természeti értékeinek őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 27/1993. (XI. 23.) KTM rendelethez

A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszaladány

08-011, 019, 021, 033, 042, 0128, 0136-0138

Tartalomjegyzék