31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet

a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom "Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a Budapest, XXII. kerület 232 045/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 56,4 ha kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Háros-sziget értékes növény- és állatvilágának, tájképi értékeinek megóvása, a háborítatlanság megőrzése és a természeti feltételek biztosítása a tudományos kutatások számára.

3. §[1]

A természetvédelmi terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 2017.06.10.