40/1993. (IX. 29.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról

A Földművelésügyi Alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 20. §-ának a), b) és c) pontja alapján az Alapból támogatás adható:]

"a) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről közzétett 9017/1991. (SK 8.) KSH közlemény értelmében az 1. számú mellékletben felsorolt mezőgazdaságinak minősülő tevékenységek - beleértve a halászatot is - folytatásához szükséges, azokat közvetlenül szolgáló beruházásokhoz;"

2. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet alapján támogatható fejlesztésekhez más támogatási rendszer állal biztosított támogatás és kamattérítés - a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplő mezőgazdasági érdekeltségű útberuházások, valamint a Foglalkoztatási Alapból nyújtható támogatások kivételével - nem vehető igénybe."

3. §

Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A pályázat elbírálása előtt megkezdett beruházásokhoz támogatás nem adható. A beruházás megkezdése időpontjának

a) építéssel is járó beruházás vagy ültetvénytelepítés esetén az építési vagy telepítési naplóban történt első bejegyzés napját;

b) önálló gépvásárlás esetén a vételár kiegyenlítésének napját

kell tekinteni."

4. §

Az R. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pályázatot az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) kell benyújtani. A földművelésügyi hivatal a pályázatot az esetleges hiánypótlást követően véleményével ellátva terjeszti fel a minisztériumhoz."

5. §

Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázatot a Bizottsághoz történő beérkezését követő 45 napon belül el kell bírálni és a pályázót az eredményről értesíteni kell."

6. §

Az R. 15. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, s a § új e) és f) ponttal egészül ki:

[A Tv. 20. §-ának e) pontja alapján az Alapból támogatás adható:)]

"d) a szaktanácsadást szolgáló infrastruktúra fejlesztésére;

e) a szaktanácsadói-termelői informatikai rendszer fejlesztésének, bővítésének részbeni térítésére;

f) a Szaktanácsadói Névjegyzékbe felvett szaktanácsadók rendszeres továbbképzése költségeinek részbeni megtérítésére."

7. §

Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. §

(1) A támogatás

a) a 15. § a)-c), valamint e) és f) pontjaiban meghatározott célokra vissza nem térítendő;

b) a 15. § d) pontjában meghatározott célra kamatmentes kölcsönként, visszatérítendő

juttatásként nyújtható.

(2) A 15. § d) pontja szerinti támogatás termékenként egy alkalommal igényelhető."

8. §

Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 6. §-ának (2) bekezdésében a "100 millió forint" szövegrész helyébe a "150 millió forint" szövegrész;

b) 6. §-ának (4) bekezdésében az "1 millió forint" szövegrész helyébe az "500 ezer forint" szövegrész;

c) 17. §-ának (1) bekezdésében a "100 millió forint" szövegrész helyébe a "150 millió forint" szövegrész;

d) 17. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 18. §-ának (1) és (3) bekezdésében a "b)-d) pontjáig" szövegrész helyébe a "b)-f) pontjáig" szövegrész; valamint

e) 17. §-ának (4) bekezdésében az "a)-d) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-f) pontjában" szövegrész lép;

f) 3. §-ának (4) bekezdése, továbbá 17. §-ának az "A támogatás feltételei: " szövegrész, valamint 17. §-ának (1), (3), (4) bekezdéseiben és 18. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben az "(1) bekezdésének" szövegrészek hatályukat vesztik.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter

Melléklet a 40/1993. (IX. 20.) FM rendelethez

A támogatásban részesíthető mezőgazdasági szaktanácsadás támogatásának mértéke és módja

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére