Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

40/1993. (IX. 29.) FM rendelet

a Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról

A Földművelésügyi Alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Mezőgazdasági Fejlesztési Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tv. 20. §-ának a), b) és c) pontja alapján az Alapból támogatás adható:]

"a) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről közzétett 9017/1991. (SK 8.) KSH közlemény értelmében az 1. számú mellékletben felsorolt mezőgazdaságinak minősülő tevékenységek - beleértve a halászatot is - folytatásához szükséges, azokat közvetlenül szolgáló beruházásokhoz;"

2. §

Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az e rendelet alapján támogatható fejlesztésekhez más támogatási rendszer állal biztosított támogatás és kamattérítés - a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában szereplő mezőgazdasági érdekeltségű útberuházások, valamint a Foglalkoztatási Alapból nyújtható támogatások kivételével - nem vehető igénybe."

3. §

Az R. 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A pályázat elbírálása előtt megkezdett beruházásokhoz támogatás nem adható. A beruházás megkezdése időpontjának

a) építéssel is járó beruházás vagy ültetvénytelepítés esetén az építési vagy telepítési naplóban történt első bejegyzés napját;

b) önálló gépvásárlás esetén a vételár kiegyenlítésének napját

kell tekinteni."

4. §

Az R. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pályázatot az illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: földművelésügyi hivatal) kell benyújtani. A földművelésügyi hivatal a pályázatot az esetleges hiánypótlást követően véleményével ellátva terjeszti fel a minisztériumhoz."

5. §

Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pályázatot a Bizottsághoz történő beérkezését követő 45 napon belül el kell bírálni és a pályázót az eredményről értesíteni kell."

6. §

Az R. 15. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, s a § új e) és f) ponttal egészül ki:

[A Tv. 20. §-ának e) pontja alapján az Alapból támogatás adható:)]

"d) a szaktanácsadást szolgáló infrastruktúra fejlesztésére;

e) a szaktanácsadói-termelői informatikai rendszer fejlesztésének, bővítésének részbeni térítésére;

f) a Szaktanácsadói Névjegyzékbe felvett szaktanácsadók rendszeres továbbképzése költségeinek részbeni megtérítésére."

7. §

Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. §

(1) A támogatás

a) a 15. § a)-c), valamint e) és f) pontjaiban meghatározott célokra vissza nem térítendő;

b) a 15. § d) pontjában meghatározott célra kamatmentes kölcsönként, visszatérítendő

juttatásként nyújtható.

(2) A 15. § d) pontja szerinti támogatás termékenként egy alkalommal igényelhető."

8. §

Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 6. §-ának (2) bekezdésében a "100 millió forint" szövegrész helyébe a "150 millió forint" szövegrész;

b) 6. §-ának (4) bekezdésében az "1 millió forint" szövegrész helyébe az "500 ezer forint" szövegrész;

c) 17. §-ának (1) bekezdésében a "100 millió forint" szövegrész helyébe a "150 millió forint" szövegrész;

d) 17. §-ának (3) bekezdésében, továbbá 18. §-ának (1) és (3) bekezdésében a "b)-d) pontjáig" szövegrész helyébe a "b)-f) pontjáig" szövegrész; valamint

e) 17. §-ának (4) bekezdésében az "a)-d) pontjában" szövegrész helyébe az "a)-f) pontjában" szövegrész lép;

f) 3. §-ának (4) bekezdése, továbbá 17. §-ának az "A támogatás feltételei: " szövegrész, valamint 17. §-ának (1), (3), (4) bekezdéseiben és 18. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben az "(1) bekezdésének" szövegrészek hatályukat vesztik.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter

Melléklet a 40/1993. (IX. 20.) FM rendelethez

A támogatásban részesíthető mezőgazdasági szaktanácsadás támogatásának mértéke és módja

Tartalomjegyzék