1993. évi XLI. törvény

a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról[1]

1. § A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. §-ának 28. pontja a következő mondattal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:)

"28.... Az 1992. évi LXXIX. törvény alapján folyósított várandóssági pótlék adózási szempontból családi pótléknak minősül."

2. § A Tv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A nem kettős könyvvitelt vezető magánszemély a törvény, kormányrendelet vagy államközi megállapodás alapján önálló tevékenységhez nyújtott, vissza nem térítendő támogatás (a továbbiakban e § alkalmazásában: támogatás) terhére teljesített, a támogatás célja szerinti kiadásait a felmerülés (kifizetés) évében költségként egy összegben elszámolhatja.

(2) Abban az esetben, ha a magánszemély az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a felvétel évében annak célja szerint teljes egészében még nem használta fel, akkor a fennmaradó (fel nem használt) részt az annak céljára történő felhasználás évében (éveiben) kell bevételnek tekintenie. Ha a magánszemély a folyósítást követő harmadik évben a támogatást annak célja szerint még teljes egészében nem használta fel, akkor a fennmaradó összeget ebben az évben bevételnek kell tekintenie.

(3) A kettős könyvvitelt vezető magánszemélynek a támogatás összegéből olyan részt kell a 29. § szerinti jövedelemként figyelembe vennie, amilyen összeget a támogatás célja szerinti kiadásaiból költségként elszámolt.

(4) Abban az esetben, ha az (1)-(3) bekezdésben említett támogatást a magánszemélynek a támogatási cél meghiúsulása miatt részben vagy egészben vissza kell fizetnie, a visszafizetendő támogatás összegét visszamenőlegesen hitelnek kell tekintetni; a meghiúsulás miatt fizetendő büntető kamat, késedelmi pótlék nem számolható el költségként.

(5) A kapott támogatás összegét, felhasználását elkülönítetten (is) nyilván kell tartani."

3. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba; rendelkezéseit - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az 1993. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A törvény 2. §-ának rendelkezései az 1992. évben folyósított támogatásokra és e támogatások után keletkező adókötelezettségekre is alkalmazhatók.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1993. április 14-i ülésnapján fogadta el.