4/1993. (II. 17.) KTM rendelet

a Kőszegi - tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozottan védetté nyilvánításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § Védetté nyilvánítom ,,Kőszegi - tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel, a Kőszeg 047/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3,8 ha kiterjedésű területet.

2. § A természetvédelmi területet teljes egészében fokozottan védetté nyilvánítom.

3. § A fokozottan védetté nyilvánítás célja a Magyarországon rendkívül ritka növénytársulás megőrzése, a különleges védelmet igénylő tőzegmohafajok fennmaradásának biztosítása.

4. §[1] (1) A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését - a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően - az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 1993. március 1-jén lép hatályba.

Keresztes K. Sándor s. k,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 4/1993. (II. 17.) KTM rendelethez[2]

A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

- Őrizze meg a kőszegi Alsó-erdő tőzegmohás lápjának a tájban unikális, a régióban nagyon ritka, országosan sem gyakori tőzegmohás zsombéksásos (Sphagno fallaci-Caricetum elatae), tőzegmohás keskenylevelű gyapjúsásos (Sphagno flexuosi-Eriophoretum angustifolii), tőzegmohás fűzláp (Salici cinereae-Sphagnetum recurvi) és mésztelen láprét (Junco-Molinietum) növénytársulásait.

- Óvja meg a tőzegmohás láp biológiai sokszínűségét és őrizze meg a láp körül elhelyezkedő erdőállomány növény- és állatvilágát.

- Biztosítsa a területen található védett természeti értékek hosszú távú fennmaradását.

- Biztosítson lehetőséget a terület további faunisztikai és florisztikai értékeinek feltárására, valamint az ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásokra.

- Segítse elő a természeti értékek folyamatos figyelemmel kísérését, a változások rögzítését.

2. Természetvédelmi stratégiák

- A területen kialakult tőzegmohaláp élőhely-típus állandóan vízzel borított részei nem igényelnek aktív kezelést.

- A terület nedves, de nyárra kiszáradó részén a spontán erdősödés és cserjésedés visszaszorítása a felverődött fenyőcsemeték teljes, a kutyabenge cserjék részleges eltávolításával.

- A lápterület megközelítésének, valamint a területen való közlekedésnek az ellenőrzése.

- A lápterület vízháztartásának fenntartása, a lápterületen az ökológiai vízmennyiség biztosítása.

- A gazdálkodás és a természetvédelmi kezelésen kívüli egyéb tevékenységek felügyelete, ellenőrzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme

- A tőzegmoha fajok (Sphagnum ssp.) élőhelyének állandó vízborítású részét minden külső beavatkozástól meg kell kímélni.

3.1.2. Élőhelyek védelme

- A láp teljes vízborítású területeit érintetlenül kell hagyni.

- A láp vízzel csak időszakosan vagy alig borított, nyárra teljesen kiszáradó részeiről a fás növényzet egy részét, főleg a cserjéket [kutyabenge (Frangula alnus)], valamint az erdeifenyő (Pinus sylvestris) magoncokat el kell távolítani. A cserjeirtás, illetve a fás növényzet eltávolítása során meg kell óvni a bokorfüzeket (Salix cinerea, Salix aurita), a nyíreket (Betula pubescens, Betula pendula), a rezgőnyárt (Populus tremula), valamint kímélni kell a keskenylevelű gyapjúsást (Eriophorum angustifolium) .

- A láp vízháztartását már nem befolyásoló, eltömődött vízelvezető árokrendszer maradványait a talajvédelmi előírások figyelembevételével fel kell tölteni.

3.1.3. Vadgazdálkodás

- A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás, vadföld létesítése és művelése tilos.

- Vadvédelmi kerítés csak a terület határán létesíthető.

3.1.4. Vízgazdálkodás

- A terület vízháztartási egyensúlyának megőrzése érdekében a terület szárazodásával járó mindennemű felszíni és felszín alatti vizet érintő vízügyi beavatkozás tilos.

3.1.5. Közlekedés

- A lápterületre gépjárművel behajtani tilos.

- A természetvédelmi kezeléssel, erdő- és vadgazdálkodással összefüggő gépjármű és erőgép használat csak a lápterületen kívül, a munkavégzéssel összefüggésben, fokozott körültekintéssel, előre tervezett és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) előzetesen egyeztetett útvonalon történhet.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

- A területet el kell látni hatósági tájékoztató táblákkal.

- Ki kell jelölni a lápterület megközelítésére szolgáló állandó gyalogösvényt.

3.1.7. Terület- és földhasználat

- A területen kutatás, idegenforgalom, üdülés, oktatás, rekreáció a jogszabályokban előírt engedélyek birtokában, az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történhet.

- A területen mindennemű épület és építmény létesítése, magas- és mélyépítési tevékenység tilos.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

- Erdőgazdálkodás csak a fokozott természetvédelmi oltalomnak megfelelően, az elsődleges rendeltetés figyelembevételével, természetkímélő módon folytatható a területen.

- A lápterület körül elhelyezkedő erdőállományban (fokozottan védett Kőszeg 70 B erdőrészlet) csak a vegetációs időn kívül, fagyott vagy kellően szikkadt talaj esetén szabad fahasználati munkákat végezni.

- A lápterületet övező, fokozott természetvédelmi oltalom alatt álló erdőben a láp szélétől számított 50 m széles övezetben a törzskiválasztó gyérítések erélyét úgy kell megválasztani, hogy a termelési célú erdőkben szokásos mértéknél kisebb záródás alakuljon ki.

- A nevelővágásokat irányított döntéssel úgy kell végrehajtani, hogy kidöntött fa a láp területére nem kerülhet.

- Vonszolásos technológia alkalmazása tilos.

- Kiközelítés csak kijelölt nyomvonalakon folyhat a 3.1.5. alpont rendelkezéseinek megfelelően.

- Faanyagtárolás csak kijelölt rakodóhelyen vagy tő mellett történhet.

- Szállítási útvonal nem érintheti a védett természeti terület szélétől számított 100 méter szélességű övezetet.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelet 1. §-a. Hatályos 2006.05.30.

[2] Beiktatta a 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelet 2. §-a. Hatályos 2006.05.30.

Tartalomjegyzék