5/1993. (I. 30.) FM-HM együttes rendelet

az Országos Erdészeti Alap külön jogszabály szerint elkülönített része kezelésének és felhasználásának szabályairól

A földművelésügyi alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetek véleményét is kikérve - a következőket rendeljük:

1. §

(1) A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) kezelésében levő, üzemtervezett és üzemtervi gazdálkodási kötelezettség alól kivont erdőterületekre és fásításokra az Országos Erdészeti Alap (a továbbiakban: Alap) kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló külön jogszabályt e rendeletben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.[1]

(2) Az (1) bekezdésben foglalt területek esetében az Alapot illető bevételeket a HM erdőfelügyelettel megbízott szervének határozata alapján közvetlenül kell a Földművelésügyi Minisztérium Magyar Nemzeti Banknál vezetett Országos Erdészeti Alap 232-90185-1025 számú számlájára utalni.

2. §

(1) A Tv. 21. § (1) bekezdésében rendelt célokra az erdőfenntartási járulékot a Tv. 2. számú mellékletében foglalt mértékek és e rendeletben foglalt rendelkezések alapján kell képezni.

(2) Az 1. §-ban foglalt területek tájegységi besorolását a HM erdőfelügyelettel megbízott szerve határozza meg.

3. §

A Tv. 21. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Alap elkülönített részéből a kiadásokat az alábbiak szerint lehet teljesíteni:

a) a Tv. 23. § a)-d) pontjaiban foglalt támogatás normatív alapon igényelhető;

b) az Alapból teljesíthető egyéb kiadások az Alap elkülönített részének pénzügyi helyzetétől függően támogathatók.

4. §

(1) Az éves fakitermelési és erdőfelújítási, erdőfenntartási terv alapján az erdőgazdálkodónak a Tv. 2. számú mellékletében foglalt erdőfenntartási járulék, valamint a Tv. 3. számú melléklet, Alappal szemben elszámolható erdőfelújítási beruházások költségtételeivel és e rendeletben megfogalmazott kiegészítésekkel a tárgyévet megelőző év november 15-ig éves költségvetést kell készíteni.

(2) Az Magyar Honvédség alakulatai használatában levő erdőterületekre és fásításokra az éves erdőgazdálkodási tervek összeállításához, valamint a hadműveleti okokból felmerülő termelésekhez és felújításokhoz szükséges előírásokat a terv készítése előtt a HM erdőfelügyelettel megbízott szerve állapítja meg.

5. §

(1) Az éves költségvetésnek tartalmaznia kell:

a) A Tv. 2. számú melléklete szerinti csoportosításban kiegészítve e rendelet 2. §-ában foglaltakkal, a véghasználatra és növedékfokozó gyérítésre tervezett bruttó fatérfogat mennyiségét és ennek alapján számított erdőfenntartási járulék összegét,

b) Az Alapból teljesíthető kiadásokat a Tv. 23. § a)-d) pontja szerinti részletezésben,

c) Az Alapból igényelhető egyéb támogatásokat, így különösen: a fiatal erdők nevelő vágása (tisztítása, törzskiválasztó gyérítése), a különleges rendeltetésű állományokban végzett erdőművelési munkák, nyiladékok, határjelek, tűzvédelmi pászták létesítése és fenntartása, az erdőfenntartást szolgáló műszaki létesítmények fenntartása, a jóváhagyott fejlesztési tervvel rendelkező arborétumok, botanikus kertek, élőfagyűjtemények költségei, a Magyar Honvédség alakulatai épületei körül talajvédelmi és egyéb katonai célokra erdősávok és fásítások létesítése, továbbá az erdőgazdálkodási tevékenység körében a HM erdőfelügyelettel megbízott szerve által meghatározott egyéb célok.

(2) Az éves fakitermelési, erdőfelújítási és állománynevelési tervek erdőfelügyelőségi jóváhagyását követően lehet a tervekre épülő éves költségvetést a HM erdőfelügyelettel megbízott szervéhez benyújtani. Az üzemtervi gazdálkodási kötelezettség alól kivett erdőterületekre és fásításokra vonatkozó költségvetést közvetlenül kell a HM erdőfelügyelettel megbízott szervéhez benyújtani.

(3) Ha a fakitermelési és erdőfelújítási, valamint erdőnevelési tevékenység módosítását évközi változás indokolja a befizetési kötelezettség módosítását lehet kérni, melyhez a költségvetést mellékelni kell.

6. §

(1) Ha a Tv. 22. § a) pontja alapján képzett erdőfenntartási járulék összege meghaladja a jóváhagyott éves költségvetésben előirányzott kiadásokat, akkor a különbözet összegének háromnegyed részét, egyenlő részletekben a tárgynegyedéveket követő hónap 20-ig, az éves leszámolást követően a tényleges összegre történő kiegészítést a tárgyévet követő február 28-ig kell befizetni, illetve igényelni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint képzett összeg nem fedezi a jóváhagyott éves költségvetésben előirányzott kiadásokat, az Alapból a különbözet mértékéig vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

(3) A támogatás juttatásának elbírálásáról a HM az erdőfelügyelettel megbízott szerve útján gondoskodik.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatás mértékét és ütemezését, valamint a HM kezelésében levő, fokozott katonai igénybevételnek kitett területek vonatkozásában a Tv. 2. számú mellékletétől eltérően az erdőfenntartási járulékot és az erdőfelújításra adható támogatás összegét a HM erdőfelügyelettel megbízott szervének javaslatára a HM állapítja meg.

(5) A Földművelésügyi Minisztérium a HM támogatás juttatására vonatkozó átirata alapján kifizetést engedélyező iratot állít ki és közvetlenül gondoskodik a támogatás összegének az Alap számlájáról való átutalásáról.

7. §

(1) A HM közvetlenül gondoskodik a támogatás rendeltetésének megfelelő felhasználás ellenőrzéséről.

(2) A Tv. 6. §-a szerinti befizetési kötelezettséget a HM javaslatára a Földművelésügyi Minisztérium rendeli el.

8. §

(1) A műszaki átvétel eredményétől függően a Tv. 22. § d) pontjában foglalt erdőfelújításra előírt határidő túllépése esetén a bírságot az alábbiak szerint kell az erdőfelújítási kötelezettség teljesítéséig évente számításba venni:

a) ha a fakitermelés befejezésétől számított 4. évben a vágásterület erdősítését nem végezték el, a bírság alapja a vágásterület nagysága;

b) ha a véghasználatot követően (fokozatos felújítóvágás, végvágás, tarvágás) a lassan növő célállományokban a 10. évben, a gyorsan növő célállományokban a 6. év után sem nyilvánították befejezetté, a bírság alapja az eredménytelenül erdősült terület nagysága;

c) ha a fokozatos felújítással kezelt erdőrészleteknél az idős állomány záródása 30% alatti és a terület erdősültsége nem éri el a 70%-ot, a bírság alapja az eredménytelenül erdősült terület nagysága.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1993. január 1. napjától folyamatban levő ügyekben kell alkalmazni. Az ezt megelőzően indult eljárásokat a korábbi rendelkezések alapján kell befejezni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alá tartozó erdőgazdaságoknál az erdők fenntartásának és bővítésének feltételeiről szóló 13/1981. (MÉM É. 30.) MÉM-HM együttes utasítás.

Dr. Gergátz Elemér s. k.,

földművelésügyi miniszter

Dr. Für Lajos s. k.,

honvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Lásd a 4/1993. (I. 30.) FM rendeletet.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére