4/1993. (I. 30.) FM rendelet

az Országos Erdészeti Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól

A földművelésügyi alapokról szóló 1992. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervezetek véleményét is kikérve - a következőket rendelem:

1. §

(1) A Tv. 1. §-ának e) pontja szerint létrehozott Országos Erdészeti Alap (a továbbiakban: Alap) pénzeszközeit a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a Magyar Nemzeti Banknál (a továbbiakban: MNB) vezetett Országos Erdészeti Alap 232-90185-1025 számú számlán kezeli.

(2) A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő erdőterületek pénzeszközeit az Alap számvitelében elkülönítetten kell nyilvántartani. Az így nyilvántartott pénzeszközök kezelésére és felhasználására e rendeletet a külön jogszabályban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.[1]

(3) Az erdőfelügyelőség határozatával elrendelt, az Alapot illető bevételeket az erdőfelügyelőség MNB-nél vezetett számlájára kell befizetni. Az így befizetett összeget átfutó bevételként kell kezelni és az erdőfelügyelőség köteles az az Alap számlájára havonta átutalni.

(4) Az egyéb bevételeket közvetlenül kell az Alap számlájára befizetni.

(5) Az Alap forráshiánya esetén a pályázatok befogadása, valamint az Alapból való kifizetés szüneteltethető.

2. §

(1) Az erdőgazdálkodónak a Tv. 22. § a) pontjában foglalt bevételek és a Tv. 23. § a) és b) pontjában foglalt kiadások elszámolására költségvetést kell készítenie, melyet - az éves fakitermelési és erdőfelújítási, valamint erdőnevelési tevékenység jóváhagyására irányuló kérelemmel egyidejűleg - a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell az illetékes erdőfelügyelőséghez benyújtania. Ha a fakitermelési és erdőfelújítási, valamint erdőnevelési tevékenység módosítását évközi változás indokolja, a kérelemhez költségvetést is mellékelni kell.

(2) A költségvetés felülvizsgálatáról és az elszámolás alapján az Alapba történő be- és kifizetésekről a minisztérium az erdőfelügyelőség útján gondoskodik.

3. §

(1) Az erdőgazdálkodó a Tv. 2. számú mellékletében foglalt mértékek alapján számított erdőfenntartási járulék összegét az erdőfelügyelőség által engedélyezett fakitermelés és a tárgyévi tényleges fakitermelés alapján köteles elszámolni.

(2) Az erdőfenntartási járulék összegéből le kell vonni a Tv. 23. §-ának a) pontjában foglalt tárgyévi erdőfelújítás, valamint erdőnevelés költségét a Tv. 3. számú mellékletében foglalt normatív mértékek alapján.

(3) Ha az így kiszámított erdőfenntartási járulék összege meghaladja a levonható költségek összegét, az erdőfelügyelőség határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet összegének az Alapba való befizetésére. A különbözet összegének 75%-a befizetését három egyenlő részletben (április 30., július 30., október 30.) kell előírni.

(4) Ha az erdőfenntartási járulék összege nem fedezi a (2) bekezdésben foglaltak alapján számított erdőfelújítás, valamint erdőnevelés költségének összegét, az erdőgazdálkodó az Alapból a különbözet mértékéig vissza nem térítendő fejlesztési támogatást igényelhet.

(5) Az erdőfelügyelőség meghatározza a támogatás összegét és kéri a minisztériumtól a támogatás összegének az erdőfelügyelőség számlájára való átutalását, és intézkedik a támogatás összegének kifizetése iránt. A támogatás összegének 50%-át a tárgyév május 15-ig, a további 30%-át a tárgyév október 15-ig kell átutalni.

(6) Az erdőgazdálkodó köteles - a tárgyévet követő év február 28-ig - éves elszámolást készíteni, melynek alapján az erdőfelügyelőség végelszámolást készít és eredményétől függően rendelkezik a támogatás végösszegének az Alapból való kiegyenlítéséről, illetve az erdőgazdálkodónak az Alapba való befizetési kötelezettsége előírásáról.

4. §

A Tv. 22. § b) és c) pontjában foglalt engedély nélkül kitermelt faanyag értékét a forgalmi értéknek megfelelő tőár (mely megfelel az erdőfelügyelőség illetékességi területén lábonálló faállomány érvényesíthető forgalmi árának), valamint az elmaradt fatérfogat-növekedés (növedékveszteség) 2000 Ft/bruttó m3 értékének figyelembevételével az erdőfelügyelőség állapítja meg.

5. §

Az erdőgazdálkodó a Tv. 22. § e) pontjában foglalt befizetések terhére a Tv. 23. § c) pontjában foglalt erdőfelújítást pótló erdőtelepítés költségeire az erdőfelügyelőségi engedély kérelmezésével egyidejűleg vissza nem térítendő normatív támogatást igényelhet az Alapból. A támogatás juttatásáról és kifizetéséről az erdőfelügyelőség határozatban rendelkezik.

6. §

(1) Az Alapból támogatással megvalósuló erdőfelújítások és erdőnevelési munkák mennyiségi és minőségi vizsgálatát az erdőfelügyelőség évenként, az erdőművelési munkák műszaki átvétele során köteles elvégezni.

(2) A műszaki átvétel eredményétől függően a Tv. 22. §-ának d) pontjában foglalt erdőfelújításra előírt határidőtúllépés esetén a bírságot az alábbiak szerint kell - az erdőfelújítási kötelezettség teljesítéséig - évente számításba venni:

a) ha a fakitermelés befejezésétől számított harmadik évben a vágásterület erdősítését nem végezték el, a bírság alapja a vágásterület nagysága;

b) azokban az erdősítésekben, amelyekben az erdősítési beruházás első kivitelezése után az eredményesség gyorsan növő állományokban két év alatt, a lassan növő állományokban három év alatt a 60%-ot nem éri el, a bírság alapja az eredménytelenül erdősült terület nagysága;

c) ha a fokozatos felújítással kezelt erdőrészleteknél az idős állomány záródása 30% alatti és a terület erdősültsége nem éri el a 70%-ot, továbbá, ha az idős állomány végvágását követően a kocsánytalan tölgyes és bükkös erdősítést a 8. évben és minden egyéb célállományú erdősítést a 6. évben nem nyilvánítottak befejezetté, a bírság alapja az eredménytelenül erdősült terület nagysága;

d) ha a tarvágás elvégzésétől számítva a tölgyes és bükkös célállományú mesterséges erdősítések 10 év, az akác, a nyár és az egyéb lágy lombos fafajok 6 év, a többi fafajú erdősítés 8 év után sem ismerhető el műszakilag befejezett erdősítésként, a bírság alapja az eredménytelenül erdősült terület nagysága.

7. §

(1) A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználását az erdőfelügyelőség az alábbiak szerint állapítja meg:

a) ha az erdőfelújítás minősége a befejezést követő 5. éves erdőfelügyelőségi felülvizsgálat során olyan minősítést kap, hogy a gazdálkodó hibájából bekövetkezett károsodás részleges erdősítéssel vagy állományneveléssel helyrehozható, a teljes erdőrészletet befejezetlen állományba kell visszasorolni és az erdőgazdálkodó köteles visszafizetni a juttatott támogatás, valamint az erdősítés készültségi fokának értékkülönbözete késedelmi kamattal növelt összegét;

b) ha az erdősítésben az erdőgazdálkodó hibájából olyan károsodás vagy minőségromlás állapítható meg, ami az a) pont szerint nem hozható helyre, az erdőgazdálkodó köteles visszafizetni a juttatott támogatás késedelmi kamattal növelt összegét, továbbá kötelezhető az erdősítés ismételt elvégzésére;

c) az erdőfelügyelőség által jóváhagyott erdőállomány-gazdálkodási tervtől eltérő célállomány kialakulása esetén az erdőgazdálkodó köteles visszafizetni a juttatott támogatás és a kialakult célállomány közötti értékkülönbözet késedelmi kamattal növelt összegét.

8. §

A Tv. 23. §-ának d) pontjában foglalt hatóságilag elrendelt erdővédelmi munkák költségeit az Alap megtéríti, ha az erdőgazdálkodó az erdő egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kiséri, a tőle elvárható szükséges megelőző intézkedéseket megteszi, továbbá a veszélyeztető körülményeket az illetékes erdőfelügyelőségnek bejelenti. Amennyiben a károsítók tömeges elszaporodása regionális vagy országos veszélyhelyzettel jár, az erdőfelügyelőség javaslatára, a növényvédelmi hatóság bevonásával a minisztérium rendeli el a védekezést és gondoskodik költségeinek az Alapból való megtérítéséről.

9. §

A Tv. 23. §-ának e) pontjában foglalt erdővédelmi mérő és megfigyelő tevékenység végzéséről, valamint e tevékenységgel összefüggő költségek Alapból való megtérítéséről a minisztérium külön megállapodás alapján gondoskodik.

10. §

(1) A Tv. 23. §-ának f) és g) pontjában foglalt célokra vissza nem térítendő támogatás, illetve nem végleges juttatás adható, mely pályázat útján nyerhető el.

(2) A pályáztatás módját és feltételeit a támogatás céljához kapcsolódóan a pályázat meghirdetésével egyidejűleg a minisztérium határozza meg. A pályázati felhívást a minisztérium a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben, valamint egyéb módon (pl. országos napilapban, szaklapban) teszi közzé. A pályázati feltételek meghatározásánál megjelöli a támogatás igénylésére jogosultak körét, a kérelem tartalmi követelményeit, benyújtásának határidejét, valamint az egyéb feltételeket.

(3) A pályázati kérelmek elbírálásához a döntés előkészítését, véleményezését 5--7 tagú Országos Erdészeti Szakbizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi, mely ügyrendjét maga állapítja meg. A Bizottság elnöke és egy tagja a minisztérium képviselője, a földművelésügyi miniszter kijelölésével. A miniszter továbbá a Bizottság tagjává kéri fel az erdőgazdálkodás szakértőinek, az erdészeti tudományos és oktatási intézmények, valamint az érdekképviseleti és szakmai szervek képviselőjét.

(4) A minisztérium a támogatás juttatásáról a Bizottság bevonásával dönt. Döntéséről kifizetést engedélyező iratban értesíti a támogatásban részesített pályázót, továbbá gondoskodik a támogatás összegének átutalásáról és a felhasználás ellenőrzéséről.

(5) A Tv. 6. §-a szerinti visszafizetési kötelezettséget - az erdőfelügyelőség javaslatára - a minisztérium rendeli el.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1993. január 1. után indult és folyamatban levő ügyekben kell alkalmazni. Az ezt megelőzően indult eljárásokat a korábbi jogszabályok alapján kell befejezni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 17/1987. (XII. 31.) MÉM-PM-ÁH rendelettel, a 2/1990. (I. 23.) MÉM-PM együttes rendelettel, a 14/1991. (VI. 29.) FM-PM együttes rendelettel módosított 16/1985. (XII. 28.) MÉM-PM-ÁH együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1-3. §-a. 4. §-ának (1) bekezdése, 5-6. §-a, a 8. §-ának (2), (3) bekezdése a), c), d) és e) pontja, a 9. §-ának (2)-(3) bekezdése, a (4) bekezdés utolsó mondatából "a befejezett erdőtelepítés értékét az Alapba" szövegrész, 10. §-a, valamint az 1. számú mellékletének II/1. pontja és III. fejezete, a 2. számú mellékletének B. I. 4-5. pontja, B. II. 1. pontja, B. IV. 2. pontja, B. VI. 2. a)-b) pontja, és 3-4. pontja.

(3) A R. 7. §-ának bevezetése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 4. § (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban felsorolt erdősítési munkák termelési értéke kifizetésének feltételei a következők:"

Dr. Gergátz Elemér s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Lásd az 5/1993. (I. 30.) FM-HM együttes rendeletet.