6/1993. (III. 9.) KTM rendelet

a Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, és a 46. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Bürüs 032/12-20, Dencsháza 0357-0358, 0360-0361 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 234,8 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja: a Dráva-síkon fennmaradt, két régebbi flóra- és vegetációtörténeti kor fajait megőrző erdőtársulás fennmaradásának biztosítása.

3. §[1]

A természetvédelmi terület természeti értékeinek megőrzése, fenntartása, bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §

Ez a rendelet 1993. március 15-én lép hatályba.

Dr. Gyurka János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.