7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterrel és a Központi Statisztikai Hivatal elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) a rendelet mellékleteként kiadom.

2. §

(1)[1] Ez a rendelet kihirdetése napját követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben - a 3. §-ban foglalt kivételekkel - az Szt. alapján megkezdett szakképzésre kell felmenő rendszerben alkalmazni.

(2)[2] A tizennyolcadik életévét betöltött képzésre jelentkezőtől az a*-gal jelölt szakképesítések esetében a tizedik évfolyam elvégzését 2006. január 1-jét követően kell megkövetelni.

3. §

(1) Az OKJ-ben szereplő szakképesítés megszerzésére szakmai vizsga csak a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai követelmény alapján szervezhető.

(2) A szakképző iskolába az OKJ-ben szereplő szakképesítésre tanulót csak akkor lehet beiskolázni, ha az előírt szakmai tantárgyak központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok rendelkezésre állnak.

(3)[3] Az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben addig az időpontig, amíg a 2001. augusztus 13-tól hatályos Országos Képzési Jegyzék előírásaihoz illeszkedő szakmai és vizsgakövetelmények, valamint központi programok nem kerültek kiadásra, a képzés a 2001. augusztus 13-án alkalmazott szakmai és vizsgakövetelmények, központi programok és az elméleti képzéshez meghatározott tananyagok alapján indítható.

(4)[4] Az új központi program kiadásáig a szakképző intézmények az e rendelet melléklete alapján módosított, illetve ha az új szakmai és vizsgakövetelmények kiadásra kerültek, az új szakmai és vizsgakövetelmények alapján módosított helyi tanterv vagy képzési program szerint folytatják a képzést.

(5)[5] Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére történő felkészítés

a) az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásától kezdődhet;

b) az iskolai rendszerű szakképzésben a központi programok (tantervek) kiadását követő tanévtől azoknak a tanulóknak az esetében kezdhető meg, akik

ba) szakiskolában a kilencedik évfolyamon,

bb) szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamon

kezdték meg tanulmányaikat.

Dr. Kiss Gyula s. k.,

munkaügyi miniszter

Melléklet a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelethez[6]

Az Országos Képzési Jegyzék

Jelmagyarázat:

[7]
21—71=a szakképesítés azonosító számának első két számjegye a szakképesítés ISCED szintje (1. oszlop)
21befejezett iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítések
31 =a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések, vagy
=a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola hatodik évfolyamát elvégzett és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott kétéves felzárkóztató oktatást eredményesen befejezett tanulók számára választható szakképesítések, vagy
=a tizenhatodik életévét betöltött, az általános iskola hetedik évfolyamát elvégzett és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott egyéves felzárkóztató oktatást eredményesen befejezett tanulók számára választható szakképesítések.
32nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettségre épülő és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések
33tizedik évfolyamra épülő szakképesítések
34tizedik évfolyamra épülő és szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések
51a középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez kötött szakképesítések, amelyek jellemzően fizikai tevékenység ellátására jogosítanak
[8]
52középiskola utolsó évfolyamának elvégzéséhez vagy érettségi vizsgához kötött szakképesítések, amelyek jellemzően szellemi tevékenység ellátására jogosítanak
53érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött szakképesítések
54érettségi vizsgához vagy érettségi vizsgához és meghatározott szakmai előképzettséghez kötött emelt szintű szakképesítések
55érettségi vizsgához kötött felsőfokú szakképesítések
71felsőfokú iskolai végzettségre épülő szakképesítések
1408—8999=a szakképesítés azonosító számának harmadik-hatodik számjegye a szakképesítés tanulmányi területe (l. oszlop)
01—...=a szakképesítés azonosító számának hetedik-nyolcadik számjegye az azonos szakképesítési szinten és tanulmányi területen belüli sorszám (1. oszlop)
I.—II.—III.=az azonos elnevezésű, de különböző szakmai szintű szakképesítések jelölése (a legmagasabb szint az I.) (2. oszlop)
A=több munkakör betöltésére jogosító, elsősorban a közoktatás keretében megszerezhető szakképesítés (fogyatékosok számára a fogyatékosság típusától, fokától függően) (3. oszlop)
B=elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, különböző jogszabályokban meghatározott munkakör betöltésére jogosító szakképesítés (3. oszlop)
C=elsősorban az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés keretében megszerezhető, egy munkakör betöltésére jogosító szakképesítés (3. oszlop)
D=a szakképzés megkezdésekor bejelentési kötelezettséghez kötött szakképesítés (3. oszlop)
A szakképzést folytató intézmény vezetője a képzésben résztvevők létszámát szakképesítésenként köteles bejelenteni az Oktatási Minisztérium Szakoktatási Főosztályának.
1—21=szakmacsoport sorszáma (4. oszlop)

A 4. oszlopban szereplő számok jelentése:

Szakterületek és szakmacsoportok

SzakterületSsz.Szakmacsoport
Humán1.Egészségügy
2.Szociális szolgáltatások
3.Oktatás (oktatás, pedagógia)
4.Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet-
bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)
19.Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvé-
delem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)
Műszaki5.Gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyag-
vizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)
6.Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)
7.Informatika (szoftver)
8.Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)
9.Építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő)
10.Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)
11.Faipar
12.Nyomdaipar
13.Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel)
14.Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Gazdasági-
szolgáltatási
15.Közgazdaság
16.Ügyvitel
17.Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztrá-
ció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)
18.Vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)
Agrár20.Mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, tér-
képészet)
21.Élelmiszeripar
[9]
t=több helyre besorolható (5. oszlop)
i=kizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítés (7. oszlop)
=iskolai végzettség nem kerül előírásra (11. oszlop)
a=a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség és betöltött tankötelezettségi kor, vagy
=az általános iskola hatodik évfolyamának elvégzése, valamint a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott kétéves felzárkóztató oktatás eredményes befejezése és betöltött tankötelezettségi kor, vagy
=az általános iskola hetedik évfolyamának elvégzése, valamint a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott egyéves felzárkóztató oktatás eredményes befejezése és betöltött tankötelezettségi kor (11. oszlop).
a*=tizedik évfolyam elvégzése (11. oszlop)
k=középiskola utolsó évfolyamának elvégzése (11. oszlop)
é=érettségi vizsga (11. oszlop)
f=felsőfokú iskolai végzettség (11. oszlop)
sz=beiskolázáshoz szakmai előképzettség szükséges (11. oszlop)
gy=beiskolázáshoz a szakmai és vizsgáztatási követelményekben előírt gyakorlat szükséges
(11. oszlop)
pa.=pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni (12. oszlop)
sza.=szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni (12. oszlop)
A szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszter:

BM = belügyminiszter; EüM = egészségügyi miniszter; FVM = földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, HM = honvédelmi miniszter; IM = igazságügy-miniszter; ISM = ifjúsági és sportminiszter; KöViM = közlekedési és vízügyi miniszter; KSH = Központi Statisztikai Hivatal elnöke; KöM = környezetvédelmi miniszter; NKÖM = nemzeti kulturális örökség minisztere; OM = oktatási miniszter; PM = pénzügyminiszter; SZCSM = szociális és családügyi miniszter (13. oszlop)
MKIK=Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (14. oszlop)
MAK=Magyar Agrár Kamara (14. oszlop)
* *=művészeti szak: párhuzamos oktatás, a szakmai évfolyamok számozása megegyezik az általá-
nos műveltséget megalapozó, illetve az érettségire felkészítő ismereteket nyújtó évfolyamok
számozásával; a 8. oszlopban az évfolyamok száma csak a kiegészítő képzést jelenti
(15. oszlop)
sz*=a beiskolázáshoz, illetőleg a szakképesítéshez járművezetői és rakodógép-, szállítógép-,
építőgép-kezelői vagy kishajóvezetői vizsgát a Közlekedési Főfelügyelet hatáskörében kell
letenni (15. oszlop)
törvény, r.=a munkakör betöltéséhez, a foglalkozás gyakorlásához a hivatkozott törvényben, rendeletben
előírt szakképesítés (15. oszlop)
[10]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31786201ABC-eladóB1751121993.6504060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52544301Acél- és fémszerkezeti technikusD531291996.i27030észa.OM
31524602AcélhengerészB574141993.4005050asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33521601Ács-állványozóA976121993.24060a*sza.OMMKIK50/1999.-(IX. 10.) GM r.
71343701AdótanácsadóB1525121993.15007030f, sz,
gy
PM2000. évi CXIII. törvény.
1990. évi XCI. törvény.
55343401Agrárkereskedelmi menedzserasszisztensA2051192000.i26040észa.FVM
52620102Agrárkörnyezet-gazdaA2061402002i25050észa.FVM
52343903Agrárközgazdasági és áruforgalmazó technikusA2031291993.i35050észa.FVM
52184201Alkalmazott fotográfusA453411993.i24060észa.OM**
21620301ÁllatgondozóC2061311993.5003070sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
21521201Állatifehérjetakarmány-előállítóB2172191993.5003070sza.FVM1995. évi XCII. törvény.
31620301Állatkerti állatgondozóB2061391993.10004060asza.FVM1998. évi XXVIlI. törvény.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
34628001Állattartó-telepi gépészC2082931993.10004060a*,
sz
sza.FVMsz*
21628004Állattenyésztési gépkezelőB2082932001.3003070sza.FVM16/2001. (III. 3.) FVM r.
Egyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31620302Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)C2061312001.15004060asza.FVMMAKFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52620301Állattenyésztő és állategészségügyi technikusA2031241993,i35050észa.FVMMAK
31620310Általános állattenyésztőA2061312001.24060asza.FVMMAK
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52343801Általános gazdasági és statisztikai ügyintézőA1536071993.17030éKSH9/1995. (II. 3.) Korm. r.
187/1999. (XII. 16.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
54343401Általános menedzser I.C1739101993.10006040é, szOM
52343401Általános menedzser II.C1739101993.15006040éOM
5 1343401Általános menedzser III. (operatív)C1739101993.10006040kOM
52541201Általános vegyésztechnikusA831151993.i27030észa.OM
51524401Általános vegyipari szakmunkásA881331993.1,56040ksza.OM
52788201Antikváriumi szakeladóAl751121993.16040éNKÖM
52544302Anyagmozgató építőgépész-technikusD531171993.i27030észa.OMsz*
53544901Anyagmozgató gépészeti technikusA531171993.i16733é, szsza.KöViM
52524901Anyagmozgatógép-szerelőA574391993.25050észa.KöViM
53540101Anyagvizsgáló (az eljárás és a szakterület feltüntetésével)B531931993.4006040é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31501201Ápolási asszisztensA132391993.25050asza.EüM24/2000. (IX. 1.) EüM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
45501201ÁpolóA132111993.i35050észa.EüM27/1995. (VII. 25.) NM r.
20/1996. (VII. 26.) NM r.
21/1998. (VI. 3.) NM r.
4/2000. (II. 25.) EüM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
32620101Aranykalászos gazdaC2061401993.6004060a, szsza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
33189901Artista (a tevékenység megjelölésével)A437251993.22080a*OM—NKÖM2/1993. (I. 30.) MKM r.
**
Egyéni felkészüléssel is.
54183201ArtistaművészA437251993.12080é, szOM—NKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
33526201AsztalosA1173411993.24060a*sza.OMMKIK159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31526202Asztalosipari szerelőD1173411993.13070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
34528201Atomerőművi dozimetrikusB882921993.3007030a*'
sz
sza.OM49/1998. (VI. 25.) IKIM—MKM e. r.
Betöltött 18. életév.
32525201Atomerőművi gépész (a tevékenység feltüntetésével)B582231993.3008020a, szsza.OM49/1998. (VI. 25.) IKIM—MKM e. r.
Betöltött 18. életév.
32523601Atomerőművi karbantartó (a tevékenység feltüntetésével)B574391993.3008020a, szsza.OM49/1998. (VI. 25.) IKIM—MKM e. r.
Betöltött 18. életév.
34522301Atomerőművi műszerész (a tevékenység feltüntetésével)B674431993.2008020a*'
sz
sza.OM49/1998. (VI. 25.) IKIM—MKM e. r.
Betöltött 18. életév.
53525201Atomerőművi operátor (a tevékenység feltüntetésével)B582231993.5006040é, szsza.OM49/1998. (VI. 25.) IKIM—MKM e. r.
Betöltött 18. életév.
52528201Atomerőművi vegyészlaboránsB875401993.3007030észa.OM49/1998. (VI. 25.) IKIM—MKM e. r.
Betöltött 18. életév.
52524101Autóelektronikai műszerészA674431993.i25545észa.KöViMMKIK1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
52549901Automatizálási technikus (a szakirány megjelölésével)A5t1993.i27030észa.OMMKIK
52524102AutószerelőA574311993.i25545észa.KöViMMKIK159/1994. (XII. 17.) Korm. r.
1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
52181201BábkészítőA437291993.24060észa.OM—NKÖM**
52183201BábszínészA426311993.34060észa.OM—NKÖMEgyéni felkészüléssel is.
31521602Bádogos és épületbádogosA576331993.24060asza.OMMKIK1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
55344101Banki szakügyintézőA1536311998.i23565éPM
54344101Banki tanácsadó/Szakképesített bankreferensB1529101993.11008020éPM1996. évi CXII. törvény.
1997. évi CLVIII. törvény.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános A típusú alapfokú
nyelvvizsga.
52344001Banki ügyintéző/Banki, befektetési termékértékesítőB1536331993.8007030éPM20/1999. (IX. 1.) PM r.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
33525101BányagépészD574391993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52543601Bányagépész-technikusD531171993.i27030észa.OM
52543602Bányaipari aknásztechnikusD531111993.i27030észa.OM
34521102BányamentőD571131993.5003070a* '
sz
pa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33522202Bányavillamossági szerelőD674451993.i24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52543603Bányavillamossági technikusD631291993.i27030észa.OM
52787201Barlangi idegenvezetőB1836421993.3004060ksza.KöM1996. évi LIII. törvény.
53620301Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVMMAK
31521201Baromfifeldolgozó-ipariszakmunkásA2172111993.24060asza.FVM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52343901Becsüs I. (a szakirány megjelölésével)B1736271993.6504060kOM
32343901Becsüs II. (a szakirány megjelölésével)B1736271993.6504060a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33620301Belovagló (Bereiter)B2061341993.20003565a*FVM1998. évi XXVIII. törvény.
53343501Beruházói szakelőadóC1736111997.2509010é, szOM
54340403Beszédíró gyorsíróA1641922000.36040é, szOM
32620601BiotermesztőB2061121993.10004060a, szsza.FVM140/1999. (IX. 3.) Korm. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
54891901Biztonságszervező I.B1953691993.3007030é, szBM—OM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
24/1998. (VI. 9.) BM r.
34891901Biztonságszervező II.B1953691993.4007030a*'
sz
BM—OM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
24/1998. (VI. 9.) BM r.
54344102Biztosítási tanácsadóB1525291993.11006040é,
sz,
gy
PM2000. évi XCVIII. törvény.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú alapfokú nyelvvizsga.
52344002Biztosítási ügyintézőB1536341993.8007030éPM2000. évi XCVIII. törvény.
52344003BiztosításközvetítőB1536262001.8003070éPM2000. évi XCVIII. törvény.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
33526202BognárA1173451993.24060a*OM
31500201BoncmesterB153201993.4003070asza.EüM145/1999. (X. I.) Korm. r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
Egyéni felkészüléssel is.
Betöltött 18. életév.
33521201BorászA2172221993.24060a*sza.FVM
54507002Bölcsődei szakgondozóC232221995.14003070é, szsza.SZCSM
33527201BőrdíszművesA1073331993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33527209BőrgyártóA1073312001.24060a*OM
31527201Bőripari szabászD1073331993.10003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31527202Bőripari varrómunkás (tűző)D1073331993.10003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52541101Bőrkonfekció-iparitechnikusA1031141993.i26040éOM
52181202BőrművesA437291993.i22080észa.OM**
21527201BőrtárgykészítőA1073391993.23070OM
52181203Bronzműves és szoboröntőA437291993.i23070észa.OM**
31521603BurkolóA976341993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52181204BútorművesA437291993.i23070észa.OM**
51891201Büntetés-végrehajtásifelügyelőA1953631997.16040kpa.IM
52891203Büntetés-végrehajtási főfelügyelőA1953631997.26040épa.IM
54464107CAD—CAM tervező, dokumentációkezelő informatikusA731392001.25050é, szsza.OM
33527203Cipőfelsőrész-készítőA1073351993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52541104Cipőipari technikusD1031141993.i27030éOM
21527202CipőjavítóD1073351993.13070OMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31527204CipőkészítőA1073352001.24060aOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31521202Cukoripari szakmunkásA21I 72171993.24060asza.FVMMKIK1995. évi XC. törvény.
[11]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
33782601CukrászA1851221993.24060a*sza.OMMKIK159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
33584201Csatornamű-kezelőA1453711993.24060a*sza.KöViM
54501202Csecsemő- és gyermekápolóA132111993.i35050észa.EüM21/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (11. 20.) EüM r.
54507001Csecsemő- és kisgyermekgondozóA233191993.i35050észa.SZCSM15/1998. (IV. 30.) NM r.
55893301Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozóA233192001.i26040észa.SZCSM15/1998. (IV. 30.) NM r.
31521604Cserépkályha- és kandallóépítőA976371993.24060asza.OM
31529102CsipkekészítőD475151993.10003070aOMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31899901DajkaC353201993.3006040asza.OMBetöltött 18. életév.
52789904Dekoratőr, kirakatrendezőA1751161993.26040épa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51842901Digitálistérkép-kezelőB2041231993.5005050ksza.FVM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
52181205Díszlet- és jelmeztervezőA437291993.i24060észa.OM**
52181206DíszműkovácsA437291993.i23070észa.OM**
31620701Dísznövény- és zöldségtermesztőA2061161993.23070asza.FVMMAK
33620701DísznövénykertészA2061161993.2,54060a*sza.FVMMAK
21620701DísznövénytermelőC2061161993.8003070sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
53620701Dísznövénytermesztő szaktechnikusC2031241993.10005050é, szsza.FVMMAKFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
51527602Divat-stílustervezőA1037292000.24060ksza.OM
31521203DohányfeldolgozóA2172301993.24060asza.FVM
31620603DohánykertészC2061292001.15004060asza.FVM
34789901Drágakő-meghatározóB1975221993.3006040*
a
sz
sza.OM53/1993. (IV. 2.) Korm. r.
[12]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52541202Drog- és toxikológiai technikusA831151993.i27030észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51786202Drogériai kereskedőB1751111993.6504060ksza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31521204Édesiparitermék-gyártóA2172181993.24060asza.FVM
31500202Egészségőr, fertőtlenítőB153201993.12002080asza.EüM3/1969. (V. 16.) EüM r.
18/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
51500201Egészségügyi gázmester (kártevőirtó)B153531993.7303070ksza.EüM3/1969. (V. 16.) EüM r.
18/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
71140801Egészségügyi gyakorlatvezetőCl34192001.15006040fsza.EüM
31500204Egészségügyi kártevőirtó szakmunkásC153531999.7002080apa.EüMBetöltött 18. életév.
54501205Egészségügyi menedzserC122302000.10006040é, szsza.EüM
52464101Egészségügyi operátorA732391993.25050észa.EüM3/2001. (II. 20.) EüM r.
54501801Egészségügyi szakasszisztens (a tevékenység megjelölésével)C132321993.14003070é, szsza.EüM
52182201Egyházzenész (a tevékenység megjelölésével)A437291993.34060éOM-NKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
32628001Elektromoshalászgép-kezelőB2082931993.5004060a, szsza.FVM1997. évi XLI. törvény.
sz
51522301Elektronikai műszerészA674431993.26040ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
34522302Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmirendszer-szerelőB674491993.13006040*
a '
sz
OM—BM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52542201Elektrotechnikai technikusA631181993.i27030észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54660101Élelmezési menedzserC139102001.12005050é, szsza.EüM
52660101ÉlelmezésvezetőB122231993.12503070észa.EüM15/1998. (IV. 30.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
33786201Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedőA1751111993.24060a*sza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
52622205Élelmiszer-analitikustechnikusA2131131993.i35050észa.FVMMKIK
52786201Élelmiszer-bemutatóasszisztensC2151161993.10004060ksza.FVM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
33523601Élelmiszer-ipari gépészA2174391993.24060a*sza.FVMMKIK
52544201Élelmiszer-ipari gépésztechnikusA2131171993.i35050észa.FVMMKIK
33528201Élelmiszer-ipari laboránsC2175401993.10004060a*sza.FVMMKIKFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
55622201Élelmiszer-ipari menedzser (a szakirány megjelölésével)A2139101998.i24060észa.FVMMKIK
51528202Élelmiszer-ipari mikrobiológiai laboránsC2175401993.10005050ksza.FVMMKIKFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52622213Élelmiszer-ipari technikus (a szakterület megjelölésével)A2131132001.i35050észa.FVMMAK1995. évi XC. törvény.
52622214Élelmiszer-minősítő technikusA2l31132001.i23565észa.FVM
31523301Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével)B574251993.5003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
53548301Emelőgép-ügyintézőB1739101993.2006040é, szOM47/1999. (VIII. 4.) GM r.
52182202Énekes (a műfaj megjelölésével)A426311993.i34060észa.OM-NKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
55548301Energetikai mérnökasszisztensA631511997.i26535észa.OM
52548301EnergetikusB631511993.3009010kOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
71580101Építési műszaki ellenőr I. (a szakirány megjelölésével)B931232000.3006040fsza.FVM158/1997. (IX. 26.) Korm. r.
53580103Építési műszaki ellenőr II. (a szakirány megjelölésével)B931232000.5006040é, szsza.FVM158/1997. (IX. 26.) Korm. r.
55581201Építettkörnyezetmérnök-asszisztensA931292000.i25050észa.OM
52549902Építőanyag-ipari technikusD931291993.i27030észa.OM
31525601Építőgép-karbantartóB583291993.9603070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
sz*
31521606ÉpületburkolóA976341993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52544303Épületgépész-technikusA531171993.i27030észa.OM
31521607ÉpületszigetelőC976311993.10004060asza.OM
31521608ÉpületszobrászA976361993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
34628002Erdészeti gépészC2083121993.10004060a*
sz
sza.FVMsz*
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52545201Erdészeti gépésztechnikusA2031171993.i35050észa.FVMMAKsz*
31628001Erdészetikötélpálya-kezelőB2083121993.8004060asza.FIM1996. évi LIV. törvény.
sz*
33626201Erdészeti szakmunkásA2062111993.24060a*sza.FVMMAK1996. évi LIV. törvény.
sz*
54626201ErdésztechnikusA2031252001.i35050észa.FVMMAK1996, évi LIV. törvény.
sz*
21626201ErdőművelőB2062111993.10003070-sza.FVM1996. évi LIV.tőrvény.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
34522202Érintésvédelem-szabványosságifelülvizsgálóB631541993.2009010a*,
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
34522203Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálójaB631541993.200955a*,
sz
OM—BM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
52542202Erősáramú elektronikai technikusD631181993.i27030észa.OM
52343501Európai üzleti asszisztensA1736191993.14060éOM
21620101Ezüstkalászos gazdaC2061401993.5003070sza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
32526201Faanyag-minősítőC1173491993.3004060a, szsza.FVM
33526204FaesztergályosD1173461993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31526203FafeldolgozóD1173491993.24060asza.FVM
52541105Fafeldolgozó technikusA1 I31141993.i35050észa.FVM
31524302Faipari gépmunkásB1181251993.10003070ásza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52541110Faipari technikusA1131142001.i27030észa.OM
55549903Faipari termelésszervezőA1739192001.i24060észa.OM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31620703Faiskolaiszaporítóanyag-előállítóB2061171993.10004060asza.FVM6/1990. (IlI. 31.) MÉM r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
21620702Faiskola-kezelőC2061171993.8003070-sza.FVMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31529103FajátékkészítőDI 175141993.10003070aOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31628002Fakitermelési gépkezelőB2083121993.2003070asza.FVM1996. évi LIV. törvény.
31626201FakitermelőB2062131993.5003070asza.FVM1996. évi LIV. törvény.
Betöltött 21. életév.
31782201Falusi vendéglátóA1851211995.24060asza.OM—FVM50/1999. (IX. 10.) GM r.
34522204FAM-szerelőB674451993.3003070*
a '
SZ
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
21526201FamegmunkálóC1173491993.5003070sza.FVM
33526207FaművesA1173491993.24060a*sza.OM
31521609Fapadlózó és burkolóB976341993.10003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31529104Fatömegcikk- és eszközgyártóD1173491993.10003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31529301FazekasA1975231996.24060aOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51891701FegyverműszerészA502101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891701FegyvertechnikusA502101993.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52548302Felelős gázüzemi vezető (a szakterület megjelölésével)B1731541993.2009010kOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
55541203Felületvédelmi technológusA831152000.i24060észa.OM
[13]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
71548301Felvonó- és mozgólépcső ellenőrB531922002.2509010f, szsza.BM113/1998. (VI. 10.) Korm. r.
34548301Felvonó- és mozgólépcső karbantartó szerelőB531542002.2508020a*, szsza.BM113/1998. (VI. 10.) Korm. r.
51522201FelvonószerelőA676231996.24060ksza.OM
31523314FémforgácsolóA574232001.24060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
52543207Fémipari anyagtechnikusA531292001.i27030észa.OM
31523902Fémtömegcikk-gyártóD574901993.10003070asza.OM
33523301Fényező-mázolóA574291993.i24060a*sza.KöViMMKIK159/1994. (Xll. 2.) Korm. r.
1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
51789902FényképészA1953411993.i22080kOMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
33527601Férfiruha-készítőA1073211993.24060a*sza.OMMKIK
52181 I01Festő (a tevékenység megjelölésével)A437291995.i23070észa.OM**
31527401Filmnyomó és kendőfestőA873151993.23070asza.OM
52549903Finommechanikai technikusD531291993.i27030észa.OM
52500801Fizioterápiás asszisztensA132321993.25050észa.EüM20/1996. (VII. 26.) NM r.
37/1996. (Xl. I8.) NM r.
21/1998. (VI. 3.) NM r.
52543604Fluidumkitermelő technikusD531111993.i27030észa.OM
33781201FodrászA1953111993.24060a*sza.OMMKIK159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
52504601Fogászati asszisztensA132331993.14060észa.EüM4/2000. (II. 25.) EüM r.
54501204Foglalkozás-egészségügyi szakápolóB132121999.14003070é, szsza.EüM27/1995. (VII. 25.) NM r.
54504601FogtechnikusA132481993.i33070észa.EüMMKIK3/2001. (II. 20.) EüM r.
31527402FonóD1073121993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51700101Forgalomirányító és -szervezőA1352191993.i26040ksza.KöViM
5254991Fotogrammetriai kiértékelőB2031121993.5005050észa.FVM21/1997. (III. 12.) FM—HM e. r.
Egyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52840201FotóriporterB426271993.7003565kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52540104Földmérő és térinformatikai technikusA2031122001.i25050észa.FVM1996. évi LXXVI. törvény.
[14]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52342601Földügyi számítógépes adatkezelőB2042201993.5005050észa.FVM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
53540102Földügyi térinformatikai szaktechnikusC2031121993.5005050é, szsza.FVMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52503001Fülilleszték-készítőC174421996.10002080ksza.EüM
21628003Fűrészipari gépkezelőB1181252001.2003070-sza.FVM16/2001. (111. 3.) FVM r.
Betöltött 18. életév.
32523301Fűrészipari szerszámélezőC1174231993.3003070a, szsza.FVM
53548302Gáz- és olajtüzelőberendezés-minősítő, felülvizsgálóB1731541993.4007030é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
32523602Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyezőB574391993.5006040a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
53524101Gázautó-szerelőB574311993.2404060é, szsza.KöViM-OM1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
51620101Gazda I.A2061402001.i34060ksza.FVMMAK16/2001. (III. 3.) FVM r.
sz*
33620101Gazda II.A2061402001.i2,53565a*sza.FVMMAK16/2001. (III. 3.) FVM r.
sz*
55343901Gazdálkodási menedzser asszisztens (a szakok megjelölésével)A1536192002.i230-4060-70észa.OMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: államilag elismert középfokú „C" típusú szaknyelvi vizsga
54343502GazdálkodásszervezőC1736191993.6007030é, szsza.OM
52343802Gazdasági elemző és szakstatisztikai ügyintézőA1536071993.17030éKSH9/1995. (II. 3.) Korm. r.
187/1999. (XII. 16.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
55343301Gazdasági idegen nyelvi levelezőA1636211999.i24060éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: két nyelvből szakmai C típusú felsőfokú nyelvvizsga.
54464101Gazdasági informatikus I.A731391993.26040éOM
52464102Gazdasági informatikus II.A731391993.26040kOM
31548304Gázfogadó- és átadóállomás-kezelőB531541993.2008020asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
sz*
52549905Gázipari technikusA531291993.i27030észa.OM
[15]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31521610Gázvezeték- és -készülékszerelőA576211993.24060asza.OMMKIK
52543605Geológus-geofizikustechnikusD531111993.i27030észa.OM
5254:202GépésztechnikusA531171993.i27030észa.OM
52544203Gépgyártás-technológustechnikusA531171993.i27030észa.OMMKIK
55544201Gépipari mérnökasszisztensA531172000.i24555észa.OM
52544204Gépipari számítástechnikai technikusA531171996.i27030észa.OM
33340401Gépíró és gyorsíróA1641921993.24060a*OM
33340402Gépíró és szövegszerkesztőA1641991993.24060a*OM
31523304GéplakatosA574211993.24060asza.OM34/2000. (III. 17.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
52544205Gépszerkesztő technikusD531171993.i27030észa.OM
31521611GipszkartonszerelőC976391993.10003070asza.OM
31522001GipszmintakészítőD981491993.33070asza.OM50/1999. (1X. 10.) GM r.
33624901GombaszakellenőrB2032411993.2006040a*sza.FVM7/1984. (VII. 1.) EüM-MÉM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
21620601GombatermelőC2061131993.5003565sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52624902GombatoxikológusB2039101993.3004060ksza.FVM7/1984. (VII. 1.) EüM—MÉM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52181102Grafikus (a tevékenység megjelölésével)A4t1995.i23070észa.OM**
54789904GrafológusC1953192003.12005050é, szOM
52789901Grafológus szakasszisztensC1953191993.10004060éOM
52541203Gumi- és műanyagipari technikusD831151993.i27030észa.OM
33529201Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozóB575252000.10003070-a*sza.OM—KöViM1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
Betöltött 18. életév.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31524402Gumigyártó és -feldolgozóD881371993.24060asza.OM
21529105Gyékény-, szalma-; csuhéjtárgy-készítőD1975191997.13070sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54149902Gyermek- és ifjúsági felügyelő I.A334122001.16040éOM—SZCSM—ISM15/1998. (IV. 30.) NM r.
33149901Gyermek- és ifjúsági felügyelő II.A334122001.16040a*OM—SZCSM—ISM
34527601Gyermekruha-készítőB1073211993.10003070*
sz
OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
54789902Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazóC151121999.12003070észa.EüM
21620602Gyógynövényismerő és -termelőB2061211993.10003070sza.FVM37/1976. (X. 29.) Mtr.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31620601Gyógynövénytermesztő és -feldolgozóB2061211993.10004060asza.FVM37/1976. (X. 29.) Mtr.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
54149901Gyógypedagógiai asszisztensA334151993.26040éOM1993. évi LXXIX. törvény.
31524403Gyógyszer- és tápszerkészítőB881341993.3108020asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52541205Gyógyszerkészítmény-gyártó és minőségbiztosító asszisztensB831922001.5007030kOM37/2000. (III. 23.) Korm. r.
52505201Gyógyszertári asszisztensA132341993.24060észa.EüM3/2001. (II. 20.) EüM r.
5350080lGyógyúszás-foglalkoztatóC134191996.14003070é, szsza.EüM
31782202Gyorsétkeztetési eladóB1851231993.6504060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52340401Gyorsíró és idegen nyelvi gépíróA1641921993.25050éOM
31521205Gyümölcspálinka-gyártóB2172211995.5004060asza.FVM1995. évi XC. törvény.
1/1996. (I. 9.) FM—NM-IKM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
21620703GyümölcstermelőC2061141993.8003070sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
53620702Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikusC2031241993.10005050é, szsza.FVM
33524101HajóépítőA1375141993.24060a*sza.KöViM
52544101Hajógép- és berendezési technikusA531221993.i36535észa.KöViM
54544101Hajózási technikusA1331221993.i36535észa.KöViM
31627201HalászA2063111993.24060asza.FVMMAKsz*
53627201Halász szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVMMAKsz*
52841901Hanglemez-bemutatóB437191993.2003070éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
52189901Hangmester/HangtechnikusA437291993.16040éNKÖM
34788201HangosítóA637291993.24060*
a*
sz
NKÖM
52529308Hangszerkészítő és javító (a hangszer, illetve hangszercsoport megjelölésével)A1975262001.i32080észa.OMMKIK
51891702HarcjárműszerelőA502101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891702HarcjárműtechnikusA502101993.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891201HatárrendészA1953611993.26040észa.BM1996. évi XLIII. törvény.
71891202Határrendész-szervező (tiszt)B1953612001.4006040fsza.BM1996. évi XLIII. törvény.
51522302Háztartás-elektronikai műszerészA674431993.26040ksza.OM
51522202Háztartásigép-szerelőC674451993.12004060ksza.OMMKIKFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
33660101Házvezető(nő)A1953151993.26040a*OM
31523306HegesztőA574251993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
53140801Hegesztő gyakorlati oktató (I., II., az eljárás megjelölésével)B334191993.4003070é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
53523301Hegesztő technológusD574251993.3004060é, szOM
52549906HegesztőtechnikusD531291993.i27030észa.OM
31521206Hentes és mészárosA2172111996.i33070asza.FVM-OMMKIK1995. évi XC. törvény.
52542301Híradásipari technikusA631211993.i27030észa.OM
51891703HíradóműszerészA602101993.iI4060kpa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891703HíradótechnikusA602101993.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891704Honvéd technikus (az ágazat megjelölésével)A1902101993.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
51891704Honvéd tiszthelyettes (az ágazat megjelölésével)A1902101993.i13070kpa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
54891701Honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével)A1902101996.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
31521612Hő- és hangszigetelőD976311993.10004060asza.OM
31521621Hő-, hangszigetelő és ipari bádogosA976312001.24060asza.OM
31523202HőkezelőD574141993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
55547001Hulladékgazdálkodási technológus (a szakterület
megjelölésével)
A2031261998.i23565éFVM
KöM—OM
8/2000. (V. 18.) KöM r.
31786202HulladékgyüjtőB1753591993.5004060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54344202Humán controlling ügyintézőA1736122001.24060észa.OM
31786203Hús- és hentesáru-eladóB1751121993.6504060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
21521202Húsipari melléktermék-feldolgozóD2172191993.5003070-sza.FVMFogyatékosok szánára iskolai
rendszerben is.
31521207Húsipari szakmunkásA2172111993.23070asza.FVMMKIK
31524201HűtőgépkezelőB582991993.5407030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
[16]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
54787201Idegenforgalmi menedzserB1836411993.8007030é, szsza.OM.MKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános C típusú
középfokú nyelvvizsga vagy
szakmai C típusú középfokú
nyelvvizsga.
55787201Idegenforgalmi szakmenedzserA1836411997.i24060észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: szakmai C típusú
középfokú nyelvvizsga.
52787202Idegenforgalmi technikusA1831291993.i27030észa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános C típusú
középfokú nyelvvizsga vagy
szakmai C típusú középfokú
nyelvvizsga.
52787203Idegenforgalmi ügyintézőB1836411993.8007030észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános C típusú alapfokú
nyelvvizsga vagy szakmai C típusú
alapfokú nyelvvizsga.
547872 .02 .IdegenvezetőB1836421993.8007030észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános C típusú
középfokú nyelvvizsga vagy
szakmai C típusú középfokú
nyelvvizsga.
55841902IfjúságsegítőA334192001.i26535éISM—OM
52345202Igazgatási ügyintéző-ügykezelőA1636021993.1,54060éOM
54464102Információrendszer-szervezőA721311993.26040éOM
314641Q1Informatikai hálózatirendszer-telepítőA774442001.23070asza.OM
51522303Informatikai műszerészA674491993.26040ksza.OM
55464101Informatikai statisztikus és gazdasági tervezőA736191998.i25050éOM-KSH187/1999. (XII. 16.) Korm. r.
[17]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
54464103Informatikus (a tevékenység megjelölésével)A721331995.26040é, fOM
52343402Infostruktúra-menedzserD639101996.11006040észa.KöViM
54789903IngatlankezelőB1736131999.4507030észa.BM1997. évi CLVII. törvény.
52343902IngatlanközvetítőC1736211995.8008020kBM
54343505Ingatlan-nyilvántartási titkárB2012221997.20007525é, szsza.FVM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
52343503Ingatlan-nyilvántartási ügyintézőB2041291993.5005050észa.FVM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
34623201Inszeminátor (az állatfaj megjelölésével)B2032501993.5004060Sz'sza.FVM78/2000. (X. 11.) FVM r.
52343508Integrált ügyfélkapcsolatok asszisztenseA1736192003.16040észa.OM
55840901Intézményi kommunikátorA426161999.i25050észa.OM
52549907Ipari biotechnológus technikusA831291993.i27030észa.OM
52542302Ipari elektronikai technikusA631211993.i27030észa.OM
31523601Ipari- és kereskedelmihűtögép-szerelőB574491993.12004060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525201Iparigáz- és olajtüzelőberendezés-kezelőB582291993.2007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
32523604Iparigáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, -karbantartó,
-javító
B574391993.4006040a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52542303Ipari informatikai technikusA631291993.i27030észa.OM
31529205Ipari üvegművesD475241996.23070asza.OM50/1999. (L`C. 10.) GM r.
52542304Irodagép-technikusA631211993.i27030észa.OM
54343901IrodavezetőA1639101993.17030észa.OMA szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános vagy szakmai
A típusú alapfokú nyelvvizsga.
52346201Iskolatitkár (óvodatitkár)C1636011993.3004060éOM
52501807IzotópasszisztensAI32321999.25050észa.EüM
53544103Jármű-elektronikai technikusA631221993.i16535é, szsza.KöViM
52181207Játék- ésanimációsfilm-készítőA437291993.i260I 40észa.OM**
[18]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52899901Jelnyelvi tolmácsC233192003.3504060észa.OM-ESZCSM
55345201Jogi asszisztensA1739102000.i -26535éOM
53620302Juhtenyésztő szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVMMAK
34522205Kábelszerelő (a tevékenység feltüntetésével)B674451993.2506040*
a '
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33526205KádárA1173451993.24060a*OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33527602Kalapos és sapkakészítőD1073231993.24060a*sza.OMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
33524102KarosszérialakatosA574211993.i24060a*sza.KöViMMKIK1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
33526206KárpitosA1173431993.24060a*sza.OM1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
52541106Kárpitosipari technikusA1131141993.i27030észa.OM
33189902Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével)B437291993.2003070a*NKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
54189902KaszkadőrszakértőB437291993.2003070éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
53540103Kataszteri szaktechnikusB2031121993.5005050é, szsza.FVM21/1997. (III. 12.) FM—HM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52891903Katasztrófavédelmi előadóB1953692002.3506535éBM1999. évi LXXIV. törvény
54891903Katasztrófavédelmi főelőadóB1953692002.5206535éBM1999. évi LXXIV. törvény
71891502Katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt)B1953622002.8506040fBM1999. évi LXXIV. törvény
53891502Katasztrófa- és tűzvédelmi technikusB1953622002.12006040é, szBM1999. évi LXXIV. törvény
51891705Katonaigépjármű-szerelőA502101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891705Katonaigépjármű-technikusA502101993.i25050épa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
54891702Katonai kiképző (az ágazat megjelölésével)A1902101996.i24060épa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
51891706Katonai műszaki gépszerelőA502101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891707Katonai műszaki géptechnikusA502101993.i25050épa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
51891707KatonazenészA402101993.i15050kpa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
[19]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
34525201KazángépészB582221993.4507030*
a
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
32525208KazánkezelőB582912001.3007030a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
21529101Kefe- és seprűkészítőC1975131993.10003070OMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31529206Kehely- és pohárkészítő (kézi)D1975241993.10004060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33529101KékfestőD873151993.10003070a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31521208Keksz- és ostyagyártóB2172181993.5004060asza.FVM1995. évi XC. törvény.
1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31784201Kelmefestő és -tisztitóD853161993.13070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33789901Kéményseprő és tüzeléstechnikai karbantartóB953511993.8004060a*sza.BMMKIK27/1996. (X. 30.) BM r.
54501803Képi diagnosztikai asszisztensA132321999.2 56040észa.EüM
55503001Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensA132321997.i2 55050észa.EüM
31529207Képkeretező és üvegezőD476381993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
55140802Képzési szakasszisztensA333202002.i27030éOM
31529208KerámiakészítőA1975231993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52181208KeramikusA475231993.i23070észa.OM**
31523701KerékpárszerelőA574411993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54343402Kereskedelmi menedzserB1736211993.6007030é, szsza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
55786201Kereskedelmi szakmenedzserA1714141997.i24060észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: szakmai C típusú
középfokú nyelvvizsga.
52786202Kereskedelmi technikusA1736211993.i27030észa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
51786206Kereskedő-bohvezető I.B1713241993.5007030ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
32786201Kereskedő-boltvezető II.B1713241993.5007030a, szsza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
[20]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
51620701Kertépítő és -fenntartóA2061181993.i2,54060ksza.FVMMAK14* /1999. (X. 10.) Korm. r.
sz
33620703KertészA2061291993.2,54060a*sza.FVMMAKsz*
52620701Kertész- és növényvédelmi technikusA2031241993.i35050észa.FVMMAK1992. évi II. törvény.
sz
34628003Kertészeti gépészC2082931993.10004060*
a '
sz
sza.FVMsz*
21620704Kerti munkásC2061291993.10003070sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
21529102Késes és köszörűsD574231993.10003070OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
33781202Kéz- és lábápoló, műkörömépítőB1953131993.4004060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Betöltött 18. életév.
31529106Kézi és gépi hímzőD475151993.24060aOM50/1999. (IX. 10.j GM r.
52842901KiadványszerkesztőA1637151993.22080éNKÖM
55343403Kis- és középvállalkozási menedzserA1514292002.i23070észa.OM
33526208Kishajó- és csónaképítőA1173412001.i24060a*sza.OM
54526201Kishajó- és csónaképítő technikusA1173492002.i26040é, szsza.OM
31524303Kisofszetgép-kezelőD1281271993.10003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525202Kisteljesítményűkazán-fűtőB582911993.3007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525901KlímagépkezelőB582991993.3007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54501804Klinikai elektrofiziológiai asszisztensA132321999.2,54060észa.EüM
54504602Klinikai fogászati higiénikusA132331999.23070észa.EüM4/2000. (11. 25.) Korm. r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
54501203Klinikai szakápoló (a tevékenység megjelölésével)C132121995.15003070é, szsza.EüM
31525902Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelőB582991993.2507030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31786205Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladóB1751121993.6504060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
33527603Konfekcióipari szabászD1073221993.13070a*sza.OMMKIK
54343801Kontroller statisztikusB1525161993.12003070sz, fKSH9/1995. (II. 3.) Korm. r.
187/1999. (XII. 16.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
52842903KorrektorB1637151993.2005050kNKÖIVI150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
54501802Kórszövettani-szővettani asszisztensA132321997.24060észa.EüM
21529107Kosárfonó és fonottbútor-készítőA1975122001.23070OM
31523310KovácsA574261993.24060asza.OM1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
51781201KozmetikusA1953121993.i23565ksza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31521613KőfaragóA976361993.24060asza.OM
54343602KöltségszakértőC1541191993.3509010é, szOM
31521614KőművesA976111993.24060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525602KönnyűgépkezelőB582991993.2506040asza.OM611980. (I. 25.) ÉVM—KPM e. i.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
sz*
55541101Könnyűipari mérnökasszisztens (a szakirány megjelölésével)A10t2001.i26040észa.OM
54842501Könyv- és papírrestaurátorB437191993.12003565éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52788203Könyvesbolti eladóB1751121993.6506040éOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52842902Könyvkiadói és kottakiadói szerkesztőB1637151995.2005050kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
51527802KönyvkötőA1273541993.26040ksza.OM
52181209KönyvművesA437291993.i23070észa.OM**
52842201Könyvtáros asszisztensA437111993.I40G0kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
54547001Környezet- és hidrotechnológusB1431291993.8407030é, szsza.KöViM8/2000. (V. 18.) KöM r.
33789801Környezet- és természetvédelmi szakmunkásA1453791993.24060a*sza.KöM8/2000. (V. 18.) KöM r.
52584201Környezet- és vízgazdálkodási technikusA1431261993.i27030észa.KöM8/2000. (V. 18.) KöM r.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
33789802Környezetvédelmi laboránsA875401993.24060a*sza.KöM
52547002Környezetvédelmi méréstechnikusA1431261993.i27030észa.KöM8/2000. (V. 18.) KöM r.
53547003Környezetvédelmi szakelőadóB1431261993.4906040é, szsza.KöM8/2000. (V. 18.) KöM r.
52547004Környezetvédelmi technikus (a szak megjelölésével)A1431262001.i27030észa.KöM8/2000. (V. 18.) KöM r.
33527401KötőD1073141993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33523701Kötő- és varrógépműszerészB574411993.12004060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33527604Kötőipari konfekciósfehérnemű-készítőA1073211995.24060a*sza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31527403KötöttárukészítőD1073191993.24060asza.OM
51524104Kötöttpályásjármű-elektronikaiműszerészA674431993.i25545ksza.KöViM
51524105Kötöttpályásjármű-villamosságiszerelőA674431993.i25545ksza.KöViM
51524106Kötöttpályásmotor- éserőátviteliberendezés-szerelőA574391993.i25050ksza.KöViM
31628003Közelítőgép-kezelőB2083121993.5003070asza.FVM1996. évi LIV. törvény.
sz*
51522305Közlekedésautomatikai műszerészA674491993.i25545ksza.KöViM
53542305Közlekedésautomatikai technikusA631221993.i16535é, szsza.KöViM
52583201Közlekedésépítő, hídépítő technikusA931221993.i26535észa.KöViM
52583202Közlekedésépítő, informatikai technikusA931291993.i26535észa.KöViM
52583203Közlekedésépítő, környezetvédő technikusA931261993.i26535észa.KöViM
52583204Közlekedésépítő, útépítő technikusA931221993.i26535észa.KöViM
52583205Közlekedésépítő, vasútépítő technikusA931221993.i26535észa.KöViM
53544105Közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépészA531171993.i16535é, szsza.KöViM1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
53544106Közlekedésgépészeti technikus, vasútgépészA531171993.iI6535é, szsza.KöViM
33584206Közlekedési és vízépítési búvárA1376451997.23565a*pa.KöViM
52701001Közlekedésüzem-viteli, gépjárműüzemi technikusA1331221993.i26535észa.KöViM
52701002Közlekedésüzem-viteli, hajózási és kikötői technikusA1331221993.i26535észa.KöViM
52701003Közlekedésüzem-viteli, légi közlekedési technikusA1331221993.i26535észa.KöViM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52701004Közlekedésüzem-viteli, szállítmányozási technikusA1331221993.i26535észa.KöViM
71840701Közművelődési szakember I. (a tevékenység megjelölésével)B437131993.4004060fNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52840701Közművelődési szakember Il. (a tevékenység
megjelölésével)
p437131993.26040éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
71840702Kulturális menedzserB426191993.11004060fNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
33786202Kultúrcikk-kereskedőA1751111993.24060a*sza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31789901KutyakozmetikusB2053191993.5004060asza.FVM1998. évi XXVIlI. törvény.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31891201KutyavezetőB1953691993.5003070asza.BM1994. évi XXXIV. törvény.
24/1998. (VI. 9.) BM r.
31521102Külfejtésesbánya-művelőD571191993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54343301Külkereskedelmi asszisztensC1736211993.20007030éOMA szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános vagy szakmai
C típusú középfokú nyelvvizsga.
52343301Külkereskedelmi ügyintézőA1736211993.17030éOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános vagy szakmai
C típusú alapfokú nyelvvizsga.
54343303Külkereskedelmi üzletkötőA1725221993.27030éOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános vagy szakmai
C típusú középfokú nyelvvizsga.
52620303Laborállat-gondozó technikusA2061392001.i25050észa.FVM
21527601Lakástextilvarró,-javítóD1073191993.10003070-sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52789902LakberendezőB1753991993.6506040épa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
34626201Lakott területi fakitermelőB2062131993.2003070*
SZ
sza.FVM1996. évi LIV. törvény.
52842904Laptördelő és képszerkesztőB1637151993.2204060kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52528601Látszerész és fotocikk-kereskedőA17511l1993.i22080észa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
51891708Légijármű-szerelő (az ágazat megjelölésével)A502101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891709Légijármű-technikus (az ágazat megjelölésével)A502101993.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
53540104Létesítménygeodéta szaktechnikusB2031121993.5005050é, szsza.FVM21/1997. (III. 12.) FM-HM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52345203Levéltári kezelő/iratkezelő-irattáros (a tevékenység
megjelölésével)
g1741231993.2007030kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
55549901Logisztikai műszaki menedzserasszisztensA1739101999.i25050észa.OM
54343501Logisztikai szervezőB1736192001.6007030é, szsza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: szakmai C típusú alapfokú
nyelvvizsga.
52343502Logisztikai ügyintézőA1736192001.I7030észa.OM50/1999: (IX. 10.) GM r.
51891709LokátorműszerészA602101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891710LokátortechnikusA602101993.i25050épa.HM1996. évi XLIlI. törvény.
Betöltött 18. életév.
31620305LótenyésztőA2061341993.24060asza.FVMMAK
53620303Lótenyésztő szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVMMAK
51787202Lovastúra-vezetőC2051291993.20004060ksza.FVM—ISMMAKA szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános A típusú alapfokú
nyelvvizsga.
52891901MagánnyomozóB1935251996.4507030ksza.BM1998. évi IV. törvény.
52580101Magasépítő technikusA931231993.i27030észa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
54343403Marketing- és reklámmenedzserB1725211993.6007030é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52343504Marketing- és reklámügyintézőA1736221993.17030éOM
31500801Masszőr (fürdős)B153141993.6702080asza.EüM37/1996. (X. 18.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
[21]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
51500801Masszőr (gyógy)B153141993.12002080ksza.EüM37/1996. (X. 18.) NM r.
3/2001. (lI. 20.) EüM r.
51500802Masszőr (sport)B153141993.12002080ksza.EüM—ISM37/1996. (X. 18.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
33523702Mechanikai műszerészA574411993.24060a*sza.OM ,1/1990. (IX. 29.) KHVM r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
51522306Mechatronikai műszerészD674491993.26040ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52542306Mechatronikai technikusA631211993.i27030észa.OM
55140801Médiatechnológus asszisztensA331392002.i25050éOM
31620306MéhészC2061371993.10004060asza.FVMMAKEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
52580102Mélyépítő technikusA931231993.i27030észa.OMMKIK
31521103MélyfúróD571111993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52543606Mélyfúró technikusA531111993.i27030észa.OM
54340401MenedzserasszisztensA1639101993.26040éOMA szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: 1. nyelv: szakmai A típusú
középfokú nyelvvizsga, 2. nyelv:
általános A típusú alapfokú
nyelvvizsga.
54893301Mentálhigiénés asszisztensB233121993.5606040é, szSZCSM—
ISM
15/1998. (IV. 30.) NM r.
1/2000. (l. 7.) SZCSM r.
52501201MentőápolóA132121993.24060észa.EüM25/1992. (XI. 25.) HM r.
19/1998. (VI. 3.) NM r.
20/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
54343603Mérlegképes könyvelő (a szakirány megjelölésével)B1536061993.15006040é, sz, gyPM2000. évi C. törvény. 2/1995.(II. 22.) PM r.
21521203Mézeskalács-készítőB2172181993.5003070sza.FVM1995. évi XC. törvény.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
51343901Mezőgazdasági gazdaasszony I.A2061402001.i33565ksza.FVMMAK
31620101Mezőgazdasági gazdaasszony II.A2061402001.i2,53565asza.FVMMAK
33628001Mezőgazdasági gépészA2082931993.2,54060a*sza.FVMMAK16*2001. (III. 3.) FVM r.
SZ
52545202Mezőgazdasági gépésztechnikusA2031171993.i35050észa.FVMMAK16*2001. (III. 3.) FVM r.
sz
34523205Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)C2074332001.10004060*
a
sz
sza.FVMsz*
53545201Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikusC2031171993.10005050é, szsza.FVM
31628010Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)B2083112001.5004060asza.FVM16*2001. (III. 3.) FVM r.
sz
53545202Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikusC2031171993.10005050é, szsza.FVMsz*
33624903Mezőgazdasági kovács (a tevékenység megjelölésével)A2174262001.24060a*FVM
55624901Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)
A2061402000.i23070észa.FVM
21620102Mezőgazdasági munkásC2061401993.10003070-sza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
55545201Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány
megjelölésével)
A2031172001.i25050éFVM
53545203Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikusC2031171993.10005050é, szsza.FVM
52620101Mezögazdasági technikusA2031241993.i35050észa.FVMMAKsz*
32620102Mezőgazdasági vállalkozóC2061401993.10006040a, szsza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31620604MikroszaporítóC2061291993.10004060asza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
53540105Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsítóD531921993.2207030é, szOM
5l5401.01MinőségellenőrD531921993.3008020kOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51782201MixerC1851231993.5004060ksza.OM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
55841901ModerátorA437191999.i25050észa.OM
31521209MolnárA2172151993.24060asza.FVMMKIK
21628002Motorfűrész-kezelőB2081251993.2003070sza.FVM1996. évi LIV. törvény.
31523401Motorkerékpár-szerelőB574311993.8006040asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54788201Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltető I.B413351993.4806535é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52788202Mozgókép-forgalmazó és -üzemeltető II.B437191993.3907030kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52184202Mozgóképgyártó (a tevékenység megjelölésével)B453411993.3907030kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
33788201MozigépkezelőB453441993.3404060a*NKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Betöltött 18. életév.
54840901Multimédia-fejlesztőA737191993.26040éOM
52548303MunkaelemzőC1731551993.3009010kOM
54344301Munkaerő-piaci instruktorB1733201999.3006040é, szSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
71344301Munkaerő-piaci menedzserB1733201996.4506040fSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
52344301Munkaerő-piaci ügyintézőB1733201996.3506040éSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
71549901Munkavédelmi menedzserB1731521993.4506040fSZCSM1993. évi XCIII. törvény.
9/1995. (II. 3.) Korm. r.
5/1993. (Xll. 26.) MüM r.
53549901Munkavédelmi technikusB1731521993.3006040é, szSZCSM1993. évi XCIII. törvény.
9/1995. (II. 3.) Korm. r.
5/1993. (XII. 26.) MüM r.
52842502Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelőB437191993.4004060éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52842503Múzeumi preparátorB437191993.4003070éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
31524408Műanyag-feldolgozóD881361993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31524409Műanyag-hegesztő (az eljárás feltüntetésével)B581361993.2503070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51526201MűbútorasztalosA1173411993.26040ksza.OM
34185201Műemléki díszítőA976391993.14060*
sz
sza.NKÖM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
53185201Műemléki fenntartó technikusA4t1993.i14060é, szsza.NKÖM
34185202Műemléki helyreállító restaurátorA976391993.14060*
a
sz
sza.NKÖM
51522307Műholdas- és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerészA652341993.26040ksza.OM
52841902Műsorvezető, játékvezető, konferansziéB437191993.2203070éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
55542302Műszaki informatikai mérnökasszisztensA631392000.i25050észa.OM
33540101Műszaki rajzoló (a szakirány megjelölésével)C531941993.2504060a*sza.OM
52542307Műszaki számítástechnikai technikusA631291993.i27030észa.OM
52549908Műszaki üzletszervező technikusA1731291996.i28020észa.OM
52842501Műtárgyvédelmi asszisztensA437191993.24060éOM—NKÖM**
31500203MűtőssegédB153201993.9502080asza.EüM21/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (Il. 20.) EüM r.
Egyéni felkészüléssel is.
Betöltött 78. életév.
31529108Nádbútorkészítő, bútornádazóD1975121997.13070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
32523302NC-, CNC-gépkezelő (a technológia feltüntetésével)B581921993.6003070a, szOMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
34523301NC-, CNC-programozó technológusB581921993.3505050*
sz'
OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525603NehézgépkezelőB582991993.3506040asza.OM6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM e. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
sz*
21527401NemszőttkelmegyártóD1073191993.10003070sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54343305Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzserA1736211999.27030észa.OM—KöViMA szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános C típusú
középfokú nyelvvizsga.
54840701Népijáték és kismesterségek oktatójaA334191993.2,54060é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
sz (az oktatói vizsgáig).
[22]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52182203Népzenész (a hangszer és a szak megjelölésével)A437231993.i34060észa.OM—NKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
31893301NevelőszülőB233141993.3006040asza.SZCSM15/1998. (IV. 30.) NM r.
Betöltött 25. életév.
54343405Nonprofit menedzserC1739101997.10004060éOM—NKÖM
52343507Nonprofit ügyintézőC1739101997.10006040kOM—NKÖM
33527605Nőiruha-készítőA1073211993.24060a*sza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
52620601Növénytermesztő és növényvédelmi technikusA2031241993.i35050észa.FVMMAK2000. évi XXXV. törvény.
sz
31628007Növénytermesztő gépészA2082931993.2,54060asza.FVMMAKsz*
31620602Növényvédő és méregraktár-kezelőB2064111993.8004060apa.FVM2000. évi XXXV. törvény.
sz*
Betöltött 18. életév.
52345204Nyilvántartási és okmányügyintézőB1636022001.3006040észa.BM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
32525204Nyomástartóedény-gépészB574391993.3007030a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51524301Nyomdai gépmesterA1273521993.26040ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31527805Nyomdai segédgépmesterD1273591993.10003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51527806Nyomdai szöveg- és képszerkesztőA1273592000.26040ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54541102Nyomdaipari technikusD1231141993.i27030é, szOM
54541103Nyomtatványfeldolgozó technikusD1231141993.i27030é, szOM
54541104Nyomtatványszerkesztő technikusA1231141993.i27030é, szOM
71343704Okleveles adószakértő (a szakirány megjelölésével)B1525122001.10004753f, sz, gyPM2/1995. (II. 22.) PM r.
71343703Okleveles pénzügyi revizorB1525181996.15006040f, gyPM2/1995. (II. 22.) PM r. 17/1993. (VI. 18.) PM r.
54347201OktatásszervezőC1734191993.5006040éOM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31523204OlvasztárD574121993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33528601Optikai üvegcsiszolóA1974461993.24060a*sza.OM
33523703ÓrásA574421993.21585a*sza.OM ,MKIK
33527205Ortopédiai cipészA173351993.24060a*sza.EüMMKIK21/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (II. 20) EüM r.
33527606Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítőA173291993.24060a*sza.EüMMKIK3/2001. (II. 20.) EüM r.
33503001Ortopédiai műszerészA174421993.23070a*sza.EüMMKIK3/2001. (II. 20.) EüM r.
52549909Ortopédiai technikusA131291993.2,53070észa.EüM3/2001. (II. 20.) EüM r.
55501801Orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológusA132321999.i34060észa.EüM
52542308Orvoselektronikai technikusA631211993.i27030észa.OM
33523705Orvosikéziműszer-készítőD574422001.24060a*sza.OM
54501805Orvosi laboratóriumi technikai asszisztensA132321999.34060észa.EüM
34522206Önálló hálózatkezelőB674451993.2508020a*,
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31523205ÖntőC574151993.20004060asza.OM
31523206Öntőipari mintakészítőD574151993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52181210Ötvös (az anyag és a tevékenység megjelölésével)A475221993.i22080észa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
52183202PantomimesB437291993.2203070kNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
54183202PantomimművészB437291993.2503070é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
31524305Papírgyártó és -feldolgozóD881261993.24060asza.OMMKIK
52541107Papíripari technikusA831141993.i27030észa.OMMKIK
52620702Parképítő és -fenntartó technikusA2031241993.i35050észa.FVMMAKsz*
[23]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
21620705ParkgondozóB2061181993.8003070sza.FVM145/1999. (X. 10.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
21527602Paszományos, gombkötőD1073291993.10003070-sza.'OM50!1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52149903Pedagógiai asszisztensA334131993.16040éOM1993. évi LXXIX, törvény.
31521210PékA2l72161993.24060asza.FVMMKIK1995. évi XC. törvény.
159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
33521202Pék-cukrászA2172161993.i33070a*sza.FVM-OMMKIK
55343601Pénzügyi szakügyintézőA1536051998.i23565éPM
54343605Pénzügyi tanácsadóB1525131993.11008020é, sz, gyPM2/1995. (II. 22.) PM r. 17/1993. (VI. 18.) PM r.
54343604Pénzügyi-számviteli szakellenőr (a szak megjelölésével)B15t1996.11006535é, gyPM2/1995. (II. 22.) PM r. 17/1993. (VI. 18.) PM r.
52343204Pénzügyi-számviteli ügyintézőA15t2001.1,57030éPM
33782201PincérA1851231993.24060a*sza.OMMKIK159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
51524403Pirotechnikus (a szakirány megjelölésével)B831151993.3006040ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
34464101PLC-programozóB731321993.5503070*
a '
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33181201PorcelánfestőA437291993.i33070a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
**
52181211Porcelánfestő és -tervező asszisztensA43729 I1993. Ii I2070észa.OM**
[24]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31529209PorcelánkészítőD475231996.33070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33702601Postaforgalmi szakmunkásA1752311993.24060a*sza.KöViM
52702601Postai forgalomellátóA1736121993.1,55050észa.KöViM
52702602Postai üzleti asszisztensA1736122003.17030észa.IHM
52840901PR-munkatársA1725211996.17030éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú alapfokú nyelvvizsga.
55343503Projektmenedzser asszisztensA1536192003.i24060éPMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: gazdasági szaknyelvi C típusú alapfokú nyelvvizsga.
31789902Propánbutáncseretelep-kezelőB1982291993.2008020asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525903Propánbutángázlefejtő és töltőberendezés-kezelőB582991993.2008020asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52340402Protokoll-ügyintézőA1736441996.16040éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú középfokú nyelvvizsga.
54840201PR-szakreferensC1725211996.11006040éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú középfokú nyelvvizsga.
51522309Rádió- és hangtechnikai műszerészA674441993.26040ksza.OMMKIK
51891710RakétaműszerészA602101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
52891711RakétatechnikusA602101993.i25050épa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
31529210Redőny-, reluxakészítő, -javítóD1973421993.10003070aOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54500801Rehabilitációstevékenység-terapeutaA153201999.33070észa.EüM
55343501Reklámszervező szakmenedzserA17t2001.i24060észa.OM
52891202RendőrA19536i1993.26040észa.BM1994. évi XXXIV. törvény.
71891201Rendőrszervező (tiszt)B1953611996.4005050fsza.BM1994. évi XXXIV. törvény.
51891711Repülésbiztosító (az ágazat megjelölésével)A602101993.i14060kpa.HM1996. évi XLIII. törvény.
Betöltött 18. életév.
53544108Repülőgépész-technikusA531171993.i16535é, szsza.KöViM
51524107Repülőgép-javító, repülőgépsárkány-javítóA574321993.25050ksza.KöViM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52524103Repülőgép-műszerészA674421993.i25545észa.KöViM
53544107Repülőgép-műszerésztechnikusA631221993.i16535é, szsza.KöViM
52524104Repülőgép-szerelőA574321993.i25050észa.KöViM
31524412Robbanóanyag-gyártóB581331993.5007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52501806RöntgenasszisztensA132321993.24060észa.EüM.21/1998. (VI. 3.) NM r.
52541108Ruhaipari technikus (a szakirány megjelölésével)A1031141993.i27030észa.OM
33786203Ruházati kereskedőA1751111993.24060a*sza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
32521202Sajt- és vajkészítőD2172141993.5004060a, szsza.FVMMKIKFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
55840902SajtótechnikusA431291999.i25050észa.OM
31521211SavanyítóB2172121993.8003070asza.FVM1995. évi XC. törvény.
1/1996. (I. 9.) FM-NM—IKM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31527806SegédkönyvkötőD1273541993.13070asza.OMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
54345201SegédlevéltárosB1741231993.6007030é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
53620304Sertéstenyésztő szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVMMAK
31521212SörgyártóA2172231993.24060asza.FVM1995. évi XC. törvény.
52896201Sportedző (a szakág megjelölésével)A334191993.16040éISM
55840903SportkommunikátorA426161999.i25050észa.OM—ISM
33896201Sportoktató (a szakág megjelölésével)C334191993.10006040a*ISMBetöltött 18. életév.
52896202Sportszervező, -menedzserA1737161993.16040éISM
54343802Statisztikai szervező, elemzőA1525161993.1,57030é, szKSH9/1995. (II. 3.) Korm. r.
187/1999. (XII. 16.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
34525101Sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelőD582191993.2004060*
a '
sz
OM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52622210Sütő- és cukrásztechnikusA2131131993.i35050észa.FVMMKIK1995. évi XC. törvény.
21521204Sütőipari munkásC2172161993.5003070sza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
54549901SzabványalkotóB1731911993.2009010é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
53549902SzabványügyintézőB1731911993.2009010é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33782602SzakácsA1851241993.24060a*sza.OMMKIK159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
54842502Szakrestaurátor (a szak megjelölésével)B437191993.8003070é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
52343904Szállítmányozási ügyintézőA1736211993.17030észa.KöViM-OM
52782204Szállodai portásB1836431993.8006040észa.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános C típusú középfokú nyelvvizsga vagy szakmai C típusú középfokú nyelvvizsga.
51522310Számítástechnikai műszerészA674441993.26040ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54464104Számítástechnikai programozóA731321993.26040éOM
52464103Számítástechnikai szoftver-üzemeltetőC731391993.10006040kOMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
54464105Számítógéprendszer-programozóA731391993.25050éOM
33464101Számítógép-kezelő (-használó)C731391993.5004060a*OMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
55343602Számviteli szakügyintézőA1536061998.i23565éPM
32521203Szárazáru-készítőD2172111993.5004060a, szsza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
21521205Száraztészta-készítőB2172161993.5003070sza.FVM1995. évi XC. törvény.
1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
53620305Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVMMAK
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31523603Szellőző- és klímaberendezés-szerelőB576221993.12004060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33891901Személy- és vagyonőrB1953661996.4007030a*sza.BM1998. évi IV.törvény.
54344201Személyügyi gazdálkodóB1736031999.4506040é, szSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
52344201Személyügyi ügyintézőB1736031993.4006040éSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
52340403Szerkesztőségi ügyintéző titkárA1641991993.26040éOM—NKÖM
31521616SzerkezetlakatosA574211993.24060asza.OMMKIK34/2000. (III. 17.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
52544206Szerszám- és készülékszerkesztő technikusD531171993.i27030észa.OM
51523302SzerszámkészítőA574221993.26040ksza.OM159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
33521203Szeszipari szakmunkásA2172211993.24060a*sza.FVM1995. évi XC. törvény.
33527206SzíjgyártóD1073321993.10003070a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
33527207Szíjgyártó-nyergesA1073321993.24060a*sza.OM
33521205Szikvíz- és szénsavasüdítőital-készítőB2172242000.10003070a*OM—FVM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Betöltött 18. életév.
52183203Színész II. (segédszínész)A437211993.33070éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
54183203Színész I.B437211993.10003070é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
31788201Színházi díszítő, zsinóros, berendező és alsógépezet-kezelőB453431993.2005050aNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
54189903Színházi műszaki vezető, szcenikusA437291993.16040é, szNKÖM
53549903SzínpadtechnikusA437291993.26040é, szNKÖM
33527807Szita- és tamponnyomóD1273591993.13070a*sza.OMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31521617Szobafestő-mázoló és tapétázóA976351993.24060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
52181103Szobrász (az anyag és a tevékenység megjelölésével)A437291995.i22080észa.OM**
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
54893302Szociális asszisztensA233111993.25050éSZCSM15/1998. (IV. 30.) NM r.
1/2000. (I. 7.) SZCSM r.
54893304Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézőA233152001.26040éSZCSM-
OM-ISM
187/1999. (XII. 16.) Korm. r.
15/1998. (IV. 30.) NM r.
33893302Szociális gondozó és ápolóA233131993.26040a*SZCSM15/1998. (IV. 30.) NM r.
1/2000. (I. 7.) SZCSM r.
54893303Szociális gondozó és szervezőA233191993.26040éSZCSM15/1998. (IV. 30.) NM r.
1/2000. (I. 7.) SZCSM r.
52183301Szórakoztató táncos (a műfaj megjelölésével)B437291996.9003070éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
54182201Szórakoztató zenész I. (a műfaj és a hangszer megjelölésével)A437241993.34060éNKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
33182201Szórakoztató zenész II. (a műfaj és a hangszer
megjelölésével)
A437241993.34060a*NKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
53620703Szőlész-borász szaktechnikusC2031241993.10005050é, szsza.FVM
31620702Szőlő- és gyümölcstermesztőA2061151993.23070asza.FVMMAK
21620706SzőlőtermelőC2061151993.8003070sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
31529303SzőnyegszövőA1973131993.23070aOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33527609Szőrme- és bőrkonfekcionálóA1073252001.24060a*OM
21620707SzövettenyésztőC2061291993.5003070sza.FVMFogyatékosok számára iskolai
rendszerben is.
33527402SzövőD1073131993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
55501501SzülésznőA132422000.i35050észa.EüM21/1998. (VI. 3.) NM r.
3/2001. (II. 20.) EüM r.
53620704Tájépítő szaktechnikusC2031251993.10005050é, szsza.FVMMAKFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
[25]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31527404TakácsD1073131993.10003070aOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
53620801Takarmányozási szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVM
54183301Táncművész (a műfaj és a szak megjelölésével)A437291993.i22080észa.OM**
Egyéni felkészüléssel is.
52183302Táncos (a műfaj és a szak megjelölésével)A437291993.i22080észa.OM**
Egyéni felkészüléssel is.
54343504Társadalombiztosítási szakelőadóB1736041996.4506040é, szSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
52343505Társadalombiztosítási ügyintézőB1736041996.4006040éSZCSM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
52789903TársasházkezelőB1736131999.4007030ksza.BM1997. évi CLVII. törvény.
31521213Tartósítóipari szakmunkásA2172121993.24060asza.FVM1995. évi XC. törvény.
1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM e. r.
53540106Távérzékelési szaktechnikusC2031291993.5005050é, szsza.FVM
21529106Tavinád-feldolgozó, nádtetőfedőD1975121997.I3070sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33522401Távközlésihálózat-építőA674451993.i24060a*sza.KöViM
54542401Távközlési szaktechnikusA631212001.i17030é, szsza.KöViM
52542402Távközlési technikusA631211993.i27030észa.KöViM
21521214TejkezelőB2072141993.10003070-sza.FVMMKIK1995. évi XC. törvény.
Egyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31521215TejtermékgyártóA2172141993.24060asza.FVMMKIK1995. évi XC. törvény.
55542303Telekommunikációs asszisztensA652342002.i25050észa.OM
52581201Településfejlesztési szakelőadóB1731231993.8007030ksza.BM9/1995. (II. 3.) Korm. r.
21789801Településihulladék-gyűjtő és -szállítóC1453591993.2004060sza.KöMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
33789803Településihulladék-kezelőA1453591993.24060a*sza.KöM
515223I 1Televízió- és videotechnikai műszerészA674441993.2G040ksza.OMMKIK
55184201Televízióműsor-gyártóA653412002.i24060észa.NKÖM
5 1789903Temetkezési szolgáltatóB253542001.3008020ksza.BM1999. évi XLIII. törvény.
31620309Tenyészállatteljesítmény-vizsgálóB2061311996.5003070asza.FVM3211994. (VI. 28.) FM r.
[26]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52540103TérképésztechnikusA2031121993.i25050észa.FVM
55549902Terméktervező műszaki menedzserasszisztensA1739101999.i25050észa.OM
54548201TermelésirányítóB1731991993.3009010é, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52527801TervezőszerkesztőC1273522000.10003070észa.OM
31521618TetőfedőA976321993.24060asza.OMMKIK159/1994. (XII. 2.) Korm. r.
52541111Textiliparitermék-menedzserA10t2001.i27030észa.OM
33529103Textiljáték-készítőD475141993.10003070a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52181212Textilműves (a tevékenység megjelölésével)A437291995.i23070észa.OM**
52181213Textilrajzoló és -modelltervező asszisztensA437291993.i24060észa.OM**
52541109TextiltechnikusA1031141995.i27030észa.OM
52541204Textilvegyipari technikusA831152003.i27030észa.OM
53527801TipográfusC1273522000.10003070é, szsza.OM
55343402TitkárságvezetőA1639102000.i23070éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 1. nyelv: szakmai A típusú középfokú nyelvvizsga, 2. nyelv: általános A típusú alapfokú nyelvvizsga.
31786207Töltőállomás-kezelő, eladóB1751121993.6504060asza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
53620306Törzskönyvező szaktechnikusC2031241993.5005050é, szsza.FVM
52786204Tüzelő- és építőanyag-kereskedő I.B1751111993.5004060ksza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
32786202Tüzelő- és építőanyag-kereskedő II.B1751111993.5004060a, szsza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
31523313TűzihorganyzóC574291997.3005050asza.OMBetöltött 18. életév.
32891501TűzoltóB1953621993.6502080a, szBM1996. évi LXXIV. törvény
[27]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52891502Tűzvédelmi előadóB1953692002.3508020éBM
54891501Tűzvédelmi főelőadóB1953692002.2507030é, szBM
52181214Tűzzománcozott-dísztárgy készítő I. (zománcműves)A437291993.i24060észa.OM**
33181202Tűzzománcozott-dísztárgy készítő II.A437291993.i34060a*sza.OM**
A szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános A típusú
54840202Újságíró I. (a tevékenységi terület megjelölésével)D426161993.10005050é, fOM—NKÖMközépfokú nyelvvizsga vagy
általános B típusú középfokú
nyelvvizsga.
52840202Újságíró II. (a tevékenységi terület megjelölésével)A426161993.25050éOM—NKÖMA szakmai vizsgára bocsátás
feltétele: általános A típusú alapfokú
nyelvvizsga vagy általános B típusú
alapfokú nyelvvizsga.
33583201Útfenntartó szakmunkásA976411995.24060a*sza.KöViM
52343509Ügyfélszolgálati asszisztensA1736192003.16040észa.OM
54340402Ügyintéző titkár I.A1641911993.26040éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú középfokú nyelvvizsga.
52340404Ügyintéző titkár II.A1641911993.16040éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú alapfokú nyelvvizsga.
33522301Ügyvitel-technikai műszerészA674431993.24060a*sza.OM
21521602ÜvegezőD976381993.8003070sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31529212Üvegfestő és ólomüvegezőA1975241993.24060asza.OMEgyéni felkészüléssel is.
315292i lÜvegcsiszolóA1975241993.24060asza.OM
31529213ÜvegfúvóA1975241993.24060asza.OM
52181215ÜvegművesA475241993.i23070észa.OM**
[28]
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
55343502Üzletviteli szakmenedzserA17t2001.i25050észa.OM
52343303Üzleti ügyintézőA1736191993.1,57030éOMA szakmai vizsgára bocsátás feltétele: szakmai C típusú alapfokú nyelvvizsga.
33620302Vadász, vadtenyésztőA2062211993.2,54060a*pa.FVMMAKI996. évi LV. törvény.
sz
34523701VadászpuskaművesC574901993.10005050a*'
sz
sza.FVMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
52620302Vadgazdálkodási technikusA2031251993.i25050észa.FVM1996. évi LV. törvény.
sz*
515212O1Vágóállat-minősítőC2172111995.10005050ksza.FVM
31521104Vájár (mélyművelő)B571131993.10004060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52343203Vállalkozási ügyintézőA1536192001.1,57030éPMEgyéni felkészüléssel is.
52343506VállalkozásszervezőB1736191993.6006040éOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
51343301VámkezelőB1535221993.12507030kPM2/1995. (II. 22.) PM r. 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 5/1997. (III.5.) IKIM r.
54343304VámügyintézőB1536211993.12507030éPM2/1995. (II. 22.) PM r. 45/1996. (III. 25.) Korm. r. 5/1997. (III.5.) IKIM r.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: általános A típusú alapfokú nyelvvizsga.
31527603VarrómunkásC1073291993.10003070asza.OMMKIKFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31523903Vas- és fémipari előkészítőD574901993.10003070asza.OM
33786204Vas- és műszaki kereskedőA1751111993.24060a*sza.OMMKIK50/1999: (IX. 10.) GM r.
31522004Vasbeton- és műkőkészítőA981441993.24060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31521619VasszerelőD976131993.8003070asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52700101Vasútüzemvitel-ellátóA1352191996.i25545észa.KöViM
54891703Védelmi igazgatási szakelőadó (az ágazat megjelölésével)C1939101999.5004060éHM
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
51528207Vegyész szakmunkásC875402001.10006040ksza.OM
55541202Vegyész-mérnökasszisztensA831151999.i25545észa.OM
31524414VegyianyaggyártóB881331993.10004060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
52544902Vegyipari gépésztechnikusD531171993.i27030észa.OM
55541204Vegyipari méréstechnológusA831152000.i24555észa.OM
52549910Vegyipari minőségbiztosítási technikusD831291993.i27030észa.OM
55541201Vegyipari-gépészmérnökasszisztensA531171997.i26535észa.OM
31782203VendégfogadósB1851291999.6504060asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
33782202Vendéglátó eladóA1851231993.2406ba*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
54343404Vendéglátó menedzserB1813251993.6007030é, szsza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
55782201Vendéglátó szakmenedzserA1814151997.i24060észa.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: szakmai C típusú középfokú nyelvvizsga.
52782202Vendéglátó technikusA1831291993.i27030észa.OMMKIK50/1999. (lX. 10.) GM r.
52782203Vendéglátó-üzletvezető I.B1813251993.5007030ksza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
32782201Vendéglátó-üzletvezető II.B1813251993.5007030a, sz.sza.OM50/1999. (IX..10.) GM r.
52183204Vers- és prózamondóB437291993.2206040éNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
54183204Vers- és prózamondó előadóművészB437291993.2206040é, szNKÖM150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
Egyéni felkészüléssel is.
52181216Vésnök (a tevékenység megjelölésével)A475221993.22080kOM
52548203Veszélyesáru-/ADR-ügyintézőB1791291993.2009010éOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
8/2000. (V. 8.) KöM r.
Betöltött 18. életév.
32620603Vetőmagtermesztő és -minősítőB2061291993.10004060a, szsza.FVM1996. évi CXXXI. törvény.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
52544207Vezérlés- és szabályozástechnikai technikusA531211993.i27030észa.OM
53549904VilágítástechnikusA431181993.26040é, szNKÖM
34788202VilágosítóA653421993.I4060*
a '
sz
NKÖM
55542301Villamosmérnök-asszisztens (a szakirány megjelölésével)A631211998.i24555éOM
52542203Villamosgép és -berendezési technikusD631181993.i27030észa.OM
34522208Villamosgép- és berendezéskezelőB674451993.20080 -20a*,
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
33522203Villamosgép- és készülékszerelőA674451993.24060a*sza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
34522209Villamoshálózat-szerelőB674451993.3005050sz'OM34/2000. (III. 17.) Korm. r.
50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
34522210Villamosmű-kezelőB682211993.2508020a*'
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészülessel is.
31525204Villamosművi algépészB582211993.2008020asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
32525205Villamosművi blokkgépészB582211993.3008020a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
31525205Villamosmüvigázturbina-gépészB582291993.2508020asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
32525206Villamosművigőzturbina-gépészB582291993.3008020a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
32525207Villamosművi kalorikus gépészB582291993.3007030a, szOM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
31525206Villamosművi kezelő (a technológia és a tevékenység megjelölésével)B582291993.2007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525207Villamosműviolajállomás-gépészB582291993.2007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítés megnevezéseSzakképesítések köreSzakmacsoportHozzárendelt FEORJegyzékbe kerülés éveKizárólag iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítésKépzési időIskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlatPályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelniA szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterA mestervizsga szervezésére feljogosított kamaraMegjegyzés
szakképesítés szintjetanulmányi területsorszámÉvfolyamok száma vagy munkaerő-piaci képzéseknél maximális óraszámElmélet aránya, %Gyakorlat aránya, %
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
34525202Villamosművi vezetőgépészB582291993.2008020*
sz'
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
31525209Villamosművi vízelőkészítő gépészB582291993.2007030asza.OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
34522213Villámvédelem felülvizsgálójaB631541993.300955a*,
sz
OM50/1999. (IX. 10.) GM r.
Egyéni felkészüléssel is.
33521603VillanyszerelőA676241993.24060a*sza.OMMKIK50/1999. (IX. 10.) GM r.
51620702VincellérA2061151993.i2,54060ksza.FVMMAK1995. évi XC. törvény.
21786201VirágkötőC2051191993.5003070-sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
51786205Virágkötő-berendezőA2051191993.i2,53070ksza.FVM
52584202Víz- és szennyvíztechnológus technikusA1431291993.i27030észa.KöViM
33584204VízkútfúróA1476451993.25050a*sza.KöViM
33584205VízműkezelőA1453791993.24060a*sza.KöViM
52584203Vízügyi technikusA1431291993.i27030észa.KöViM
31521620Vízvezeték- és központifűtés-szerelőA576211993.24060asza.OMMKIK
52182204Zenész (a műfaj, a szak és a hangszer megjelölésével)A437291993.i34060észa.OM—NKÖM**
Egyéni felkészüléssel is.
33529302ZongorahangolóA475261993.22080a*OMKizárólag vakok számára.
21620708Zöldség- és fűszernövény-termelőC2061131993.8003070-sza.FVMEgyéni felkészüléssel is.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
31521216Zöldség- és gyümölcsfeldolgozóB2172121993.10003070asza.FVM1995. évi XC. törvény.
1/1996. (1. 9.) FM—NM—IKM e. r.
Fogyatékosok számára iskolai rendszerben is.
53620705Zöldségtermesztő és -Feldolgozó szaktechnikusC2031241993.10005050é, szsza.FVMFogyatékosok számára iskolai rendszerben is.

Lábjegyzetek:

[1] Számozását módosította a 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.11.17.

[2] Beiktatta a 41/2001. (XI. 9.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.11.17.

[3] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2002.08.03.

[4] Beiktatta a 32/2002. (V. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.05.26.

[5] Beiktatta a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.08.03.

[6] Megállapította a 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.08.11.

[7] Módosította a 32/2002. (V. 18.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.09.01.

[8] Módosította a 32/2002. (V. 18.) OM rendelet 2. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2002.05.26.

[9] Módosította a 32/2002. (V. 18.) OM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2003.09.01.

[10] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[11] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[12] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[13] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[14] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[15] Módosította a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.26.

[16] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[17] Módosította a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.26.

[18] Módosította a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.26.

[19] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[20] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[21] Módosította a 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.12.28.

[22] Módosította a 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.12.28.

[23] Módosította a 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.12.28.

[24] Módosította a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.26.

[25] Módosította a 49/2002. (VII. 26.) OM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.08.03.

[26] Módosította a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.26.

[27] Módosította a 27/2003. (X. 18.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2003.10.26.

[28] Módosította a 63/2002. (XII. 20.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.12.28.

Tartalomjegyzék