166/1994. (XII. 9.) Korm. rendelet

az egészségügyi és szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozók gazdasági kamarai tagsági viszonyának keletkezésével és megszűnésével összefüggő kérdésekről

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény (a továbbiakban: T.) 83. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel - az egészségügyi és szociális szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozókra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az orvosi (fogorvosi) vagy gyógyszerészi szakképesítéshez kötött tevékenységet folytató egyéni vállalkozókra.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi vállalkozást folytató egyéni vállalkozó

1. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) megyei (fővárosi) intézete (a továbbiakban: megyei intézet) engedélyével a 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet (a továbbiakban: MR.) szerint egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni egészségügyi vállalkozó,

2. az ÁNTSZ városi (fővárosi kerületi) intézete (a továbbiakban: városi intézet) engedélyével a 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendelet (a továbbiakban: R.) szerint egészségügyi magántevékenységet végző személy;

b) szociális vállalkozást folytató egyéni vállalkozó

1. a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetője, illetve a jegyző engedélyével az MR. szerint szociális szolgáltatást nyújtó egyéni szociális vállalkozó,

2. a jegyző engedélyével az R. szerint szociális magántevékenységet végző személy.

3. §

Az egészségügyi és szociális tevékenységet folytató egyéni vállalkozók (a továbbiakban: vállalkozó) gazdasági kamarai tagságára a T. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

4. §

(1) A vállalkozó gazdasági kamarai tagsága a tevékenység folytatására jogosító engedély kiadásával jön létre.

(2) A vállalkozó kamarai tagsága megszűnik

a) a vállalkozás keretében történő tevékenység folytatásához való jog megszűnésével, a megszűnést követő hónap első napjától,

b) ha a vállalkozó a jövőben kizárólag szakmai kamara tagjaként vagy szakmai kamara tagjának részvételével végezhető tevékenységet folytat, az e tevékenység engedélyezését követő hónap első napjától.

5. §

Az ÁNTSZ megyei és városi intézetei, a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal és a jegyző az MR. és az R. szerinti engedélyek kiadásáról, illetve a vállalkozás székhelyének, tevékenységi körének változásáról - ideértve a 4. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt eseteket is -, valamint a tevékenységre jogosultság megszűnéséről értesíti az illetékes területi gazdasági kamarát, illetve teljesíti a T. 67. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat.

6. §

Ez a rendelet 1995. január 1-jén lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök