113/1989. (XI. 15.) MT rendelet

az egészségügyi és szociális vállalkozásról[1]

1. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel bármely természetes és jogi személy - ideértve ezek jogi személyiség nélküli társaságait is - (a továbbiakban együtt: egyéni vagy társas vállalkozó), egészségügyi szolgáltató tevékenységet folytathat, egészségügyi intézményt, szolgálatot (a továbbiakban együtt: intézmény) létesíthet, és tarthat fenn.

(2) Az egészségügyi vállalkozás keretében nem végezhető olyan tevékenység, amelyet jogszabály kizárólagosan az állami egészségügyi szolgálat meghatározott szervének a hatáskörébe utal.

Egészségügyi intézmény létesítése és működésének engedélyezése

2. § (1) Az egészségügyi intézménynek meg kell felelnie az állami egészségügyi szolgálat azonos típusú intézményére előírt szakmai, műszaki és közegészségügyi feltételeknek.

(2)[2][3][4][5] Ha az intézmény az (1) bekezdésben említett feltételeknek megfelel és

a) alapellátás keretében, illetve - a mentés és betegszállítás kivételével - egy szakfeladathoz tartozó szolgáltatást nyújt, az intézmény telephelye - telephely hiányában székhelye - szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézete,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó egyéb ellátást nyújt, az intézmény telephelye - telephely hiányában székhelye - szerint illetékes ÁNTSZ megyei (fővárosi) intézete

ad engedélyt az egészségügyi intézmény működésének megkezdéséhez, illetve az egészségügyi szolgáltatást is végző egyéni és társas vállalkozók ez irányú tevékenységének megkezdéséhez.

3. §[6]

Az egészségügyi és vállalkozás szakmai ellenőrzése[7]

4. § Az egyéni vagy társas vállalkozó által fenntartott egészségügyi intézmény, illetőleg az egészségügyi szolgáltatást is végző egyéni vagy társas vállalkozó (a továbbiakban együtt: egészségügyi vállalkozás) szakmai tevékenységét a működését engedélyező szerv rendszeresen ellenőrzi.

A vállalkozás személyi feltételei

5. §[8]

A szakmai tevékenység felfüggesztése, megszüntetése

6. § Az engedélyező szerv az egészségügyi tevékenység felfüggesztését, illetve megszüntetését rendeli el, ha a tevékenység nem felel meg az engedélyezés alapjául szolgáló követelményeknek, illetőleg jogszabályba ütközik.

7. § Az egészségügyi vállalkozás az állami egészségügyi ellátás egyes, pontosan körülhatárolható és elkülöníthető feladatainak elvégzését - az állami egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályok szerint - a fenntartóval kötött írásbeli szerződéssel átvállalhatja. Ebben az esetben részére a feladattal arányos költségvetési támogatással azonos összegű díjazás jár.

Felelősségbiztosítás

8. § (1) Az egyéni vagy társas vállalkozó az egészségügyi vállalkozást akkor kezdheti meg, ha az e tevékenysége során okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítással rendelkezik.

A biztosítási szerződést a tevékenység megkezdése előtt be kell mutatnia a vállalkozást engedélyező szervnek.

(2) A biztosító a szerződés megszűnését haladéktalanul köteles bejelenteni a vállalkozást engedélyező szervnek.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 1990. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt létesített egészségügyi vállalkozás 1990. december 31-e után csak akkor folytathatja e tevékenységét, ha a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel és kérelemre ezt az engedélyező szerv megállapítja. Ennek hiányában az engedélyező szerv a rendelet 6. §-a szerint rendelkezik a tevékenység megszüntetéséről.

(3) A 8. §-ban foglaltakat alkalmazni kell az orvosi magángyakorlat, a klinikai szakpszichológusi, illetőleg az egyéb egészségügyi magántevékenység során okozott kár megtérítésének biztosítására is azzal, hogy a biztosítási szerződést a magángyakorlatot, magántevékenységet engedélyező szervnek kell bemutatni és a szerződés megszűnését is e szervnek kell bejelenteni.

Lábjegyzetek:

[1] A 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 1., 4-9. §-ában az "és szociális" szövegrészt, valamint a 4-5. §-ában a "vagy szociális" szövegrészt a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 15. § 6. bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte

[2] A 2.§ (2) bekezdését utóbb módosította a 113/1996. (VII.23.) Korm.rendelet.

[3] Az 1991. évi XI.törvény 15. §-ának (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

[4] A 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 2. § 2. bekezdése a 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet 13. § 5. bekezdése b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[5] A 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 2. § 2. bekezdése a 49/1997. (III. 19.) Korm. rendelet 7. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[6] A 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 3. §-át és az azt megelőző címet a 161/1996. (XI. 7.) Korm. rendelet 15. § 6. bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte

[7] A 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 4. § előtti címe a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. § 12. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg

[8] A 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 5. §-a a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 23. § 12. bekezdés b) pontjának megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék