18/1994. (V. 31.) KHVM rendelet

az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet módosításáról

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 70. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A Tv. végrehajtásáról szóló 33/1992. (XII. 31.) KHVM rendelet 2. §-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Tv. 65. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti kamatmentes visszatérítendő támogatás összegének, illetőleg c) pontja szerinti kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás és kamatai összegének törlesztését a felhasználásra megállapított határidőt - több évre odaítélt támogatás esetében az utolsó ütemet - követő évben kell megkezdeni, és évenkénti teljesítéssel legfeljebb három éven belül kell befejezni, a támogatás felhasználására kötött szerződésben a (4) bekezdés figyelembevételével meghatározott ütemezésnek megfelelően.

(4) A kamatmentes visszatérítendő támogatást legalább negyedévenkénti egyenlő részletekben, a kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatást és kamatait legalább három egyenlő részletben kell törleszteni. A kamat összegét az alapját képező támogatás törlesztésével együtt kell megfizetni."

2. §

Ez a rendelet 1994. június 1-jén lép hatályba.

Dr. Schamschula György s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter