28/1994. (III. 2.) Korm. rendelet

a részarány-földtulajdon önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségtérítésről

A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkb.) módosításáról szóló 1993. évi CXVI. törvény 2. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A tulajdonos az 1992. január 20. napját követően részére kiadott részarány-földtulajdonnak megfelelő föld önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeit az Fkb. 5/A. §-ában meghatározott módon részben visszaigényelheti.

(2)[1] A visszaigénylési kérelmet a kiadott földre vonatkozó tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről szóló földhivatali határozat közlésétől számított 60 napon belül írásban kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához.

(3)[2] A visszaigénylési kérelemnek tartalmaznia kell a tulajdonos természetes személyazonosító adatait, lakcímét és nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy azt a földet, amelynek önálló ingatlanná alakításával kapcsolatos költségeit részben visszaigényli, a földkiadási határozat keltétől számított öt évig nem idegeníti el, nem vonja ki a mezőgazdasági termelésből, kivéve ha az mezőgazdasági termeléssel összefüggő céllal történik. A kérelemhez - a (4) bekezdés figyelembevételével - csatolni kell az abban megjelölt földrészletre vagy földrészletekre vonatkozó tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos földhivatali határozat, valamint a költségek igazolására vonatkozó számla másolatát.

(4)[3] Ha az ügyfél a kérelemhez nem csatolja a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos földhivatali határozatot, annak beszerzése érdekében a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága megkeresi a földhivatalt.

2. §[4] (1) A költségtérítés összegét a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága állapítja meg.

(2) A megyei kormányhivatal a költségtérítés összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított húsz napon belül fizeti ki a tulajdonos részére.

3. §[5]

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[2] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[4] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 53. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.