2/1994. (I. 11.) KTM rendelet

a Riha-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Riha-tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel Homorúd és Mohács községhatárokban lévő, a homorúdi 040-043, 054-059, 0088-095, valamint a mohácsi 0611/1-4, 0611/8-10 és 0715 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 249,1 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a Duna hajdan lefűződött holtágmaradványának a megőrzése, a fajokban gazdag élővilág zavartalan fejlődésének biztosítása, különös figyelemmel az értékes madárállomány fennmaradására és szaporodására.

3. §[1]

A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Gyurkó János s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.