30/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a tenyésztő szervezetkénti elismerés, továbbá egyes tenyészállatokra vonatkozó törzskönyv, valamint tenyésztési főkönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályairól

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtására, a Tv. 49. §-a (1) bekezdésének a)/8, valamint a)/14. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi, házinyúl, prémesállat, méh, hal gazdasági célú, valamint a vadászható emlős vadfajok fajtáinak zárttéri, élelmiszertermelési célú fajtafenntartása és törzskönyvezése csak elismert tenyésztő szervezet által történhet.

(2) A tenyésztő szervezetkénti működés a Tv., valamint e rendelet alapján történő elismeréshez kötött.

(3) A tenyésztő szervezetként történő elismerési kérelmet az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) javaslata alapján a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) bírálja el.

2. § (1) A tenyésztő szervezetkénti elismerést az a tenyésztő egyesület, szövetség és tenyésztő vállalkozás kérheti, amely maga vagy tagjai révén rendelkezik a Tv. 20. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételekkel és

a) elismert fajtával, vagy

b) fajtaelismerés iránti kérelmet nyújt be.

(2) A Tv. 20. §-ának f) pontja alapján a törzskönyv vezetésének szabályait a rendelet 1. és 3. számú melléklete, a tenyésztési főkönyv vezetésének szabályait a rendelet 2. és 4. számú melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az elismerés iránti kérelmet az a)-h) pontokban foglaltak alapján a minisztériumhoz kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni

a) az elismerést kérő megnevezését (cégét), címét, székhelyét (telephelyét);

b) a tenyészetek listáját;

c) a tenyészteni kívánt fajtát, hibridet vagy keresztezési programot, amelyek elismerését vagy a fajtaelismerés iránti kérelem benyújtását igazolni kell;

d) a tevékenységi kört;

e) a tenyészállomány nagyságát (fajtánként, vonalanként vagy konstrukciónként);

f) a személyi és tárgyi feltételeket, a tenyésztésvezető személyének és adatainak külön feltüntetésével;

g) a tenyésztési programot;

h) az OMMI-nek a teljesítményvizsgálatokra vonatkozó megbízását.

(2) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti tenyésztési programnak tartalmaznia kell

a) az ellátási területet;

b) a fajták, vonalak, konstrukciók megjelölését;

c) a tenyésztés módszerét;

d) a teljesítményvizsgálat rendjét;

e) a törzskönyvi vagy tenyésztési főkönyvi szabályzatot;

f) a nyilvántartás és igazolások rendjét;

g) az állatok jelölésének módját;

h) a származásellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét.

(3) Baromfifajok esetében a tenyésztési programnak a (2) bekezdés a), c), e) és f) pontjaiban foglaltakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a fajták, vonalak, konstrukciók megnevezését és leírását;

b) a származás dokumentálásának rendjét;

c) a szelekció rendjét;

d) a tenyészállat minősítés rendjét;

e) az állatcsoportok és a szaporítóanyag jelölésének módját;

f) a tenyésztojást keltetők azonosítóit;

g) a szaporítóanyag, napos- és növendék-tenyészállatcsoport minőségi követelményeit.

(4) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tárgyi feltételek meglétét az OMMI állapítja meg és igazolja.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez egyidejűleg mellékelni kell

a) tenyésztő egyesület vagy szövetség esetén az elfogadott alapszabály hiteles másolatát, a tagnyilvántartást, a bírósági bejegyzés hiteles másolatát;

b) tenyésztő vállalkozás esetében az alapító okirat (alapszabály, társasági szerződés) vagy a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát.

4. § (1) Az elismerést kérő tenyésztő szervezetnek az előírt feltételek teljesítéséről saját szervezetén belül vagy az adott tevékenységekre általa vagy más szervezetekkel együtt létrehozott szervezetei útján, illetve arra alkalmas más szervezetek megbízásával kell gondoskodnia.

(2) Amennyiben az elismerést kérő tenyésztő szervezet a tenyésztési programjának végrehajtásához szükséges feladatokat vagy azok egy részét az általa más szervezetekkel együtt létrehozott szervezet keretében kívánja biztosítani:

a) az elismerést kérő egyesület más egyesületekkel közösen szövetséget hozhat létre, vagy

b) a feladatokat az elismerést kérő szövetség a tagegyesületein keresztül látja el.

(3) A tenyésztési program végrehajtásához szükséges feladatoknak a (2) bekezdés szerinti ellátása esetén az átruházott feladatok körét és elvégzésének módját, valamint a tenyésztő szervezetek kapcsolatát és felelősségét szabályzatban kell rögzíteni. A szabályzatot jóváhagyásra - a szervezetek tenyésztésszervezési feladatok ellátására való alkalmasságát igazoló adatokkal - az elismerés iránti kérelemmel együtt a minisztériumhoz kell benyújtani.

(4) Ha az elismerést kérő tenyésztő egyesület, szövetség vagy vállalkozás külső szervezet megbízásával kívánja valamelyik feladatát ellátni, azt a kérelemben külön meg kell jelölnie, és csatolnia kell a megbízandó szervezet adatait és a tenyésztésszervezési feladatok ellátására való alkalmasságát igazoló adatokat, valamint a megbízást és a feladatok ellátásáért való felelősséget szabályozó szerződést.

(5) A (2) és (4) bekezdésben foglaltakat a minisztérium a kérelmező tenyésztő szervezet elismerésének feltételeivel együtt vizsgálja meg, és az elismerést, illetve a hozzájárulást együttesen adja meg. A minisztérium az elismerésben, illetve hozzájárulásban rögzíti a megbízottak jogait, feladatait, kapcsolatát és felelősségét, továbbá azt, hogy az egyes szervezetek között átfedés nem keletkezik.

5. § (1) Tenyésztő szervezetként történő elismerés - a fajták, a keresztezési programok és a hibridek esetében egyaránt - csak egy szervezet részére adható ki, függetlenül attól, hogy a nemesítés és törzskönyvezés több szervezetben valósul meg, illetve baromfi esetében a tenyésztési program szaporító vagy szülőpár fokozatú állományai önálló rész-szervezetben, vállalkozásban vannak.

(2) Több tenyésztő szervezet azonos tárgyú kérelme esetén a rendelkezésre álló törzskönyvezett állatlétszám és annak teljesítménye, valamint a tenyésztési program alapján kell a kérelmet elbírálni. Azonos adottságok esetén az elismerés iránti kérelem elsőbbsége a meghatározó.

(3) Több tenyésztő szervezet részére is adható elismerés a nemesítővel rendelkező külföldi fajták, illetve hibridek behozott állatai esetében, ha azok kiinduló nemesítése külföldön történik, a behozott állatokat haszonállat előállító keresztezéshez kívánják forgalomba hozni, és a végtermék előállítás szaporító - baromfi esetében szaporító, illetve szülőpár - fokozata kerül behozatalra. Ehhez a külföldi nemesítőnek nyilatkozni kell arról, hogy kizárólagos joggal senkit nem kíván megbízni.

(4) Az elismerés a (3) bekezdés alapján csak ideiglenesen és olyan korlátozással adható meg, amely biztosítja az egyes tenyésztő szervezetek olyan működését, melynek keretében átfedés nem keletkezik.

(5) Az ideiglenesen elismert szervezetek is kötelesek a fajtaminősítés keretében végzett ellenőrző teljesítményvizsgálatokon, az OMMI által kijelölt időpontban részt venni.

6. § (1) A minisztérium az elismerésről határozatot hoz.

(2) Az elismerést követően az OMMI a szervezetet és tenyészeteit önálló tenyészetazonosítóval látja el.

(3) Az elismert tenyésztő szervezetek listáját a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben évente közzé kell tenni. A tenyészetek listájának közzétételéről, a felülvizsgálatok és tesztek nyilvánosságra hozataláról az OMMI gondoskodik.

(4) A feladatok ellátásának [4. § (2) és (4) bekezdés] az elismerés után bekövetkezett megváltoztatásához a minisztérium jóváhagyása szükséges.

7. § (1) Az elismerés meghatározott időtartamra szól, ami megújítható

a) a szabad besorolású világfajta egyesülete és szövetsége esetében éves felülvizsgálat alapján;

b) a védett besorolású, nemesítővel rendelkező fajták, önálló nevű keresztezések, illetve hibridek esetében a fajtaelismerés rendje szerint, a faji adottságoktól függően elvégzett szaporasági és végterméktesztek, valamint felülvizsgálat alapján.

(2) Ideiglenes elismerés adható, ha

a) a kérelmező a tenyésztési program végrehajtásához szükséges állománylétszámmal a kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik, de vállalja annak meghatározott időre történő kiegészítését;

b) a szervezet elismertetése a fajtaelismerés iránti kérelemmel egyidejűleg történik, a fajtaelismerési eljárás befejezéséig;

c) a szervezet az 5. § (3) bekezdése szerint működik.

(3) Az ideiglenesen elismert tenyésztő szervezetek elismeréséről a minisztérium határozatot hoz. Az ideiglenes elismerést a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben közzé kell tenni.

(4) A fajtaelismerési eljárás megszűnése vagy sikertelensége a szervezeti elismerés visszavonásával jár.

8. § (1) Az elismerés megújításához szükséges felülvizsgálatok és tesztek elvégzéséről az OMMI gondoskodik.

(2) A felülvizsgálat kiterjed

a) az elismeréshez kötött tevékenységekre, a fajtára és az elismert tenyésztő szervezet általános tevékenységére;

b) több tenyésztő szervezetben engedélyezett tevékenység megvalósulása esetén a részfeladatokat ellátók tevékenységére.

(3) Az elismerésre és a megújításra irányuló felülvizsgálat és kísérleti teljesítményvizsgálat elvégzéséért a külön jogszabályokban megállapított díjat kell fizetni, amely a felülvizsgált elismert tenyésztő szervezetet terheli.

9. § (1) Az elismerésnek a Tv. 23. §-a (1)-(2) bekezdése szerinti felfüggesztése, illetve visszavonása a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben kerül közzétételre.

(2) Az elismert tenyésztő szervezet jogutód nélküli megszűnése vagy az elismerés visszavonása esetén a Tv. 23. §-ának (3) bekezdése szerint kell eljárni, indokolt esetben az OMMI-nek a fajta nemesítésének végzésére más szervezet megbízását kell javasolnia.

10. § (1) A tenyésztő egyesületben, illetve szövetségben a szakmai munkáért felelős - a Tv. 25. §-a alapján alkalmazott - személynek (a továbbiakban: tenyésztésvezető) állattenyésztési szakterületen szerzett felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

(2) A tenyésztésvezető díjazásához a tenyésztő egyesület vagy szövetség az elismerést követően a minisztériumtól évente támogatást igényelhet. A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a javasolt személy adatait;

b) a kért támogatás mértékét;

c) a kérelem indokait.

(3) Az elbírált kérelem alapján a minisztérium intézkedik a támogatásnak az elismert tenyésztő egyesület, illetve szövetség részére történő átutalásáról.

(4) Az elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség a támogatás felhasználásáról évente köteles a minisztériumnak elszámolni. A támogatás további folyósítására csak az elszámolást követően kerül sor.

(5) A támogatás rendeltetésétől eltérő felhasználása jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül, melyre az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény rendelkezései az irányadók.

11. § (1) Ez a rendelet 1994. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a törzskönyvezésről, a teljesítményvizsgálatról és a törzstenyészetről szóló 33/1982. (XII. 30.) MÉM rendelet, továbbá az azt módosító 10/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésekor a korábbi jogszabályok alapján működő tenyésztő szervezeteknek az e rendelet szerinti elismerés iránti kérelmüket legkésőbb 1994. november 15. napjáig be kell nyújtani.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. számú melléklet a 30/1994. (VI. 28.) FM rendelethez

A fajtatiszta szarvasmarha, juh, kecske, sertés, ló, házinyúl, prémesállat, valamint vadászható emlős vadfajok zárttéri, élelmiszertermelési célú tenyésztésére vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai

I. A törzskönyv vezetésének szabályai

1.1 Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.

1.2 A törzskönyv fajtakódját és az ehhez tartozó tenyészetszámokat - az egységesség érdekében - az OMMI adja ki, és tartja nyilván.

1.3 A törzskönyvet az OMMI évente hitelesíti.

2. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése

2.1 A törzskönyvnek minden bejegyzett állatra legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

2.1.1 a tenyésztő és a tulajdonos nevét, címét;

2.1.2 a tenyészállat születésének időpontját, ha ez nem ismert, akkor az "ismeretlen" bejegyzést;

2.1.3 a tenyészállat ivarát, azonosítóját, ismertetőjelét;

2.1.4 a tenyészállat szüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit, ha azok nem ismertek akkor az "ismeretlen származású" bejegyzést;

2.1.5 a tenyészállatok nagyszüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit, ha azok nem ismertek akkor az "ismeretlen származású" bejegyzést;

2.1.6 embrióátültetésből származó tenyészállatoknál a genetikai szülőket, azok azonosítóját, ismertetőjeleit és vércsoportját;

2.1.7 tenyésztő egyesület, szövetség vagy tenyésztő vállalkozás által ismert összes teljesítményvizsgálati és tenyészérték-megállapítási eredményét;

2.1.8 a kiesés időpontját és amennyiben ismert ennek okát;

2.1.9 a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.

2.2. A törzskönyvnek tartalmaznia kell főrészt (a továbbiakban: főtörzskönyvi rész). A törzskönyv a tenyésztő szervezet elhatározása alapján tartalmazhat mellékrészt (a továbbiakban: melléktörzskönyvi rész).

2.2.1 A főtörzskönyvi részbe azok az állatok sorolhatók be, amelyek bejegyezhetők, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve. Nőivarú állatok esetében a főtörzskönyvi részbe azok az egyedek is bejegyezhetők, amelyek anyja és anyai nagyanyja melléktörzskönyvi részbe sorolt, de apját és mindkét nagyapját a főtörzskönyvi részbe sorolták.

2.2.2 A főtörzskönyvi résznek több, az állatok teljesítménye szerinti osztályt kell tartalmaznia, és csak a törzskönyvi szabályzatban meghatározott ismérvek alapján lehet az egyes egyedeket ezen osztályok valamelyikébe besorolni.

2.2.3 A törzskönyvet vezető elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség elhatározhatja melléktörzskönyvi rész nyitását, a 2.2.1 pont feltételeinek meg nem felelő egyedek részére.

A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie

2.2.3.1 a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;

2.2.3.2 a fajta küllemi jegyeinek;

2.2.3.3 a törzskönyvben megállapított teljesítménynek.

2.2.4 A bejegyzés vonatkozhat olyan állatokra, amelyek

2.2.4.1 a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;

2.2.4.2 a tenyésztő szervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.

2.2.5 A melléktörzskönyvi rész szintén tartalmazhat az állatok teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat. Az osztályozást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.

2.3 A törzskönyvi osztályba sorolást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell végezni.

2.4 A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.

2.5 A törzskönyv a tenyésztő egyesületnél, illetve szövetségnél vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető és nem selejtezhető.

2.6 Az adatok egy példányát az előírt formában az OMMI-nél vezetett központi adatbanknak kell átadni, ott tárolni és biztosítani kell az adatok védelmét.

2.7 A törzskönyvi adatokat

2.7.1 ellenőrzés,

2.7.2 a törzskönyvek évenkénti felülvizsgálata, valamint

2.7.3 az adatok központi adatbankba történő befogadása

után az OMMI hitelesíti.

3. A fajtánkénti törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell

3.1 a tenyészállatok és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli megjelölését;

3.2 a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és az ellési vagy fialási dátumoknak az elismert tenyésztő szövetséghez vagy egyesülethez meghatározott határidőn belüli bejelentését;

3.3 a tenyésztő üzemekben, a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként

3.3.1 az alapbizonylatok készítését, a tenyészállatok azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési vagy termékenyítési dátumokról, az ellési vagy fialási dátumokról,

3.3.2 embrióátültetésből származó tenyészállatokról készített kiegészítő feljegyzések készítésének módját a genetikai szülőkről, a recipiensről és az embrióról, a termékenyítés időpontjáról, az embriónyerés és átültetés időpontjáról és az embrióátültetési intézmény nevéről, címéről;

3.4 a származás ellenőrzés módját;

3.5 a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért.

II. A származási igazolás kiállításának előírásai

1. A származási igazolásnak legalább tartalmazni kell

1.1 az OMMI által adott sorszámot;

1.2 az elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;

1.3 a tenyészállat születési dátumát, fajtáját és ivarát;

1.4 a tenyészállat megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát;

1.5 a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;

1.6 a tenyészállat származását, szülei és nagyszülei törzskönyvi számát;

1.7 a tenyészállat és szülei, valamint nagyszülei legújabb teljesítményvizsgálati és tenyészérték megállapítás eredményeit;

1.8 embrióátültetésből származó tenyészállatoknál genetikai szüleit, valamint azok vércsoportjait is;

1.9 a kiállítás hely és időpontját;

1.10 a szakmai munkáért felelős személy aláírását és az elismert tenyésztő szervezet bélyegzőlenyomatát;

1.11 a teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket lebonyolító és a közzétevő OMMI megnevezését.

2. A származási igazolások sorszámát, illetve az azonosításhoz és nyilvántartáshoz szükséges legfontosabb adatokat az OMMI-vel közölni kell.

3. Az adatátvétel során észlelt valótlan adatközlés esetén az OMMI a kifogásolt származási igazolást visszamenőlegesen is letiltja.

4. A külföldi értékesítés céljára és a lovak számára kiállított származási igazolást az OMMI által hitelesíttetni kell.

5. A származási igazolásnak a tenyészállat telephelyén, szaporítóanyag esetén a deponálás helyén mindig rendelkezésre kell állnia.

6. A származási igazolás nem másolható. Másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki.

2. számú melléklet a 30/1994. (VI. 28.) FM rendelethez

Az önálló névvel elismert keresztezési, illetve hibridizációs programokban részt vevő szarvasmarha, juh, kecske, sertés, házinyúl és prémesállat gazdasági célú, valamint vadászható emlős vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú tenyésztésére vonatkozó tenyésztési főkönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai

I. A tenyésztési főkönyv vezetésének szabályai

1.1 Egy elismert tenyésztési program számára csak egy főkönyv vezethető.

1.2 A főkönyv fajtakódját és az ehhez tartozó tenyészetszámokat az egységesség érdekében az OMMI adja ki, és tartja nyilván.

1.3 A főkönyvet az OMMI évente hitelesíti.

2. A főkönyv tartalma, szerkezete és vezetése.

2.1 A főkönyvnek minden bejegyzett állatra legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

2.1.1 a tenyésztő és a tulajdonos nevét, címét;

2.1.2 a tenyészállat születésének időpontját, ha ez nem ismert, akkor az "ismeretlen" bejegyzést;

2.1.3 a tenyészállat ivarát, azonosítóját, ismertetőjelét;

2.1.4 a tenyészállat szüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit, ha azok nem ismertek akkor az "ismeretlen származású" bejegyzést;

2.1.5 az embrióátültetésből származó tenyészállatoknál a genetikai szülőket, azok azonosítóját, ismertetőjeleit és vércsoportját;

2.1.6 az elismert tenyésztő vállalkozás által ismert összes teljesítményvizsgálati és tenyészérték megállapítási eredményt, valamint az utolsó szaporasági és végtermékteszt helyét, időpontját és részletes eredményeit;

2.1.7 a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát;

2.1.8 a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.

2.2 A tenyésztő vállalkozás elhatározhatja, hogy olyan, a kérdéses állományban született és felnevelt, illetőleg tenyésztési és állategészségügyi szempontból ismert tenyészetből származó tenyészállatok is bejegyezhetők a főkönyvbe, amelyek születési időpontja vagy szülei ismeretlenek; az ilyen állatok számára a főkönyvben külön részt kell létesíteni.

2.3 A főkönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más, olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.

2.4 A főkönyv a tenyésztő vállalkozásnál vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető és nem selejtezhető.

2.5 Az adatok egy példányát az előírt formában az OMMI-nél vezetett központi adatbanknak kell átadni, ott tárolni, és biztosítani annak adatvédelmét.

2.6 A főkönyvi adatokat az OMMI hitelesíti

- ellenőrzés,

- a főkönyvek évenkénti felülvizsgálata, valamint

- az adatok központi adatbankba történő befogadása után.

3. A főkönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell

3.1 a tenyészállatok és utódaik meghatározott határidőn belüli megjelölését;

3.2 a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és az ellési vagy fialási dátumoknak a meghatározott határidőn belüli bejelentését;

3.3 a tenyésztő üzemekben a főkönyvbevétel alapjaként

3.3.1 az alapbizonylatok készítését, a tenyészállatok azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési vagy termékenyítési dátumokról, az ellési vagy fialási dátumokról,

3.3.2 embrióátültetésből származó tenyészállatokról készített kiegészítő feljegyzéseket a termékenyítés időpontjáról, a genetikai szülőkről, a recipiensről és az embrióról, a termékenyítés időpontjáról, az embriónyerés és -átültetés időpontjáról, az embrióátültetési intézmény nevéről, címéről;

3.4 a származás ellenőrzés módját;

3.5 a felelősséget a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért és a regisztrációkért.

II. A származási igazolás kiállításának előírásai

1. A származási igazolás az elismert tenyésztő vállalkozás által a keresztezési program vagy hibrid tenyészállat adatairól a főkönyv alapján kiállított közokirat.

2. A származási igazolásnak legalább tartalmaznia kell

2.1 az OMMI által adott sorszámot;

2.2 az elismert tenyésztő vállalkozás nevét, a főkönyv megnevezését és a részbesorolást;

2.3 a tenyészállat születési dátumát, fajtáját vagy vonalát és ivarát;

2.4 a tenyészállat megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint főkönyvi számát;

2.5 a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;

2.6 a meghatározott vonalhoz vagy származáshoz tartozást;

2.7 az utolsó szaporasági és végtermékteszt helyét, idejét és eredményét;

2.8 embrióátültetésből származó tenyészállatoknál genetikai szüleit és azok vércsoportjait is;

2.9 a kiállítás helyét és időpontját;

2.10 a szakmai munkáért felelős személy aláírását, és a tenyésztő vállalkozás bélyegzőlenyomatát;

2.11 a teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket lebonyolító és közzétevő OMMI megnevezését.

3. A származási igazolások sorszámát, illetve az azonosításhoz és nyilvántartáshoz szükséges legfontosabb adatokat az OMMI-nél be kell jelenteni.

4. Az adatátvétel során észlelt valótlan adatközlés esetén a tenyésztési hatóság a kifogásolt származási igazolást visszamenőlegesen is letiltja.

5. A külföldi értékesítés céljára kiállított származási igazolást az OMMI által hitelesíttetni kell.

6. A származási igazolásnak a tenyészállat telephelyén, szaporítóanyag esetén a deponálás helyén mindig rendelkezésre kell állnia.

7. A származási igazolás nem másolható. Másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki.

3. számú melléklet a 30/1994. (VI. 28.) FM rendelethez

A fajtatiszta baromfira vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai

I. A törzskönyv vezetésének szabályai

1. Fogalmak

1.1 rész-szervezet, -vállalkozás: a törzskönyv III. osztályába tartozó állománycsoportot tartó, keltetőtojásokat előállító szervezet, vállalkozás. Az elismert tenyésztő szervezettől származó, ilyen tenyészállományokat termeltető rész-szervezetnek, -vállalkozásnak minősül;

1.2 tenyésztés: a baromfiállományok tenyészállat- és szaporítóanyag-előállítása;

1.3 szaporítóanyag felhasználás: a keltető- és tenyésztojás mesterséges keltetése baromfikeltető-állomáson;

1.4 forgalmazás: a tenyészállat, szaporítóanyag és naposbaromfi átadása, átvétele.

2. Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.

3. Az egyes fajták, tenyésztő egyesületek, illetve szövetségek tenyészeteik és a részvállalkozások tenyészetazonosítóját - az egységesség érdekében - az OMMI adja ki, és tartja nyilván.

4. A tenyésztő szervezeten belül a telepazonosító megjelöléseket az OMMI adja ki a tenyésztő szervezet javaslata alapján.

5. Az OMMI a II. és III. osztályba tartozó állományokat tenyésztésbevétel előtt és a tenyészidőszak végén felülvizsgálja.

6. A törzskönyveket az OMMI évenként hitelesíti az állományok felülvizsgálata és a központi adatbankba beküldött adatok alapján.

7. A törzskönyv három osztályra tagolódik

7.1 elit vagy magasabb szaporítási fokozat állományainak adatai: I. osztály;

7.2 törzsállományok - amelyek az elit osztályba tartozó állományoktól származnak - adatai: II. osztály;

7.3 szaporítóállományok - amelyek törzsállományoktól származnak - adatai: III. osztály.

8. A fajtánként vezetett törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell

8.1 a törzskönyvi osztályok kialakítását és a besorolás feltételrendszerét;

8.2 a bizonylatok rendjét;

8.3 a tenyészállatok és a szaporítóanyag megjelölésének módját és idejét;

8.4 a származásnyilvántartás, az igazolások kiállításának és kiadásának rendjét;

8.5 az állományok azonosítóinak rendjét;

8.6 a rész-szervezetekben termelő tenyészállat-állományok adatszolgáltatási rendjét;

8.7 a nyilvántartásért felelős személyt.

9. A törzskönyvnek minden bejegyzett állományra legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

9.1 az elismert tenyésztő egyesület és szövetség, illetve részvállalkozás nevét, azonosító számát;

9.2 a fajta nevét;

9.3 a tenyésztő telep azonosító megjelölését;

9.4 a törzskönyvi osztály megjelölését;

9.5 az állomány azonosítóját;

9.6 az állomány származását;

9.7 az állomány termelési időszakát;

9.8 az állomány összesített jellemző értékmérő mutatóit (hús- és tojástermelés, életképesség, keltethetőség, egyéb jellemző tulajdonságok);

9.9 az értékesített tenyészállat és szaporítóanyag mennyiségét;

9.10 a kiadott tenyésztojás és naposállat származási igazolások nyilvántartását;

9.11 az alkalmazott állategészségügyi kezeléseket.

10. A törzskönyv a tenyésztő szervezetnél vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető és nem selejtezhető.

11. A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.

12. A 7. pontban részletezett állományok 9. pontban felsorolt adatait az OMMI-nél vezetett központi adatbanknak kell átadni a termelési időszak zárását követő harminc napon belül. Az adatok védelmét és titkosságát az OMMI biztosítja.

II. A származási igazolás kiállításának előírásai

1. A tenyésztés és forgalmazás során a keltető és tenyésztojást a termelőnek olyan azonosító jelzéssel kell ellátnia, hogy annak azonossága, származása hitelt érdemlően megállapítható legyen.

2. Származási igazolást kell kiállítani az elismert tenyésztő egyesület, illetve szövetség törzskönyvében I., II. törzskönyvi osztályban nyilvántartott állománytól keltetésre kerülő valamennyi tojásról, az azonosító jelzés megjelölésével, valamint ezekből a tojásokból kikelt naposbaromfiról.

2.1 Származási igazolást kiállítani csak az engedélyezett tenyésztő szervezet tenyésztési programjában megadott szaporítóanyag, napos- és növendékbaromfi minőségét jellemző mutatóknak megfelelő szaporítóanyagról, tenyész-, napos- és növendékbaromfiról szabad.

3. Nem kell származási igazolást kiállítani

3.1 a tenyésztojásból nem tenyészállat előállítás céljából keltett naposbaromfi csoportról;

3.2 a keltető tojásból keltetett naposbaromfi csoportról.

4. Tenyészállatok és szaporítóanyagok külföldre történő értékesítése esetén az OMMI a származási igazolást hitelesíti.

5. A keltető tojást a szülőpártartó szaporítótelep által - származási igazolás alapján - kiállított szállítólevélnek kell kísérnie.

6. A származási igazolás kiállításának előírásai

6.1 a származási igazolásnak tenyésztojás esetében legalább tartalmaznia kell

6.1.1 a sorszámot;

6.1.2 a tenyésztojást termelő állomány I/9.1-I/9.6 pontban megjelölt azonosítóit, a szaporítási fokozatot, a mennyiséget, a termelés idejét, a tojáson alkalmazott jelölést;

6.1.3 a kiállító azonosítóját;

6.1.4 a tenyésztojás átvevőjének azonosítóját;

6.1.5 a kiállítás helyét, dátumát, aláírásokat.

6.2 A származási igazolásnak tenyészbaromfi esetében legalább tartalmaznia kell

6.2.1 a sorszámot;

6.2.2 az elismert tenyésztő egyesület, illetve szövetség nevét, a keltető azonosítóit;

6.2.3 a fajta megnevezését;

6.2.4 a baromfi azonosító adatait (a kelés időpontját, mennyiségét, ivarát, szaporítási fokozatát, az elvégzett kezeléseket, annak feltüntetését, ha mikoplazma mentes állománytól származik);

6.2.5 a származását (szaporítóanyag, növendék esetén a naposállat származási igazolásának sorszámát);

6.2.6 a származási igazolást kérő azonosítóját;

6.2.7 a kiállítás helyét, időpontját, a kiállító aláírását.

7. Szállítólevelet vagy kísérő iratot kell kiállítani az árutermelés céljára keltetett naposbaromfi csoportokról, melynek legalább tartalmaznia kell:

7.1 a sorszámot, a keltető azonosítóját, a kelés idejét;

7.2 a mennyiséget;

7.3 a fajt, fajtát;

7.4 az ivart;

8. A szállítólevélhez mellékelni kell az állategészségügyi igazolást az elvégzett kezelésekről és arról, hogy az állat mikoplazma-mentes stb. állománytól származik.

9. Szállítólevelet kiállítani csak az engedélyezett tenyésztő szervezet tenyésztési programjában megadott naposbaromfi minőségét jellemző mutatóknak megfelelő naposbaromfiról szabad.

10. A származási igazolást három példányban kell kiállítani, azonos sorszámmal. Az első példány a tenyészállat, illetve a tenyésztojás átvevőjét illeti, a második példányt az átvevő megküldi az OMMI részére, a harmadik példányt a kiállítónál kell megőrizni.

11. Az adatátvétel során észlelt valótlan adatközlés esetén az OMMI a kifogásolt származási igazolást visszamenőlegesen is letiltja.

4. számú melléklet a 30/1994. (VI. 28.) FM rendelethez

A keresztezési, illetve hibridizációs programban részt vevő baromfira vonatkozó tenyésztési főkönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának szabályai

I. A főkönyv vezetésének szabályai

1. A 3. melléklet 1. pontjában meghatározott fogalmakat a hibrid és keresztezési program állományaira is alkalmazni kell.

2. Egy fajta számára csak egy főkönyv vezethető.

3. Az egyes fajták, tenyésztő vállalkozások, tenyészeteik és a részvállalkozások tenyészetazonosítóját - az egységesség érdekében - az OMMI adja ki, és tartja nyilván.

4. A tenyésztő vállalkozáson belül a telepazonosító megjelöléseket az OMMI adja ki a tenyésztő szervezet javaslata alapján.

5. Az OMMI a II. és III. osztályba tartozó állományokat tenyésztésbe vétel előtt és a tenyészidőszak végén felülvizsgálja.

6. A főkönyveket az OMMI évenként hitelesíti az állományok felülvizsgálata és a központi adatbankba beküldött adatok alapján.

7. A főkönyv három osztályra tagolódik:

7.1 a dédszülők vagy vonalakat alkotó állományok adatai I. osztály;

7.2 nagyszülők vonalainak - amelyek csak az I. osztályba tartozó állományoktól származhatnak - adatai II. osztály;

7.3 tovább nem szaporítható utódokat előállító szülőpárállományok - amelyek II. osztályba tartozó állományoktól származnak - adatai III. osztály.

8. A fajtánkénti főkönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell

8.1 a főkönyvi osztályok kialakítását és a besorolás feltételrendszerét;

8.2 a bizonylatok rendjét;

8.3 a tenyészállatok és a szaporítóanyag megjelölésének módját és idejét;

8.4 a származás nyilvántartás, az igazolások kiállításának és kiadásának rendjét;

8.5 az állományok azonosítóinak rendjét;

8.6 a részvállalkozásokban termelő tenyészállat állományok adatszolgáltatási rendjét;

8.7 a nyilvántartásért felelős személyt.

9. A főkönyvnek minden bejegyzett állományra legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

9.1 az elismert tenyésztő vállalkozás, illetve részvállalkozás nevét, azonosító számát;

9.2 a fajta nevét;

9.3 a tenyésztő telep azonosító megjelölését;

9.4 a főkönyvi osztály megjelölését;

9.5 az állomány azonosítóját;

9.6 az állomány származását;

9.7 az állomány termelési időszakát;

9.8 az állomány összesített jellemző értékmérő mutatóit (hús- és tojástermelés, életképesség, keltethetőség, egyéb jellemző tulajdonságok);

9.9 az értékesített tenyészállat és szaporítóanyag mennyiségét;

9.10 a kiadott tenyésztojás és naposállat származási igazolások nyilvántartását;

9.11 az alkalmazott állategészségügyi kezeléseket.

10. A főkönyv a tenyésztő vállalkozásnál vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető, és nem selejtezhető.

11. A főkönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.

12. A 7. pontban részletezett állományok 9. pontban felsorolt adatait az OMMI-nél vezetett központi adatbanknak kell átadni a termelési időszak zárását követő harminc napon belül. Az adatok védelmét és titkosságát az OMMI biztosítja.

13. A tenyésztő vállalkozás, ha a külföldi fajtát tenyészt, az állomány származási igazolása alapján alapbizonylatokat készít a tenyésztési programjának megfelelően a nem hazai állomány származásáról, azonosítójáról, a szülőállomány tenyésztési eredményeiről.

II. A származási igazolás kiállításának előírásai

A származási igazolás kiállítására a 3. számú melléklet II. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

Tartalomjegyzék