52/1994. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékéről szóló 161/1993. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény 51. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §

(1)[2]

(2)[3]

(3) A Területfejlesztési Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 169/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "1993. június 20-án a nyilvántartott munkanélküliségi ráta" szövegrész helyébe az "1993. december hó 20-án a nyilvántartott munkanélküliségi arány" szövegrész lép.

b) 12. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

"i) A munkanélküliségi arány a regisztrált munkanélküliek számának és az 1990. évi Népszámlálás gazdaságilag aktív népességének (aktív keresők, állást kereső munkanélküliek és az első ízben elhelyezkedni kívánó személyek együttesen) a hányadosa."

c) A 6. § (5) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 52/1994. (IV. 8.) Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

[2] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

[3] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

[4] Hatályon kívül helyezte a 61/1995. (V. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1995.05.30.

Tartalomjegyzék