54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet

a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról

1. § (1) A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban: Eötvös Ösztöndíj) külföldi posztgraduális képzésben, továbbá külföldi kutatóhelyen, alkotóműhelyben kutatói, illetve művészeti továbbképzésben való részvételt tesz lehetővé.

(2)[1] Eötvös Ösztöndíjban részesülhetnek olyan, felsőoktatási intézményben oklevelet szerzett magyar állampolgárok, akik hazai szakmai tevékenységükkel bizonyították kiemelkedő képességüket.

2. §[2] Kiemelkedő képességűnek az tekintendő, akiről szakterülete két, nemzetközileg elismert hazai vagy külföldi tudósa, művésze ezt ajánlás formájában állítja. Az ajánlók írásos véleményét a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) szerzi be.

3. § Az Eötvös Ösztöndíj nyílt pályázás útján, a pályázati felhívásban szereplő tudomány-, művészeti területeken vagy a pályázó által művelt, de a felhívásban nem szereplő területeken nyerhető el.

4. § A pályázási feltételek:

a) két szakmai ajánló véleménye,

b) fogadókészség (egyetemtől, kutatóintézettől, könyvtártól, levéltártól, múzeumtól, művészeti akadémiától szerezhető be),

c) kizárólag az ösztöndíjból folyósítandó költségeket tartalmazó költségterv (az egyéb felmerülő költségeket a pályázó igazolja),

d) külföldi tanulmányokra, munkára vonatkozó részletes terv,

e) a külföldi tanulmányokhoz, munkához szükséges nyelvtudás, melyet állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány tanúsít.

5. § (1)[3] Az Eötvös Ösztöndíj legalább három hónapra adható, amely egyszer, legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

(2) Az Eötvös Ösztöndíj indokolt esetben többször is odaítélhető.

6. § (1)[4] A Közalapítvány gondoskodik az Eötvös Ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg gazdaságos felhasználásáról. Meghatározza országonként évente az ösztöndíjasok devizaellátmányát. A Közalapítvány dönt az ösztöndíjasoknak adható egyszeri dologi kiadás mértékéről, biztosítja az egyszeri oda- és visszautazás költségét.

(2)[5] A Közalapítvány - külön jogszabályban foglaltak szerint - közzéteszi a pályázati felhívást, elbírálja a pályázatokat és odaítéli az ösztöndíjakat. Az ösztöndíjasok névsorát nyilvánosságra hozza.

(3) A felsőoktatásért felelős miniszter az Eötvös Ösztöndíj fedezetéül szolgáló összeg terhére[6]

a) intézi az ösztöndíjasok kiutazását (beleértve a devizaellátmány biztosítását),

b) biztosítja a kiutazók számára a kezdéshez szükséges ellátmányt az indulás előtt,

c)[7]

(4)[8] Az ösztöndíjas hazajövetele után egy hónapon belül szakmai beszámolót készít külföldi útjáról a Közalapítvány számára. A Közalapítvány előírhatja, hogy az ösztöndíjas hazajövetele után egy éven belül hazai szakmai, tudományos fórumon számoljon be külföldi munkájának eredményeiről.

(5)[9] Az Eötvös Ösztöndíj segítségével létrejött valamennyi munkán fel kell tüntetni, hogy "Készült a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával".

7. § (1)[10]

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Boross Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos1997.05.29.

[2] Módosította a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[3] Megállapította a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1997.05.29.

[4] Módosította a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[5] Módosította a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[6] A nyitó szövegrészt módosította a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2015.04.01.

[8] Módosította a 81/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[9] Beiktatta a 82/1997. (V. 21.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 1997.05.29.

[10] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 157. §-a. Hatálytalan 2014.09.05.