Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

8/1994. (IV. 13.) BM rendelet

a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet módosításáról

A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 39/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel, továbbá az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Gépjárműre megkülönböztető fény- és hangjelző készülék (villogó kék lámpa és sziréna, vagy váltakozó hangmagasságú kürt), illetőleg járműre figyelmeztető jelzést adó készülék (villogó sárga lámpa) engedéllyel szerelhető fel.

(2) Az Országos Rendőr-főkapitányság, illetőleg másodfokon a Belügyminisztérium engedélyezi a megkülönböztető jelzések felszerelését:

a) a humán egészségügyi szolgálat ügyeleti gépjárműveire;

b) a közüzemi szolgáltatás körében felmerült üzemzavar elhárításához rendszeresen használt gépjárművekre;

c) egyéb szervezetek és személyek gépjárműveire, ha azt az általuk ellátott feladat különösen indokolja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hatóság a megkülönböztető fény- és hangjelző készüléknek a miniszter, a politikai államtitkár és a közigazgatási államtitkár személyi használatú gépjárműveire történő felszerelését a kinevezésükre közvetlenül javaslatot tevő ellenjegyzésével ellátott kérelmükre engedélyezi.

(4) A megkülönböztető jelzések használatát az engedélyező hatóság korlátozhatja.

(5) Az engedélyezési eljárásban a Közlekedési Főfelügyelet, illetőleg a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium szakhatóságként jár el.

(6) A rendőrség védett személyeket szállító, kísérő, biztosító vagy a bűnüldözési célra használt gépjárműveire, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműveire a megkülönböztető jelzések felszerelését a gépjármű hatósági engedélye és jelzése kiadására - a külön jogszabály szerint - jogosult szerve engedélyezi.

(7) Nem kell engedély a megkülönböztető jelzések felszereléséhez:

a) az emberi életet, testi épséget, továbbá az anyagi javakat közvetlenül fenyegető veszély elhárítására üzemeltetett mentő és tűzoltó gépjárművekre,

b) a rendőrség, a honvédség és a határőrség, valamint a büntetés-végrehajtás közbiztonsági vagy rendészeti feladatokat, továbbá a polgári védelmi szervek polgári védelmi feladatokat ellátó gépjárműveire.

(8) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelését a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járművet rendszeresen kísérő, az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző járműre lehet engedélyezni.

(9) Nem kell engedély a figyelmeztető jelzés felszereléséhez az út vagy közmű építésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására, továbbá a kommunális szemétszállításra szolgáló, valamint a megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre.

(10) A megkülönböztető jelzések, illetőleg a figyelmeztető jelzés - a (7) és a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - kizárólag arra a járműre szerelhető fel, amelyre engedélyezték. Az engedélyezés a gépjármű forgalmi engedélyébe és a nyilvántartásba is bejegyzésre kerül.

(11) Az engedély érvényét veszti, ha

a) a járművet a forgalomból kivonták,

b) a jármű tulajdonjoga, üzemeltetési célja megváltozott,

c) az engedély időbeli hatálya lejárt,

d) az engedélyt az engedélyező hatóság visszavonta.

(12) Az engedélyező hatóság a megkülönböztető jelzés felszerelésére vonatkozó engedélyt visszavonja, ha a jelzést az engedélyezettől eltérő célra használják.

(13) A megkülönböztető jelzésekkel felszerelt gépjárművet csak olyan személy vezetheti, aki - ha jogszabály kivételt nem tesz - megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek.

(14) Mobil megkülönböztető fényjelzés a (3) és a (6) bekezdésben foglalt gépjárművekre engedélyezhető, illetve szerelhető fel.

(15) Megkülönböztető jelzés a (14) bekezdésben foglallak, valamint a büntetés-végrehajtás gépjárművei kivételével csak olyan gépjárműre engedélyezhető, illetőleg szerelhető fel, amelynek üzemeltetője és üzemeltetési célja felirattal jelzéssel vagy más módon jól felismerhetően jelezve van.

(16) Kereskedelmi forgalomban a megkülönböztető fény- és/vagy hangjelző készüléket az engedélyező határozat bemutatása esetén, továbbá azon szervek részére lehet értékesíteni, amelyek a megkülönböztető jelzések felszerelésére, a felszerelés engedélyezésére jogosultak. A kereskedelmi üzlet eladója az értékesítés időpontját az engedélyező határozatra köteles rájegyezni, és annak hitelességét a cég bélyegzőlenyomatával igazolni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Kónya Imre s. k.,

belügyminiszter