1995. évi CV. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartás tartalmának, működési és eljárási rendjének korszerűsítése, az állami kötelezettségek vállalásának újraszabályozása, a kincstári rendszer kialakítása, a kincstári vagyon átfogó szabályozása érdekében az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Áht.) az alábbiak szerint módosítja:

I. Fejezet[2]

II. Fejezet

EGYES TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

109. §[3]

110. §[4]

111. §[5]

112. §[6]

113. §[7]

114. §[8]

115. § (1) Ez a törvény 1996. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezései közül

a) az Áht. - e törvény 4. §-ával megállapított - 8. §-a (2) bekezdésében foglaltak 1996. évben nem vonatkoznak a kincstári egységes számlához kapcsolódó megelőlegezési számlákról a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap által igénybe vett hitelre és annak visszatérülésére, valamint a kincstári egységes számla állományának változására,

b) az Áht. - e törvény 18. §-ával megállapított -18/B. §-a (5) bekezdésében foglaltakat a Magyar Tudományos Akadémia, mint köztestület által nem gazdasági társaság formájában működtetett szervei és - egyedi megállapodás alapján - a külön törvénnyel létrehozott Munkaerőpiaci Alap esetében 1997. január 1-jétől,

c) az Áht. - e törvény 23. §-ával megállapított -21. §-ában a külföldi segélyekre és adományokra, az Áht. - e törvény 26. §-ával megállapított - 24. §-a (1) bekezdésében és az Áht. - e törvény 62. §-ával megállapított -69. §-ában szereplő költségvetési létszámkeretre vonatkozó rendelkezéseket, az Áht. - e törvény 26. §-ával megállapított - 24. §-a (2)-(3) bekezdésében előírt szabályozást az 1996-tól megszűnt elkülönített állami pénzalapok feladatainak és előirányzatainak a fejezeti kezelésű előirányzatok közé átvett előirányzatai tekintetében, valamint az Áht. - e törvény 28. §-ával megállapított - 26. §-a (1) bekezdésében, az Áht. - e törvény 36. §-ával megállapított - 36. §-a c) pontjában, az Áht. - e törvény 63. §-ával megállapított - 71. §-a (3) bekezdésében és az Áht. - e törvény 85. §-ával megállapított - 103. §-a (2) bekezdésében foglaltakat első ízben az 1997. évi költségvetési törvényjavaslat, illetve költségvetési rendelettervezet kidolgozásánál kell alkalmazni.

(2)[9]

(3)[10]

(4)[11]

116. §[12]

117. § (1) Ahol e törvény hatálybalépésétől kezdve jogszabály állami garanciát, állami kezességvállalást vagy állami helytállást említ, azon az e törvény alapján szabályozott állami kezességvállalást kell érteni.

(2) Ahol jogszabály kezelői jogról rendelkezik, azon a továbbiakban vagyonkezelői jogot kell érteni.

(3)[13]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. november 28-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 208. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi C. törvény 174. § (5) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 218. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 218. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 1996. évi CXI. törvény 246. § a) bekezdése. Hatálytalan 1997.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 218. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 1997. évi LXXIX. törvény 53. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1997.08.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCV. törvény 114. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CXCV. törvény 114. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 218. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 218. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 218. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék