10/1995. (III. 28.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

A büntetőeljárásról szóló 1973. évi 1. törvény 404. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 187. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel, a Legfelsőbb Bíróság elnökével és a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1)[1]

(2) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakvéleménnyel kapcsolatos fényképmelléklet költsége (felvétellel és kidolgozással együtt) darabonként, normál, fekete-fehér kép esetében hatvan forint; színes, mikro- és különleges kép esetében nyolcvan forint; a fénymásolat költsége oldalanként tizennégy forint. Az ezt meghaladó összegű költségtérítésnek csak a készkiadás igazolása esetén van helye."

(3)[2]

(4)[3]

2. § (1) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazságügyi szakértői intézményben alkalmazott szakértő a saját részére - a 11. § (4) és a 12. § (2) bekezdést kivéve-díjazást nem igényelhet. A szakértői díjat a díjjegyzékben az állam javára kell felszámítani és az az államot illeti meg."

(2) Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az igazságügyi szakértői intézményben alkalmazott szakértő a szakértői feladatot saját nevében, munkaidőn kívül, külön megbízás alapján látja el, ezért a tevékenységéért a díj közvetlenül őt illeti meg. A költségek megosztásáról a szakértő és az intézmény külön megállapodik."

3. § (1)[4]

(2) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltakat az orvostudományi egyetem igazságügyi orvostani intézetében alkalmazott szakértő, továbbá a rendőrség állományába tartozó rendőrorvosszakértő, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet állományába tartozó orvosszakértő esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakértői munkadíjat közvetlenül a szakértő részére, a költségeket a III., illetőleg a IV. mellékletben megjelölt számlára kell átutalni (befizetni)."

4. §[5]

5. § (1) Ez a rendelet 1995. április 1. napján lép hatályba, a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az R. I-II. számú mellékletei helyébe e rendelet I-II. számú mellékletei lépnek.

(3) E rendelet III-IV. számú melléklete 1996. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az I. és II. számú melléklet a hatályát veszti.

(4)[6]

(5)[7]

(6) Az R. 11. §-át megelőző fejezetcím "II. Az igazságügyi szakértői intézményben az orvostudományi egyetem igazságügyi orvostani intézetében alkalmazott, továbbá a rendőrség állományába tartozó rendőrorvosszakértő, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet állományába tartozó orvosszakértő díjának felszámítása és kiutalása'' fejezetcímre változik.

(7) Az R. IV. számú mellékletének utolsó sorában a "BM Központi Gazdasági Igazgatóság (Bűnügyi Technikai Intézet)" elnevezés és számlaszám "Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Ellátó Igazgatóság (Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet) 235-90145-1729 Budapest" elnevezésre és számlaszámra változik.

I. számú melléklet a 10/1995. (III. 28.) IM rendelethez[8]

II. számú melléklet a 10/1995. (III. 28.) IM rendelethez[9]

III. számú melléklet a 10/1995. (III. 28.) IM rendelethez

Szakértői munkadíjak

Orvosszakértő
1.Élő személy megvizsgálása és szakvéle-
mény előterjesztése
2500 Ft
2.Elmeállapot megvizsgálása és szakvéle-
mény előterjesztése
3.Halottszemle (kivéve, ha a halottszemlét
nyomban boncolás követi) és szakvélemény
előterjesztése
1200 Ft
4.Boncolás és szakvélemény előterjesztése
vagy csontvázlelet orvosszakértői vizsgálata
2800 Ft
5.Orvosszakértői vélemények iratok alapján
a) alkoholos befolyásoltság mértékének
vagy testi sértéssel okozott sérülés, illet-
ve betegség gyógytartamának vélemé-
nyezése esetén
b) minden más esetben
1200 Ft
1400 Ft
6.Alkoholista kényszergyógyításának elrende-
lése esetén
a) elmeszakorvos vagy alkohológus szak-
értő díja
1400 Ft
b) igazságügyi orvosszakértő vagy belgyógyász szakértő díja1200Ft
7.Orvosszakértői tevékenység helyszíni szem-
lén és bizonyítási kísérletnél, megkezdett
óránként
800 Ft
8.Laboratóriumi vizsgálat és szakvélemény1000 Ft
9.Bűnjel vagy egyéb tárgy megvizsgálása, ha
a vizsgálatot nem lehet az 1-5. pont alatt
részletezettek valamelyikével elvégezni
1000 Ft
Pszichológus szakértő
21.Pszichológus szakértői vélemény szemé-
lyenként az esetleges tesztvizsgálatokkal
együtt
1600 Ft
22.Pszichológus szakértői vélemény csak teszt-
vizsgálatok alapján
1200 Ft
Származási vizsgálatok
31. Vér-, szérum- és enzimcsoport vagy HLA
cvsoporttulajdonság vizsgálata vérvétel alapján, és szakvélemény előterjesztése a szár-
mazás megállapítása iránt indított perekben,
személyenként
1400 Ft
32. Ismételt csoportvizsgálat és szakvélemény
előterjesztése újabb vérvétel alapján, egy
vagy több csoporttulajdonságra, személyen-
ként
800 Ft
33. Antropológiai vizsgálatokról összefoglaló
szakvélemény előterjesztése a vizsgált sze-
mélyek számától függetlenül
3500 Ft
34. Kromoszómavizsgálat és vélemény a személyek számától függetlenül3000 Ft
35. DNS tulajdonság vizsgálata személyenként1500 Ft
Kriminalisztikai és egyéb természettudományos
módszerekkel megvalósított vizsgálatok
41. Metallográfiai vizsgálat (kireszelt gyári számok helyreállítása)2000 Ft
42. Nyomszakértői vizsgálat2000 Ft
43. Személynek fénykép alapján való azonosítása2400 Ft
44. Tárgynak fénykép alapján való azonosítása1600 Ft
45. Fizikai és vegyészeti szakértői vizsgálat
mintánként és vizsgálatonként
2000 Ft
46. Vér-, szérum- és fehérvérsejt-tulajdonságok
meghatározása biológiai anyagmaradványok-
ból (foltokból), és szakvélemény előterjesztése
búnjeltárgyanként
1600 Ft
46/A. Polimorf DNS-tulajdonságok meghatáro-
zása biológiai anyagmaradványokból (fol-
tokból), és szakvélemény előterjesztése bűn-
jeltárgyanként
2000 Ft
47. Kriminalisztikai textilszakértői vizsgálat2400 Ft
48. Személyazonosítás csontvázlelet alapján2400 Ft
49. Hajból végzett morfológiai vizsgálat1400 Ft
50. Szövettani vizsgálat1400 Ft
Vegyészeti és toxikológus szakértő
Vegyészeti szakvélemény tájékozódó jellegű
gyors toxikológia vizsgálat alapján
52. Véralkohol-meghatározás
1400 Ft
800 Ft
53. Hullarészek vizsgálata és szakvélemény elő-
terjesztése
4000 Ft
Írás-, okirat- és okmányszakértő'
61. Okirat vagy más írás egyszerű vizsgálata
62. Okirat vagy más írás grafikai műszeres labo-
ratóriumi vizsgálata
800 Ft
1000 Ft
63.Okirat vagy más írás technikai vegyszeres
laboratóriumi vizsgálata
1600 Ft
64.Úti és személyi okmányok komplex vizsgá-
lata
4000 Ft
Fegyverszakértő
71.Lőfegyver vizsgálata lőpróbával800 Ft
72.Fegyverszakértői vizsgálat ballisztikai szá-
mításokkal, vegyészeti úton vagy műszerek-
kel
2500 Ft
73.Fegyverazonosítás laboratóriumi vizsgálat-
tal
4000 Ft
Ujjnyomszakértő
81Ujjlenyomat vizsgálata1500 Ft
82Minden további ujjnyomat vizsgálata800 Ft
Egyéb szakértői tevékenység
91Felsőfokú szakképzettséggel vagy felsőfo-
kú képzettségnek megfelelő szakképesí-
téssel rendelkező szakértő tevékenysége
bírósági tárgyaláson kívül, megkezdett
óránként
800 Ft
92Az említett képzettséggel nem rendelkező
szakértő tevékenysége a bírósági tárgyaláson
kívül, megkezdett óránként
700 Ft
93Jelenlét, a szakértő tevékenysége a bírósági
tárgyaláson, megkezdett óránként
800 Ft

IV. számú melléklet a 10/1995. (III. 28.) IM rendelethez

A szakközreműködő és a segédszemélyzet munkadíjai

1. Szakközreműködő díja1200 Ft
2. Technikus díja tárgyaláson kívül, óránként500 Ft
3. Jegyzőkönyvvezető díja az I. számú mellék-
let 1--6. és 21-22. pontjában meghatáro-
zott szakértői tevékenységnél, illetőleg eze-
ken az eseteken kívül is, ha más szakértői
vizsgálatnál ténylegesen közreműködött, az
időtartamtól függetlenül
500 Ft
4. Szakvélemény leírási díja -- a 3. pontban
szabályozott kivétellel -, oldalanként
60 Ft
5. Boncmester díja boncolásnál; személy-
azonosításhoz közreműködésnél
600 Ft
6. Boncolósegéd - legfeljebb két fő - díja
boncolásnál, személyazonosításhoz közre-
működésnél boncolósegédként
500 Ft
7.Váladék vagy hullarészek vegyvizsgálat cél-
jára történő csomagolása500 Ft
8.Holttest ruházata laboratóriumi vizsgálatá-
nak előkészítése500 Ft
9Szakasszisztensi díj, ügyenként a vizsgála-
tok számától függetlenül650 Ft
10.Fotótechnikus díja ügyenként, a felvételek
számától függetlenül650 Ft

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.

[2] Hatályon kívül helyezte az 50/2000. (II. 29.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2000.03.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 13/1998. (VI. 10.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.06.18.

[4] Hatályon kívül helyezte az 50/2000. (II. 29.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2000.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.

[6] Hatályon kívül helyezte a 13/1998. (VI. 10.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1998.06.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 11/2005. (VI. 17.) IM-BM-PM együttes rendelet 3. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2005.06.25.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1996.01.01.

Tartalomjegyzék