17/1995. (V. 30.) IKM rendelet

a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet módosításáról

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

A GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott vámkontingensekre vonatkozó pályázati feltételeket a Külkereskedelmi Tájékoztatóban és egy országos napilapban - a pályázat megnyitása előtt legalább 10 nappal - közzé kell tenni."

"(5) A pályázatban elnyert mennyiségek után befizetett díjat - az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott árucsoportok esetében - az árucsoportra elnyert teljes mennyiség 80%-át meghaladó termékmennyiség behozatala esetén lehet visszaigényelni. A pályázati díjat az előírt feltételek teljesítése esetén a visszaigényléstől számított 10 munkanapon belül a számlakezelőnek vissza kell utalnia."

2. §

Az R. 1. és 2. számú mellékletének helyébe az e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit első esetben az 1995. III. negyedévre meghirdetett vámkontingensek esetében kell alkalmazni.

Pál László s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

1. számú melléklet a 17/1995. (V. 30.) IKM rendelethez

Letéti díj mellett pályáztatott termékek

2. számú melléklet a 17/1995. (V. 30.) IKM rendelethez

Letéti díj nélkül pályáztatott termékek

Tartalomjegyzék