6/1995. (I. 27.) IKM rendelet

a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről

Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló, többször módosított 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya kitérjed a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó vámkontingensek időszakos elosztására.

2. §

(1) A vámkontingens igénybevételére - a 3. §-ban foglaltak figyelembevételével - azok a gazdálkodó szervezetek (Polgári Törvénykönyv 685. § c) pont) jogosultak, amelyek külkereskedelmi tevékenységei folytatnak (a továbbiakban: cégek).

(2) Az 1. §-ban meghatározott kontingensek igénybevétele

a) pályázat útján, díj fizetésével, vagy

b) pályázat útján, díj fizetése nélkül

történik.

3. §

(1) Az e rendelet alapján kiírt pályázat meghatározhatja, hogy egyes kontingensek elosztásában való részvételre csak az adott termékkörben feldolgozó tevékenységet folytató cégek jogosultak.

(2) A pályázati kiírás a részvétellel kapcsolatosan más feltételeket is meghatározhat.

4. §

A pályázati rendszerben, díj fizetésével igényelhető vámkontingensek körét az 1. számú melléklet, a pályázati rendszerben, díj fizetése nélkül igényelhető vámkontingensek körét a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint igényelhető vámkontingensek igénylésének feltétele a pályázati díj megfizetése.

(2) A pályázati díj befizetésére a 3/1995. (I. 27.) FM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

6. §

(1)[1] Az 1. és 2. számú mellékletében meghatározott vámkontingensekre vonatkozó részletes pályázati feltételeket a Külkereskedelmi Tájékoztatóban - a pályázat megnyitása előtt legalább 10 nappal - közzé kell tenni. A közzétételről szóló tájékoztatást ugyanebben az időpontban két országos napilapban közzé kell tenni úgy, hogy a tájékoztatásban a pályázati felhívás megjelenésének pontos helye és időpontja megjelölésre kerüljön.

(2)[2] A pályázatokat - a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben a díj megfizetésének igazolásával - a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal) a pályázatban előírt módon kell benyújtani (1054 Budapest, Hold u. 17.)

(3)[3] Amennyiben a megpályázott mennyiség a vámkontingens mértékét meghaladja, az Engedélyezési Hivatal az egyes igénylők állal behozható mennyiséget arányosan csökkenti.

(4)[4] A pályázati díj fizetéséhez kötött pályázat esetén, ha az Engedélyezési Hivatal a megpályázott mennyiséget csökkenti, az egyes igénylők által el nem nyert mennyiségre vonatkozó díj visszafizetésére a 3/1995. (I. 27.) FM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(5)[5] A pályázatban elnyert mennyiségek után befizetett díjat - az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott árucsoportok esetében - az árucsoportra elnyert teljes mennyiség 80%-át meghaladó termékmennyiség behozatala esetén lehet visszaigényelni. A pályázati díjat az előírt feltételek teljesítése esetén a visszaigényléstől számított 10 munkanapon belül a számlakezelőnek vissza kell utalnia.

7. §

(1) A pályázati feltételek teljesítésének elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti elmaradása esetén pályázati díjat 10 munkanapon belül vissza kell utalni.

(2) A pályázati díjat letétként kell kezelni; utána kamat nem jár és egyéb költség sem kerül felszámításra.

(3) A pályázati díj a pályázó által megjelölt pénzintézet számlájára kerül visszautalásra. -

8. §

(1)[6] A 2. § (2) bekezdés a) pontja alapján elnyert mennyiség behozatalát az importőr köteles igazolni oly módon, hogy az elszámolás egy példányát az Engedélyezési Hivatalnak, egy másik példányát a behozatalt igazoló Egységes Vámáru-nyilatkozattal együtt - a behozatalra nyitva álló idő lejártát követő legkésőbb 15. napig - a Földművelésügyi Minisztérium Agrárrendtartási Hivatalának benyújtja.

(2)[7] A 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján elnyert mennyiség behozatalát a cégnek a behozatalra nyitva álló időszak lejártát követő legkésőbb 15. napig az Engedélyezési Hivatalnál kell igazolni.

9. §

Az e rendelet alapján elnyert mennyiségek behozatalára csak a pályázatban meghatározott feltételek szerint kerülhet sor.

10. §

A külkereskedelmi áruforgalomra vonatkozó szabályok, illetve az e rendeletben, továbbá a pályázati feltételekben foglaltak megsértése esetén az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Pál László s. k.,

ipari és kereskedelmi miniszter

1. számú melléklet a 6/1995. (I. 27.) IKM rendelethez[8]

Pályázati díj mellett pályáztatott termékek

2. számú melléklet a 6/1995. (I. 27.) IKM rendelethez[9]

Pályázati díj nélkül pályáztatott termékek

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1/1996. (I. 18.) IKM rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.01.23.

[2] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés o) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[3] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés o) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[4] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés o) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[5] Megállapította a 17/1995. (V. 30.) IKM rendelet 1. §-a. Hatályos 1995.06.04.

[6] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés o) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[7] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés o) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[8] Megállapította a 40/1996. (VII. 9.) IKM rendelet 1. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 1996.07.09.

[9] Megállapította a 40/1996. (VII. 9.) IKM rendelet 1. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 1996.07.09.

Tartalomjegyzék