112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet

az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról

A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. tv. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény által meghatározott körben áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok (a továbbiakban: áruk) kivitelére, illetőleg behozatalára.

2. §

(1) Áruk kivitelére, illetőleg behozatalára

a) jogi személy,

b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

c) szakcsoport,

d) egyéni vállalkozó

e)[1] külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe

(a továbbiakban együtt: cég) az e rendeletben foglaltaknak megfelelően jogosult.

(2) A kivitelhez, illetőleg a behozatalhoz nincs szükség az egyéni vállalkozói minőség tanúsítására, ha

a)[2] természetes személy kívánja az Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejelentett, illetőleg szabadalmaztatott találmányát külföldön hasznosítani,

b) képző-, ipar és fotóművészek, illetőleg az általuk létrehozott alkotóközösségek saját alkotásaikat kívánják külföldön értékesíteni, valamint onnan az exporttevékenység folytatásához szükséges termékeket beszerezni,

c) mezőgazdasági termelő kívánja az általa előállított termékeit külföldön értékesíteni.

3. §

(1)[3] Áruk kiviteléhez és behozatalához az Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal) engedélyére - az e rendeletben foglaltak kivételével - nincs szükség.

(2) Áru kivitele vagy behozatala esetén az egyéb jogszabályokban előírt engedélyeket be kell szerezni, illetőleg az egyéb előírásoknak eleget kell tenni.

4. §[4]

(1) Abban az esetben, ha

a) az ország biztonsága indokolja, vagy

b) nemzetközi egyezmény, illetőleg olyan döntés, amelyet a Magyar Köztársaság Kormánya elismert, vagy ahhoz csatlakozott, azt kötelezővé teszi, illetőleg

c)[5] a lakosság alapellátását súlyosan veszélyeztető helyzet alakul ki,

az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a külügyminiszter egyetértésével, illetőleg a rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott termékek kivitele tekintetében a földművelésügyi miniszter - a Kormány döntése alapján - a behozatalt (kivitelt) engedélyhez kötheti, a behozatalt, illetőleg a kivitelt határozott vagy határozatlan időre felfüggesztheti (megtilthatja), illetőleg más korlátozásokat alkalmazhat.

(2)[6] Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések meghozatalára a miniszter a külügyminiszter egyetértésével, illetőleg a földművelésügyi miniszter abban az esetben is jogosult, ha valamely ország olyan jogszabályt alkot, vagy olyan gyakorlatot folytat, amely a Magyar Köztársasággal kötött megállapodással ellentétes, vagy a Magyar Köztársasággal folytatott kereskedelemre megkülönböztető módon sérelmes és a két- vagy sokoldalú vitarendezés nem vezetett eredményre.

5. §

(1)[7] Az 1. számú mellékletben meghatározott áruk behozatalához, illetőleg kiviteléhez - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - az Engedélyezési Hivatal engedélyére van szükség.

(2)[8] Az 1. számú mellékletben meghatározott áruk közül a 0207 34 10 00, 0207 36 81 00, 1001 10 00 99, ex 1001 90 99 00 és a 1005 90 00 00 vámtarifaszámok alá tartozó élelmiszer-gazdasági termékek kiviteléhez a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) engedélye szükséges.

(3)[9] A 2. számú mellékletben meghatározott áruk behozatalára, illetve kivitelére gazdasági társaság, illetve egyéni cég esetén a cégbíróság által a cégnyilvántartásba jogerős végzéssel bejegyzett cég, nem gazdasági társaságként működő gazdálkodó szervezet esetén bíróság által jogerősen bejegyzett cég, illetve a költségvetési szervezetekről vezetett, törzskönyvi nyilvántartásban szereplő költségvetési szervezet az Engedélyezési Hivatal külön engedélyével jogosult.

(4)[10]

(5)[11] Az 1/a) és 1/b) számú mellékletekben az ex 4802 és az ex 4811 vámtarifaszám alá tartozó termékek esetében a kiviteli és behozatali engedélyeket az Engedélyezési Hivatal a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetének szakvéleménye alapján, annak előzetes egyetértésével adja ki.

(6)[12] Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó, magyar munkáltató és külföldi székhelyű cég közötti vállalkozási szerződés alapján, ideiglenes tevékenység végzésére, magyar állampolgárságú munkavállalók külföldre küldéséhez (kontingentált vállalkozási export) az Engedélyezési Hivatal engedélyére van szükség.

(7)[13] A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek import engedélyezéséhez, illetve a kedvezményes import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosítékokat az Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elkülönített letéti számlán kezeli.

6. §[14]

7. §[15]

(1) Az 1/h) számú melléklet szerinti áruk behozatalára a gazdasági miniszter a külügyminiszterrel egyetértésben féléves keretet állapíthat meg. Az egyes részletek megnyitása előtt legalább 30 nappal az erről szóló közleményt a Magyar Közlönyben és a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(2) A gazdasági miniszter a külügyminiszter egyetértésével jogosult indokolt esetben pótkeretet megállapítani.

(3) A megállapított kereteken belül egyes árukra az Engedélyezési Hivatal külön felső értéket vagy mennyiségi plafonokat állapíthat meg.

(4) A megállapított érték vagy. mennyiségi keretek felosztásánál az Engedélyezési Hivatal határozattal dönt.

(5) Az Engedélyezési Hivatal a 7. § (1) bekezdése szerint meghatározott keretből és a 7. § (3) bekezdése szerint meghatározott érték vagy mennyiségi plafonokból az egy cég által behozható áruk felső értékét és mennyiségét meghatározhatja.

8. §[16]

9. §[17]

10. §[18]

11. §[19]

(1) Abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság Kormánya vagy az általa felhatalmazott kormányzati szerv a forgalmat szabályozó nemzetközi szerződést, vagy ön-korlátozási megállapodást kötött, az azonos áruk forgalmazóknak olyan együttműködést kell kialakítani, amely lehetővé teszi az egyes piacok beviteli előírásaihoz, rendtartásaihoz való alkalmazkodást, a hazai termelési vagy kereskedelmi érdekek sérelmének elkerülését és a hatékony külföldi piaci fellépés feltételeinek kialakítását. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha valamely ország (országcsoporl) az egy áruból bevihető mennyiséget (értéket) meghatározza, vagy az importhoz kapcsolódó minimálárai határoz meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha nemzetközi jogi kötelezettség alapján elrendelt, a kivitelre, vagy behozatalra vonatkozó részleges vagy teljes tiltást kell végrehajtani.

(3)[20] Az Engedélyezési Hivatal és az FM az 5. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott engedélyek kiadásánál az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott rendelkezések végrehajtása érdekében a külön jogszabályokban meghatározott szervezetek, illetőleg, ha ilyen szervezet nincs, úgy az adott árut termelők, forgalmazók által létrehozott szakmai szövetségek (önkoordinációs szervezetek) álláspontjának figyelembevételével jár el.

(4)[21] Az Engedélyezési Hivatal azon cégek és [az e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott] természetes személyek tekintetében, akik az (1) bekezdésben említett nemzetközi megállapodásokat, a (2) bekezdésben említett tiltásokat vagy egyéb külpiaci előírásokat megszegve kárt, vagy más hátrányt okoznak a piac szereplőinek vagy a nemzetgazdaságnak,

a szükséges engedélyek kiadását megtagadhatja;

b) a kiadott engedélyeket visszavonhatja;

c) meghatározott időre, de legfeljebb egy évre a külkereskedelmi tevékenység folytatását felfüggesztheti, vagy a külkereskedelmi tevékenységtől eltilthatja.

11/A §[22]

A 11. § (4) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha a cég működése, illetve a 2. § (2) bekezdésben meghatározott természetes személy tevékenysége törvénybe vagy más, a kiviteli-behozatali, valamint a vámrendelkezéseket megállapító jogszabályba ütközik.

12. §

(1)[23] Az áruk behozatalára, illetőleg kivitelére irányuló szerződés megkötése, illetve az 5. § (1)-(2) bekezdésében és a 6. §-ban meghatározott engedély kiadása a céget feljogosítja mindazon cselekmények elvégzésére, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

(2) A behozatal vagy kivitel megtiltása, illetőleg az engedély kiadásának megtagadása ügyében hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye. Az eljárásra az államigazgatási eljárás szabályait az 1/1982. (I. 16.) KkM rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

13. §[24]

E jogszabály előírásaitól eltérően nem szükséges behozatali engedély a Vám- és Pénzügyőrség szervei által az 1995. évi C. törvény rendelkezései szerint hatósági eljárás során értékesítésre kerülő vámárukhoz.

13/A. §[25]

(1) A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépését követően megvalósuló mezőgazdasági termék-kivitelnek, valamint -behozatalnak az engedélyezéséhez a kérelmezőnek kérelme benyújtásakor biztosítékot kell adnia.

(2) A biztosíték mértékét külön jogszabály* határozza meg.[26]

14. §

A piacvédelmi, illetőleg dömpingellenes eljárás szabályairól külön jogszabályok rendelkeznek.

15. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba: rendelkezéseit az áruk 1991. január 1. napját követő kivitelére és behozatalára kell alkalmazni. 1991. január 1. napján hatályát veszti az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok külkereskedelmi forgalma engedélyezésének rendjéről szóló, a 1/1980. (IV. 25.) KkM rendelettel, a 2/1987. (IV. 3.) KkM rendelettel, a 12/1988. (XII. 27.) KeM rendelettel, a 20/1989. (XII. 19.) KeM rendelettel, valamint a 4/1990. (III. 28.) KeM rendelettel módosított 3/1977. (VII. 23.) KkM rendelet és a külkereskedelmi tevékenység folytatásának rendjéről szóló 1/1989. (I. 18.) KeM rendelettel, az 1/1990. (I. 16.) KeM rendelettel, valamint a 2/1990. (VIII. 17.) NGKM rendelettel módosított 1/1987. (XII. 29.) KeM rendelet.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel és érdekképviseleti szervekkel egyetértésben, jogszabályban

a) a kiviteli, illetőleg behozatali engedélyezési eljárás szabályait megállapítsa,

b) a 6. § alapján az érintett országok körét meghatározza,

c)[27] a 7. §-ban említett keret felosztásának rendjét és működtetésének szabályait megállapítsa,

d)[28] a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének eljárási szabályait meghatározza.

e)[29] a kiviteli és behozatali megfigyelési rendszer szabályait megállapítsa;

f)[30] áruk kivitelére és behozatalára pályázatot írjon ki.

(3)[31] Felhatalmazást kap a miniszter és a külügyminiszter, hogy együttes jogszabályban, a kedvezményes vámkontingensek igénylésének szabályait megállapítsák.

(4)[32] A keret közzétételénél a minisztérium első alkalommal a 7. § (1) bekezdésében meghatározottnál rövidebb időtartamot is megállapíthat.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

1/a) számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez[33]

[34]
Az exportban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke vámtarifaszám szerint
0207**A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és
belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva:
— Kacsából, libából és gyöngytyúkból:
0207 34— — Hízott máj frissen vagy hűtve:
0207 34 10 00— — — Libamáj
0207 36— — Más fagyasztva:
— — — Vágási melléktermékek, belsőségek:
— — — — Máj:
0207 36 81 00— — — — — Hízott libamáj
1001***Búza és kétszeres:
1001 10 00— Kemény búza:
1001 10 00 99— — Egyéb
1001 90— Más:
— — Másféle tönköly, közönséges búza és kétszeres:
ex1001 90 99 00— — — Közönséges búza
1005***Kukorica:
1005 90 00 00— Más
25242524 00Azbeszt:
ex2524 00 30 00— Krokidolit szál, forgács vagy por
ex2524 00 80 00— Krokidolit más alakban
2612Uránium- és tóriumérc, dúsított is:
2612 10— Uránérc, dúsított is:
2612 10 10 00— — Uránérc és uránszurokérc, dúsított is, 5 tömegszázalékot meghaladó urántarta-
lommal
2612 10 90 00— — Más
2612 20— Tóriumérc, dúsított is:
2612 20 10 00— — Monazit; urán-torianit és egyéb tóriumérc, dúsított is, 20 tömegszázalékot megha-
ladó tóriumtartalommal
2612 20 90 00— — Más
2616Nemesfémérc, dúsított is:
2616 10 00 00— Ezüstérc, dúsított is
2616 90 00 00— Más
2903Szénhidrogének halogénszármazékai:
— Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00— — Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00— — 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19— — Másféle:
2903 19 10 00— — — 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30— Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
— — Bromidok:
2903 30 33 00— — — Bróm-metán (metil-bromid)
[a 3808.40.2000 vtsz. helyett ide sorolandók a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó,
metil-bromid alapú rovarölőszerek]
ex2903 30 36 00— — — Dibróm-etán
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogén-
származékai:
2903 41 00 00— — Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00— — Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00— — Triklór-trifluor-etán
2903 44— — Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00— — — Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00— — — Klór-pentafluor-etán
2903 45— — Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00— — — Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00— — — Pentaklór-fluor-etán
2903 45 20 00— — — Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00— — — Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00— — — Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00— — — Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00— — — Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00— — — Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00— — — Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00— — — Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00— — — Más
2903 46— — Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán:
2903 46 10 00— — — Bróm-klór-difluor-metán
2903 46 20 00— — — Bróm-trifluor-metán
2903 46 90 00— — — Dibróm-tetrafluor-etán
ex2903 47 00 00— — Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
2903 49— — Másféle:
— — — Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00— — — — Metánból, elánból vagy propánból
2903 49 20 00— — — — Más
— — — Csak flourral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00— — — — Metánból, elánból vagy propánból
2903 49 40 00— — — — Más
— Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 00— — — 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 00 99— — — Egyéb
— Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00— — Hexaklór-benzol és DDT [l,l,l-triklór-2,2-bisz(para-klórfenil)-etán]
2903 69— — Másféle:
2903 69 90— — — Más:
2903 69 90 01— — — — Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02— — — — Poliklórozott bifenilek
ex2903 69 90 99— — — — Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campheclor, Poliklórozott terfenilek
2904Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszárma-
zékai:
2904 20 00— Csak nitro- vagy nitrozocsoportot tartalmazó származékok:
ex2904 20 00 01— — Trinitro-toluol (TNT)
2909Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-
peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai :
2909 30— Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2909 30 90 00— — Nitrofen
2910Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2910 90 00 00— Endrin, Dieldrin
29192919 00Foszforsavészterek és sóik, lakto-foszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai :
2919 00 90— Más:
2919 00 90 03— — Trisz-(2,3-dibróm-propil)-foszfát
2933Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
— Más:
2933 99— — Másféle:
2933 99 90— — — Más:
2933 99 90 04— — — — Trisz-azirinidil-foszfinoxid
36013601 00Lőpor:
3601 00 00 01— Fekete lőpor
3601 00 00 99— Egyéb
36023602 00 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
36033603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robban tógyutac s és robbantókapszulák;
gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90— Más:
3603 00 90 01— — Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99— — Egyéb
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00— Tűzijátékok
3604 90— Más:
3604 90 00 01— — Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02— — Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
3604 90 00 99— — Egyéb
3808Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynöve-
kedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és
formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy
készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10— Rovarölők:
3808 10 20— — Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01— — — DDT hatóanyagú készítmények
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari
és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):
— Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogé-
nezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00— — Teljesen halogénezett csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartal-
mazó elegyek
ex3824 79 00 00— — Teljesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó
elegyek
3824 90— Más:
— — Más:
— — — Más:
3824 90 99— — — — Másféle:
3824 90 99 07— — — — — Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént
tartalmazó keverékek
ex3824 90 99 08— — — — — Részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidro-
gén származékot tartalmazó keverékek
[35]
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is)
ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi
merítésű papír és karton:
ex4802Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és
jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vona-
las vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva,
felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a
négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók
kivételével:
ex4811Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és
jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vona-
las vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 20 00— Mentőmellény és mentőöv:
ex6307 20 00 99— — Golyóálló mellény
7106Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlan félgyártmány vagy
por alakban:
7106 10 00 00— Por
— Más:
7106 91— — Megmunkálatlan:
7106 91 10 00— — — Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00— — — Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92— — Félgyártmány:
7106 92 20— — — Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 20 01— — — — Fólia és flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 20 02— — — — Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 20 99— — — — Egyéb
7106 92 80— — — Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
7106 92 80 01— — — — Fólia és flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 80 02— — — — Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 80 99— — — — Egyéb
7108Arany (beleértve platinával bevont aranyat is), megmunkálatlan, félgyártmány vagy por
alakban:
— Nem fizetőeszköz:
71 08 11 00 00— — Por
71 08 12 00 00— — Más, megmunkálatlan alakban
71 08 13— — Más, félgyártmányalakban:
71 08 13 10— — — Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága,
alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01— — — — Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99— — — — Egyéb
7108 13 80 00— — — Más
71097109 00 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
7111Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány
ex7111 00 00 00Platinával plattírozott arany és ezüst, valamint az ebből készült félgyártmány
7112Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet
vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém vissza-
nyeréséhez:
— Más:
7112 91 00 00— — Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartal-
mazó törmelék és hulladék kivételével
7112 99 00— — Másféle:
7112 99 00 01— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 99 00 02— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós mű-
gyantákból
7112 99 00 03— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyanták-
ból és gumiszármazékokból
7112 99 00 04— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 99 00 05— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 99 00 99— — — Egyéb
7113Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
— Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 00— — Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7113 19 00— — Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
ex7113 19 00 01— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, illetve 585 ezreléknél kevesebb
aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve aranyötvözetből
készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az árucsoporthoz
tartozó Megjegyzés (9) bekezdése határoz meg, mint aranytárgyat
ex7113 19 00 02— — — Más tárgy aranyból és ezüstből, a 71 13 19 00 01 alszám alá tartozó kivételével
ex7113 19 00 99— — — Egyéb arany és ezüst ékszer és részei
ex7113 20 00 00— Nem nemesfémből arannyal és ezüsttel plattírozva
7114Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott
fémből:
— Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00— — Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01— — — Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02— — — Háztartási edény
7114 11 00 03— — — Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
7114 11 00 04— — — Más díszműáru és dohányzócikk, a 71 13 vtsz. alá tartozók kivételével
ex7114 19 00 00— — Aranyművesáru bevonva vagy plattírozva is
ex7114 20 00 00— Nem nemesfémből arannyal vagy ezüsttel plattírozva
7118Érme
7118 10— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00— — Ezüstből
ex7118 10 90 00— — Aranyból
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés
és vágópengéi kivételével:
— Más:
ex8211 92 00 00— — „Közbiztonságra különösen veszélyes" más kés, rögzített pengéjű
ex8211 93 00 00— — „Közbiztonságra különösen veszélyes" kés, nem mereven rögzített (behajtható)
pengéjű
87108710 00 00 00Harckocsi és más páncélozott más harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül,
valamint az ilyen jármű alkatrésze
[36]
8802Egyéb légi jármű (pl. helikopter, repülőgép); űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbi-
tális vagy űrhajóhordozó rakéta:
— Helikopter:
8802 11— — Legfeljebb 2000 kg öntömegű:
8802 11 10— — — Polgári repüléshez:
8802 11 10 01— — — — Mentőhelikopter
8802 11 10 99— — — — Egyéb
8802 11 90— — — Más:
8802 11 90 01— — — — Mentőhelikopter
8802 11 90 99— — — — Egyéb
8802 12— — 2000 kg-ot meghaladó öntömegű:
8802 12 10— — — Polgári repüléshez:
8802 12 10 01— — — — Mentőhelikopter
8802 12 10 99— — — — Egyéb
8802 12 90— — — Más:
8802 12 90 01— — — — Mentőhelikopter
8802 12 90 99— — — — Egyéb
8802 20— Legfeljebb 2000 kg öntömegű repülőgép vagy más légi jármű:
8802 20 10 00— — Polgári repüléshez
8802 20 90 00— — Más
8802 30— 2000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 15 000 kg öntömegű repülőgép vagy más légi
jármű:
8802 30 10 00— — Polgári repüléshez
8802 30 90 00— — Más
8802 40— 15 000 kg-ot meghaladó öntömegű repülőgép vagy más légi jármű:
8802 40 10 00— — Polgári repüléshez
8802 40 90 00— — Más
8802 60— Űrhajó (műbolygó, műhold is) és szuborbitális vagy űrhajóhordozó rakéta:
8802 60 10— — Űrhajó (műbolygó, műhold is):
8802 60 10 01— — — Rádió adó-vevő készülékkel
8802 60 10 02— — — Mérő és ellenőrző műszerrel
8802 60 10 99— — — Egyéb
8802 60 90— — Szuborbitális és űrhajóhordozó rakéta:
8802 60 90 01— — — Rádió adó-vevő készülékkel
8802 60 90 02— — — Mérő és ellenőrző műszerrel
8802 60 90 99— — — Egyéb
8803A 8801 és a 8802 vtsz. alá tartozó légi jármű alkatrésze:
8803 10— Légcsavar, rotor és ezek része:
8803 10 10 00— — Polgári repüléshez
8803 10 90 00— — Más
8803 20— Futómű és részei:
8803 20 10 00— — Polgári repüléshez
8803 20 90 00— — Más
8803 30— Más repülőgép- és helikopter-alkatrész:
8803 30 10 00— — Polgári repüléshez
8803 30 90 00— — Más
8803 90— Más:
— — Más:
8803 90 91— — — Polgári repülőhöz és vitorlázó repülőhöz használt:
8803 90 91 02— — — — Rádióadó-vevőkészülékesjárműalkatrésze
8803 90 91 03— — — — Mérőműszeresjárműalkatrésze
8803 90 91 99— — — — Egyéb
8803 90 98— — — Másféle:
8803 90 98 02— — — — Rádióadó-vevőkészülékesjárműalkatrésze
8803 90 98 03— — — — Mérőműszeresjárműalkatrésze
8803 90 98 99— — — — Egyéb
88048804 00 00Ejtőernyő (kormányozható és sikló- vagy gyalogernyő is) és forgó (rotáló) ejtőernyő;
mindezek alkatrésze és tartozéka:
8804 00 00 01— Forgó (rotáló) ejtőernyő
8804 00 00 02— A 8804 00 00 01 alszám alatti alkatrésze és tartozéka
8804 00 00 99— Egyéb
8805Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet;
repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze:
8805 10— Légijármű-indító szerkezet és alkatrésze; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló
fékezőszerkezet és alkatrésze:
8805 10 10 00— — Légijármű indítószerkezete és alkatrészei
8805 10 90 00— — Más
— Repülőkiképző földi berendezés (repülésszimulátor) és alkatrésze:
8805 21 00 00— — Légicsata-szimulátor és alkatrésze
8805 29— — Másféle:
8805 29 10 00— — — Polgári repüléshez
8805 29 90 00— — — Más
89068906 00Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével:
8906 10 00 00— Hadihajó
90209020 00Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem
rendelkező védőálarc kivételével:
9020 00 90 00— Légzőkészülék és gázálarc
9301Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével:
— Tüzérségi fegyverek (például ágyúk, mozsárágyúk és tarackok):
9301 11 00 00— — Önjáró
9301 19 00 00— — Másféle
9301 20 00 00— Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpedócsövek és hasonló kilövő eszközök
9301 90 00 00— Más
93029302 00 00 00Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével
9303 20— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska
kombinációja is:
9303 20 10 00— — Egycsövű, sima fúratú
9303 20 95 00— — Másféle
9303 30 00 00— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez
9303 90 00 00— Más
93049304 00 00 00Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó
kivételével
9305A 9301 — 9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00— Revolverhez és pisztolyhoz
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00— — Sörétes fegyvercső
9305 29 00 00— — Másféle:
— Más:
9305 91— — A 9301 vtsz. alá tartozó hadi fegyverekhez:
9305 91 00 01— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 91 00 02— — — Szövetből
9305 91 00 99— — — Egyéb
9305 99— — Másféle:
9305 99 00 01— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 99 00 02— — — Szövetből
9305 99 00 99— — — Egyéb
9306Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és
más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00— Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek
része
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 21 00 00— — Töltény sörétes fegyverhez
9306 29— — Másféle:
9306 29 40 00— — — Töltény
9306 29 70 00— — — Más
9306 30— Más töltény és része:
9306 30 10 00— — A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá
tartozó géppisztolyhoz
— — Más:
9306 30 30 00— — — Katonai fegyverekhez
— — — Más:
9306 30 91 00— — — — Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00— — — — Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00— — — — Másféle
9306 90— Más:
9306 90 10 00— — Katonai célokra
9306 90 90 00— — Más
93079307 00 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
9506Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asz-
taliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett
cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
— Más:
9506 99— — Másféle:
9506 99 90— — — Más:
ex9506 99 90 99— — — — íj, számszeríj, nyílvessző
9701*Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 4906 vtsz. alá tartozó ipari rajz és kézi
díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív
tábla:
9701 10 00 00— Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90 00— Más:
9701 90 00 01— — Szárított virágból
9701 90 00 02— — Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03— — Szárított növényrészből
9701 90 00 04— — Fából; fémből
9701 90 00 99— — Egyéb
9702*9702 00 00 00Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703*Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból:
9703 00 00 01— Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99— Egyéb
97059705 00 00 00Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiái, paleonto -
lógiai, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
97069706 00 00 00Száz évnél idősebb régiség
Megjegyzés:
* Kortárs művészeti alkotások kivételével.
** Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium engedélyével.
*** Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium engedélyével. Átmeneti időre, visszavonásig kiviteli engedély nem szükséges.

1/b) számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez[37]

[38]
Az importban forgalmi engedélyköteles termékek jegyzéke vámtarifaszám szerint
2825Hidrazin, hidroxil-amin és ezek szervetlen sói; más szervetlen bázisok és fémoxidok,
-hidroxidok és -peroxidok:
ex2825 10 00 00— Hidrazin-nitrátok
2829Klorátok és perklorátok; bromátok és perbromátok; j ódátok és perj ódátok:
— Klorátok:
2829 11 00 00— — Nátrium-klorát
2829 19 00 00— — Másféle
2829 90— Más:
2829 90 10 00— — Perklorátok
28382838 00 00 00Fulminátok, cianátok és tiocianátok
ex2838 00 00 00Fulminátok
28502850 00Hidridek, nitridek, azidok, szilicidek és boridok, vegyileg nem meghatározottak is, a 2849
vtsz. alá tartozó karbidok kivételével:
2850 00 50 00— Azidok
2903Szénhidrogének halogénszármazékai:
— Aciklikus szénhidrogének telített klórozott származékai:
2903 14 00 00— Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 15 00 00— — 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
2903 19— — Másféle:
2903 19 10 00— — — 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30— Aciklikus szénhidrogének fluorozott, brómozott és jódozott származékai:
— — Bromidok:
2903 30 33 00— — — Bróm-metán (metilbromid) (Megjegyzés: A 3808 vtsz. helyett ide sorolandók
a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metil-bromid alapú rovarölő szerek.)
ex2903 30 36 00— — — Dibróm-etán
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogénszár-
mazékai:
2903 41 00 00— — Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00— — Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00— — Triklór-trifluor-etán
2903 44— — Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00— — — Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00— — — Klór-pentafluor-etán
2903 45— — Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00— — — Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00— — — Pentaklór-fluoretán
2903 45 20 00— — — Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00— — — Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00— — — Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00— — — Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00— — — Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00— — — Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00— — — Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00— — — Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00— — — Más
2903 46— — Bróm-klór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluoretán:
2903 46 10 00— — — Bróm-klór-difluormetán
2903 46 20 00— — — Bróm-trifluormetán
2903 46 90 00— — — Dibróm-tetrafluoretán
ex2903 47 00 00— — Más csak brómmal és fluorral perhalogénezett származékok
2903 49— — Másféle:
— — — Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00— — — — Metánból, elánból vagy propánból
2903 49 20 00— — — — Más
— — — Csak fluorral és brómmal halogénezett:
2903 49 30 00— — — — Metánból, elánból vagy propánból
2903 49 40 00— — — — Más
— Ciklán-, ciklén- vagy ciklo-terpén szénhidrogének halogén származékai:
2903 51 00— — 1,2,3,4,5,6-hexaklór-ciklohexán:
2903 51 00 99— — — Egyéb
— Aromás szénhidrogének halogénszármazékai:
2903 62 00 00— — Hexaklór-benzol és DDT [l,l,l-triklór-2,2-bisz(para-klórfenil)-etán]
2903 69— — Másféle:
2903 69 90— — — Más:
2903 69 90 01— — — — Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02— — — — Poliklórozott bifenilek
ex2903 69 90 99— — — — Aldrin, Chlordane, Heptachlor, Campleclor, poliklórozott terfenilek
2904Halogénezett vagy nem halogénezett szénhidrogének szulfo-, nitro- vagy nitrozoszárma-
zékai:
2904 90— Más:
2904 90 40 00— — Triklór-nitrometán (klorópikrin)
2908Fenolok vagy fenol-alkoholok halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
2908 90— Más:
ex2908 90 00 01— — Nitroszármazékok
2909Éterek, éter-alkoholok, éter-fenolok, éter-alkohol-fenolok, alkohol-, éter- és keton-
peroxidok, vegyileg nem meghatározottak is, valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai :
2909 30— Aromás éterek és ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2909 30 90 00— — Nitrofen
2910Epoxidok, epoxi-alkoholok, epoxi-fenolok és epoxi-éterek háromtagú gyűrűvel és ezek
halogén-, szulfo-, nitro- vagy nitrozoszármazékai:
ex2910 90 00 00— Endrin, dieldrin
29192919 00Foszforsavészterek és sóik, laktofoszfátok is; valamint ezek halogén-, szulfo-, nitro- vagy
nitrozoszármazékai :
2919 00 90— Más:
2919 00 90 03— — Trisz-(2,3 dibróm-propil)-foszfát
2933Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek:
— Más:
2933 99— — Másféle:
2933 99 90— — — Más:
2933 99 90 04— — — — Trisz-azirinidil-foszfinoxid
36013601 00Lőpor:
3601 00 00 01— Fekete lőpor
3601 00 00 99— Egyéb
36023602 00 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével
36033603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robban tógyutac s és robbantókapszulák;
gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
3603 00 10 00— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór
3603 00 90— Más:
3603 00 90 01— — Robbantógyutacs-alkatrész
3603 00 90 99— — Egyéb
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
ex3604 10 00 00— Tűzijátékok, kivéve: csillagszóró jellegű termékek
3604 90— Más:
3604 90 00 01— — Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02— — Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
ex3604 90 00 99— — Egyéb pirotechnikai termék a karácsonyfa csillagszóró kivételével
3808Rovarölők, gombaölők, gyomirtók, patkányirtók, csírázásgátló termékek, növénynöve-
kedés-szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló készítmények, kimért adagokban és
formákban a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve mint készítmények vagy
készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, kéngyertya, légyfogó papír):
3808 10— Rovarölők:
3808 10 20— — Klórozott szénhidrogén alapúak:
3808 10 20 01— — — DDT hatóanyagú készítmények
3824Elkészített kötőanyagok öntödei formához vagy maghoz; másutt nem említett vegyipari
és rokon ipari termékek és készítmények (beleértve a természetes termékek keverékét is):
— Legalább két különböző halogént tartalmazó aciklikus szénhidrogén teljesen halogé-
nezett származékait tartalmazó elegyek:
3824 71 00 00— — Teljesen halogénezett csak fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént tartalma-
zó elegyek
ex3824 79 00 00— — Teljesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidrogént tartalmazó
elegyek
3824 90— Más:
— — Más:
— — — Más:
3824 90 99— — — — Másféle:
3824 90 99 07— — — — — Részlegesen halogénezett fluorozott-klórozott aciklikus szénhidrogént
tartalmazó keverékek
ex3824 90 99 08— — — — — Részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidro-
gén származékot tartalmazó keverékek
4012Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy kis nyomású gumiabroncs, gumi-
abroncs-futófelület és gumiabroncs-tömlővédő szalag:
4012 20— Használt légabroncs:
4012 20 10— — Polgári repüléshez:
4012 20 10 01— — — Újrafutózható
4012 20 10 02— — — Használt, de forgalomképes
4012 20 90— — Más:
4012 20 90 01— — — Újrafutózható
4012 20 90 02— — — Használt, de forgalomképes
42 03 **Ruházati cikk és ruházati tartozék természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
4203 10— Ruházati cikk:
4203 10 00 01— — Természetes bőrből
4203 10 00 02— — Mesterséges vagy rekonstruált bőrből
43 03 **Ruházati cikk, ruházati tartozék és más szőrmeáru:
4303 10— Ruházati cikk és ruházati tartozék:
4303 10 10 00— — Fehér bundájú grönlandi fókából vagy kékhátú kámzsás fókából
4303 10 90 00— — Más
4303 90 00 00— Más
4304**
4304 00 00 00Műszőrme és ebből készült áru (kivéve a méteráru)
4802Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, nem perforált
lyukkártya- és lyukszalag-papír tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve a négyzetest is)
ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi
merítésű papír és karton:
ex4802Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és
jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vo-
nalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
4811Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borít-
va, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap alakú (beleértve
a négyzetet is) ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók
kivételével:
ex4811Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítő mentes és
jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt látható), vagy vízjelet (vo-
nalas vagy árnyalatosat), vagy biztonsági szálat tartalmaz
6101 **Férfi- vagy fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt is),
viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6103 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével:
6101 10— Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6101 101000— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6101 109000— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 20— Pamutból:
6101 20 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6101 20 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 30— Műszálból:
6101 30 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6101 30 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6101 90— Más textilanyagból:
6101 90 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6101 90 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
61 02 **Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt
is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk kötött vagy hurkolt anyagból, a 6104 vtsz. alá
tartozó áruk kivételével:
6102 10— Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6102 10 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6102 10 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 20— Pamutból:
6102 20 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6102 20 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 30— Műszálból:
6102 30 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6102 30 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
6102 90— Más textilanyagból:
6102 90 10 00— — Felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áruk
6102 90 90 00— — Anorák (beleértve a sízubbonyt is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áruk
61 03 **Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével) kötött vagy
hurkolt anyagból:
— Öltöny:
6103 11 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 12 00 00— — Szintetikus szálból
6103 19 00 00— — Másféle textilanyagból
— Ruhaegyüttes:
6103 21 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 22 00 00— — Pamutból
6103 23 00 00— — Szintetikus szálból
6103 29 00 00— — Másféle textilanyagból
— Zakó és blézer:
6103 31 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6103 32 00 00— — Pamutból
6103 33 00 00— — Szintetikus szálból
6103 39 00 00— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6103 41— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6103 41 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 41 90 00— — — Más
6103 42— — Pamutból:
6103 42 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 42 90 00— — — Más
6103 43— — Szintetikus szálból:
6103 43 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6103 43 90 00— — — Más
6103 49— — Másféle textilanyagból:
6103 49 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
6103 49 91 00— — — — Mesterséges szálból
6103 49 99 00— — — — Másféle
61 04 **Női- vagy leányka kosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág
(a fürdőruha kivételével) kötött vagy hurkolt anyagból:
— Kosztüm:
6104 11 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 12 00 00— — Pamutból
6104 13 00 00— — Szintetikus szálból
6104 19 00 00— — Másféle textilanyagból
— Ruhaegyüttes:
6104 21 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 22 00 00— — Pamutból
6104 23 00 00— — Szintetikus szálból
6104 29 00 00— — Másféle textilanyagból
— Ujjas és blézer:
6104 31 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 32 00 00— — Pamutból
6104 33 00 00— — Szintetikus szálból
6104 39 00 00— — Másféle textilanyagból
— Ruha:
6104 41 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 42 00 00— — Pamutból
6104 43 00 00— — Szintetikus szálból
6104 44 00 00— — Mesterséges szálból
6104 49 00 00— — Másféle textilanyagból
— Szoknya és nadrágszoknya:
6104 51 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6104 52 00 00— — Pamutból
6104 53 00 00— — Szintetikus szálból
6104 59 00 00— — Másféle textilanyagból
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6104 61— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6104 61 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 61 90 00— — — Más
6104 62— — Pamutból:
6104 62 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 62 90 00— — — Más
6104 63— — Szintetikus szálból:
6104 63 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6104 63 90 00— — — Más
6104 69— — Másféle textilanyagból:
6104 69 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
— — — Más:
6104 69 91 00— — — — Mesterséges szálból
6104 69 99 00— — — — Másféle textilanyagból
61 06 **Női- vagy leánykablúz, ing és ingblúz kötött vagy hurkolt anyagból:
6106 10 00 00— Pamutból
6106 20 00 00— Műszálból
6106 90— Más textilanyagból:
6106 90 10 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6106 90 30 00— — Selyemből vagy selyemhulladékból
6106 90 50 00— — Lenből vagy ramiból
6106 90 90 00— — Más textilanyagból
61 10**Ujjas mellény, pulóver, kardigán, mellény és hasonló áru kötött vagy hurkolt anyagból:
— Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6110 11— — Gyapjúból:
6110 11 10 00— — — Ujjas mellény és pulóver, legalább 50% gyapjútartalommal és legalább 600 g-os
darabtömeggel
— — — Más:
6110 11 30 00— — — — Férfi vagy fiú
6110 11 90 00— — — — Női vagy leányka
6110 12— — Kasmír kecske szőréből:
6110 12 10 00— — — Férfi vagy fiú
6110 12 90 00— — — Női vagy leányka
6110 19— — Másféle:
6110 19 10 00— — — Férfi vagy fiú
6110 19 90 00— — — Női vagy leányka
6110 20— Pamutból:
6110 20 10 00— — Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
— — Más:
6110 20 91 00— — — Férfi vagy fiú
6110 20 99 00— — — Női vagy leányka
6110 30— Műszálból:
6110 30 10 00— — Könnyű finom kötésű póló, magas nyakú blúz és pulóver
— — Más:
6110 30 91 00— — — Férfi vagy fiú
6110 30 99 00— — — Női vagy leányka
6110 90— Más textilanyagból:
6110 90 10 00— — Lenből vagy ramiból
6110 90 90 00— — Más
61 12**Tréningruha, síöltöny és fürdőruha kötött vagy hurkolt anyagból:
— Tréningruha:
6112 11 00 00— — Pamutból
6112 12 00 00— — Szintetikus szálból
6112 19 00 00— — Másféle textilanyagból
6112 20 00 00— Síöltöny
— Férfi- vagy fiúfürdőruha:
6112 31— — Szintetikus szálból:
6112 31 10— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 31 10 01— — — — Gumizott
6112 31 10 99— — — — Egyéb
6112 31 90— — — Más
6112 31 90 01— — — — Gumizott
6112 31 90 99— — — — Egyéb
6112 39— — Másféle textilanyagból:
6112 39 10— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 39 10 01— — — — Gumizott
6112 39 10 99— — — — Egyéb
6112 39 90— — — Más
6112 39 90 01— — — — Gumizott
6112 39 90 99— — — — Egyéb
— Női- vagy leányka fürdőruha:
6112 41— — Szintetikus szálból:
6112 41 10— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 41 10 01— — — — Gumizott
6112 41 10 99— — — — Egyéb
6112 41 90— — — Más:
6112 41 90 01— — — — Gumizott
6112 41 90 99— — — — Egyéb
6112 49— — Másféle textilanyagból:
6112 49 10— — — Legalább 5 tömegszázalék gumiszáltartalommal:
6112 49 10 01— — — — Gumizott
6112 49 10 99— — — — Egyéb
6112 49 90— — — Más:
6112 49 90 01— — — — Gumizott
6112 49 90 99— — — — Egyéb
61 136113 00**Az 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból készült ruha:
6113 00 10— Az 5906 vtsz. alá tartozó kötött vagy hurkolt anyagból:
6113 00 10 01— — Gumizott
6113 00 10 99— — Egyéb
6113 00 90— Más:
6113 00 90 01— — Gumizott
6113 00 90 99— — Egyéb
61 14**Egyéb ruha kötött vagy hurkolt anyagból:
6114 10 00 00— Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6114 20 00 00— Pamutból
6114 30 00 00— Műszálból
6114 90 00 00— Más textilanyagból
61 17**Egyéb konfekcionált ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt anyagból; ruhák,
ruházati kellékek és tartozékok kötött vagy hurkolt részei:
6117 10 00 00— Sál, kendő, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló
6117 20 00 00— Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli
6201 **Férfi- és fiúfelsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (sízubbony is), viharkabát,
lemberdzsek és hasonló áru, a 62 03 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áru:
6201 11— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6201 11 00 01— — — Fiúméretben
6201 11 00 99— — — Egyéb
6201 12— — Pamutból:
6201 12 10— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű:
6201 12 10 01— — — — Fiúméretben
6201 12 10 99— — — — Egyéb
6201 12 90— — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű:
6201 12 90 01— — — — Fiúméretben
6201 12 90 99— — — — Egyéb
6201 13— — Műszálból:
6201 13 10 00— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6201 13 90 00— — — Ruhánként 1 kg-ot meghaladó tömegű
6201 19 00 00— — Másféle textilanyagból
— Más:
6201 91 00 00 6201 92 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből — — Pamutból
6201 93 00 00— — Műszálból
6201 99 00 00— — Másféle textilanyagból
62 02 **Női- vagy leányka-felsőkabát, autóskabát, pelerin, köpeny, anorák (beleértve a sízubbonyt
is), viharkabát, lemberdzsek és hasonló áru, a 6204 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Felsőkabát, esőkabát, autóskabát, pelerin, köpenyes hasonló áru:
6202 11 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 12— — Pamutból:
6202 12 10 00— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 12 90 00— — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 13— — Műszálból:
6202 13 10 00— — — Ruhánként legfeljebb 1 kg tömegű
6202 13 90 00— — — Ruhánként 1 kg-t meghaladó tömegű
6202 19 00 00— — Másféle textilanyagból
— Más:
6202 91 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6202 92 00 00— — Pamutból
6202 93 00 00— — Műszálból
6202 99 00 00— — Másféle textilanyagból
62 03 **Férfi- vagy fiúöltöny, ruhaegyüttes, zakó, blézer, hosszúnadrág, vállpántos és melles
munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág (a fürdőruha kivételével):
— Öltöny:
6203 11 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 12 00 00— — Szintetikus szálból
6203 19— — Másféle textilanyagból:
6203 19 10 00— — — Pamutból
6203 19 30 00— — — Mesterséges szálból
6203 19 90 00— — — Más
— Ruhaegyüttes:
6203 21 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 22— — Pamutból:
6203 22 10 00— — — Ipari és munkaruha
6203 22 80 00— — — Más
6203 23— — Szintetikus szálból:
6203 23 10 00— — — Ipari és munkaruha
6203 23 80 00— — — Más
6203 29— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
6203 29 11 00— — — — Ipari és munkaruha
6203 29 18 00— — — — Másféle
6203 29 90 00— — — Más
— Zakó és blézer:
6203 31 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6203 32— — Pamutból:
6203 32 10 00— — — Ipari és munkaruha
6203 32 90 00— — — Más
6203 33— — Szintetikus szálból:
6203 33 10 00— — — Ipari és munkaruha
6203 33 90 00— — — Más
6203 39— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
6203 39 11 00— — — — Ipari és munkaruha
6203 39 19 00— — — — Másféle
6203 39 90 00— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6203 41— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6203 41 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6203 41 30 00— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6203 41 90 00— — — Más
6203 42— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 42 11 00— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
6203 42 31 00— — — — — Denimből
6203 42 33 00— — — — — Kordbársonyból
6203 42 35 00— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 42 51 00— — — — Ipari és munkaruha
6203 42 59 00— — — — Másféle
6203 42 90 00— — — Más
6203 43— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 43 11 00— — — — Ipari és munkaruha
6203 43 19 00— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 43 31 00— — — — Ipari és munkaruha
6203 43 39 00— — — — Másféle
6203 43 90 00— — — Más
6203 49— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6203 49 11 00— — — — — Ipari és munkaruha
6203 49 19 00— — — — — Másféle
— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6203 49 31 00— — — — — Ipari és munkaruha
6203 49 39 00— — — — — Másféle
6203 49 50 00— — — — Más
6203 49 90 00— — — Más
6204**Női- vagy leánykakosztüm, ruhaegyüttes, ujjas, blézer, ruha, szoknya, nadrágszoknya,
hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág
(a fürdőruha kivételével):
— Kosztüm:
6204 11 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 12 00 00— — Pamutból
6204 13 00 00— — Szintetikus szálból
6204 19— — Másféle textilanyagból:
6204 19 10 00— — — Mesterséges szálból
6204 19 90— — — Más:
6204 19 90 01— — — — Selyemből
6204 19 90 99— — — — Egyéb
— Ruhaegyüttes:
6204 21 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 22— — Pamutból:
6204 22 10 00— — — Ipari és munkaruha
6204 22 80 00— — — Más
6204 23— — Szintetikus szálból:
6204 23 10 00— — — Ipari és munkaruha
6204 23 80 00— — — Más
6204 29— — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
6204 29 11 00— — — — Ipari és munkaruha
6204 29 18 00— — — — Másféle
6204 29 90— — — Más:
6204 29 90 01— — — — Selyemből
6204 29 90 99— — — — Egyéb
— Ujjas és blézer:
6204 31 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 32— Pamutból:
6204 32 10 00— — — Ipari és munkaruha
6204 32 90 00— — — Más
6204 33— — Szintetikus szálból:
6204 33 10 00— — — Ipari és munkaruha
6204 33 90 00— — — Más
6204 39— — Másféle textilanyagból
— — — Mesterséges szálból:
6204 39 11 00— — — — Ipari és munkaruha
6204 39 19 00— — — — Másféle
6204 39 90 00— — — Más
— Ruha:
6204 41 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 42 00 00— — Pamutból
6204 43 00 00— — Szintetikus szálból
6204 44 00 00— — Mesterséges szálból
6204 49— — Másféle textilanyagból:
6204 49 10— — — Selyemből vagy selyemhulladékból:
6204 49 10 01— — — — Selyemből
6204 49 10 02— — — — Selyemhulladékból
6204 49 90 00— — — Más
— Szoknya és nadrágszoknya:
6204 51 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6204 52 00 00— — Pamutból
6204 53 00 00— — Szintetikus szálból
6204 59— — Másféle textilanyagból:
6204 59 10 00— — — Mesterséges szálból
6204 59 90 00— — — Más
— Hosszúnadrág, vállpántos és melles munkanadrág (overall), bricsesznadrág és sortnadrág:
6204 61— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6204 61 10 00— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág
6204 61 80 00— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall)
6204 61 90 00— — — Más
6204 62— — Pamutból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 62 11 00— — — — Ipari és munkaruha
— — — — Más:
6204 62 31 00— — — — — Denimből
6204 62 33 00— — — — — Kordbársonyból
6204 62 39 00— — — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 62 51 00— — — — Ipari és munkaruha
6204 62 59 00— — — — Másféle
6204 62 90 00— — — Más:
6204 63— — Szintetikus szálból:
— — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 63 11 00— — — — Ipari és munkaruha
6204 63 18 00— — — — Másféle
— — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 63 31 00— — — — Ipari és munkaruha
6204 63 39 00— — — — Másféle
6204 63 90 00— — — Más
6204 69— — — Másféle textilanyagból:
— — — Mesterséges szálból:
— — — — Hosszúnadrág és bricsesznadrág:
6204 69 11 00— — — — — Ipari és munkaruha
6204 69 18 00— — — — — Másféle
— — — — Vállpántos és melles munkanadrág (overall):
6204 69 31 00— — — — — Ipari és munkaruha
6204 69 39 00— — — — — Másféle
6204 69 50 00— — — — Más
6204 69 90 00— — — Más
62 06 **Női- vagy leánykablúz, ing és ingblúz:
6206 10 00 00— Selyemből vagy selyemhulladékból
6206 20 00 00— Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6206 30 00 00— Pamutból
6206 40 00 00— Műszálból
6206 90— Más textilanyagból:
6206 90 10 00— — Lenből vagy ramiból
6206 90 90 00— — Más
62 10 **Az 5602, 5603, 5903, 5906 vagy az 5907 vtsz. alá tartozó szövetekből készült ruha:
6210 10— Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 10— — Az 5602 vtsz. alá tartozó szövetekből:
6210 10 10 01— — — Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
— — Az 5603 vtsz. alá tartozó szövetből:
6210 10 91— — — Steril csomagolásban:
6210 10 91 01— — — — Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 10 99— — — Másféle:
6210 10 99 01— — — — Férfi, női, fiú és leányka felsőruha
6210 20 00 00— A 6201 11 — 6201 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 30 00 00— A 6202 1 1 — 6202 19 alszámok alá tartozó típusú más ruházat
6210 40 00 00— Más férfi és fiúruha
6210 50 00 00— Más női és leánykaruha
6211 **Tréningruha, síöltöny és fürdőruha; más ruha:
— Fürdőruha:
6211 11 00 00— — Férfi vagy fiú
6211 12 00 00— — Női vagy leányka
6211 20 00 00— Síöltöny
— Más férfi vagy fiúruha:
6211 31 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből:
6211 31 00 01— — — Férfi
6211 31 00 99— — — Egyéb
6211 32— — Pamutból:
6211 32 10 00— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
6211 32 31 00— — — — Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
— — — — Más:
6211 32 41 00— — — — — Felső részek
6211 32 42 00— — — — — Alsó részek
6211 32 90 00— — — Más
6211 33— — Műszálból:
6211 33 10 00— — — Ipari és munkaruha
— — — Tréningruha, bélelt:
6211 33 31 00— — — — Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
— — — — Más:
6211 33 41 00— — — — — Felső részek
6211 33 42 00— — — — — Alsó részek
6211 33 90 00— — — Más
6211 39 00 00— — Másféle textilanyagból
— Más női vagy leánykaruha:
6211 41 00 00— — Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6211 42— — Pamutból:
6211 42 10 00— — — Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
6211 42 31 00— — — — Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
— — — — Más:
6211 42 41 00— — — — — Felső részek
6211 42 42 00— — — — — Alsó részek
6211 42 90 00— — — Más
6211 43— — Műszálból
6211 43 10 00— — — Kötény, overall, munkaruha-overall, és más ipari és munkaruházat (a házi
használatra alkalmas is)
— — — Tréningruha, bélelt:
6211 43 31 00— — — — Ugyanazon szövetből készült külső réteggel
— — — — Más:
6211 43 41 00— — — — — Felső részek
6211 43 42 00— — — — — Alsó részek
6211 43 90 00— — — Más
6211 49 00— — Másféle textilanyagból:
6211 49 00 01— — — Selyemből
6211 49 00 99— — — Egyéb
[39]
62 13 **Zsebkendő:
6213 10 00 00— Selyemből vagy selyemhulladékból
6213 20 00 00— Pamutból
6213 90 00 00— Más textilanyagból
62 14 **Kendő, sál, nyaksál, mantilla, fátyol és hasonló:
6214 10 00 00— Selyemből vagy selyemhulladékból
6214 20 00 00— Gyapjúból vagy finom állati szőrből
6214 30 00 00— Szintetikus szálból
6214 40 00 00— Mesterséges szálból
6214 90— Más textilanyagból:
6214 90 10 00— — Pamutból
6214 90 90 00— — Más
62 15 **Nyakkendő, csokornyakkendő és kravátli:
6215 10 00 00— Selyemből vagy selyemhulladékból
6215 20 00 00— Műszálból
6215 90 00 00— Más textilanyagból
6301 **Takaró és útitakaró:
6301 10 00— Elektromos melegítővel felszerelve:
6301 10 00 01— — Kötött vagy hurkolt
6301 10 00 99— — Egyéb
6301 20— Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró gyapjúból vagy
finom állati szőrből:
6301 20 10 00— — Kötött vagy hurkolt
— — Más:
6301 20 91 00— — — Teljes egészében gyapjúból vagy finom állati szőrből
6301 20 99 00— — — Másféle
6301 30— Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró pamutból:
6301 30 10 00— — Kötött vagy hurkolt
6301 30 90 00— — Más
6301 40— Takaró (az elektromos melegítővel felszerelt kivételével) és útitakaró szintetikus
szálból:
6301 40 10 00— — Kötött vagy hurkolt
6301 40 90— — Más:
6301 40 90 01— — — Szövetből
6301 40 90 02— — — Nem szőtt textíliából
6301 90— Más takaró és útitakaró:
6301 90 10 00— — Kötött vagy hurkolt
6301 90 90— — Más:
6301 90 90 01— — — Szövetből
6301 90 90 02— — — Nem szőtt textíliából
63 02 **Ágynemű, asztalnemű, testápolási és konyhai textília:
6302 10— Ágynemű, kötött vagy hurkolt:
6302 10 10 00— — Pamutból
6302 10 90 00— — Más textilanyagból
— Más ágynemű, nyomott:
6302 21 00 00— — Pamutból
6302 22— — Műszálból:
6302 22 10 00— — — Nem szőtt textíliából
6302 22 90 00— — — Más
6302 29— — Másféle textilanyagból:
6302 29 10 00— — — Lenből vagy ramiból
6302 29 90 00— — — Más textilanyagból
— Más ágynemű:
6302 31— — Pamutból:
6302 31 10— — — Lennel keverve:
6302 31 10 01— — — — Damaszt
6302 31 10 99— — — — Egyéb
6302 31 90— — — Más:
6302 31 90 01— — — — Damaszt
6302 31 90 99— — — — Egyéb
6302 32— — Műszálból:
6302 32 10 00— — — Nem szőtt textíliából
6302 32 90 00— — — Más
6302 39— — Másféle textilanyagból:
6302 39 10— — — Lenből:
6302 39 10 01— — — — Damaszt
6302 39 10 99— — — — Egyéb
6302 39 30 00— — — Ramiból
6302 39 90— — — Más textilanyagból:
6302 39 90 01— — — — Damaszt
6302 39 90 99— — — — Egyéb
6302 40 00 00— Asztalnemű, kötött vagy hurkolt
— Más asztalnemű:
6302 51— — Pamutból:
6302 51 10— — — Lennel keverve:
6302 51 10 01— — — — Damaszt
6302 51 10 99— — — — Egyéb
6302 51 90— — — Más:
6302 51 90 01— — — — Damaszt
6302 51 90 99— — — — Egyéb
6302 52 00— — Lenből:
6302 52 00 01— — — Damaszt
6302 52 00 99— — — Egyéb
6302 53— — Műszálból:
6302 53 10 00— — — Nem szőtt textíliából
6302 53 90 00— — — Más
6302 59 00— — Másféle textilanyagból:
6302 59 00 01— — — Damaszt
6302 59 00 99— — — Egyéb
6302 60 00 00— Testápolási és konyhai textília, frottírtörölköző- vagy hasonló pamut frottírszövetből
— Más:
6302 91— — Pamutból:
6302 91 10— — — Lennel keverve:
6302 91 10 01— — — — Kötött-hurkolt
6302 91 10 99— — — — Egyéb
6302 91 90— — — Más:
6302 91 90 01— — — — Kötött-hurkolt
6302 91 90 99— — — — Egyéb
6302 92 00— — Lenből:
6302 92 00 01— — — Kötött-hurkolt
6302 92 00 99— — — Egyéb
6302 93— — Műszálból:
6302 93 10 00— — — Nem szőtt textíliából
6302 93 90— — — Más:
6302 93 90 01— — — — Kötött-hurkolt
6302 93 90 99— — — — Egyéb
6302 99 00— — Másféle textilanyagból:
6302 99 00 01— — — Kötött-hurkolt
6302 99 00 99— — — Egyéb
63 04 **Más lakástextília, a 9404 vtsz. alá tartozók kivételével:
— Ágyterítő:
6304 11 00 00— — Kötött vagy hurkolt
6304 19— — Másféle:
6304 19 10— — — Pamutból:
6304 19 10 01— — — — Nem szőtt textíliából
6304 19 10 99— — — — Egyéb
6304 19 30— — — Lenből vagy ramiból:
6304 19 30 01— — — — Nem szőtt textíliából
6304 19 30 99— — — — Egyéb
6304 19 90— — — Más textilanyagból:
6304 19 90 01— — — — Nem szőtt textíliából
6304 19 90 99— — — — Egyéb
— Más:
6304 91 00 00— — Kötött vagy hurkolt
6304 92 00— — Pamutból, nem kötött, nem hurkolt:
6304 92 00 01— — — Nemezből
6304 92 00 99— — — Egyéb
6304 93 00 00— — Szintetikus szálból, nem kötött, nem hurkolt
6304 99 00 00— — Másféle textilanyagból, nem kötött, nem hurkolt
63 06 **Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, szárazföldi járművek
vitorlája; kempingcikk:
— Ponyva, vászontető és napellenző:
6306 11 00 00— — Pamutból
6306 12 00 00— — Szintetikus szálból
6306 19 00 00— — Másféle textilanyagból
— Sátor:
6306 21 00 00— — Pamutból
6306 22 00 00— — Szintetikus szálból
6306 29 00 00— — Másféle textilanyagból
63 07 **Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 10— Padló-, edény-, portörlő ruha és hasonló törlőruhák:
6307 10 10 00— — Kötött vagy hurkolt
6307 10 30 00— — Nem szőtt textíliából
6307 10 90— — Más:
6307 10 90 01— — — Nemezből
6307 10 90 99— — — Egyéb
6307 20 00— Mentőmellény és mentőöv:
ex6307 20 00 99— — Golyóálló mellény
6307 90— Más:
6307 90 10— — Kötött vagy hurkolt:
6307 90 10 01— — — Gumifonalból
6307 90 10 99— — — Egyéb
— — Más:
6307 90 91 00— — — Nemezből
6307 90 99— — — Másféle:
6307 90 99 01— — — — Szalag, öv belső erősítésére
6307 90 99 02— — — — Nem szőtt textíliából
6307 90 99 99— — — — Egyéb
6401 **Vízhatlan lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel, ha a felsőrész a talphoz sem
tűzéssel, szegecseléssel, szögeléssel, csavarozással vagy hasonló eljárással nincs hozzáerő-
sítve vagy összeállítva:
6401 10— Lábbeli beépített védő fém cipőorral:
6401 10 10 00— — Gumi felsőrésszel
6401 10 90 00— — Műanyag felsőrésszel
— Más lábbeli:
6401 91 00 00— — Térdet takaró lábbeli
6401 92— — Bokát takaró, de térdet nem takaró lábbeli:
6401 92 10 00— — — Gumi felsőrésszel
6401 92 90 00— — — Műanyag felsőrésszel
6401 99 00 00— — Másféle:
6402 **Más lábbeli gumi- vagy műanyag talppal és felsőrésszel:
— Sportcipő:
6402 19 00 00— — Másféle
6402 20 00 00— Lábbeli, pántból vagy szíjból álló felsőrésze a talphoz szegeccsel erősítve
6402 30 00 00— Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
— Más lábbeli:
6402 91 00— — Bokát takaró:
6402 91 00 01— — — Kosárlabda- és tornacipő
6402 91 00 99— — — Egyéb
6402 99— — Másféle:
6402 99 10— — — Gumi felsőrésszel:
6402 99 10 01— — — — Tornacipő
6402 99 10 99— — — — Egyéb
— — — Műanyag felsőrésszel:
— — — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6402 99 31 00— — — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással
6402 99 39 00— — — — — Másféle
— — — — Más talpbélés hossza:
6402 99 91— — — — — 24 cm-nél kisebb:
6402 99 91 01— — — — — — Tornacipő
6402 99 91 99— — — — — — Egyéb
— — — — — Legalább 24 cm:
6402 99 93— — — — — — Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli:
6402 99 93 01— — — — — — — Tornacipő
6402 99 93 99— — — — — — — Egyéb
— — — — — — Más:
6402 99 96— — — — — — — Férfi:
6402 99 96 01— — — — — — — — Tornacipő
6402 99 96 99— — — — — — — — Egyéb
6402 99 98— — — — — — — Női:
6402 99 98 01— — — — — — — — Tornacipő
6402 99 98 99— — — — — — — — Egyéb
6403 **Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és bőr felső-
résszel:
— Sportcipő:
6403 19 00 00— — Másféle
— Lábbeli bőrtalppal, és a lábfej és a nagylábujj körül bőrpántból készült felsőrésszel:
6403 20 00 01— — Női lábbeli, hüllőbőr felsőrésszel
6403 20 00 99— — Egyéb
6403 30 00 00— Lábbeli fából készült alappal vagy telitalppal, talpbélés vagy beépített védő fém cipőorr
nélkül:
6403 40 00 00— Más lábbeli beépített védő fém cipőorral
— Más lábbeli bőrtalppal:
6403 51— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
[40]
6403 51 11 00— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
6403 51 15 00— — — — — Férfi
6403 51 19 00— — — — — Női
— — — Más, a talpbélés hossza:
6403 51 91 00— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
6403 51 95 00— — — — — Férfi
6403 51 99 00— — — — — Női
6403 59— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 59 11— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 59 11 01— — — — — Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 11 99— — — — — Egyéb
— — — — Más, a talpbélés hossza:
6403 59 31 00— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
6403 59 35 00— — — — — — Férfi
6403 59 39— — — — — — Női:
6403 59 39 01— — — — — — — Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 39 99— — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
6403 59 91 00— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
6403 59 95 00— — — — — Férfi
6403 59 99— — — — — Női:
6403 59 99 01— — — — — — Hüllőbőr felsőrésszel
6403 59 99 99— — — — — — Egyéb
— Más lábbeli:
6403 91— — Bokát takaró:
— — — A lábszárat nem, csak a bokát takaró, a talpbélés hossza:
6403 91 11 00— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
6403 91 13 00— — — — — Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
6403 91 16 00— — — — — — Férfi
6403 91 18 00— — — — — — Női
— — — Más, a talpbélés hossza:
6403 91 91 00— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
6403 91 93 00— — — — — Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
6403 91 96 00— — — — — — Férfi
6403 91 98 00— — — — — — Női
6403 99— — Másféle:
— — — Lábbeli, pántokból összeállított vagy lyukacsos felsőrésszel:
6403 99 11— — — — 3 cm-nél magasabb talp és sarok összeállítással:
6403 99 11 01— — — — — Női lábbeli hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 11 99— — — — — Egyéb
— — — — Más, a talpbélés hossza:
6403 99 31 00— — — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — — Legalább 24 cm:
6403 99 33 00— — — — — — Férfi vagy női lábbeliként nem meghatározható lábbeli
— — — — — — Más:
6403 99 36 00— — — — — — — Férfi
6403 99 38— — — — — — — Női:
6403 99 38 01— — — — — — — — Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 38 99— — — — — — — — Egyéb
— — — Más, a talpbélés hossza:
6403 99 91 00— — — — 24 cm-nél kisebb
— — — — Legalább 24 cm:
6403 99 93 00— — — — — Férfi vagy női cipőként nem meghatározható lábbeli
— — — — — Más:
6403 99 96 00— — — — — — Férfi
6403 99 98— — — — — — Női:
6403 99 98 01— — — — — — — Hüllőbőr felsőrésszel
6403 99 98 99— — — — — — — Egyéb
64 04 **Lábbeli gumi-, műanyag, bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal és textilanyag
felsőrésszel:
— Lábbeli gumi- vagy műanyag talppal:
6404 11 00 00— — Sportcipő; teniszcipő, kosárlabdacipő, tornacipő, edzőcipő és hasonló
6404 19— — Másféle:
6404 19 90 00— — — Más
6404 20— Lábbeli bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal:
6404 20 90 00— — Más
64 05 **Más lábbeli:
6405 10 00— Lábbeli bőr, mesterséges vagy rekonstruált bőr felsőrésszel:
6405 10 00 01— — Fa- vagy parafa talppal
6405 10 00 02— — Más anyagból készült talppal
6405 20— Lábbeli textilanyag felsőrésszel:
6405 20 10 00— — Fa- vagy parafa talppal
— — Más anyagból készült talppal:
6405 20 99 00— — — Másféle
6405 90— Más:
6405 90 10 00— — Gumi-, műanyag, bőr-, mesterséges vagy rekonstruált bőr talppal
6405 90 90— — Más anyagból készült talppal:
6405 90 90 01— — — Fa- vagy parafa talppal
6405 90 90 02— — — Zsinór-, szövet- vagy fonástalppal
6405 90 90 99— — — Egyéb
7106Ezüst (beleértve arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány
vagy por alakban:
7106 10 00 00— Por
— Más:
7106 91— — Megmunkálatlan:
7106 91 10 00— — — Finomsága legalább 999 ezrelék
7106 91 90 00— — — Finomsága 999 ezreléknél kisebb
7106 92— — Félgyártmány:
7106 92 20— — — Finomsága legalább 750 ezrelék:
7106 92 20 01— — — — Fólia és flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 20 02— — — — Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 20 99— — — — Egyéb
7106 92 80— — — Finomsága kisebb, mint 750 ezrelék:
7106 92 80 01— — — — Fólia és flitter, legfeljebb 0,15 mm vastagságú
7106 92 80 02— — — — Rúd, lemez, lap, szalag, huzal, cső és üreges rúd
7106 92 80 99— — — — Egyéb
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy
por alakban:
— Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00— — Por
7108 12 00 00— — Más, megmunkálatlan alakban
7108 13— — Más, félgyártmányalakban:
7108 13 10— — — Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága,
alátét nélkül, meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 1001— — — — Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 1099— — — — Egyéb
7108 138000— — — Más
71097109 00 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
71117111 00 00 00Platinával plattírozott arany, ezüst vagy nem nemesfém, és ebből készült félgyártmány
71 12Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet
vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém vissza-
nyeréséhez:
— Más:
7112 9100 00— — Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartal-
mazó törmelék és hulladék kivételével
7112 92 00 00— — Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartal-
mazó törmelék és hulladék kivételével
7112 99 00— — Másféle:
7112 99 00 01— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 99 00 02— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós mű-
gyantákból
7112 99 00 03— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyanták-
ból és gumiszármazékokból
7112 99 00 04— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 99 00 05— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 99 00 99— — — Egyéb
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés
és vágópengéi kivételével:
— Más:
ex8211 92 00 00— — Közbiztonságra különösen veszélyes más kés, rögzített pengéjű
ex8211 93 00 00— — Közbiztonságra különösen veszélyes kés, nem mereven rögzített (behajtható)
pengéjű
87108710 00 00 00Harckocsi és más páncélozott más harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy anélkül,
valamint az ilyen jármű alkatrésze
8805Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet;
repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze:
— Repülőkiképző földi berendezés (repülésszimulátor) és alkatrésze:
8805 21 00 00— — Légicsata-szimulátor és alkatrésze
8906 10 00 00— Hadihajó
90209020 00Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem
rendelkező védőálarc kivételével:
9020 00 90 00— Légzőkészülék és gázálarc
9301Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével:
— Tüzérségi fegyverek (például ágyúk, mozsárágyúk és tarackok):
9301 11 00 00— — Önjáró
9301 19 00 00— — Másféle
9301 20 00 00— Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpedócsövek és hasonló kilövő eszközök
9301 90 00 00— Más
93029302 00 00 00Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9303Más robbanótöl tettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska
és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más
szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel
működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
9303 10 00 00— Elöltöltős lőfegyver
9303 20— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska
kombinációja is:
9303 20 10 00— — Egycsövű, sima fúratú
9303 20 95 00— — Másféle
9303 30 00 00— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez
9303 90 00 00— Más
93049304 00 00 00Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó
kivételével
9305A 9301 — 9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka:
9305 10 00 00— Revolverhez és pisztolyhoz
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
9305 21 00 00— — Sörétes fegyvercső
9305 29 00 00— — Másféle:
— Más:
9305 91— — A 9301 vtsz. alá tartozó hadi fegyverekhez:
9305 91 00 01— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 91 00 02— — — Szövetből
9305 91 00 99— — — Egyéb
9305 99— — Másféle:
9305 99 00 01— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 99 00 02— — — Szövetből
9305 99 00 99— — — Egyéb
9306Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és
más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00— Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek
része
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 21 00 00— — Töltény sörétes fegyverhez
9306 29— — Másféle:
9306 29 40 00— — — Töltény
9306 29 70 00— — — Más
9306 30— Más töltény és része:
9306 30 10 00— — A 9302 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá
tartozó géppisztolyhoz
— — Más:
9306 30 30 00— — — Katonai fegyverekhez
— — — Más:
9306 30 91 00— — — — Központi gyújtású töltény
9306 30 93 00— — — — Peremgyújtású töltény
9306 30 98 00— — — — Másféle
9306 90— Más:
9306 90 10 00— — Katonai célokra
9306 90 90 00— — Más
93079307 00 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is
94 04 **Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna, kispárna)
és hasonló lakberendezési cikk, rugóval ellátva vagy bármilyen anyaggal párnázva, vagy
belsőleg szerelve, vagy gumi- vagy műanyag szivacsból, bevonva is:
9404 30 00 00— Hálózsák
9404 90— Más:
9404 90 10 00— — Tollal vagy pehellyel töltve
9404 90 90 00— — Más
9506Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asz-
taliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett
cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
— Más:
9506 99— — Másféle:
9506 99 90— — — Más:
ex9506 99 90 99— — — — íj, számszeríj, nyílvessző
9601Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall, gyöngyház és fara-
gásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru (beleértve az öntéssel
formázott árut is):
9601 10 00— Megmunkált elefántcsont és elefántcsontból készült áru:
9601 10 00 01— — Megmunkált elefántcsont
9601 10 00 02— — Elefántcsont áru
9601 90— Más:
9601 90 10 00— — Megmunkált korall (természetes vagy agglomerált) és korallból készült áru
9601 90 90— — Más:
9601 90 90 01— — — Megmunkált teknősbékahéj
9601 90 90 02— — — Megmunkált gyöngyház vagy csont
9601 90 90 03— — — Áru teknősbékahéjból vagy csontból
9601 90 90 99— — — Egyéb
9701 *Festmény, rajz, pasztellkép, kizárólag kézi alkotás, a 49 06 vtsz. alá tartozó ipari rajz és
kézi díszítésű kézműipari cikk kivételével; részekből összeállított kép (kollázs) és deko-
ratív tábla:
9701 10 00 00— Festmény, rajz és pasztellkép
9701 90 00— Más:
9701 90 00 01— — Szárított virágból
9701 90 00 02— — Szárított és festett virágból és más növényrészből
9701 90 00 03— — Szárított növényrészből
9701 90 00 04— — Fából; fémből
9701 90 00 99— — Egyéb
97029702 00 00 00*Eredeti metszet, nyomat és litográfia
9703*Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból
9703 00 00 01— Nemesfémből és/vagy drágakőből vagy féldrágakőből
9703 00 00 99— Egyéb
97059705 00 00 00Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiái, paleon-
tológiái, etnográfiai, numizmatikai gyűjtemény vagy gyűjteménydarab
97069706 00 00 00Száz évnél idősebb régiség
Megjegyzés:
* Kortárs művészeti alkotások kivételével.
** Kína és a nem WTO országok tekintetében. (Magyarországgal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országok kivételével.)

1/c) számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez[41]

Engedélyköteles ügyletek

Az 1/a) és 1/b) számú mellékletekben vámtarifaszám szerint meg nem határozott egyéb engedélyköteles áruk és ügyleti konstrukciók.

1. Termékbesorolástól függetlenül engedélyköteles

a) Minden olyan hulladék behozatala, amelynek magyarországi hasznosítása a környezetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött, - kivéve a 7204 10, 7204 21, 7204 30, 7204 41, 7204 49, 7404, 7503, 7602, 7902, 8105, 8106, 8109 vtsz. alá tartozó nem veszélyes hulladékok behozatalát -, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok kivitele és behozatala, kivéve a magyarországi vámszabadterületen keletkező hulladékok behozatalát.

Az újrahasznosítható hulladékok importengedélye az illetékes környezetvédelmi felügyelőség az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról szóló 55/1987. (X. 30.) MT rendelet alapján kiadott hulladékhasznosítási engedélyével összhangban adható ki. A GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához az import engedélykérelmeket az illetékes környezetvédelmi hatóság jogerős hulladékhasznosítási engedélyét csatolva kell előterjeszteni.

A veszélyes hulladékok kivitele és behozatala a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet szerint elbírált engedélye figyelembevételével engedélyezhető. A GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához az export és import engedélykérelmeket a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozóan kiadott jogerős engedélyét csatolva kell előterjeszteni.

b) A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. tv., valamint a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított állat- és növényfajok, továbbá barlangi képződmények kivitele és behozatala.

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet által veszélyessé nyilvánított fajok élő egyedeinek behozatala.

c) A különleges titkosszolgálati eszközök, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletnek megfelelő, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, a 61/1990. (X. 1.) Korm. rendeletben meghatározott kényszerítő, bűnfelderítő eszközök kivitele és behozatala. A 28/2001. (X. 12.) GM rendelettel módosított 31/1998. (V. 15.) IKIM rendelet termékellenőrzési jegyzék III. fejezetének II. pontjában meghatározott különleges titkosszolgálati eszközökkel kapcsolatos engedélyezés a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök engedélyezése az Országos Rendőr-főkapitányság előzetes egyetértésével történik.[42]

Továbbá engedélyköteles valamennyi robbanóanyagként szolgáló vegyi anyag behozatala.

d) Azoknak a haditechnikai termékeknek (beleértve az alkatrészeket, tartozékokat, részegységeket is) kivitele és behozatala, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításainak mellékletei felsorolnak, ideértve az e rendelet 1/a) és 1/b) számú mellékletében külön vámtarifaszámmal nem kiemelt, az alábbi árucsoportokba tartozó haditechnikai eszközöket is.

ex 28. ÁrucsoportSzervetlen vegyi anyagok, beleértve a radioaktív és egyes nukleáris anyagokat is, amelyek katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek előállítá­sához szükségesek
ex 29. ÁrucsoportSzerves vegyi anyagok, amelyek katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek előállításához szükségesek
ex 30. ÁrucsoportGyógyszeripari termékek közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél alkalmazott termékek
ex 39. ÁrucsoportMűanyagok és az ezekből készült áruk közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 40. ÁrucsoportGumi és ebből készült árukból a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 63. ÁrucsoportMás készáru textilanyagból, készletek ..... termék-csoportból a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 6506Más fejfedő, bélelve, vagy díszítve is termékcsoportból a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 84. ÁrucsoportAtomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei közül a 8407, 8408, 8409, 841 1, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8425, 8426, 8428, 8429, 8471, 8482, 8483, 8484 vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szer­veknél alkalmazott termékek
ex 85. ÁrucsoportElektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei, hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és ezek tartozékai közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 87. ÁrucsoportJárművek és ezek alkatrészei ..... termék-csoportból a 8701, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8716 vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termék
8710Harckocsi és más páncélozott harci jármű, motorral, fegyverzettel, vagy anélkül, valamint az ilyen jármű alkatrésze
ex 88. ÁrucsoportLégi járművek, űrhajók és ezek részei közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 89. ÁrucsoportHajó, csónak és más úszószerkezet közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 90. ÁrucsoportOptikai fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi, vagy sebé­szeti műszerek és készülékek, mindezek alkatrészei és tartozékai közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 91. ÁrucsoportÓrák és ezek alkatrésze közül a katonai rendeltetésűek, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek

Engedélyköteles, továbbá az említett külön jogszabályban haditechnikai eszköznek minősített termékek

- karbantartásának (konzerválásának, tartós tárolásba vételének és kikonzerválásának), valamint javításának,

- szerelésének,

- minőségi vizsgálatának (KüM-átvételének, típusvizsgálatának, speciális mérőműszerei hitelesítésének), és

- műszaki tervezésének, telepítésének kivitele és behozatala.

e) Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények behozatalával, illetve kivitelével összefüggő bejelentési és előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (PIC) eljárásról szóló 46/2000. (XII. 29.) EüM-FVM-KöM-GM együttes rendelet hatálya alá tartozó export, illetve import engedélyköteles vegyi anyagok kivitele, illetőleg behozatala.

f) Engedélyköteles a magyar és külföldi székhelyű cégek között létrejövő vállalkozási szerződés, ha annak teljesítése magyar munkavállaló kontingentált külföldi (kontingentált vállalkozási export), illetve külföldi munkavállaló magyarországi (vállalkozási import) munkavégzésével történik. A vállalkozási szerződésekben rögzített tevékenységek engedélyezése külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint történik.

g) A Magyar Köztársaság korábban képződött egyes hitel- és szaldóköveteléseinek törlesztését szolgáló áruszállítások [52/1992. (III. 21.), 18/1993. (I. 27.), 144/1993. (X. 22.), valamint a 85/1995. (VII. 12.) Korm. rendeletek].

h) Az USA-val és Kanadával érvényben lévő textil-megállapodások mennyiségi korlátozás alá eső termékköreinek exportját biztosító kvótákra igények a GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához külön pályázati felhívás alapján nyújthatók be.

A textil-megállapodásokban meghatározott mennyiségi limitek betartását, az exporttermékek fogadó országba való jutását a következő okmányok teszik lehetővé:

Kanada - export licenc,

USA - visa pecséttel ellátott számla.

i) Az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok és az azokat tartalmazó bármely keverék kivitele és behozatala.[43]

j) Az 1/a) számú mellékletben és az e melléklet 1. pontjában meghatározott, kiviteli forgalomban engedélyköteles termékek közvetett (a re-export céllal vásárolt termék átlépi a magyar vámhatárt) re-exportja.

2. Az 1. pont c) és d) bekezdésébe tartozó termékekhez, technológiákhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a polgári felhasználású fegyverekhez, lőszerekhez, illetve ezek alkatrészeihez, részegységeihez, fődarabjaihoz, az ipari robbanóanyagokhoz és tűzijáték-anyagokhoz kapcsolódó anyagi értéket képviselő jogok, tevékenységek kivitele és behozatala.

2. számú melléklet a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelethez[44]

[45]
A GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala külön engedélyével folytatható külkereskedelmi tevékenységek árukörök szerinti meghatározásban
VámtarifaszámÁrumegnevezés
1. Energiahordozók
a) Szén és szénféleségek
2701Kőszén, brikett tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag:
— Kőszén porítva is, de nem brikettezve:
2701 11— — Antracit:
2701 11 10 00— — — Legfeljebb 10 tömegszázalék illóanyag tartalommal (száraz, ásványi anyag
mentes bázison)
2701 11 90 00— — — Más
2701 12— — Bitumenes kőszén:
2701 12 10 00— — — Kokszosítható szén
2701 12 90 00— — — Más
2701 19 00 00— — Másféle kőszén Megj.: beleértve a Haldex szenet is
2701 20 00 00— Brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag
2702Barnaszén, brikettezve is, a zsett kivételével:
2702 10 00 00— Barnaszén porítva is, de nem brikettezve
2702 20 00 00— Barnaszén brikett
270400Koksz és félkoksz kőszénből, barnaszénből vagy tőzegből, brikettezve is; retortaszén:
— Koksz és félkoksz kőszénből:
2704 00 19 00— — Másféle
2704 00 30 00— Koksz és félkoksz barnaszénből
2704 00 90— Más:
2704 00 90 99— — Egyéb
b) Kőolaj és földgáz
2709 00Nyers kőolaj és bitumenes ásványokból előállított nyersolaj:
ex2709 00 90 00— Nyers kőolaj
2.Nemesfém, nemesfémtárgy, nemesfémérc, nemesfémtartalmú termékek és hulladékok (a 7113, 7114, 7118, 9703
vámtarifaszámok alá tartozó nemesfémtárgyak, nemesfémtermékek csak exportban külön engedélykötelesek)
2616Nemesfémérc, dúsított is:
2616 10 00 00— Ezüstérc, dúsított is
2616 90 00 00— Más
7108Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul félgyártmány vagy por
alakban:
— Nem fizetőeszköz:
7108 11 00 00— — Por
7108 12 00 00— — Más, megmunkálatlan alakban
7108 13— — Más, félgyártmányalakban:
7108 13 10— — — Rúd, pálca, huzal méretre vágva is; lemez; fólia és szalag, amelynek vastagsága
alátét nélkül meghaladja a 0,15 mm-t:
7108 13 10 01— — — — Rúd, lemez, szalag és huzal
7108 13 10 99— — — — Egyéb
7108 13 80 00— — — Más
7109 00 00 00Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém és ebből készült félgyártmány
ex7111 00 00 00Platinával plattírozott arany és ebből készült félgyártmány
7112Nemesfém és nemesfémmel plattírozott fém törmeléke és hulladéka; más nemesfémet
vagy nemesfém vegyületet tartalmazó törmelék és hulladék, elsősorban nemesfém vissza-
nyeréséhez:
— Más
7112 91 00 00— — Aranyból, beleértve az arannyal plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartal-
mazó törmelék és hulladék kivételével
7112 92 00 00— — Platinából, beleértve a platinával plattírozott fémet is, a más nemesfémet is tartal-
mazó törmelék és hulladék kivételével
7112 99 00— — Másféle:
7112 99 00 01— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék akrilpolimerekből
7112 99 00 02— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék polikondenzációs és poliaddíciós mű-
gyantákból
7112 99 00 03— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék keményített fehérjékből, észtergyanták-
ból és gumiszármazékokból
7112 99 00 04— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék cellulózból és származékaiból
7112 99 00 05— — — Ezüstvegyületet tartalmazó hulladék másféle műanyagból
7112 99 00 99— — — Egyéb
7113Ékszer és részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből:
— Nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7113 11 00 00— — Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
7113 19— — Másféle nemesfémből, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
ex7113 19 00 01— — — Legalább 585 ezrelékes (14 karátos) aranyból, platinából, illetve 585 ezreléknél
kevesebb aranyat, vagy 800 ezreléknél kevesebb ezüstöt tartalmazó arany, illetve arany-
ötvözetből készített ékszer, valamint olyan dísztárgy és dohányzócikk, amelyet az Áru-
csoporthoz tartozó Megjegyzések (9) bekezdése határoz meg, mint aranytárgyat
ex7113 19 00 02— — — Más aranytárgy, a 7113 19 00 01 alszám alá tartozó kivételével
ex7113 19 00 99— — — Egyéb arany ékszer és részei
ex7113 20 00 00— Nem nemesfémből arannyal vagy ezüsttel plattírozva
7114Arany- és ezüstműves áru, ennek részei nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott
fémből:
— Nemesfémből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00— — Ezüstből, más nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is:
7114 11 00 01— — — Evőeszköz, tálalóeszköz legalább 800 ezrelékes finomságú ezüstből
7114 11 00 02— — — Háztartási edény
7114 11 00 03— — — Ékszernek nem minősülő érme, plakett és jelvény, a 7118 vtsz. alá tartozók
kivételével
7114 11 00 04— — — Más díszműáru és dohányzócikk, a 71 13 vtsz. alá tartozók kivételével
ex7114 19 00 00— — Aranyművesáru, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva is
ex7114 20 00 00— Nem nemesfémből arannyal vagy ezüsttel plattírozva
7118Érme:
7118 10— Érme (az aranyérme kivételével), ha nem törvényes fizetőeszköz:
7118 10 10 00— — Ezüstből
ex7118 10 90 00— — Aranyból
9703Eredeti szobrászművészeti alkotás, bármilyen anyagból:
ex9703 00 00 01— Aranyból és ezüstből készült
[46]
3. Környezet- és egészségvédelmi szempontok alapján kiemelt veszélyes anyagok
3/a)Fémek és vegyipari termékek (nem tartoznak ide azok a f elhasználás, vagy gyártás során keletkező szennyezett
anyagok, amelyek tisztítás nélkül nem felhasználhatók)
2707 10— Benzol:
2707 10 10 00— — Energetikai vagy tüzelőanyag célra
2707 10 90 00— — Más célra
2707 30— Xilolok:
2707 30 10 00— — Energetikai vagy tüzelőanyag célra
2707 30 90 00— — Más célra
2707 40 00 00— Naftalin
2707 60 00 00— Fenolok
2801 10 00 00— Klór
2801 20 00 00— Jód
2804 50 90 00— — Tellúr
2804 70 00 00— Foszfor
2804 80 00 00— Arzén
2804 90 00 00— Szelén
2805 11 00 00— — Nátrium
2805 40— Higany:
2805 40 10 00— — 34,5 kg nettó (standard tömeg) tartalmú üvegekben, amelyek FOB értéke leg-
feljebb 224 Euro/üveg
2805 40 90 00— — Más
2806 20 00 00— Klór-szulfonsav
2807 00 90 00— Óleum
ex2808 00 00 00Nitrálósavak
2809 10 00 00— Foszforpentoxid
2809 20 00 01— — Foszforsavak
2811 11 00 00— — Hidrogénfluorid (fluorhidrogénsav)
2811 19 1000— — — Hidrogénbromidsav (brómhidrogénsav)
ex2811 19 80 00— — — Perklórsav, szulfaminsav, fluorszulfonsav, tetrafluor bórsav
2811 23 00 00— — Kéndioxid
2811 29 10 01— — — — Arzéntrioxid (arzénessavanhidrid)
2811 29 90 01— — — — Arzénpentoxid (arzénsavanhidrid) és arzénsav
ex2811 29 90 99— — — — Szelénoxid
2812 10 11 00— — — Foszfor-oxiklorid
2812 10 91 00— — — Dikén-diklorid
281210 94 00— — — Foszgén (karbonil klorid)
2812 10 95 00— — — Tionil diklorid (tionil klorid)
ex2812 10 99 00— — — Bórtriklorid, kénklorid, szulfurilklorid
ex2812 90 00 00— Bórtribromid, bórtrifluorid
2813 10 00 00— Széndiszulfid (szénkéneg)
ex2813 90 10 00— — Foszforpentaszulfid
ex2813 90 90 99— — — Szénoxiszulfid
2814Ammónia, cseppfolyósítva vagy vizes oldatban:
2814 10 00 00— Cseppfolyós
2814 20 00 00— Vizes oldat
— Nátrium-hidroxid (marónátron):
2815 11 00 00— — Szilárd
2815 12 00 00— — Vizes oldat (lúgkő)
2815 20— Kálium-hidroxid (marókáli):
2815 20 10 00— — Szilárd
2815 20 90 00— — Vizes oldat (kálilúg)
2819 10 00 00— Króm-trioxid
2825 30 00 01— — Vanádiumpentoxid
ex2825 50 00 00— Rézoxidok
2825 90 50 00— — Higanyoxidok
2825 90 60 00— — Kadmiumoxid
ex2825 90 80 00— — Ozmiumtetroxid
2826 11 00 00— — Ammóniumfluorid és nátriumfluorid
ex2826 19 00 00— — Antimon-fluorid, kadmium-fluorid, kálium-fluorid
2826 20 00 00— Nátrium- és kálium-sziliko-fluorid
2826 30 00 00— Nátrium-hexafluoro-aluminát (mesterséges kriolit)
2827 36 00 00— — Cinkklorid
ex2827 39 10 00— — — Óntetraklorid
ex2827 39 80 00— — — Antimonpentaklorid, antimontriklorid, higany (I) klorid, kadmiumklorid
ex2827 49 90 00— — — Krómoxiklorid
ex2827 59 00 00— — Higanybromid
ex2827 60 00 00— Higanyjodid, kadmiumjodid
ex2829 90 10 00— — Káliumperklorát, nátriumperklorát
2830 10 00 00— Nátriumszulfidok
ex2830 90 80 00— — Báriumpoliszulfid
ex2833 29 70 00— — — Higanyszulfát
ex2834 10 00 00— Nátriumnitrit, káliumnitrit
ex2834 29 30 00— — — Higanynitrát
2837 11 00 00— — Nátriumcianid, -oxicianid
2837 19 00 00— — Másféle cianidok és oxicianidok
ex2838 00 00 00Cianát, tiocianát (rodanid)
2842 90 90 01— — — Arzenitek és arzénatok
ex2842 90 90 99— — — Szelenit, szelenát
ex2848 00 00 00Magnéziumfoszfid
2851 00 80 01— — Cianamid, a kalcium-cianamid kivételével
ex2901 10 00 00— — Bután, hexán
2901 21— — Etilén:
2901 21 00 00— — — Etilén
2901 22— — Propilén (propén):
2901 22 00 00— — — Propilén (propén)
2901 24— — 1,3-butadién és izoprén:
— — — 1,3-butadién:
2901 24 10 00— — — — 1,3-butadién
2902 11 00 00— — Ciklohexán:
ex2902 19 80 00— — — Metilciklohexán, ciklo-pentadién
2902 20 00 00— Benzol
— Xilolok:
2902 41 00 00— — Orto-xilol
2902 42 00 00— — Meta-xilol
2902 43 00 00— — Para-xilol
2902 44 00 00— — Xilolizomerek keveréke
2902 50 00 00— Sztirol
2902 70 00 00— Kumol
ex2902 90 10 00— — Naftalin
ex2902 90 30 00— — Bifenil
ex2902 90 90 99— — — Izopropenilbenzol, mezitilén, tetralin (tetrahidronaftalin)
ex2903 11 00 00— — Klór-etán (etil-klorid)
2903 12 00 00— — Diklór-metán (metilén-diklorid)
2903 13 00 00— — Kloroform (triklór-metán)
2903 15 00 00— — 1,2-diklór-etán (etilén-diklorid)
ex2903 19 80 00— — — Tetraklór-etán, pentaklór-etán, 1,1,2-triklóretán, klórbután (butilklorid),
1 ,2,3-triklórpropán
2903 21 00 00— — Vinil-klorid (klór-etilén)
2903 22 00 00— — Triklór-etilén
2903 23 00 00— — Tetraklór-etilén (perklór-etilén)
ex2903 29 00 00— — Allilklorid, 1,1-diklór-etilén, 1,1-diklórpropén, 1,2-diklórpropén
ex2903 30 36 00— — — Dibróm-etán, vinilbromid, bromoform(tribróm-metán), 1-bróm-propán (pro-
pilbromid), 1 , 1 ,2,2-tetrabrómetán, brómetán (etilbromid)
ex2903 30 80 00— — Metiljodid (jód-metán)
ex2903 61 00 00— — Orto-diklór-benzol
ex2903 62 00 00— — Hexaklór-benzol
2903 69 90 01— — — — Polibrómozott és poliklórozott bifenilek, a diklórozott bifenilek kivételével
2903 69 90 02— — — — Poliklórozott bifenilek
ex2903 69 90 99— — — — Klórtoluol (o,m,p), pentaklór-naftalin, alfa, alfa, alfa-triklórtoluol, alfa,
alfa, alfa-trifluortoluol, benzalklorid, poliklórozott terfenilek
ex2904 20 00 99— — Nitrobenzol, 2-nitronaftalin, 5-nitroacenaftén
ex2904 90 20 00— — Benzol-szulfonilklorid
ex2904 90 85 00— — — Nitroklórbenzol (1,2; 1,3; 1,4), para-toluol-szulfonsav
2905 11 00 00— — Metanol (metil-alkohol)
2905 12 00 00— — Propanol (propil-alkohol) és izopropanol (izopropil-alkohol)
2905 13 00 00— — Butanol (normál butil-alkohol)
2905 14 10 00— — — 2-metil-2-propanol (tercier-butil- alkohol)
ex2905 15 00 00— — Pentanol (normál amilalkohol), tercier amilalkohol
2905 16 20 00— — — 2-oktanol
ex2905 19 00 00— — 2-etil-l-butanol, tridekanol
2905 29 10 00— — — Allil-alkohol
ex2905 29 90 00— — — Propargilalkohol
2905 31 00 00— — Etilénglikol (etándiol)
2905 39 10 00— — — 2-metil-2,4-pentán-diol (hexilénglikol)
ex2905 39 80 00— — — 2-butin-l,4-diol
ex2905 59 10 00— — — l,3-diklór-2-propanol, etilénklórhidrin,
ex2905 59 99 00— — — — Klorálhidrát
ex2906 12 00 00— — Ciklohexanol
2906 21 00 00— — Benzil-alkohol
2907 11 00 00— — Fenolok (hidroxi-benzol) és sóik
2907 12 00 00— — Krezolok és sóik
2907 14 00 00— — Xilenolok és sóik
2907 15 10 00— — — 1-naftol
2907 15 90 00— — — Más naftol
ex2907 19 00 00— — Fenilfenol
2907 21 00 00— — Rezorcin és sói
ex2907 29 00 00— — — Pirokatechin
ex2908 10 00 00— — Hexaklorofén, klórfenol (o,m,p), klór-krezol (o,m), pentaklórfenol és sói, 2,4,6-
triklórfenol, 2,3,4,6-tetraklórfenol
ex2908 90 00 01— — Nitrofenol
ex2909 19 00 00— — Diizopropiléter, dimetiléter, dipropiléter, metilviniléter, 1,2-dimetoxietán, 2,2-
diklóretiléter, bis-(2-klóretiléter), bis-(klórmetil) éter, 2-klóretil-viniléter, klórmetil-me -
tiléter
2909 30 10 00— — Difenil-éter
2909 41 00 00— — 2,2'-oxidietanol (dietilénglikol, digol)
2909 42 00 00— — Etilénglikol vagy dietilénglikol monometil étere
ex2909 43 00 00— — Dietilénglikol monobutil étere
ex2909 44 00 00— — Dietilénglikol monoetiléter, etilénglikol monoetiléter, etilénglikol monohexiléter
ex2909 49 19 00— — — — Propilénglikol monometiléter, trietilén-glikol, trietilén-glikol monometi-
léter
ex2909 60 00 00— Tercier butil-hidroperoxid, kumol-hidroperoxid
2910 10 00 00— Etilén-oxid (oxirán)
2910 20 00 00— Propilén-oxid (metiloxirán)
2910 30 00 00— l-klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin)
ex2910 90 00 00— Diepoxi-l,2,3,4-bután, l,2-epoxi-4-epoxi-etil-ciklohexan, 1,2-epoxi-propán,
2,3-epoxi-l-propanol, heptaklórepoxid, sztiroloxid
2912 11 00 00— — Métánál (formaldehid)
2912 12 00 00— — Etánál (acetaldehid)
ex2912 19 00 00— — Glioxal, glutaraldehid, 2-etil-hexanal, akrolein, 2,4-hexadienal, krotonaldehid,
2-metilpropenal
[47]
2912 21 00 00— — Benzaldehid
ex2912 49 00 00— — 2-oxopropanal, 3-metoxi- butiraldehid
ex2912 50 00 00— 1,3,5-trioxán
ex2913 00 00 002-klórbenzaldehid
2914 13 00 00— — 4-metil-2-pentanon (metil-izobutil-keton)
ex2914 19 90 00— — — Diizobutilketon, dietilketon, 3-metil-2-butanon, 2-hexanon, mezitiloxid,
acetil-aceton
ex2914 22 00 00— — Ciklohexanon
ex2914 39 00 00— — Naftilindándion
2914 40 10 00— — 4-hidroxi-4-metil-2-pentanon (diaceton-alkohol)
— Kinonok
2914 61 00 00— — Antrakinon
2914 69— — Másféle
2914 69 90 00— — — Más kinon
2915 11 00 00— — Hangyasav
ex2915 12 00 00— — Kadmiumformiát
ex2915 13 00 00— — Etilformiát, metilformiát
2915 21 00 00— — Ecetsav
2915 31 00 00— — Etil-acetát
2915 32 00 00— — Vinil-acetát
2915 33 00 00— — n-butil-acetát
2915 39 10 00— — — Propil-acetát és izopropil-acetát
ex2915 39 30 00— — — Metilacetát
ex2915 39 90 00— — — Allilidén-diacetát, 2-etil- hexilacetát
ex2915 40 00 00— Monoklórecetsavas nátrium, triklórecetsav, monoklórecetsav, etilklóracetát
ex2915 50 00 00— Propionsav, vinilpropionát
ex2915 60 19 00— — — Vajsav, izovajsav
ex2915 90 20 00— — Butilklórformiát, metilklórformiát, propilklórformiát, etilklórformiát
ex2915 90 80 00— — Perecetsav, propionsavanhidrid, brómecetsav, fluorecetsav, trifluor-ecetsav, jód-
ecetsav, 2-klórpropionsav, diklóracetilklorid, etilbrómacetát
2916 11 00 00— — — Akrilsav és sói
2916 12 10 00— — — Metil-akrilát
2916 12 20 00— — — Etil-akrilát
ex2916 12 90 00— — — Dietilénglikol diakrilát, 2,2-dimetil-propándiol-l,3-diakrilát, 2,3-epoxipro-
pilakrilát, 2-hidroxi-etilakrilát, hidroxipropilakrilát
2916 13 00 00— — Metakrilsav és sói
2916 14 10 00— — — Metil-metakrilát
ex2916 14 90 00— — — n-butilmetakrilát, etilmetakrilát, 2-hidroxietilmetakrilát, izobutilmetakrilát,
2-metil-propil-metakrilát
2916 32 10 00— — — Benzoil-peroxid
2916 32 90 00— — — Benzoil-klorid
ex2916 39 00 00— — 2,4-diklór-fenoxi-ecetsav, 4-(4-klór-2-metil) fenoxi-vajsav
ex2917 11 00 00— — Oxálsav
ex2917 12 10 00— — — Adipinsav
2917 14 00 00— — Maleinsavanhidrid
ex2917 19 90 00— — — Maleinsav, diallilmaleát
ex2917 20 00 00— Tetrahidro-ftálsavanhidrid
2917 35 00 00— — Ftálsavanhidrid
ex2918 30 00 00— Metilacetoacetát
ex2919 00 10 01— — Tributilfoszfát, tri-2-klóretil-foszfát
2919 00 90 02— — Trikrezil-foszfát
2919 00 90 03— — Trisz-(2,3-dibróm-propil)-foszfát
ex2919 00 90 99— — Trietilfoszfát
ex2920 90 10 01— — — Dietilszulfát, dimetilszulfát
ex2920 90 85 00— — — Etilénglikol dinitrát
2921 11 10 00— — — Metil-amin, di- vagy trimetil-amin
2921 12 00 00— — Dietil-amin és sói
2921 19 10 00— — — Trietil-amin és sói
2921 19 30 00— — — Izopropil-amin és sói
ex2921 19 80 00— — — Etilamin, allilamin, n-amilamin, 2-aminobután, diamilamin, di-n-butilamin,
di-izopropilamin, di-propilamin, etildimetilamin, hexilamin, propilamin, tributilamin
2921 21 00 00— — Etilén-diamin és sói
2921 22 00 00— — Hexametilén-diamin és sói
ex2921 29 00 00— — Trietiléntetramin, tetraetilénpentamin, dietilén-triamin
ex2921 30 10 00— — Ciklohexil-amin
ex2921 30 99 00— — Diciklohexil-amin
2921 41 00 01— — — Anilin
ex2921 41 00 99— — — Naftil-amin
ex2921 42 10 00— — — Klóranilin, klórnitroanilin, nitroanilin, 3-amino-benzolszulfonsav
ex2921 42 90 00— — — N,N-dimetilanilin, 1-metilanilin, 4,4-metilén-bisz-(2-klóranilin),N,N-dietilanilin
ex2921 43 00 00— — — Toluidinek, N-metiltoluidin, N,N-dimetil- toluidin, nitrotoluidin
ex2921 44 00 00— — Difenil-amin
ex2921 49 10 00— — — Xilidinek
ex2921 49 80 00— — — — 4-aminobifenil és sói
2921 51 11 00— — — — m-feniléndiamin, legalább 99 tömegszázalékostisztaságú, amely legfeljebb
1 tömegszázalék vizet, legfeljebb 200 mg/kg o-fenilén-diamint és legfeljebb 450 mg/kg
p-fenilén-diamint tartalmaz
ex2921 51 19 00— — — — N,N-dimetilfenilén-diamin, N,N-dietilfenilén-diamin
ex2921 59 90 00— — — Benzidin és sói, 3,3-diklór-benzidin, tolidin
ex2922 11 00 00— — Monoetanol-amin
ex2922 12 00 00— — Dietanol-amin
2922 13 10 00— — Trietanol-amin
ex2922 19 80 00— — — Dimetilamino-etanol, diizopropanolamin, izopropanolamin, 2-dimetilamino-
etilmetakrilát
ex2922 22 00 00— — Anizidinek, o-dianizidin és sói, fenetidinek,
ex2922 29 00 00— — o-aminofenol, 2-nitro-p-anizidin
ex2923 90 00 00— Benzalkoniumklorid (adott alkil-gyökkel)
ex2924 19 00 00— — Akrilamid, N,N-dimetilacetamid, dimetilformamid, uretán (etilkarbamát),
monofluoracetamid, dimetil-karbamoil-klorid
ex2925 20 00 00— Etilénimin, guanidin hidroklorid
2926 10 00 00— Akrilnitril
ex2926 90 95 99— — — Dicián, adiponitril, butironitril, klóracetonitril, malonsav-dinitril, metakril-
sav-nitril, benzonitril, 2-hidroxi-2-metilpropionitril (aceton-ciánhidrin)
ex2927 00 00 00Diazometán, metil-O,N,N-azoximetil-acetát
ex2928 00 90 00— Fenilhidrazin, butiraldehidoxim, etil-metil-ketonoxim
2929 10 10 00— — Metilfenilén diizocianátok (toluol-diizocianátok)
ex2929 10 90 00— — Diciklohexilmetán-4,4-diizocianát, fenilizocianát, izoforon-diizocianát, 4-klór-
fenil-izocianát, naftilén-l,5-diizocianát, alifás izo- és diizocianátok
2930 90 20 00— — Tiodiglikol (2,2'-tiodietanol)
ex2930 90 70 00— — Oxidiszulfoton, tiokarbamid, etilmerkaptán, tioglikolsav
2931 00 95 01— — Szerves higanyvegyületek
2931 00 95 02— — Szerves arzénvegyületek
ex2931 00 95 99— — Dikobaltkarbonil, bisz-(tributilón)oxid, nikkeltetrakarbonil, ólomtetraetil, ólom-
tetrametil, egyéb ólomalkilek, tributilónacetát, egyéb tributil ónvegyületek, trietil ónve-
gyületek, tripropil ónvegyületek, trifenil ónvegyületek
2932 11 00 00— — Tetrahidrofurán
2932 12 00 00— — 2-furaldehid (furfuraldehid)
ex2932 19 00 00— — 2-metilfurán
ex2932 29 80 99— — — — Dicumarin, diketén, 3-propanolid
ex2932 99 85 99— — — — 1,4-dioxán
2933 31 00 00— — Piridin és sói
2933 39 55 00— — — 4-metilpiridin
ex2933 59 95 00— — — Piperazin
ex2933 69 80 00— — — Diklórcianursav, cianürklorid, triklórcianursav
2933 99 90 04— — — — Trisz-aziridinil-foszfinoxid
ex2934 99 90 01— — — 1,3-propán-szulton
ex2938 90 10 00— — Digitoxin
ex2938 90 90 00— — G-sztrofantin, K-sztrofantin
ex2939 99 00 00— — Anabazin, atropin, akonitin és sói, brucin, eszerin és sói,
kolhicin és sói, pilokarpin és sói, szkopolamin és sói, sztrichnin és sói, nikotin és sói
ex3824 20 00 00— Réznaftenát
3824 90 99 05— — — — — 30 — 100% -os MDI-t, Metil-difenil-diizocionátot (4,4-difenil-metán-
diizocionát) tartalmazó izocionátok keverékei (nem előpolimerek)
ex3824 90 99 08— — — — — Más részlegesen halogénezett aciklikus szénhidrogén származékot tar-
talmazó keverékek a részlegesen halogénezett fluorozott-brómozott aciklikus szénhidro-
gén származékot tartalmazó keverékek kivételével
8107 20 00 00— Megmunkálatlan kadmium; por
8110 10 00 00— Megmunkálatlan antimon; por
— Tallium:
8112 51 00 00— — Megmunkálatlan tallium; por
8112 59 00 00— — Másféle
3/aa)Környezet- és egészségvédelmi szempontból kiemelt veszélyes vegyi anyagok, amelyek robbanó tulajdonságnak
és/vagy meghatározott minőségükben, vagy keverékükben a haditechnikai eszközök külkereskedelmi
engedélyezésére vonatkozó rendelet előírásai szerint engedélyezhetők
ex 2808 00 00 00Salétromsav
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l.k) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert nem
inhibitált és nem dúsított füstölgő salétromsavat
ex 2825 10 00 00— Hidrazin
kivéve:
a 48/1991. (IH. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/18. pontjában meghatá-
rozott legalább 70%-os koncentrációjú hidrazint
2829 11 00 00— — Nátriumklorát
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/3. pontjában meghatáro-
zott fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal kevert nátriumklorátot,
amely rendelkezik a IX. fejezet l/B. pontjában leirt jellemzőkkel
ex 2829 90 10 00— — Ammónium-perklorát
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/3. és 19. pontjában
meghatározott fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékkal kevert ammó-
nium-perklorátot, amely rendelkezik a IX. fejezet l/B. pontjában leirt jellemzőkkel
ex 2838 00 00 00Higanyfulminát
2841 20 00 00— Cinkkromátok és ólom-kromátok
kivéve:
a 48/1991. (HL 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/3.a) pontjában meghatá-
rozott fémporral vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal kevert kromátokat,
amelyek rendelkeznek a IX. fejezet l/B. pontjában leirt jellemzőkkel.
ex 2841 50 00 00— Kálcium-kromát, kálium-kromát, króm-(III)-kromát, stroncium-kromát, kálium-dik-
romát
kivéve:
a 48/1991. (HL 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/3.a) pontjában meghatá-
rozott fémporral vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal kevert kromátokat,
amelyek rendelkeznek a IX. fejezet l/B. pontjában leirt jellemzőkkel.
2847Hidrogén-peroxid, karbamiddal szilárdítva is:
2847 00 00 01— Szilárd
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. p) pontjában meghatározott
85%-nál nagyobb koncentrációban nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fém-
porokkal elegyített vagy kevert hidrogén-peroxidot
2847 00 00 99— gyéb
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. p) pontjában meghatározott
85%-nál nagyobb koncentrációban nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fém-
porokkal elegyített vagy kevert hidrogén-peroxidot
ex 2850 00 50 00— Nátriumazid, ólomazid
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. aa) pontjában meghatáro-
zott nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert
ólomazidot, nátriumazidot
ex 2850 00 90 00Dekaborán
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/6. pontjában meghatáro-
zott dekaboránt tartalmazó katonai robbanóanyagot, üzemanyagot és minden olyan anya-
got, keveréket, amely dekaboránt tartalmaz és a IX. fejezet l/B. pontjában leirt jellemzők-
kel rendelkezik
[48]
ex 2850 00 90 00— Diborán
2901 29— — Másféle
ex 2901 29 00 00— — — Acetilén
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. m) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert ace-
tilént
ex 2904 20 00 01— — Trinitro-toluol
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. x) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített, vagy kevert
2,4,6-trinitrotoluol (TNT)-t
ex 2904 20 00 99— — Nitrotoluol, dinitrobenzol (1,2; 1,3; 1,4), dinitrotoluol, trinitrobenzol, 2-nitro-
propán, 1,1-diklór-l-nitroetán
ex 2904 90 85 00— — — Dinitroklór-benzol (3,4,1; 2,4,1), 2-klór-l,3,5-trinitro-benzol
ex 2908 90 00 01— — Dinitrofenol, di-nitro-o-krezol, trinitrofenol
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. a) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert
trinitro-fenolt (azaz ammónium pikrátot)
ex2916 12 90 00— — — 2-etilhexil-akrilát
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. t) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert etil-
hexilakrilátot
ex 2920 90 85 00— — Nitroglicerin, dinitro-dietilénglikol
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7. w) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert
nitroglicerint
ex 2921 19 80 00— — — N-nitrozo-dimetilamin
ex 2921 42 10 00— — — Dinitroanilin
ex 2921 42 90 00— — — N-metil-N-2,4,6-tetranitroanilin (nitramin)
ex 2925 20 00 00— 1 -metil-3-nitrozo- 1 -nitro-guanidin
ex 2928 00 90 00— N,N-dimetil-hidrazin
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/18. pontjában meghatá-
rozott dimetil-hidrazint tartalmazó katonai robbanóanyagot, üzemanyagot és minden
olyan anyagot, keveréket, amely dimetil-hidrazint tartalmaz és rendelkezik a IX. fejezet
l/B. pontjában leirt jellemzőkkel.
ex 2933 69 10 00— — — Hexa-hidro-l,3,5-trinitro-l,3,5-triazin (hexogén, trimetilén-trinitramin)
ex 2933 79 00 00— — N-metil-pirrolidon
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete 7.r) pontjában meghatározott
nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal vagy fémporokkal elegyített vagy kevert
N-pirrolidont, 1 -metil-2-pirrolidont
8112 12 00 00— — Megmunkálatlan berillium; por
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/2. pontjában meghatá-
rozott specifikációjú fémes üzemanyagban legalább 99%-ban előforduló berilliumot
8112 19 00 00— — Másféle berillium
kivéve:
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rend. Mellékletének IX. fejezete l/A/2. pontjában meghatá-
rozott specifikációjú fémes üzemanyagban legalább 99%-ban előforduló berilliumot
3/b)Ózonlebontó vegyi anyagok
2903 14 00 00— — Tetraklór-metán (szén-tetraklorid)
2903 19— — Másféle:
2903 19 10 00— — — 1,1,1-triklór-etán (metil-kloroform)
2903 30 33 00— — — Bróm-metán (metilbromid) Megj.: a 3808 40 20 00 vtsz. helyett ide sorolandók
a hozzáadott szaganyagokat tartalmazó, metilbromid alapú rovarirtó szerek
— Aciklikus szénhidrogének két vagy több különböző halogént tartalmazó halogén-
származékai:
2903 41 00 00— — Triklór-fluor-metán
2903 42 00 00— — Diklór-difluor-metán
2903 43 00 00— — Triklór-trifluor-etán
2903 44— — Diklór-tetrafluor-etánok és klór-pentafluor-etánok:
2903 44 10 00— — — Diklór-tetrafluor-etán
2903 44 90 00— — — Klór-pentafluor-etán
2903 45— — Csak fluorral és klórral perhalogénezett más származékok:
2903 45 10 00— — — Klór-trifluor-metán
2903 45 15 00— — — Pentaklór-fluor-etán
2903 45 20 00— — — Tetraklór-difluor-etán
2903 45 25 00— — — Heptaklór-fluor-propán
2903 45 30 00— — — Hexaklór-difluor-propán
2903 45 35 00— — — Pentaklór-trifluor-propán
2903 45 40 00— — — Tetraklór-tetrafluor-propán
2903 45 45 00— — — Triklór-pentafluor-propán
2903 45 50 00— — — Diklór-hexafluor-propán
2903 45 55 00— — — Klór-heptafluor-propán
2903 45 90 00— — — Más
2903 46— — Brómklór-difluor-metán, bróm-trifluor-metán és dibróm-tetrafluor-etán:
2903 46 10 00— — — Bróm-klór-difluor-metán
2903 46 20 00— — — Bróm-trifluor-metán
2903 46 90 00— — — Dibróm-tetrafluor-etán
2903 47 00 00— — Más perhalogénezett származékok
2903 49— — Másféle:
— — — Csak fluorral és klórral halogénezett:
2903 49 10 00— — — — Metánból, elánból vagy propánból
2903 49 20 00— — — — Más
— — — Csak fluorral és brómmal halogénezett
2903 49 30 00— — — — Metánból, elánból vagy propánból
2903 49 40 00— — — — Más
— Legalább két különböző halogénl larlalmazó aciklikus szénhidrogén leljesen halogé-
nezett származékail larlalmazó elegyek:
3824 71 00 00— — Teljesen halogénezett, csak fluorozoll-klórozoll aciklikus szénhidrogénl larlal-
mazó elegyek
ex3824 79 00 00— — Teljesen halogénezett fluorozoll-brómozoll aciklikus szénhidrogénl larlalmazó
elegyek
3824 90 99 07— — — — — Részlegesen halogénezett fluorozoll-klórozoll aciklikus szénhidrogénl
larlalmazó keverékek
ex3824 90 99 08— — — — — Részlegesen halogénezett fluorozoll-brómozoll aciklikus szénhidro-
gén származékol larlalmazó keverékek
valamint: a sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtására kiadott jogszabály hatálya
alá eső, más vtsz. alá tartozó vegyi anyagok és keverékek
3/c)Egyes hulladékanyagok és használt termékek, nem beleértve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításai
mellékletében felsorolt katonai rendeltetésű termékeket (a 4012 20 csak importban külön engedélyköteles)
4012 20— Használl légabroncs:
4012 20 10— — Polgári repüléshez:
4012 20 10 01— — — Újrafutózhaló (Megj.: hulladékká váll termék)
4012 20 10 02— — — Használl, de forgalomképes
4012 20 90— — Más:
4012 20 90 01— — — Újrafulózhaló (Megj.: hulladékká váll termék)
4012 20 90 02— — — Használl, de forgalomképes
8548 10— Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezek hulladéka,
kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor:
— — Kimerült elektromos akkumulátor:
8548 10 21 00— — -Ólom-sav akkumulátor
— — Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor és ezek hulladéka:
8548 1091— — — Ólmot tartalmazó:
8548 109101— — — — Fémekből (higany vagy lítium tartalom nélkül)
8548 109199— — — — Egyéb
3./d)Radioaktív és egyes nukleáris anyagok, nem beleértve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításai mel-
lékletében felsorolt katonai rendeltetésű termékeket
2844Radioaktív kémiai elemek és radioaktív izotópok (beleértve a hasadó kémiai elemeket és
izotópokat is) és ezek vegyületei; ilyen termékeket tartalmazó keverékek és maradékok:
284410— Természetes urán és vegyületei; természetes uránt vagy természetes uránvegyületet
tartalmazó ötvözetek, diszperziók (cermetek is), kerámiai termékek és keverékek:
— — Természetes urán:
2844 10 10 00— — — Nyers, hulladék és törmelék
2844 10 30— — — Feldolgozott:
2844 10 30 01— — — — Rúd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag
2844 10 30 99— — — — Egyéb
2844 10 50 00— — Ferrourán
2844 10 90— — Más:
2844 10 90 01— — — Természetes urán vegyületei (keverékei is)
2844 10 90 99— — — Egyéb
2844 20— U-235-re dúsított urán és vegyületei; plutónium és vegyületei; U-235-re dúsított uránt,
plutóniumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cerme-
teket is), kerámiai termékek és keverékek
— — U-235-re dúsított urán és vegyületei; U-235-re dúsított uránt és vegyületeit tartal-
mazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek,
amelyek U-235 tartalma:
2844 20 25 00— — — Ferrourán
2844 20 35 00— — — Másféle
— — Plutónium és vegyületei; plutóniumot és vegyületeit tartalmazó ötvözetek, disz-
perziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
— — — Urán és plutónium keverékek:
2844 20 51 00— — — — Ferrourán
2844 20 59 00— — — — Másféle
2844 20 99 00— — — Másféle
2844 30— U-235-re kimerített urán és vegyületei; tórium és vegyületei; U-235-re kimerített
uránt, tóriumot vagy ezek vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a
cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
— — U-235-re kimerített urán, U-235-re kimerített uránt, vagy vegyületeit tartalmazó
ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
[49]
2844 30 1 1 00— — — Cermetet tartalmazó anyagok
2844 30 19 00— — — Másféle
— — Tórium, tóriumot vagy vegyületeit tartalmazó ötvözetek, diszperziók (beleértve a
cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek:
2844 30 51 00— — — Cermetet tartalmazó anyagok
— — — Más:
2844 30 55 00— — — — Nyers, hulladék és törmelék
— — — — Feldolgozott:
2844 30 61 00— — — — — Rúd, pálca, profil, lemez, huzal és szalag
2844 30 69 00— — — — — Másféle
— — U-235-re kimerített urán vagy tórium és vegyületei; egymással való keverékekben is:
2844 30 91 00— — — U-235-re kimerített urán vagy tórium, egymással való keverékekben is, a
tórium só kivételével
2844 30 99 00— — — Másféle
2844 40— Radioaktív elemek és izotópok és vegyületek, a 2844 10, 2844 20 és a 2844 30 alszám
alá tartozók kivételével; ezeket az elemeket, izotópokat és vegyületeket tartalmazó ötvö-
zetek, diszperziók (beleértve a cermeteket is), kerámiai termékek és keverékek; radioaktív
maradékok:
2844 40 10 00— — U-233 és vegyületeiből nyert urán; ötvözetek, diszperziók (beleértve a cermeteket
is), kerámiai termékek, keverékek és vegyületek, amelyek U-233-at vagy ennek vegyületeit
tartalmazzák
— — Más:
ex2844 40 20 00— — — Mesterséges radioaktív izotópok az in vivő felhasználású gyógyászati izotóp-
készítmények kivételével:
ex2844 40 30 00— — — Mesterséges radioaktív vegyületek az in vivő gyógyászati izotópkészítmények
kivételével
2844 40 80 00— — — Más
2844 50 00 00— Atomreaktorok kimerült (besugárzott) fűtőelemei (töltetei)
2845 10 00 00— Nehézvíz (deutérium-oxid)
8401 30 00 00— Nem besugárzott fűtőanyagelem (patron)
4. Ipari robbantóanyag és tűzijátékanyag [a polgári felhasználású robbanó anyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet és a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet alapján polgári— nem katonai — felhasználásra gyártott termékek, nem beleértve a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet és módosításai mellékletében felsorolt haditechnikai termékeket]
3601 00Lőpor:
ex3601 00 00 01— Fekete lőpor, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IX. fejezeté-
ben meghatározott nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal, vagy fémporokkal kevert
fekete lőport
ex3601 00 00 99— Egyéb, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IX. fejezetében
meghatározott nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal, vagy fémporokkal kevert
lőport
ex3602 00 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével; ide tartozik: az olyan robbanóanyag, amely
nem tartalmaz a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IX. fejezetében megha-
tározott fémporokat, vagy katonai üzemanyag-adalékokat
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robban tógyutac s és robbantókapszulák;
gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
ex3603 00 10 00— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; ide tartoznak: azok a termékek, ame-
lyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének V. fejezete nem sorol a katonai
rendeltetésű termékek közé
3603 00 90— Más:
ex3603 00 90 01— — Robbantógyutacs-alkatrész; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének V. fejezete nem sorol a katonai rendeltetésű
termékek közé
ex3603 00 90 99— — Egyéb; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet Mellékletének V. és IX. fejezete nem sorol a katonai rendeltetésű termékek közé
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 10 00 00— Tűzijátékok
3604 90 00— Más:
3604 90 00 01— — Csappantyúszalag vagy -tekercs tűzszerszámhoz
3604 90 00 02— — Paraffinozott szalag (kanóc) bányalámpához
ex3604 90 00 99— — Egyéb, kivéve: karácsonyfa csillagszóró; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket
a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének V. és IX. fejezete nem sorol a katonai
rendeltetésű termékek közé
5.Haditechnikai eszközök, azok alkatrészei és tartozékai, valamint a kapcsolódó haditechnikai szolgáltatások a
többször módosított 48/1991. III. 27.) Korm. rendeletnek megfelelően
ex2925 20 00 00— Guanidinnitrát
3601 00 00Lőpor:
ex3601 00 00 01— Fekete lőpor; ide tartozik: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Melléklete IX. fejeze-
tében meghatározott nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal, vagy fémporokkal ke-
vert fekete lőpor
ex3601 00 00 99— Egyéb; ide tartozik: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Melléklete IX. fejezetében
meghatározott nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal, vagy fémporokkal kevert
lőpor
ex3602 00 00 00Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével; ide tartoznak: a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet Melléklete IX. fejezetében felsorolt robbanóanyagok
3603 00Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs és robbantókapszulák;
gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok:
ex3603 00 10 00— Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; ide tartoznak: azok a termékek, ame-
lyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a katonai rendeltetésű termékek közé sorol
3603 00 90— Más:
ex3603 00 90 01— — Robbantógyutacs-alkatrész; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet a katonai rendeltetésű termékek közé sorol
ex3603 00 90 99— — Egyéb; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet a katonai rendeltetésű termékek közé sorol
3604Tűzijátékok, jelzőrakéták, esőrakéták, ködjelzők és más pirotechnikai termékek:
3604 90 00— Más:
ex3604 90 00 99— — Egyéb; ide tartoznak azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet Mellékletének V. és IX. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
6307Más készáru, beleértve a szabásmintát is:
6307 20 00— Mentőmellény és mentőöv:
ex6307 20 00 99— — Golyóálló mellény, amelyet a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a katonai rendel-
tetésű termékek közé sorol
8710 00 00 00Harckocsi és más páncélozott más harci jármű, motorral, fegyverzettel vagy a nélkül,
valamint az ilyen jármű alkatrésze
8805Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezet;
repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze:
— Repülőkiképző földi berendezés (repülésszimulátor) és alkatrésze:
8805 21 00 00— — Légicsata-szimulátor és alkatrésze
8906 00Más hajó, a hadihajó és mentőcsónak is, az evezős csónak kivételével:
8906 10 00 00— Hadihajó
9020 00Más légzőkészülék és gázálarc, a mechanikus részekkel és cserélhető szűrőkkel nem
rendelkező védőálarc kivételével:
ex9020 00 90 00— Katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített légzőkészü-
lék és gázálarc
9301Hadifegyver, a revolver, a pisztoly és a 9307 vtsz. alá tartozó szúrófegyver kivételével:
9301 11 00 00— — Önjáró
9301 19 00 00— — Másféle
9301 20 00 00— Rakétakilövők; lángszórók; gránátvetők; torpedócsövek és hasonló kilövő eszközök
9301 90 00 00— Más
9302 00 00 00Revolver és pisztoly, a 9303 és a 9304 vtsz. alá tartozó kivételével:
9303Más robbanótöltettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska
és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más
szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel
működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
ex9303 10 00 00— Elöltöltős lőfegyver; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet Mellékletének L fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
9303 20— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska
kombinációja is:
ex9303 20 10 00— — Egycsövű, sima fúratú; ide tartoznak: azok az egycsövű, sima furatú kézifegyverek,
amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének L fejezete a haditechnikai
termékek közé sorol
ex9303 20 95 00— — Másféle; ide tartoznak: azok a többcsövű kézifegyverek, amelyeket a 48/1991.
(III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex9303 30 00 00— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz, vagy céllövéshez; ide tartoznak: azok a
golyós kézifegyverek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének
I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex9303 90 00 00— Más; ide tartoznak: azok a fegyverek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet
Mellékletének L fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex9304 00 00 00Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, gumibot) a 9307 vtsz. alá tartozó
kivételével; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet
Mellékletének L és XXII. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
9305A 9301 — 9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka
9305 10 00 00— Revolverhez és pisztolyhoz
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
ex9305 21 00 00— — Sörétes fegyvercső; ide tartoznak: azok a sörétes fegyvercsövek, amelyeket a
48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének L fejezete a haditechnikai termékek
alkatrészei közé sorol
9305 29 00 00— — Másféle: ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékle­tének I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
9305 91— — A 9301 vtsz. alá tartozó hadi fegyverekhez:
9305 91 00 01— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből
9305 91 00 02— — — Szövetből
9305 91 00 99— — — Egyéb
9305 99— — Másféle:
ex9305 99 00 01— — — Természetes, mesterséges vagy rekonstruált bőrből; ide tartoznak: azok a
termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének L fejezete a
haditechnikai termékek közé sorol
ex9305 99 00 02— — — Szövetből; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet Mellékletének L fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex9305 99 00 99— — — Egyéb; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet Mellékletének L fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
9306Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és
más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
ex9306 21 00 00— — Töltény sörétes fegyverhez; ide tartoznak: azok a sörétes lőszerek, amelyeket a
48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek
közé sorol
9306 29— — Másféle:
ex9306 29 40 00— — — Töltény; ide tartoznak azok a töltények, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm.
rendelet Mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex9306 29 70 00— — — Más; ide tartoznak: azok a lőszerekhez tervezett alkatrészek, amelyeket a
48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek
közé sorol
9306 30— Más töltény és része:
9306 30 10 00— — A 93 02 vtsz. alá tartozó revolverekhez és pisztolyokhoz, valamint a 9301 vtsz. alá
tartozó géppisztolyhoz
— — Más:
9306 30 30 00— — — Katonai fegyverekhez
— — — Más:
[50]
ex9306 30 91 00— — — — Központi gyújtású töltény; ide tartoznak: azok a központi gyújtású tölté-
nyek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. fejezete a hadi-
technikai termékek közé sorol
ex9306 30 93 00— — — — Peremgyújtású töltény; ide tartoznak: azok a peremgyújtású töltények,
amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. fejezete a haditechnikai
termékek közé sorol
ex9306 30 98 00— — — — Másféle; ide tartoznak: azok a töltények, amelyeket a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet Mellékletének IV. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
9306 90— Más:
9306 90 10 00— — Katonai célokra
ex9306 90 90 00— — Más; ide tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991 . (III. 27.) Korm. rendelet
Mellékletének IV. és V. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex9307 00 00 00Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló fegyver, ezek alkatrésze, hüvelye és tartója is; ide
tartoznak: azok a termékek, amelyeket a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének
I. fejezete a haditechnikai termékek közé sorol
ex 28. ÁrucsoportSzervetlen vegyi anyagok, beleértve a radioaktív és egyes nukleáris anyagokat is, amelyek
katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek előállítá-
sához szükségesek
ex 29. ÁrucsoportSzerves vegyi anyagok, amelyek katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termékek előállításához szükségesek
ex 30. ÁrucsoportGyógyszeripari termékek közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél
alkalmazott termékek
ex 39. ÁrucsoportMűanyagok és az ezekből készült áruk közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres
szerveknél rendszeresített termékek
ex 40. ÁrucsoportGumi és ebből készült árukból a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termékek
ex 63. ÁrucsoportMás készáru textilanyagból, készletek ..... termékcsoportból a katonai rendeltetésű, valamint
más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 6506Más fejfedő, bélelve, vagy díszítve is termékcsoportból a katonai rendeltetésű, valamint más
fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 84. ÁrucsoportAtomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések, ezek alkatrészei közül a 8407,
8408, 8409, 8411, 8412, 8413, 8414, 8415, 8418, 8419, 8421, 8425, 8426, 8428, 8429, 8471, 8482,
8483, 8484 vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szer-
veknél alkalmazott termékek
ex 85. ÁrucsoportElektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei, hangfelvevő és -visszaadó,
televíziós kép- és hangfelvevő és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és ezek tartozékai
közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 87. Árucsoport:Járművek és ezek alkatrészei ..... termékcsoportból a 8701, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709,
8716 vámtarifaszámok alá tartozó katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termék
ex 88. ÁrucsoportLégi járművek, űrhajók és ezek részei közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres
szerveknél rendszeresített termékek
ex 89. ÁrucsoportHajó, csónak és más úszószerkezet közül a katonai rendeltetésű, valamint más fegyveres
szerveknél rendszeresített termékek
ex 90. ÁrucsoportOptikai fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebé-
szeti műszerek és készülékek, mindezek alkatrészei és tartozékai közül a katonai rendeltetésű,
valamint más fegyveres szerveknél rendszeresített termékek
ex 91. ÁrucsoportÓrák és ezek alkatrésze közül a katonai rendeltetésűek, valamint más fegyveres szerveknél
rendszeresített termékek
továbbá:
— a vámtarifa szerint fentiekben nem említett egyéb, a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó eszközök,
anyagok, berendezések, valamint
— a haditechnikai szolgáltatások, beleértve a haditechnikai eszközök karbantartását, javítását, szerelését, minőségi
vizsgálatát, műszaki tervezését, telepítését, valamint a képzést, oktatást is.
6.Polgári használatra engedélyezett kézilőfegyver, gáz- és riasztópisztoly, légfegyver, valamint ezek lőszerei, lőszeralkatrészei, alkatrészei és tartozékai, továbbá önvédelmi eszközök, különféle kilövő szerkezetek és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök [a módosított 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet és a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
termékek, kivéve a 48/1991. (ÜL 27.) Korm. rendeletben meghatározott haditechnikai termékeket]
8211Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés
és vágópengéi kivételével:
— Más:
ex8211 92 00 00— — A közbiztonságra különösen veszélyes rögzített pengéjű kés
ex8211 93 00 00— — A közbiztonságra különösen veszélyes nem mereven rögzített (behajtható) pengé-
jű kés
9303Más robbanótöl tettel működő lőfegyver és hasonló szerkezet (pl. vadász- vagy sportpuska
és lőfegyver, elöltöltős lőfegyver, rakétapisztoly és jelzőrakéta kilövésére szolgáló más
szerkezet, vaktöltény tüzelésére alkalmas pisztoly és revolver, rögzített elsütőszeggel
működő vágóhídi pisztoly, kötélkivető ágyú):
ex9303 10 00 00— Elöltöltős lőfegyver; kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének
I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt lőfegyvereket
9303 20— Más sörétes fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, a sörétes és a golyós puska
kombinációja is:
ex9303 20 10 00— — Egycsövű, sima furatú, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének
I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt lőfegyvereket
ex9303 20 95 00— — Másféle, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének I. fejezetében
a haditechnikai termékek közé sorolt lőfegyvereket
ex9303 30 00 00— Más golyós fegyver sporthoz, vadászathoz vagy céllövéshez, kivéve: a48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet Mellékletének L fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt lőfegy-
vereket
ex9303 90 00 00— Más, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének I. fejezetében a
haditechnikai termékek közé sorolt fegyvereket
ex9304 00 00 00Más fegyver (pl. rugós, lég- vagy gázpuska és -pisztoly, a „közbiztonságra különösen
veszélyes" más fegyver ), kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének L és
XXII. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyvereket
9305A 9301 — 9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka
— A 9303 vtsz. alá tartozó golyós vagy sörétes fegyverhez:
ex9305 21 00 00— — Sörétes fegyvercső, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének
I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket
9305 29 00 00— — Másféle: kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének I. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkat­részeket
9305 99— — Másféle:
ex9305 99 00 01— — — Természetes, mesterséges vagyrekonstruált bőrből, kivéve: a48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet Mellékletének L fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegy-
veralkatrészeket és tartozékokat
ex9305 99 00 02— — — Szövetből, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének I. fejeze-
tében a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket és tartozékokat
ex9305 99 00 99— — — Egyéb, kivéve: a48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének I. fejezetében
a haditechnikai termékek közé sorolt fegyveralkatrészeket és tartozékokat
9306Bomba, gránát, torpedó, akna és hasonló harci lőszer, valamint ezek alkatrésze; töltény és
más lőszer, valamint ezek alkatrésze, beleértve a tölténytömítő anyagokat is:
9306 10 00 00— Töltény szegecselőgéphez vagy hasonló szerszámhoz vagy vágóhídi pisztolyhoz és ezek
része
— Sörétes fegyverhez töltény és része; légpuskatöltény:
9306 29— — Másféle:
ex9306 29 40 00— — — Töltény, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. fejeze-
tében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
9306 30— Más töltény és része:
— — Más:
— — — Más:
ex9306309100— — — — Központi gyújtású töltény, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet
Mellékletének IV. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
ex9306 30 93 00— — — — Peremgyújtású töltény, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellék-
letének IV. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
ex9306 30 98 00— — — — Másféle, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. és
V. fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt töltényeket
9306 90— Más:
ex9306 90 90 00— — Más, kivéve: a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet Mellékletének IV. és V. fejezeté-
ben a haditechnikai termékek közé sorolt alkatrészeket és tömítőanyagokat
ex9307 00 00 00A közbiztonságra különösen veszélyes szúró, vágó eszközök, kivéve: a 48/1991. (III. 27.)
Korm. rendelet Mellékletének L fejezetében a haditechnikai termékek közé sorolt fegy-
vereket és lőfegyver-tartozékokat, valamint ezek alkatrészeit
9506Általános fizikai gyakorlatokhoz, tornához, atlétikához, más sporthoz (beleértve az asz-
taliteniszt is) vagy szabadtéri játékhoz való, ebben az árucsoportban másutt nem említett
cikk és felszerelés; uszoda és pancsolómedence:
— Más:
9506 99— — Másféle:
9506 99 90— — — Más:
ex9506 99 90 99— — — — íj, számszeríj, nyílvessző
7. Biztonsági papír
ex4802Biztonsági papír
ex4811Biztonsági papír
Megjegyzés: Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes és
jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt láthatót) vagy vízjelet (vonalasat, vagy árnyalatosat)
vagy biztonsági szálat tartalmaz.
A biztonsági papír külkereskedelmi tevékenységi engedély kérelméhez csatolni kell a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Rendőr-főkapitányság véleményét.
Külön engedélyhez kötött tevékenység az eddig felsorolt termékek vonatkozásában folytatott tevékenységeken túl
a) valamennyi szerves és szervetlen higanyvegyület exportja, importja és reexportja,
b) a külkereskedelmi képviseleti (ügynöki) tevékenység és közvetlen reexporttevékenység — csak az
előzőekben felsorolt
— haditechnikai eszközök, azok alkatrészei és tartozékai,
— radioaktív és nukleáris anyagok,
— polgári használatra szolgáló kézilőfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, azok lőszerei, alkatrészei és tartozékai,
— ipari robbantóanyagok és tűzijáték-anyagok,
— közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
vonatkozásában,
a) a közvetett reexporttevékenység az e mellékletben szereplő valamennyi exportban külön engedélyköteles
termék vonatkozásában.
* E mellékletben felsorolt termékek bármilyen, nem fuvarozási, nem szállítmányozási külkereskedelmi szerződéssel összefüggő kiviteléhez, behozata­lához a GKM EKH külön engedélye szükséges. Azok a cégek kaphatnak külön engedélyt, amelyek kielégítik a GKM rendeletével meghirdetett követelményeket.

Megjegyzés: Biztonsági papír, amely rostanyag összetételétől függetlenül optikai fehérítőmentes és jelzőrostokat (természetes fényben és/vagy UV sugárzás alatt láthatót) vagy vízjelet (vonalasat, vagy árnyalatosat) vagy biztonsági szálat tartalmaz.

A biztonsági papír külkereskedelmi tevékenységi engedély kérelméhez csatolni kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Nemzeti Bank és az Országos Rendőr-főkapitányság véleményét.

Külön engedélyhez kötött tevékenység az eddig felsorolt termékek vonatkozásában folytatott tevékenységeken túl

a) valamennyi szerves és szervetlen higanyvegyület exportja, importja és reexportja,

b) a külkereskedelmi képviseleti (ügynöki) tevékenység és közvetlen reexporttevékenység - csak az előzőekben felsorolt

- haditechnikai eszközök, azok alkatrészei és tartozékai,

- radioaktív és nukleáris anyagok,

- polgári használatra szolgáló kézilőfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, azok lőszerei, alkatrészei és tartozékai,

- ipari robbantóanyagok és tűzijáték-anyagok,

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközök vonatkozásában,

a) a közvetett reexporttevékenység az e mellékletben szereplő valamennyi exportban külön engedélyköteles termék vonatkozásában.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 99/1998. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.05.23.

[2] Módosította a 1995. évi XXXIII. törvény 115. § (6) bekezdése. Hatályos 1996.01.01.

[3] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[4] Megállapította a 221/1997. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[5] Módosította a 71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2000.05.27.

[6] Módosította a 71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2000.05.27.

[7] Módosította a 12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 1999.02.01.

[8] A 135/2001. (VII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a kukorica (vámtarifaszám: 1005 90 00 00) kiviteléhez átmeneti időre, visszavonásig kiviteli (export) engedély nem szükséges. Hatályos 2001.07.28.

[9] Megállapította a 223/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.01.06.

[10] Hatályon kívül helyezte a 228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.12.28.

[11] Beiktatta a 223/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.01.06.

[12] Számozását módosította a 223/1999. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.01.06.

[13] Beiktatta a 256/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.12.25.

[14] Hatályon kívül helyezte a 228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.12.28.

[15] Megállapította a 228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.12.28.

[16] Hatályon kívül helyezte a 228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.12.28.

[17] Hatályon kívül helyezte a 186/1994. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatálytalan 1995.01.06.

[18] Hatályon kívül helyezte a 228/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.12.28.

[19] Megállapította a 83/1993. (V. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1993.05.26.

[20] Módosította a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2000.11.01.

[21] Megállapította a 128/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2000.05.27.

[22] Módosította a 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.01.01.

[23] Módosította a 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[24] Beiktatta a 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 273. § (6) bekezdése b) pontja. Hatályos 1996.04.01.

[25] Beiktatta a 256/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.12.25.

[26] * Szabályozására lásd 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet.

[27] Megállapította a 272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.12.29.

[28] Beiktatta a 164/1992. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1992.12.17.

[29] Beiktatta a 173/1993. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1993.12.23.

[30] Beiktatta a 173/1993. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1993.12.23.

[31] Beiktatta a 71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2000.05.27.

[32] Megállapította a 272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.12.29.

[33] Megállapította a 272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2002.12.29.

[34] A címet módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[35] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.01.01.

[36] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 2004.01.01.

[37] Megállapította a 272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2002.12.29.

[38] A címet módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[39] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 2004.01.01.

[40] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet), valamint 2. §-a. Hatályos 2004.01.01.

[41] Megállapította a 272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2002.12.29.

[42] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[43] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[44] Megállapította a 272/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2002.12.29.

[45] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-a, a címet módosította a 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[46] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 2004.01.01.

[47] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 2004.01.01.

[48] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet). Hatályos 2004.01.01.

[49] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet), valamint 3. § (2) bekezdése c)-d) pontja. Hatályos 2004.01.01.

[50] Módosította a 267/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §-a (ld. Melléklet), 2. §-a, valamint 3. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2004.01.01.

Tartalomjegyzék