1/1995. (I. 20.) Korm. rendelet

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával összhangban a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló - a 87/1993. (VI. 4.) Korm. rendelettel módosított - 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) A rendelet alkalmazásában haditechnikai eszköz és szolgáltatás (a továbbiakban együtt: haditechnikai termék) a mellékletben meghatározott eszköz, ennek hatástalanított változatai és makettjei, az eszközökkel összefüggő termelési, üzemeltetési, javítási és technológiai ismeret (know-how) és dokumentáció, valamint az eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatás, ideértve a bérmunkát, a termék karbantartását, javítását, minőségi vizsgálatát, műszaki tervezését, továbbá kezelésének és alkalmazásának oktatását.

(2) Haditechnikai terméket a Magyar Köztársaság területére behozni, onnan kivinni, illetve reexportálni, azzal ügynöki és képviseleti tevékenységet folytatni csak tevékenységi, tárgyalási és szerződéskötési (forgalmi) engedély birtokában lehel.

(3) Az engedélyt az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a Haditechnikai Operatív Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) határozata alapján adja ki. Az engedély feltételhez köthető és határozott időtartamra is kiadható. Tárgyalási és szerződéskötési engedély csak tevékenységi engedély birtokában kérhető."

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Bizottság tagjai: a belügy-, a honvédelmi, az ipari és kereskedelmi, a külügy- és pénzügyminiszter által kijelölt személyek. A Bizottság elnöke a minisztérium helyettes államtitkára, titkárát az ipari és kereskedelmi miniszter jelöli ki.

(2) A belügyminiszter által kijelölt bizottsági tag csak a haditechnikai termék behozatala kérdésében foglal állást.

(3) A Bizottság munkájában más minisztériumok, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter, valamint az országos hatáskörű szervek képviselőit is bevonhatja.

(4) A Bizottság döntéséhez valamennyi tag egyetértése szükséges. Egyetértés hiányában a kérelmet a minisztérium elutasítja, kivéve, ha az egyetértés hiánya a viszonylati irányelvekben foglaltakkal kapcsolatos. Ebben az esetben a Bizottság a kérelmet állásfoglalásra a 2/A. §-ban meghatározott Haditechnikai Tárcaközi Bizottság elé terjeszti. A Bizottság döntéseit nem indokolja."

3. §

Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § (1) A haditechnikai termékek behozatalával, kivitelével, illetve reexportjával összefüggő viszonylati irányelveket - amelyeket a Bizottság döntése során figyelembe vesz - a Haditechnikai Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: HTB) alakítja ki.

(2) A HTB tagjai: a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium politikai államtitkára. A HTB munkájába szükség esetén a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter által kijelölt személyt is bevonja. A HTB elnökét - tagjai közül - a miniszterelnök bízza meg. A HTB titkára: a külügyminiszter egyetértésével, az ipari és kereskedelmi miniszter által kinevezett személy.

(3) A HTB üléseit szükség szerint - de legalább hal hónaponként - tartja. A Bizottság elnöke indokolt esetben kérheti a HTB soron kívüli állásfoglalását. A HTB ügyrendjét maga állapítja meg."

4. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Engedély csak olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: cég) részére adható, amelyei a cégbíróság a cégnyilvántartásba bejegyzett, illetve a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyeztek."

(2) Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Felszámolási eljárás alatt álló, tevékenységi engedéllyel rendelkező cég a felszámolás kezdő időpontját megelőzően kötött szerződéseit teljesítheti, de új szerződéseket nem köthet, és új tárgyalásokat nem folytathat."

5. §

Az R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A haditechnikai eszköz, behozatalára, kivitelére és reexportjára vonatkozó szerződés tárgyalási engedély birtokában készíthető elő. Az előkészítés az ajánlattételre nem terjedhet ki.

(2) A tárgyalási engedély iránti kérelmet két példányban, a minisztérium által rendszeresített nyomtatványon kell a minisztériumhoz benyújtani. A tárgyalási engedély hat hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés előkészítésére.

(3) A tevékenységi engedéllyel rendelkező költségvetési szervek, saját beszerzési szervezeteikkel, saját célra és költségvetésük terhére történő beszerzéseik tekintetében, a tárgyalási engedélykérelem benyújtásának kötelezettsége alól mentesülnek."

6. §

Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A haditechnikai termék behozatalára, kivitelére, illetve reexportjára vonatkozó szerződés megkötéséről a cég három munkanapon belül tájékoztatja a minisztériumot."

7. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság állásfoglalása alapján a minisztérium a kiadott engedélyt visszavonja, ha az engedély kiadását követően olyan változás állt be, amely alapján a kérelem elutasításának lenne helye, vagy a cég a rendeletben foglalt előírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket, illetve a külkereskedelemre vonatkozó szabályokat megszegi."

8. §

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) A rendeletben szabályozott eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a kérelem elbírálási ideje 90 nap.

(2) A rendeletben szabályozott tevékenység, valamint az engedélyben előírt feltételek betartásának ellenőrzésére a minisztérium, a Bizottság, valamint a vám- és pénzügyőrség jogosult.

(3) A kérelemben és az engedélyben foglalt adatok kezelésére a Bizottság és a minisztérium jogosult."

9. §

Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépés napján folyamatban lévő eljárásokra e rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a szerződéskötési (forgalmi) engedély kiadását a tárgyalási engedély hiánya miatt nem lehet megtagadni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet az 1/1995. (I. 20.) Korm. rendelethez

"Melléklet a 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelethez

Az e rendelet hatálya alá tartozó haditechnikai eszközök és szolgáltatások

I. fejezet

Kézifegyverek, automata fegyverek és szerelvényeik az alábbiak szerint és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek

a) Puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok, golyószórók, géppuskák

kivéve:

1. az 1938 előtti puskák (muskéták), karabélyok, valamint

2. az 1890 előtti kézifegyverek, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és másolataik,

b) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek,

c) az a), b) pontokban szereplő fegyverek hangtompítói, különleges szerelvényei, tölténytárai, rakaszai, hevederei, lángrejtői, szuronyai, katonai kivitelű távcsövei.

Megjegyzés:

Az a) alpont alapján engedélykötelesek:

a huzagolatlan vadász- és sportfegyverek,

a jelzőpisztolyok,

a kifejezetten vaktöltényekhez tervezett fegyverek,

a nem centrikus lőszerrel tüzelő (peremütőszegű) fegyverek.

II. fejezet

Nagy kaliberű fegyverek, lövedékvetők és tartozékaik az alábbiak szerint, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek

a) Ágyúk, tarackok, gépágyúk, páncéltörő lövegek, aknavetők, rakétavetők, katonai lángszórók, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, valamint ezekhez tartozó jelzés-rejtők, gyújtó szerkezetek és ezek beállító berendezései.

Megjegyzés:

Ez a pont magában foglalja az injektorokat, adagoló berendezéseket, tároló tartályokat és mindazon egyéb alkatrészeket, amelyeket kifejezetten az ebben a pontban engedélyezés alá vont bármelyik berendezéshez terveztek, a folyékony üzemanyagú tölteteknél való felhasználásra.

b) Katonai célú füst-, gáz- és pirotechnikai vetők és generátorok.

III. fejezet

Kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó berendezések az alábbiak szerint, valamint azokhoz tervezett alkatrészek

a) A célpont megsemmisítésére vagy a kiadott tűzfeladat visszavonásának foganatosítására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek;

b) Kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára.

Megjegyzés:

1. Ez a fejezet magában foglalja a kifejezetten kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezett alábbiakat:

a) egyszeri vagy gyorstüzelésű üzemmódban 0,1 g-t meghaladó tömeggyorsítás és 1,6 km/s-ot meghaladó sebesség elérésére alkalmas indító-meghajtó rendszerek;

b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hőgazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló és üzemanyagkezelő berendezések; valamint villamos interface-ek az energiaellátás, a löveg és például a lövegtorony villamos vagy egyéb hajtás funkciók között;

c) a cél elérését, nyomonkövetését, a tűzirányítást és a kár felmérését szolgáló alrendszerek;

d) irányított lövedék önvezérlési, vezetési, eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) alrendszerek.

2. Ez a fejezet engedélyezés alá vonja mindazon fegyverrendszereket, amelyek az alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek:

a) elektromágneses;

b) elektrotermikus;

c) plazma;

d) világító-gáz vagy

e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják).

3. Ez a fejezet nem vonja engedélyezés alá a mágneses (indukciós) hajtási technológiát.

4. Az űrméret alatti lőszereket és egyedül vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszereket az I., II. vagy a IV. fejezet vonja engedélyezés alá.

IV. fejezet

Az I., II. és a III. fejezetekben engedélyezés alá vont fegyverekhez szükséges lőszerek, valamint kifejezetten ezekhez a lőszerekhez tervezett alkatrészek

Megjegyzés:

A kifejezetten e célra tervezett alkatrészek felölelik az alábbiakat:

a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtó-szerkezetek, lőszer alkatrészek, töltetek, hevederek és fémalkatrészek,

b) biztosító és robbantó eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantóvezetékek csatlakozói;

c) egyszerű működésű, nagyteljesítményű tápegységek;

d) éghető töltényhüvelyek;

e) lőszerek, többek között kazettás aknák és bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek.

V. fejezet

Kifejezetten katonai célra tervezett bombák, torpedók, rakéták, lövedékek, gránátok és tartozékaik az alábbiak szerint, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek

a) Bombák, torpedók, gránátok, kézigránátok, füsttartályok, rakéták, aknák, lövedékek, mélységi töltetek, romboló-töltetek, eszközök és készletek, "katonai pirotechnikai" fényjelző töltények és ezen termékek szimulátorai.

Megjegyzés:

Az a) pont magában foglalja:

1. füst-gránátot, gyújtóbombát és robbanószerkezetet,

2. rakéta-lövedék fúvókát és a rakéta visszatérő egységét.

b) Kifejezetten a fenti a) pontban engedélyezés alá vont tételek alábbi műveleteire tervezett berendezések: azok kezelése, ellenőrzése, működtetése, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátása, indítása, lerakása, élesítése, felszedése, hatástalanítása, csapda-állítása, detonálása vagy érzékelése.

Megjegyzés:

A fenti b) pont magában foglalja:

1. a mobil gáz-cseppfolyósító berendezést, amely naponta min. 1000 kg gáznak a folyékony alakban történő előállítására alkalmas,

2. különleges (pl. úsztatható) villamosvezetéket (kábelt), amely mágneses aknák felszedésére alkalmas.

VI. fejezet

Kifejezetten katonai célra tervezett tűzvezető rendszerek, valamint hozzá tartozó készültségi és riasztó berendezések az alábbiak szerint, továbbá kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és tartozékok

a) Célfelderítő berendezések, bombairányzó (célzó) vezérlő számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és fedélzeti fegyverzet-ellenőrző rendszerek.

b) Célfelderítő, azonosító, optikai távolságmérő, ellenőrző vagy követőrendszerek, felderítő, felismerő vagy azonosító berendezések és szenzor-integrációs berendezések.

VII. fejezet

Kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított járművek az alábbiak szerint és kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek

Megjegyzés:

E pont keretében a "kifejezetten katonai célra átalakított" kifejezés olyan szerkezeti, villamos vagy mechanikus változtatást jelent, amelynek során egy jelentős alkatrészt legalább egy kifejezetten erre tervezett katonai alkatrésszel cserélnek ki, vagy legalább egy ilyen részegységet szerelnek be:

a) harckocsik és önjáró lövegek,

b) fegyverzettel ellátott páncélozott vagy fegyverzettel ellátható (felszerelhető) járművek,

c) páncélozott vasúti kocsik,

d) féllánctalpas járművek,

e) műszaki mentőjárművek,

f) kifejezetten a lövegvontatásra tervezett járművek,

g) kétéltűek és vízalatti átkelő járművek,

h) katonai célú mozgó javító-műhelyek,

i) minden egyéb katonai célra tervezett jármű.

Megjegyzés:

1. Az e fejezetben engedélyezés alá vont berendezésekhez tervezett alkatrészek vagy részegységek a következők:

a) golyóálló kivitelre vagy leeresztett gumival történő közlekedésre tervezett gumiköpeny;

b) a kifejezetten katonai célra tervezett, vagy átalakított, az a)-i) alpontokban felsorolt járművek motorjai és erőátviteli rendszerei;

c) kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított, a jármű belsejéből működtethető gumiabroncs-nyomás szabályozó rendszerek

d) kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított terepjáró képességet biztosító felfüggesztések.

2. Az i) alpontban ellenőrzés alá vont eszközökhöz tartoznak a harckocsit szállítók, a lánctalpas kétéltű teherszállító járművek, a nagysebességű vontatók, a nehéztüzérségi szállítójárművek, a hídépítő járművek, a légpárnás járművek és a különleges ömlesztett-áru utántöltő járművek.

VIII. fejezet

Mérgező anyagok, könnygázok, kapcsolódó berendezések, alkatrészek, anyagok és technológia az alábbiak szerint

a) Katonai felhasználásra alkalmas biológiai ágensek és radioaktív anyagok, amelyek képesek emberekben, állatokban, berendezésekben, csapatokban vagy környezetben kárt tenni és vegyi harcanyagok.

b) Bináris vegyi harcanyagok prekurzorok.

c) "Könnygáz" és "tömegoszlató anyagok".

d) Kifejezetten az a) alpontban szereplő anyagok szétszórására tervezett vagy módosított eszközök és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

e) Kifejezetten az a) alpontban szereplő anyagok elleni védekezésre tervezett vagy módosított berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

f) Kifejezetten az a) alpontban szereplő anyagok érzékelésére és meghatározására szolgáló berendezések és a kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek.

g) Kifejezetten az a) alpontban szereplő vegyi harcanyagok érzékelésére és meghatározására tervezett vagy feldolgozott "biopolimerek" és az ezek előállításához használt specifikus sejtkultúrák.

h) A vegyi harcanyagok és eszközök semlegesítésére és lebontására szolgáló "biokatalizátorok" és biológiai rendszereik, az alábbiak szerint:

1. Kifejezetten az a) alpontban engedélyezés alá vont vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett "biokatalizátorok", a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy génmanipulációja eredményeként.

2. Biológiai rendszerek, az alábbiak szerint: "expresszié) vektorok", a h) 1. alpont szerint engedélyezés alá vont "biokatalizátorok" előállítására specifikus genetikai információhordozó sejtkultúrák vagy vírusok.

i) Technológia, az alábbiak szerint:

1. Az a)-f) alpontokban engedélyezés alá vont mérgező anyagok, kapcsolódó berendezések vagy alkatrészek kifejlesztésére, előállítására vagy alkalmazására szolgáló technológia.

2. A g) alpontban engedélyezés alá vont "biopolimerek" és specifikus sejtkultúrák kifejlesztésére, előállítására vagy alkalmazására szolgáló technológia.

3. A h) 1. alpont által engedélyezés alá vont "biokatalizátárok" katonai hordozóanyagba vagy katonai célú anyagba foglalására szolgáló technológia.

Megjegyzés:

1. Az a) alpont magában foglalja az alábbi vegyi harcanyagokat:

a) o-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkil láncokat) alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-foszfonofluoridátok, úgy mint:

Sarin (GB): o-izopropil-metilfoszfonofluoridát (Cas: 107-44-8), és

Soman (GD): o-pinakolil-metilfoszfonofluoridát (Cas: 96-64-0);

b) o-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkil láncokat) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-foszforoamidocianidátok, úgy mint:

Tabun (GA): o-ctil-N, N-dimetilfoszforoamidocianidátok (CAS: 77-81-6);

c) o-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkil láncokat) S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil-alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfono tiolátok, vagy megfelelő alkilált és protonált sók, úgy mint:

VX: o-etil-S-2-diizopropilaminoctil-melilfoszfonotiolát (Cas: 50782-69-9);

d) Kénmustárok, úgy mint:

2-klórctil-klórmetilszulfid (Cas: 2625-76-5);

Bisz (2-klóretil)szulfid (Cas: 505-60-2);

Bisz (2-klóretiltio)metán (Cas: 63869-13-6);

1,2- bisz(2-klóretiltio)etán (Cas: 3563-36-8);

1,3- bisz (2-klóretiltio)-n-propán (Cas: 63905-10-2);

1,4- bisz (2-klóretiltio)-n-bután;

1,5- bisz (2-klórctiltio)-n-pentán;

Bisz (2 klóretiltiometil) éter;

Bisz (2 klóretiltioetil) éter (Cas: 63918-89-8);

e) Lewisitok, úgy mint:

2-klórvinildikloroarzin (Cas: 541-25-3);

Bisz (2-klórvinil) klórarzin (Cas: 40334-69-8);

Trisz (2-klórviniI) arzin (Cas: 40334-70-1);

f) Nitrogénmustárok, úgy mint:

HN1: bisz (2-klóretil) etilamin (Cas: 538-07-8);

HN2: bisz (2-klóretil) metilamin (Cas: 51-75-2);

HN3: trisz (2-klóretil) amin (Cas: 555-77-1);

g) 3-qinoklidinil-benzilát (BZ) (Cas: 6581-06-2).

2. Az e) alpont magában foglalja a kifejezetten nukleáris, biológiai vagy vegyi szűrésre tervezett vagy módosított légkondicionáló berendezéseket is.

3. Az a) alpont nem vonja engedélyezés alá a következőket:

a) cián-klorid (klórcián);

b) hidrogéncianid, HCN;

c) klór (klórgáz);

d) karbonil klorid (foszgén);

e) difoszgén;

f) etil-brómacetát;

g) xilil-bromid;

h) benzil-bromid;

i) benzil-jodid;

j) bróm-aceton;

j) cián-bromid (brómcián);

l) brómmetil-etil-keton;

m) klór-aceton;

n) jód-acetsav-etilészter;

o) jód-aceton;

p) klórpikrin.

4. Az e) és f) alpont nem vonja engedélyezés alá a következőket:

a) a polgári kivitelű személyi doziméterek;

b) a specifikus ipari szennyeződés ellen védő egyéni légzésvédelmi felszerelések, ilyen szennyeződés például a füst és a por a bányászatban, a külszíni fejtésekben és a vegyi üzemekben; vagy

c) a polgári célra tervezett gázálarcok.

5. A g), h) 2. és i) 3. alpontokban leírt technológia, sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak, és ez az alpont nem vonja engedélyezés alá a polgári célra szolgáló technológiát, sejteket vagy biológiai rendszereket, például amelyeket a mezőgazdaságban, a gyógyszeriparban, az egészségügyben, az állatgyógyászatban, a környezetvédelemben, a hulladékkezelésben és az élelmiszeriparban alkalmaznak.

IX. fejezet

Robbanó-, iniciáló-, gyújtó- és hajtóanyagok, pirotechnikai eszközök, valamint ezek adalékanyagai, prekurzorai és folyékony oxidálószerek az alábbiak szerint

a) Robbanóanyagok.

b) Katonai hajtóanyagok.

c) Pirotechnikai eszközök.

d) Nagy energiájú, katonai célra használt szilárd vagy folyékony hajtóanyagok, beleértve a kifejezetten katonai célokra előállított repülőgép-üzemanyagot.

e) "Késleltetett" (inhibited) füstölgő salétromsavból (IRFNA) vagy oxigén-difluoridból álló, vagy azt tartalmazó folyékony oxidálószerek.

Megjegyzés:

1. A katonai robbanóanyagok és üzemanyagok olyan anyagok és keverékek, amelyek tartalmazzák az A) bekezdés bármely anyagát, és megfelelnek ezen megjegyzés B) pontjában leírt paraméterek bármelyikének.

A) Tartalmazza az alábbi anyagok bármelyikét:

1. min. 99% alumíniumtartalmú anyagból előállított, max. 60 mikron részecskeméretű gömbösített alumíniumpor;

2. 60 mikronnál kisebb részecskeméretű fémes üzemanyag, függetlenül attól, hogy gömbös, atomizált, szferoid, pikkelyes vagy őrölt, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbiakból:

cirkónium, magnézium, illetve ezek ötvözete, berillium, vasoxid hidrogénes redukálásával előállított finom vaspor, melynek átlagos részecskemérete max. 3 mikron, továbbá legalább 85%-os tisztaságú és legfeljebb 60 mikron szemcseméretű bór vagy bórkarbid:

N. B.: Az 1. A) 1. és az 1. A) 2. bekezdésekben felsorolt fémeket tartalmazó katonai robbanóanyagok engedélyezés alá esnek attól függetlenül, hogy kapszulázták-e alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba.

3. Perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral vagy más nagy hatóerejű üzemanyag-adalékokkal;

4. Nitroguanidin (NQ);

5. Fluorgáz és a következők valamelyikével alkotott elegyei: egyéb halogének, oxigén, nitrogén;

6. Karboránok; dekaborán; pentaborán és származékaik;

7. Ciklotetrametiléntetranitramin (HMX); oktahidro-l,3,5,7-tctranitro-l,3,5,7-tctrazin; l,3,5,7-tctranitro-l,3,5,7-tctraza-ciklooktán; (oktogén, oktogéne);

8. Hexanitrosztilbén (HNS);

9. Diaminotrinitrobenzol (DATB);

10. Triaminotrinitrobenzol (TATB);

11. Triaminoguanidinnitrát (TAGN);

12. Titánszubhidrid (TiH 0.65-1.68 sztöchiometriai aránnyal;

13. Dinitroglikoluril (DNGU, DINGU); tetranitroglikoluril (TNGU, SORGUYL);

14. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT);

15. Diaminohexanitrobilenil (DIPAM);

16. Pikrilaminodinitropiridin (PYX);

17. 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO vagy ONTA);

18. Hidrazin legalább 70%-os koncentrációban; hidrazinnitrát; hidrazin perklorát; asszimetrikus dimetil hidrazin; monometil hidrazin; szimmetrikus dimetil hidrazin;

19. Ammónium perklorát;

20. Ciklotrimetiléntrinitramin (RDX); ciklonit; T4; hexahidro-1,3,5-triaza-ciklohexán; (hexogén, hexogéne);

21. Hidroxilammónium nitrát (HAN); hidroxilammónium perklorát (HAP);

22. 2-(5-cianotetrazoláto) pentaamin-kobalt(III)-perklorát (vagy CP);

23. cisz-bisz(5-nitrotetrazoláto)pentamin-kobalt(III)-perklorát (vagy BCNP);

24. 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxid (ADNBF); amino dinitrobcnzofuroxán;

25. 5,7-diamino-4,6-dinitrobcnzofurazán-l-oxid (CL-14) vagy diamino-dinitrobenzofuroxán;

26. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triaza-ciklohcxanon (K-6 vagy Keto-RDX);

27. 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciklo (3,3,0)-okta-non-3 (tetranitroszemiglikoluril, K-55 vagy keto bicklo-HMX);

28. 1,1,3-trinitroazetidin (TNAZ);

29. l,4,5,8-tetranitro-l,4,5,8-tetraazadekalin (TNAD);

30. Hexanitrohexazaizowurtzitán (CL-20) vagy HNIW; és CL-20 klatrátjai;

31. Négynél több nitro csoporttal rendelkező polinitrokubánok;

32. Ammónium dinitramid (ADN vagy SR 12);

B) Az a)-e) pontban engedélyezés alá vontak az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

1. Bármely robbanóanyag, melynek detonációs sebessége meghaladja a 8700 m/sec-ot, vagy a detonációs nyomása meghaladja a 340 kbart.

2. Egyéb, ezen megjegyzésben nem felsorolt nagyerejű, szerves robbanóanyagok, melyek detonációs nyomása eléri a 250 kilobárt, és melyek 523 K-t (250 °C) elérő vagy meghaladó hőmérsékleten legalább 5 percig stabilak maradnak.

3. Minden egyéb, az e megjegyzésben fel nem sorolt UN 1.1. osztályú szilárd hajtóanyag, melyek elméleti fajlagos impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 250 másodperc a nem fémes, illetve több mint 270 másodperc az alumíniumozott kompozíciók esetében;

4. Minden UN 1.3. osztályú szilárd hajtóanyag, melyek elméleti specifikus impulzusa több mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémezett és 266 másodperc a fémezett kompozíciók esetében.

5. Bármely más, ezen megjegyzésben fel nem sorolt reakítv hajtóanyag, melynek erőállandója nagyobb mint 1200Kj/kg.

6. Bármely más, ezen megjegyzésben nem felsorolt robbanóanyag, hajtóanyag vagy pirotechnikai eszköz, amely képes fenntartani 68,9 bar nyomáson és 294 K (21 °C). hőmérsékleten 38 mm/s stabil égési sebességet.

7. Elasztomerrel modifikált, öntött, kétbázisú hajtóanyag (EMCDB), amely nyújthatósága 5%-ot meghaladja maximális nyomáson, 233 K (-40 °C) hőmérsékleten.

2. Az "adalékanyagok" a következőket tartalmazzák:

a) Glicidilazid polimer (GAP) és származékaik;

b) Policianodifluoroaminoetilénoxid (PCDE);

c) Butántrioltrinitrát (BTTN);

d) Bis-2-fluoro-2,2-dinitroetilformál (FEFO);

e) Butadiénnilriloxid (BNO);

f) Katocén, N-bulil-ferrocén és egyéb ferrocén származékok;

g) Bis(2,2-dinitropropil)formál és acetál;

h) 3-nitraza-l,5-pentán diizocianát;

i) Energatikai monomerek, lágyítók és polimerek, melyek a következőket tartalmazzák: nitro, azido, nitrát, nitraza vagy difluoroamino csoport;

j) 1,2,3-Tris [1,2-bis (difluoroamino) etoxy] propán; Tris vinoxi propán addukt (TVOPA);

k) Biszazidometiloxetán és polimerei;

l) Nitrátometil-metiloxetán vagy poli(3-nitrátometil, 3-metil oxetán); (poli. NIMMO, NMMO);

m) Azidometilmetiloxetán (AMMO) és polimerei;

n) Polinitroortokarbonátok;

o) Tetraetilénpentaminakrilonitril (TEPAN); cianoetilizett poliamin és sói;

p) Tetraetilénpentaminakrilnitrilglicidol (TEPANOL); cianoetilezett poliamin, glicidollal képzett sói;

q) Polifunkcionális aziridin amidok: izoftál, trimesz (BITA); butilén trimeszamid-izocianur; vagy trimetiladipin gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben;

r) Lúgos rézszalicilát; ólomszalicilát;

s) Ólom béta rezorcilát;

t) Ólom stannát, ólom maleát, ólom citrát;

u) Tris-1-(2-metil)aziridinil foszfin oxid (MAPO); bisz(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino foszfin oxid (BOBBA 8); és egyéb MAPO származék;

v) bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfinoxid (metil BAPO);

w) Fémorganikus anyagok, elsősorban:

1. Neopentil [dialli] oxi, tri-[dioktil] foszfáto-titanát (ismert még titán IV., 2,2[bis 2-propenolátometil, butanolát, vagy tris [dioktil] foszfát-O], vagy LICA 12 néven);

2. Titán IV, [(2-proanoláto-1) metil, N-propanolátometil] butanolát-1, (ismert még tris[diokcil] pirofoszfát, vagy KR3538 néven is);

3. Titán IV, [(2-propanoláto-1) metil, N-propanolátmetil] butanolát-1, (ismert még tris(diokcil)foszfát, vagy KR35123 néven is).

x) 9 FPF-1 poli-2,2,3,3,4,4-hexanuoropentán-1,5-diol formál;

y) FPF-3 poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluorometil-3-oxaheptán-1,7-diol formál;

z) poliglicidilnitrát vagy poli(nitrátometil)oxirán; (poli-GLYN, PGN);

aa) Hidroxil végződésű polibutadién (HTPB), melynek hidroxil száma kisebb mint 2,16; hidroxil indexe (Meq/g) kisebb mint 0,77; viszkozitása 30 °C-on kisebb mint 47 poise,

bb) Béta-rezorcilát, vagy szalicilát ólom-réz kelátjai,

cc) Trifenil bizmut (TPB),

dd) Bisz-2-hidroxietilglikolamid (BHEGA),

ee) Nagyfinomságú vasoxid (Fe2O3) 250 m2/g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 0,003 mikron vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel,

ff) N-metil-p-nitroanilin.

3. A jelen fejezet d) alpont alatt engedélyezés alá vont "repülőgép üzemanyagok" alatt végtermékek és nem azok alkotórészei értendők.

4. A d) alpont magában foglalja a kifejezetten lángszórókban vagy gyújtógombákban való felhasználásra formuláit szénhidrogén üzemanyagokhoz szükséges sűrítőket.

5. A "prekurzor anyagok" a következőket foglalják magukban:

a) Guanidin nitrát;

b) 1,2,4 trihidroxibután (1,2,4-butántriol);

c) 1,3,5-triklórbenzol;

d) Biszklórmetiloxetán (BCMO);

e) Alacsony (10 000-nél kisebb) molekulasúly, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin); poli(epiklórhidrindiol) és triol;

f) Propilénimid, 2 metilaziridin;

g) 1,3,5,7-tetraacetil-l,3,5,7-tetraaza ciklooktán (TAT);

h) Dinitroazetidin-t-butil só;

i) Hexabenzilhexaazaizowurtzitán (HBIW);

j) Tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitán (TAIW);

k) 1,4,5,8-tctraazadekalin.

6. Ezen fejezet nem vonja engedélyezés alá a világpiacon széles körben kapható, a jegyzékben máshol engedélyezés alá nem vont prekurzorokat, melyek ipari vegyszereknek tekintendők.

7. E fejezet nem vonja engedélyezés alá a következő anyagokat, ha azokat nem elegyítik vagy nem keverik "nagy hatóerejű katonai robbanóanyagokkal" vagy fémporokkal:

a) Ammónium pikrát;

b) Fekete lőpor;

c) Hexanitrodifenilamin;

d) Difluoramin (HNF2);

e) Nitrokeményítő;

f) Káliumnitrát;

g) Tetranitronaftalin;

h) Trinitroanizol;

i) Trinitronaftalin;

j) Trinitroxilol;

k) Füstölgő salétromsav - nem inhibiált és nem dúsított;

l) Trinitrofenilmetilnitramin (tetril);

m) Acetilén;

n) Propán;

o) Folyékony oxigén;

p) Hidrogénperoxid 85%-nál kisebb koncentrációban;

q) Ritkaföldfémek keveréke;

r) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon;

s) Dioktilmaleát;

t) Etilhexilakrilát;

u) Trietilalumínium (TEA), trimetilalumínium (TMA), és lítium-, nátrium-, magnézium-, cink- és bórarilok pirofóros alkil és aril vegyületei;

v) Nitrocellulóz;

w) Nitroglicerin (vagy gliceroltrinitrát, trinitroglicerin) (NG);

x) 2,4,6-trinitrotoluol (TNT);

y) Etiléndiamindinitrát (EDDN);

z) Pentaeritritoltetranitrát (PETN);

aa) Ólomazid, normál és lúgos ólomstifnát és primer robbanóanyagok vagy élesítő kompozíciók, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak;

bb) Trietilénglikoldinitrál (TEGDN);

cc) 2,4,6-trinitrorezorcinol (stifnin sav);

dd) Dietildifenil karbamid; dimetilidifenil karbamid; metiletildifenil karbamid [centralitok];

ee) N,N-difenilkarbamid (asszimetrikus difenil-karbamid);

ff) Metil-N,N-difenilkarbamid (metil asszimetrikus difenilkarbamid);

gg) Etil-N,N-difenilkarbamid (etil asszimetrikus difenilkarbamid);

hh) 2-Nitrodifenilamin (2-NDPA);

ii) 4-Nitrodifenilamin (4-NDPA);

jj) 2,2-dinitropropanol;

kk) Klórtrifluorid.

X. fejezet

Katonai vízijárművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékaik az alábbiak szerint, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek

a) Hadihajók vagy bármely (vízfelszínen vagy tenger alatt) támadó vagy védekező akcióra képes, kifejezetten ilyen célra tervezett vagy átalakított hajó, függetlenül attól, hogy azokat nem katonai célokra átalakították-e, vagy sem, és tekintet nélkül azok műszaki állapotára és üzemeltetési feltételeire, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e, vagy sem fegyverhordozó rendszereket vagy fegyvert, továbbá hajótestek vagy hajótest elemek ilyen hajókhoz,

b) Motorok a következők szerint:

1. kifejezetten tengeralattjárókhoz kifejlesztett, mindkét alábbi műszaki paraméterrel rendelkező dízelmotorok:

- a kimenő teljesítmény legalább 1,12 MW (1500 LE), és

- legalább 700 ford/perc értékű fordulatszám.

2. Kifejezetten tengeralattjárók számára kifejlesztett és az alábbi műszaki paraméterek mindegyikével rendelkező villamos motorok:

- a kimenő teljesítmény legalább 0,75 MW (1000 LE),

- gyors irányváltás képessége,

- folyadékhűtés és

- teljesen zárt kivitel.

3. Kifejezetten katonai célokra kifejlesztett antimágneses dízelmotorok min. 37,3 kW (50 LE) kimenő teljesítménnyel és a teljes tömeg 75%-át elérő antimágneses tömeggel.

c) Kifejezetten katonai célra tervezett víz alatti érzékelő eszközök és vezérléseik.

d) Tengeralattjáró és torpedó elleni hálók.

e) Kifejezetten katonai célra tervezett irányító- és navigációs berendezés.

f) Kifejezetten katonai célra kifejlesztett hajótest áthatolók ("hull penetrators") és csatlakozók, amelyek lehetővé teszik, hogy a hajó kölcsönhatásba kerüljön a hajón kívüli berendezéssel.

g) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett zajmentes csapágyak és az ezeket tartalmazó berendezések.

Megjegyzés:

Ez az alpont a hajó következő típusú csatlakozóit foglalja magában: egyeres, többeres, koaxiális vagy rádió-frekvenciás csatlakozók és hajótest áthatolók, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást kívülről nézve, és fenntartani a szükséges paramétereket a 100 méternél nagyobb merülési mélységben, továbbá kifejezetten "lézer" sugarak átvitelére tervezett száloptikai csatlakozók és optikai hajótest áthatolók a mélységtől függetlenül. Nem tartoznak ide a következők: a normál hajtótengely és hidrodinamikus vezérlőtengely hajótest áthatolók.

XI. fejezet

Repülőgépek, helikopterek, pilóta nélküli légijárművek (továbbiakban repülőgépek), ezek részegységei berendezései, hajtóművei, katonai ejtőernyők, valamint ezekhez tartozó alkatrészek az alábbiak szerint

a) Harci "repülőgép" és kifejezetten ahhoz tervezett alkatrészek.

b) Egyéb "repülőgép" kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított, ideértve a katonai felderítő, támadó, gyakorló, szállító, ejtőernyősök vagy felszerelés ledobására szolgáló "repülőgépek", a logisztikai támogatást biztosító berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek.

c) Kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított repülőgép-hajtóművek, valamint kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek.

d) Kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított pilóta nélküli légijárművek, többek között a távvezérelt légieszközök (RPV) és programozható légijárművek és azok indítóeszközei, földi irányítása, valamint az ehhez szükséges vezérlő- és irányítóberendezések, mindenfajta adatgyűjtő és visszajelző-továbbító berendezések.

e) Levegőben használatos olyan berendezések, beleértve a levegőben történő üzemanyag-feltöltés berendezéseit, amelyeket kifejezetten az a) vagy b) alpontok által engedélyezés alá vont "repülőgéphez." vagy a c) alpont szerinti repülőgép-hajtóművekhez terveztek, valamint a hozzájuk szükséges alkatrészek.

f) Nyomás alatt működő utántöltők, ezek berendezései, valamint olyan berendezések, amelyeket kifejezetten a lehatárolt övezetekben végzendő műveletek megkönnyítésére terveztek, valamint olyan földi* berendezés, amelyet kifejezetten az a) vagy b) alpontok szerinti "repülőgépekhez" vagy a c) alpont szerint repülőgép-hajtóművek ellenőrzésére fejlesztettek ki.

g) Olyan túlnyomásos légzőberendezések, valamint részleges nyomáskiegyenlítő ruházat, amelyeket "repülőgépekben" használnak, antigravitációs ruházat, katonai védősisakok és maszkok, "repülőgépekben" és rakétákban alkalmazott folyékony oxigént átalakítók, "repülőgépből" vészhelyzetben a menekülésre alkalmazott katapult és patronindítású szerkezet.

h) Katonák által teherszállítmányok ledobásához alkalmazott vagy "repülőgép" lassító ejtőernyők az alábbiak szerint:

1. felderítők pontos célbajuttatásához,

2. ejtőernyősök ledobásához,

3. teherszállítmányok ejtőernyői,

4. ejtőernyős lesiklás (húzóernyők, fékezőernyők stabilizálásához és a zuhanó testek szabályozásához, például leszállóegységek, katapultáló ülések, bombák cselében),

5. fékezőernyők a katapultáló ülésrendszerekhez, stabilizáló ernyők a zuhanó testek stabilizálására,

6. visszatérőernyők az irányított rakéták, pilóta nélküli "repülőgépek" és űrjárművek számára,

7. leszálló és földetérést lassító ejtőernyők,

8. egyéb katonai ejtőernyők.

i) Automata vezérlőrendszerek ejtőernyővel ledobott teherszállítmányokhoz, kifejezetten katonai célra tervezett vagy átalakított olyan automata vezérlőrendszerek, amelyek bármely magasságban, irányított nyitással történő ugrásokhoz szükségesek, beleértve az oxigénberendezési is.

Megjegyzés:

1. A b) pont nem vonja engedélyezés alá a katonai célra tervezett vagy átalakított azon "repülőgépeket", melyeket a tagországok polgári légügyi hatóságai a polgári felhasználásra regisztráltak, és amelyek a nemzetközi polgári szabványok szerint vannak felszerelve, ugyanígy a kifejezetten ilyenekhez szükséges alkatrészeiket sem.

2. A c) alpont nem vonja engedélyezés alá

a) a katonai használatra tervezett vagy átalakított olyan repülőgép-hajtóműveket, amelyeket valamely tagország polgári légügyi hatósága "polgári repülőgép" céljára regisztrált, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészeiket sem;

b) dugattyús polgári repülőgép-hajtóműveket vagy kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészeiket.

3. A kifejezetten nem katonai "repülőgépekhez" tervezett alkatrészekre és szükséges berendezéseikre, vagy a katonai célra átalakított repülőgép-hajtóművekre a b) és c) alpontokban előírt engedélyezési kötelezettség csupán azokra a katonai alkatrészekre és katonai vonatkozású berendezésekre áll fenn, amelyek a katonai célú átalakítás során vállak szükségessé.

XII. fejezet

Irányított energiát kibocsátó fegyverek, kapcsolódó berendezések, tesztmodellek, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek az alábbiak szerint

a) A célpont megsemmisítésére, hatástalanítására vagy a kiadott harci feladat visszavonásának foganatosítására tervezett "lézer"-rendszerek.

b) A célpont megsemmisítésére, vagy a kiadott harci feladat visszavonásának foganatosítására alkalmas részecskesugárzó rendszerek.

c) A célpont megsemmisítésére vagy a kiadott harci feladat visszavonásának foganatosítására alkalmas nagy teljesítményű rádiófrekvenciás (RF) rendszerek.

d) Kifejezetten a fenti a), b) és c) alpontokban engedélyezés alá vont rendszerek felderítésére vagy azonosítására, illetve az ellenük való védelemre tervezett berendezések.

e) Ebben a fejezetben engedélyezés alá vont rendszerek, berendezések és alkatrészek fizikai tesztmodelljei és a vonatkozó teszteredmények.

f) Fizikai vizsgáló modellek és az a)-e) alpontokban leírt rendszerekhez, berendezésekhez tartozó dokumentációk.

Megjegyzés:

1. Az irányított energiát kibocsátó, ezen fejezetben engedélyezés alá vont fegyverrendszerek azon rendszereket foglalják magukban, amelyeknek a teljesítőképességét az alábbi tényezők ellenőrzött alkalmazása hozza létre:

a) elégséges folyamatos hullámhosszúságú vagy lüktető teljesítményű "lézerek" olyan megsemmisítő hatás létrehozására, amely hasonló a hagyományos lőszer működésmódjához;

b) részecskegyorsítók, amelyek pusztító hatású töltetet vagy semleges részecskesugarat lőnek ki;

c) nagy lüktető teljesítményű vagy nagy átlagos teljesítményű rádiófrekvenciás sugáradók, amelyek kellően intenzív mezőt hoznak létre ahhoz, hogy a távoli célpontban lévő elektronikus áramkört üzemképtelenné tegyék.

2. Ezen fejezet - amennyiben azokat kifejezetten irányított energiát kibocsátó fegyverrendszer céljára tervezték - engedélyezés alá vonja az alábbiakat:

a) primer energiaforrások, energiatároló, kapcsoló, teljesítményszabályozó vagy üzemanyag-kezelő berendezések;

b) célkereső vagy követő rendszerek;

c) a célpont károsodását, megsemmisítését vagy a kiadott harci feladat visszavonásának megtörténtét értékelő rendszerek;

d) sugárnyaláb-kezelő, továbbító vagy célzóberendezés;

e) gyors sugárnyaláb-megsemmisítő képességű berendezés, több célpont elleni gyors műveletekre;

f) adaptív optikák és fázis-konjugátorok;

g) áraminjektorok negatív hidrogén-ion sugár előállítására;

h) űrbeli működésre minősített ("space qualified") gyorsító alkatrészek;

i) negatív ionsugár összpontosító berendezés;

j) nagy energiájú ionsugár ellenőrzésére és megsemmisítésére szolgáló berendezés;

k) űrbeli működésre minősített ("space qualified") fémfóliák a negatív hidrogén izotóp sugarak semlegesítésére.

XIII. fejezet

Páncélozott vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint anyagok az alábbiak szerint

a) Páncéllemezek.

b) Kifejezetten a katonai berendezések, lövedékek elleni védelemre tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek, kombinációk.

c) Katonai sisakok.

d) Golyóálló mellények, öltözékek és ezek speciális elemei.

Megjegyzés:

1. A b) alpont azon fémes és nemfémes anyagkombinációkat tartalmazza, amelyeket kifejezetten a robbanás ellen védelmet nyújtó páncélzat létrehozására vagy katonai óvóhelyek létesítésére terveztek.

XIV. fejezet

Kifejezetten katonai kiképzési vagy hadgyakorlat forgatókönyvi szimulációs célú berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett alkatrészek és szerelvények

Megjegyzés:

1. A "kifejezetten katonai célú kiképzési" kifejezés magában foglalja a katonai célú:

- támadás-gyakorló eszközöket;

- a repülés-oktató eszközöket;

- a lokátor-célzó gyakorló eszközöket;

- a lokátor célpont generátorokat;

- a ballisztikai oktatóberendezéseket;

- a tengeralattjáró elhárító harci eszközöket;

- a repülés szimulátorokat (beleértve a pilóták/űrhajósok kiképzésére szolgáló emberméretű centrifugákat);

- a lokátor-oktató berendezéseket;

- repülést oktató egyéb készülékeket;

- a navigációs gyakorlóeszközöket;

- a rakétaindítás gyakorló eszközeit;

- a célzóberendezéseket;

- a távirányítású "repülőgép" felszereléseinek működtetését gyakorló berendezéseket;

- a pilóta nélküli "repülőgép" gyakorló berendezéseit és a mobil oktatóegységeket.

2. Ez a fejezet magában foglalja a szimulátorok számára szolgáló mindazon mesterséges képalkotó és interaktív környezeti rendszereket, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek vagy alakítottak át.

XV. fejezet

Kifejezetten katonai használatra tervezett képletapogató (imaging), továbbá a zavarás elleni berendezések és ezekhez tervezett alkatrészek, szerelvények az alábbiak szerint

a) Rögzítő és képfeldolgozó berendezések.

b) Kamerák, fényképészeti és filmfeldolgozó berendezések.

c) Képerősítő berendezések.

d) Infravörös vagy termikus képletapogató berendezések.

e) Képletapogató lokátor-szenzor berendezések.

f) Az előbbi a)-e) alpontok szerint engedélyezés alá vont berendezésekhez a zavaró és zavarelhárító berendezések.

Megjegyzés:

1. A "kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek és szerelvények" kifejezés - amennyiben kifejezetten katonai használatra való tervezésről van szó - az alábbiakat öleli fel:

a) infravörös képátalakító csövek;

b) képerősítő csövek (nem elsőgenerációs);

c) mikrocsatorna panelek;

d) alacsony fényszinten is működő tv képfelvevő csövek;

e) felderítő rendszerek (detector arrays), (beleértve az elektronikus összeköttetés és kiolvasás rendszereit);

f) piroelektromos tv kamera csövek;

g) képletapogató berendezések hűtőrendszerei;

h) folokrom vagy elektro-optikus rendszerű, villamos kioldású redőnyzárak max. 100 mikrosec redőnyzárási sebességgel, kivéve azon redőnyzárakat, amelyek nagysebességű polgári rendeltetésű kamerák fontos alkatrészei;

i) száloptikai képátalakítók;

j) kompound félvezető fotókatódok.

2. Az f) alpont magában foglalja azon berendezéseket, amelyeket a katonai képletapogató rendszerek működésének vagy hatékonyságának a csökkentésére vagy az ilyen csökkentő hatásoknak a minimalizálására terveztek.

3. Ez a fejezet nem vonja engedélyezés alá az elsőgenerációs képerősítő csöveket.

XVI. fejezet

Kriogén és "szupravezető" berendezések az alábbiak szerint, valamint kifejezetten hozzájuk tervezeti alkatrészek és szerelvények

a) Kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre tervezett berendezések, amelyek a jármű mozgása közben képesek 103 K (-170 °C) alatti hőmérséklet előállítására vagy fenntartására.

Megjegyzés:

Az a) alpont magában foglalja azon mobil rendszereket, amelyek nem fémes vagy nem villamos vezető anyagokból levődnek össze, vagy ilyen anyagokat alkalmaznak, mint például műanyagok vagy az epoxigyantával impregnált anyagok.

b) Olyan "szupravezető" villamos berendezés (forgógépek és transzformátorok), amelyeket kifejezetten katonai földi, vízi, légi vagy űrjárművekbe való beépítésre terveztek, és amelyek a jármű mozgása közben is működtethetők.

Megjegyzés:

A b) alpont nem vonja engedélyezés alá az olyan egyenáramú hibrid homopoláris generátorokat, amelyek egypólusú normál fémarmatúrával rendelkeznek, és olyan mágneses mezőben forognak, amelyet szupravezető tekercsek hoznak létre, amennyiben a generátorban ezen tekercsek az egyedüli szupravezető alkatrészek.

XVII. fejezet

Különböző berendezések, anyagok az alábbiak szerint, valamint kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek

a) Katonai felhasználású önfenntartó alámerülő és víz alatti úszóeszközök.

b) Kifejezetten katonai célra tervezett építő-szerelő berendezések. -

c) Kifejezetten katonai célra tervezett rádiójelzés-elfojtók szerelvényei, bevonatai és kezelései (pl. infravédőfesték stb.).

d) Kifejezetten a hadműveleti zónában való felhasználásra tervezett terepmérnöki eszközök.

e) Robotok és robotvezérlő berendezések.

XVIII. fejezet

Különféle haditechnikai termékek előállításához használható gyártóberendezések és gyártási technológiák, ellenőrző és mérő berendezések az alábbiak szerint

a) Ezen jegyzékben engedélyezés alá vont termékek gyártására tervezett vagy átalakított "gyártó" berendezések és a hozzájuk tervezett alkatrészek.

b) Ezen jegyzékben engedélyezés alá vont termékek tanúsítására, minősítésére vagy vizsgálatára tervezett környezetállósági, tartóssági vizsgálóberendezések és a hozzájuk tervezett készülékek.

c) Különleges gyártástechnológiák, még azon esetben is, ha az érintett technológiával gyártott eszközök nem tartoznak az engedélyezés alá vont termékek közé.

d) Ezen jegyzékben szereplő termékek tervezésére, szerelésére, üzemeltetésére, karbantartására és javítására vonatkozó eljárások, még azon esetben is, ha az alkatrészek önmagukban nem esnek engedélyezés alá.

Megjegyzés:

1. A fenti a) és b) alpontok magukban foglalják a következő berendezéseket:

a) folyamatos nitrálók;

b) centrifugális vizsgálókészülék vagy berendezés, az alábbi paraméterek bármelyikével:

1. egy vagy több hajtómotorjának együttes névleges teljesítménye min. 298 kW (400 LE),

2. hasznos terhelhetősége min. 113 kg,

3. min. 91 kg hasznos terhelés mellett min. 8 g centrifugális gyorsulást állít elő;

c) dehidratáló prések;

d) kifejezetten katonai robbanó- vagy hajtóanyagok extrudálásra tervezett vagy átalakított csavaros extruderek;

e) vágógépek az extrudált rakéta-hajtóanyag méretre vágásához;

f) min. 1,85 m átmérőjű nagy nyomást kibíró (sweeti) tartályok (tumblerek), melyek tárolókapacitása min. 227 kg;

g) a szilárd hajtóanyagok folyamatos keverésének eszközei;

h) fluid hajtóanyag-őrlők, a katonai robbanóanyagok alapanyagainak zúzására vagy őrlésére;

i) a IX. fejezet 1. A) 1. megjegyzésében engedélyezés alá vont fémpor gömbösítésének és egységes részecskeméretének egyidejű elérését szolgáló berendezések;

j) a IX. fejezet megjegyzésének 1. A) 6. alpontjában felsorolt anyagok átalakítására szolgáló konvekciós áramok.

2. a) Az "ezen fejezetben felsorolt termékek" kifejezés magában foglalja a következőket:

1. termékek, melyek nem esnek engedélyezés alá, mivel koncentrációjuk elmarad az alábbiakban specifikált határértéktől:

a) hidrazin (lásd a IX. fejezet 1. A) 18. jelű megjegyzést);

b) "nagyhatású katonai robbanóanyag" (lásd a IX. fejezetet);

2. termékek, melyek nem esnek engedélyezés alá, mivel

- paramétereik elmaradnak a műszaki határértékektől,

- a XVI. fejezet b) alpont alatt engedélyezés alá nem vont "szupravezető" villamos berendezések;

3. gőzfázisból lamináris formában leválasztott fémes tüzelőanyagok és oxidáló szerek (lásd a IX. fejezet 1. A) 2. alatti megjegyzés).

b) "Az ezen fejezetben foglalt termékek" körébe nem tartoznak az alábbiak:

2. a VII. fejezet 3. megjegyzése szerint az engedélyezés alól mentesített anyagok;

3. személyi sugárzás-ellenőrző doziméterek és maszkok a specifikus ipari szennyeződés elleni védelemre (lásd a VIII. fejezet 4. megjegyzését);

4. acetilén, propán, folyékony oxigén, difluoramin (HNF2), füstölgő salétromsav és káliumnitrát por (lásd a IX. fejezet 7. megjegyzését);

5. a X. fejezet szerint az engedélyezés alól mentesített repülőgép-hajtóművek;

6. szokványos acélsisakok, amelyek nem alkalmasak valamely kiegészítő berendezés befogadására;

7. engedélyezés alá nem vont ipari eszközökkel felszerelt berendezések, ilyen például a máshol nem specifikált felületbevonó berendezés és a fröccsöntő berendezés;

8. az 1938 előtt gyártott muskéták, vontcsövű kézilőfegyverek és karabélyok, az előbbiek 1890 előtti gyártású másolatai, továbbá az 1890 előtti gyártású revolverek, pisztolyok, géppuskák és másolataik.

N. B.: A megjegyzés 2. b) 8. engedélyezés alá vonja a nem antik kézilőfegyverek gyártási technológiájának és eszközeinek az exportját, még akkor is, ha azokkal antik kézilőfegyverek másolatait kívánják előállítani.

3. A d) alpont nem tartalmazza a polgári célú technológiákat, mint amilyen a mezőgazdasági, gyógyszeripari, egészségügyi, állatgyógyászati, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási vagy élelmiszeripari technológiák (lásd a VIII. fejezet 5. megjegyzését).

4. Ez a fejezet engedélyezés alá vonja a robbanóanyagok biztonsági adatainak meghatározására szolgáló vizsgáló-berendezésekre, a Veszélyes Áruk Szállítására vonatkozó nemzetközi egyezmény (C.I.M.) 3. és 4. cikke I.RID függelékének megfelelően. Ezen ügyletek során az engedélyező hatóság garanciát kell hogy kapjon arra, hogy e berendezéseket kizárólag a kérdéses C.I.M.-tagok vasúti hatóságai vagy az érintett országok robbanóanyagok szállítási biztonságát ellenőrző szervei alkalmazzák az alábbiak szerint:

a) a gyulladási és lobbanási hőmérsékletet meghatározó berendezések;

b) az acélburkolatot vizsgáló berendezések;

c) a 20 kg alatti teljesítményű olyan ejtőkalapácsok, melyeket a robbanóanyagok ütési érzékenységének meghatározására használnak;

d) a 36 kg tömeg alatti robbanóanyag-töltetek súrlódási érzékenységét meghatározó berendezések.

XIX. fejezet

Ezen jegyzékben másutt engedélyezés alá nem vont, kifejezetten katonai célra tervezett elektronikus berendezések, valamint ezekhez tervezett alkatrészek

Megjegyzés:

Ez a fejezet a következőket foglalja magában:

a) zavaró és zavarás elleni berendezések, beleértve az elektronikai ellentevékenység (ECM) és az elektronikai ellentevékenység elleni védelem (ECCM) berendezéseit, melyet azzal a céllal terveztek, hogy zavaró vagy megtévesztő jeleket juttasson be a lokátor- vagy rádióvevőkbe, vagy másképpen gátolja a vételt, a működést vagy az ellenséges elektronikai vevők hatékonyságát, beleértve azok elhárító berendezéseit is;

b) széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek;

c) olyan elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és megfigyelésére terveztek, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására;

d) víz alatti elhárító eszköz, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszköz és csapda, a szonár vevőkbe zavaró vagy hamis jeleket továbbító berendezés;

e) adatfeldolgozási titkosító berendezés, adattitkosító berendezés és távközlési és jelzővonali szolgálati jelzéseket átvevő berendezések, rejtjelzési eljárásokkal;

f) azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló berendezés.

XX. fejezet

Kifejezetten az I-XIX. fejezetek által engedélyezés alá vont termékekhez tervezett kovácsolt, sajtolt, öntött és félkész termékek

XXI. fejezet

Kifejezetten katonai alkalmazásra kifejlesztett műszaki adatbázisok és szoftverek

a) Kifejezetten az e jegyzékben engedélyezés alá vont berendezések vagy anyagok "kifejlesztésére", "gyártására" vagy "felhasználására" tervezett vagy átalakított "szoftver".

b) Speciális "szoftver" az alábbiak szerint:

1. kifejezetten az alábbiak számára tervezett "szoftver":

a) katonai fegyverrendszerek modellezése, szimulálása vagy értékelése;

b) katonai fegyverrendszerekben alkalmazott "szoftver" kifejlesztése, ellenőrzése, karbantartása vagy aktualizálása;

c) a XIV. fejezetben engedélyezés alá nem vont hadgyakorlatok modellezése vagy szimulálása;

d) vezetési, hírközlési, vezérlési és hírszerzési (C31 rendszer) alkalmazása;

2. hagyományos, nukleáris, vegyi vagy biológiai harci fegyverek hatásának kiértékelésére szolgáló "szoftver".

c) Ezen jegyzék alapján engedélyezés alá vont berendezésekkel kapcsolatban kifejezetten katonai célra tervezett könyvtárak (parametrikus műszaki adatbázisok).

Műszaki megjegyzés:

Ebben a fejezetben a "könyvtár" kifejezés (parametrikus műszaki adatbázis) jelentése a következő:

Katonai jellegű műszaki információk olyan gyűjteménye, amelyre való hivatkozással, illetve felhasználásával fokozható a katonai berendezések vagy rendszerek teljesítőképessége.

Általános megjegyzés

A jelen jegyzékben szereplő "kifejezetten katonai" kifejezés a katonai, rendőri, rendészeti, büntetés-végrehajtási, titkosszolgálati fogalomkört is tartalmazza."

Tartalomjegyzék