Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1995. évi XXXV. törvény

a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosításáról[1]

1. § A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 15/A. §-a után a következő 15/B. §-sal egészül ki:

"15/B. § (1) A 15/A. § rendelkezéseinek alkalmazása során az e §-t megállapító törvény hatálybalépésének napját követően a 6. számú melléklet 1.1-1.3 pontjának rendelkezéseitől eltérően az átalányadózást az a magánszemély választhatja, aki a KSH Ipari Termékek Jegyzékében és a Mezőgazdasági és Erdészeti Termékek Jegyzékében szereplő ipari és mezőgazdasági termékelőállítást végez, továbbá, aki a KSH Szolgáltatások Jegyzéke szerinti mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatást, halászati szolgáltatást (SZJ 02), bányászati szolgáltatást (SZJ 03), feldolgozóipari szolgáltatást (SZJ 04) -kivéve a kiadói szolgáltatást (SZJ 04127), valamint, kivéve a hang- és képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók sokszorosítását (SZJ 04128) -, közúti jármű és közszükségleti cikk javítást, karbantartást (SZJ 07) végez, továbbá a 6. számú melléklet 2.3 és 2.4 pontjában említett kereskedelmi tevékenységet folytat és egyidejűleg az adózás rendjéről szóló törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában foglaltak szerint történő bejelentését megelőző teljes adóévben

a) a tevékenységét vállalkozói igazolvány birtokában gyakorolta,

b) nem alkalmazta az 1. számú melléklet B. II. 6. pontja szerinti értékcsökkenési leírást,

c) az egyéni vállalkozói bevétele a 3 millió forintot, a 6. számú melléklet 2.3 és 2.4 pontjában említett tevékenységek kizárólagos folytatása esetén a 15 millió forintot nem haladta meg,

valamint, ha nem áll munkaviszonyban.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint átalányadózást választó egyéni vállalkozó - ha az átalányadózását megszünteti vagy az arra való jogosultsága (a 6. számú melléklet 10. pontjában említetteket is beleértve) bármely ok miatt megszűnik - az átalányadózás utolsó évét követő három naptári évben

a) a nem alkalmazhatja az 1. számú melléklet B. II. 6. pontja szerinti értékcsökkenési leírást,

b) nem jelentkezhet be a társasági adóról szóló törvény hatálya alá,

c) nem választhatja ismételten az átalányadózást akkor sem, ha tevékenységét megszüntette és új tevékenységet kezdett.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések szerint átalányadózást választó egyéni vállalkozó jogosultsága megszűnik, ha az (1) bekezdésben említett tevékenységeken kívül más tevékenységet is folytat a vállalkozásban, valamint, ha munkaviszonyt létesít, továbbá esetében is alkalmazni kell a 6. számú melléklet 1.4,1.5 és 10. pontjának rendelkezéseit.

(4) Az e §-t megállapító törvény hatálybalépésének napját megelőzően átalányadózást választott egyéni vállalkozó 15/A. § szerinti jogosultsága az átalányadózásra a 6. számú melléklet 1.4 és 10. pontjában foglaltaktól függetlenül is megszűnik 1995. december 31-én, ha egyébként nem felel meg e § rendelkezéseinek."

2. § A Tv. 38/A. §-a (1) bekezdésének k) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"k) ... Az e rendelkezést megállapító törvény hatálybalépésének napjától

1. szövetkezeti üzletrész alatt a 3/A. §-ban említett adózott befektetést kell érteni,

2. a vásárlásra fordított összeg alatt legfeljebb a 3/A. §-ban említett névértéket kell tekinteni,

3. a (3) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából az adókedvezmény alapjául szolgáló szövetkezeti üzletrész alatt a meglévő és a vásárolt üzletrészt együttesen kell érteni;"

3. § E törvény a kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja hatályát veszti.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. május 2-i ülésnapján fogadta el.