3/1995. (I. 27.) FM rendelet

az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere alkalmazásával összefüggő egyes kérdésekről

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 27. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a Tv. 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján kiadott pályázati kiírásra (a továbbiakban: pályázati kiírás) terjed ki.

(2) A külkereskedelmi áruforgalomra vonatkozó pályázatok lebonyolítására az ipari és kereskedelmi miniszter által kiadott jogszabályt kell alkalmazni.

2. §

(1) A pályázati kiírás tartalmazza:

a) az agrárpiaci rendtartás pályázat alapján igénybe vehető eszközrendszerének a megjelölését,

b) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

c) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét,

d) a pályázat részletes tartalmi és formai feltételeit,

e) a pályázat benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos feltételek igazolását,

f) a pályázati díj mértékét,

g) a pályázat elbírálásának módját, határidejét, a pályázó értesítésének módját.

(2)[1] A pályázati kiírás a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a sajtóban is közzétételre kerül.

3. §[2]

(1) A pályázati kiírásban foglaltak szerint a pályázónak - legkésőbb pályázatának benyújtásával egyidejűleg - a pályázati kiírásban meghatározott mértékű pályázati díjat kell fizetnie az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) Magyar Államkincstárnál vezetett - Agrárintervenciós Központ Budapest 10032000-00281629-20000002 - számú számlájára. Az AIK az így befizetett összeget - annak visszautalásáig - letétként kezeli.

(2) A befizetés, illetve a visszautalás kizárólag pénzintézeti átutalással történik. A befizetőnek az átutalási megbízáson a bank által előírt adatokon kívül a "közlemény" rovatban fel kell tüntetnie a pályázó vagy a kedvezményezett cég nevét, adószámát és a forgalom irányát (export/import).

(3) A pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a pályázó számláját vezető pénzintézet igazolását arról, hogy a pályázati díjat az (1) bekezdés szerinti számlára már átutalta.

(4) A befizető, illetve a pályázó cég az alapadataiban bekövetkezett változásokat köteles az AIK részére - a változást hitelesen bizonyító okirat haladéktalan megküldésével - bejelenteni.

4. §

(1)[3] A jóváhagyott engedélyek alapján nyilvántartott pályázati díjak visszafizetésére akkor van mód, ha a pályázó igazolja, hogy legalább a pályázata alapján elnyert mennyiségnek a pályázati kiírásban meghatározott mértékét teljesítette, és a pályázati díj visszaigénylését a teljesítésre nyitva álló határidő lejártát követő 30. napig az AIK-hoz benyújtja. Az AIK az igény benyújtását követő 10 munkanapon belül intézkedik a pályázati díj pályázati kiírásban meghatározott részének a befizető részére történő visszautalásáról.

(2)[4] Ha a pályázatot az igényelt mennyiségnél kisebb mértékben fogadják el, akkor a befizetett pályázati díj arányos része a pályázónak visszafizetésre kerül. A visszafizetésről az AIK azt követően tíz munkanapon belül intézkedik, hogy az MNB-nek a befizetést igazoló, valamint a Gazdasági Minisztériumnak a korrekcióra vonatkozó értesítése az AIK-hoz beérkezik.

(3) Jogszabály vagy a pályázati kiírás a pályázati díj visszafizetésére az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat nem érintő további feltételt határozhat meg.

(4) A pályázati díj visszafizetésére csak

a) 3. § (2) bekezdés szerinti igazolás, vagy

b) a Tv. 9. § (1) bekezdés g), illetve h) pontjainak alkalmazásával összefüggésben az Egységes Vámárunyilatkozat benyújtása, vagy

c) a pályázati kiírásban meghatározott egyéb igazolás alapján kerül sor.

5. §

(1) A pályázati feltételek teljesítésének elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti teljes vagy részleges elmaradása esetén a pályázati díj arányos része visszafizetésre kerül.

(2)[5] A pályázónak a visszafizetési kérelemmel egyidejűleg meg kell jelölnie - és szükség szerint igazolnia kell - az annak alapjául szolgáló elháríthatatlan külső okot. A bejelentéstől számított tíz munkanapon belül az AIK bírálja el az elháríthatatlan külső ok meglétét, majd ennek elfogadását követően további tíz munkanapon belül intézkedik a pályázati díj visszafizetéséről.

6. §

(1) A pályázati díj után kamat nem jár és egyéb költség sem kerül felszámításra.

(2) A pályázati díj arra a pénzintézeti számlára kerül visszautalásra, amelyik számláról a befizetés történt.

7. §

Azt követően, hogy a pályázati díj visszafizetésének e rendeletben foglaltak szerinti feltételei megszűnnek, a vissza nem fizetett pályázati díj, valamint annak e rendelet szerint visszafizetésre nem kerülő részének kezelésére, felhasználására a Tv. 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

8. §

Az e rendelet alapján benyújtott pályázat egyben az e rendelet szerinti feltételek elfogadásának minősül.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit pedig az ezt követően kiadott pályázatokra kell alkalmazni.

Dr. Lakos László s. k.,

földművelésügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 53/1999. (VI. 4.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1999.06.09.

[2] Megállapította a 71/1999. (VIII. 31.) FVM rendelet 1. §-a. Hatályos 1999.08.31.

[3] Megállapította a 71/1999. (VIII. 31.) FVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1999.08.31.

[4] Megállapította az 53/1999. (VI. 4.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.06.09.

[5] Megállapította az 53/1999. (VI. 4.) FVM rendelet 3. §-a. Hatályos 1999.06.09.