1995. évi XLI. törvény

a büntető jogszabályok módosításáról[1]

1. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 108. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Szabadságelvonással járó intézkedést alkalmazni vagy büntetést kiszabni csak akkor lehet, ha az intézkedés vagy a büntetés célja más módon nem érhető el."

2. § A Btk. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A próbaidő tartama egy évtől két évig terjedhet; a tartamot években és hónapokban kell meghatározni."

3. § A Btk. 118. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (5), (6) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A javítóintézeti nevelés tartama egy évtől három évig terjedhet.

(3) A bíróság azt, aki a javítóintézetben legalább egy évet eltöltött, ideiglenesen elbocsátja az intézetből, ha a kiszabott javítóintézeti nevelés felét már letöltötte és alaposan feltehető, hogy az intézkedés célja további javítóintézeti nevelés nélkül is elérhető. Az ideiglenes elbocsátás tartama azonos a javítóintézeti nevelés hátralevő részével, de legalább egy év.

(4) A bíróság az ideiglenes elbocsátást megszünteti, ha a fiatalkorút az ideiglenes elbocsátás alatt elkövetett bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítélik vagy javítóintézeti nevelését rendelik el. Ha a fiatalkorúval szemben a bíróság más büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz, illetve a fiatalkorú a pártfogó felügyelet szabályait megszegi, a bíróság az ideiglenes elbocsátást megszüntetheti.

(5) Az ideiglenes elbocsátás megszüntetése esetén az ideiglenes elbocsátáson töltött idő a javítóintézeti nevelésbe nem számítható be.

(6) Azt, aki a tizenkilencedik életévét betöltötte, a javítóintézetből el kell bocsátani."

4. § A Btk. 119. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"119. § A felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt, a próbára bocsátott, a feltételes szabadságra bocsátott, a javítóintézetből ideiglenesen elbocsátott és az a fiatalkorú, akivel szemben a vádemelést elhalasztották, pártfogó felügyelet alatt áll."

5. § A Btk. 120. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Javítóintézeti nevelés és szabadságvesztés találkozása esetén összbüntetésként a szabadságvesztést kell végrehajtani. Ennek tartamát a bíróság legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha erre a 108. §-ban meghatározott cél elérése érdekében szükség van. A meghosszabbítás tartama azonban a javítóintézeti nevelés hátralevő részét nem érheti el."

6. § A Btk. a következő 120/A. §-sal egészül ki:

"Egységes intézkedés

120/A. § (1) Ha a bíróság a fiatalkorúval szemben több olyan javítóintézeti nevelést rendelt el, amelyeket az egységes intézkedés elrendelésekor még nem hajtottak végre, vagy amelyeket folyamatosan hajtanak végre, a bíróság a fiatalkorúval szemben egységes intézkedésként javítóintézeti nevelést rendel el.

(2) Az egységes intézkedésként elrendelt javítóintézeti nevelés tartamát úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen rövidebb a legsúlyosabb javítóintézeti nevelésnél, de ne érje el az egységes intézkedésként elrendelt javítóintézeti nevelések együttes tartamát. A javítóintézeti nevelés tartama ilyenkor sem haladhatja meg a három évet."

7. § A Btk. a következő 120/B. §-sal egészül ki:

"Az előzetes fogva tartás beszámítása

120/B. § (1) Az elrendelt javítóintézeti nevelésbe az előzetes fogva tartás teljes idejét be kell számítani.

(2) A beszámításnál egynapi előzetes fogva tartás egynapi javítóintézeti nevelésnek felel meg."

8. § A Btk. 193. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a családi állás megváltoztatását a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy eladásával vagy megvásárlásával követik el.

(3) A büntetés öt évig, a (2) bekezdés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a családi állás megváltoztatását

a) gyógy- vagy nevelőintézet alkalmazottja foglalkozása körében,

b) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy követi el.

(4) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

a) üzletszerűen,

b) emberkereskedelemmel foglalkozó szervezet keretében követik el.

(5) Ha a gyógy- vagy nevelőintézet alkalmazottja foglalkozása körében az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő."

9. §[2]

10. §[3]

11. §[4]

12. §[5]

13. §[6]

14. §[7]

15. §[8]

16. §[9]

17. §[10]

18. §[11]

19. §[12]

20. §[13]

21. § A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (Bv.tvr.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megrovás a bírósági határozat jogerőre emelkedésének bevárása nélkül, a pártfogó felügyelet és a megrovás az ügyész határozata alapján is végrehajtható."

22. § A Bv.tvr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A büntetések és az intézkedések végrehajtását a bíróság rendeli el. Az ügyész által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtásáról az ügyész rendelkezik. A végrehajtás a bíróság, a büntetés-végrehajtási szervezet, a rendőrség, valamint az e törvényben meghatározott más szervek feladata, a végrehajtásban más szervek és szervezetek is közreműködnek."

23. § (1) A Bv.tvr. 15. §-ának alcíme, valamint (1) bekezdése helyébe a következő alcím, illetve rendelkezés lép:

"Elbocsátás a javítóintézetből és az ideiglenes elbocsátás megszüntetése

(1) A javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra [Btk. 118. § (3) bekezdés] a 8. §, a javítóintézetből ideiglenes elbocsátás megszüntetésének a magatartási szabályok megszegése miatt történő elrendelésére a 9. § rendelkezéseit kell - a (2)-(4) bekezdésekben szabályozott eltérésekkel - értelemszerűen alkalmazni."

(2) A Bv.tvr. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése iránti eljárásban felmerült bűnügyi költséget az állam viseli, ha a büntetés-végrehajtási bíró a javítóintézetből ideiglenes elbocsátást nem szünteti meg."

24. § (1) A Bv.tvr. 103. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pártfogolt jelentkezni köteles)

"a) a vádemelés elhalasztása, próbára bocsátás, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztés esetén a gyámhatóság felhívására a gyámhatóságnál, illetve a hivatásos pártfogónál;"

(2) A Bv.tvr. 103. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A pártfogó felügyelet és az ezzel az intézkedéssel kapcsolatos rendelkezések nem jegyezhetők be a fiatalkorú személyi igazolványába. A fiatalkorú a pártfogó felügyelet tartama alatt köteles az ügyész, a bíróság, illetőleg a gyámhatóság határozatát magánál tartani, és ha a rendőrség igazoltatja, a határozatot a személyi igazolvánnyal bemutatni."

(3) A Bv.tvr. 103. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Ha a fiatalkorú pártfogó felügyeletét az ügyész állapította meg, a külön magatartási szabályok előírására, és a magatartási szabályok módosítására az ügyész jogosult."

25. § A Bv.tvr. 110. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az intézet igazgatója az intézeti tanács javaslatára zárt jellegű intézeti részlegbe helyezheti a fiatalkorút, ha a javítóintézet rendjét ismételten és súlyosan megsértette.

(2) A zárt jellegű intézeti részlegben elhelyezést meg kell szüntetni, ha a fiatalkorú magatartására figyelemmel a javítóintézeti nevelés szigorúbb végrehajtására már nincs szükség."

26. § A Bv.tvr. 112. §-ának (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az ideiglenes elbocsátás véglegessé válik, ha a fiatalkorú annak tartama alatt betölti a tizenkilencedik életévét.

(3) Ha a fiatalkorú a tizenkilencedik életévét betöltötte, az intézet igazgatója a javítóintézetből elbocsátja."

27. § A Bv.tvr. 116. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (2)-(5) bekezdés jelölése (3)-(6) bekezdésre változik:

"(1) Az előzetes letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig az ügyész, ezt követően a bíróság rendelkezése alapján és annak megfelelően kell végrehajtani. Ha a bíróság úgy rendelkezik, a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben kell végrehajtani.

(2) A fogvatartó intézmény vezetője értesíti az ügyészt, ha az előzetes letartóztatás végrehajtási helyének megváltoztatása indokolt."

28. § A Bv.tvr. a következő 121/A. §-sal egészül ki:

"121/A. § (1) Az előzetes letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtására a VIII. Fejezet VIII. Címének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, a 106. § (2) bekezdése, a 108. § (4) bekezdése, a 111. és a 112. § azonban nem alkalmazható.

(2) Az előzetes letartóztatásban levő fiatalkorú - kivételesen - legfeljebb öl napra, ideiglenesen akkor is elhelyezhető büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában, ha az előzetes letartóztatást javítóintézetben hajtják végre.

(3) Az előzetes letartóztatásban levő fiatalkorú büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában történő ideiglenes elhelyezéséről, annak tartamáról a (2) bekezdés keretei között a bíróság határoz. A bíróságnak az előzetes letartóztatásról a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig a fiatalkorú - huszonnégy órát meg nem haladó tartamban - az ügyész rendelkezése alapján is elhelyezhető büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában. Erről az ügyész a bíróságot értesíti."

29. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 1995. szeptember 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Be. 152. és 293. §-a, 297. §-ának (3) és (4) bekezdése, 306. §-ának (1)-(2) bekezdése, valamint a Bv.tvr. 15. §-ának (3) bekezdése és 106. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti.

(2) A törvény 13. §-ának a Be. 302. § (2)-(5) bekezdésére vonatkozó rendelkezései, továbbá a 27. §-a és a 28. §-a 1996. május hó 1. napján lépnek hatályba.

(3) Ha az előzetes letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtására vonatkozó rendelkezések hatálybalépésekor a fiatalkorú előzetes letartóztatásban van, a bíróság a hatálybalépést követő 30 napon belül rendelkezik az előzetes letartóztatás végrehajtásának helyéről.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1995. május 16-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi XCI. törvény 29. § (2) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2005.09.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2003.07.01.