7/1995. (III. 3.) IM rendelet

a bírósági ügyvitel szabályainak módosításáról

A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló, többször módosított 123/1973. (1K 1974. 1.) IM utasítás (a továbbiakban: BÜSZ) 14. §-ának (3) bekezdésében a "harminc napon belül" szövegrész "tizenöt napon belül" szövegrészre változik.

2. §

A BÜSZ 26. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A kezelőiroda a bírósághoz nyilvánvalóan tévesen küldött iratot érkeztető bélyegzővel látja el, és a levélborítékkal együtt - lajstromozás nélkül - továbbítja a címzetthez. Az irodavezető a továbbítás tényét és a címzettet a továbbított iratra feljegyzi."

3. §

A BÜSZ 37. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A megyei bíróság elnöke a kisebb létszámú bíróságokon engedélyezheti az átadókönyv vezetésének mellőzését."

4. §

A BÜSZ 39. §-ának (6) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A megyei bíróság elnöke engedélyezheti a könyv vezetésének mellőzését. Ebben az esetben a másolat és az illetékbélyeg átvételét az ügyiraton fel kell tüntetni, és a megrendelő aláírásával igazolni."

5. §

A BÜSZ 66/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hangszalagok kezelésének és őrzésének módját a megyei bíróság elnöke, az eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló jogszabályokkal - 14/1976. (XII. 7.) IM-BM, illetve 15/1976. (XII. 7.) IM rendeletek - összhangban határozza meg."

6. §

A BÜSZ 196. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"196. § A büntetés-végrehajtási bíró meghallgatásairól napló vezethető."

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[1] A BÜSZ 7. §-ának (4) bekezdésében "a hangszalag nyilvántartási számát, sáv-, illetőleg oldalszámát, és lehetőleg a számláló kezdő és végső számát," szövegrész, 38. §-ának (2) bekezdése, 39. §-ának (2) bekezdése, 48. §-ának (8) bekezdése h) pontja, 53. §-ának (5) bekezdése, 66/B-66/F. §-a, 86. §-a, 90. §-ának (5) bekezdése, valamint a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973. (IK. 1974. 1.) IM utasítás módosításáról és kiegészítéséről szóló 110/1977. (IK. 6.) IM utasítás 9-10. §-a, 11. §-ának a 66/B-66/F. §-ra vonatkozó része a hatályát veszti.

Dr. Vastagh Pál s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1995/71. száma. Megjelent 1995.08.31.