11/1996. (V. 10.) BM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Alapvető rendelkezések

1. § A gépjárműre megkülönböztető fény- és hangjelző készüléket, valamint a járműre figyelmeztető jelzést adó készüléket - a 4. § és a 9. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - csak az erre feljogosító, érvényes hatósági engedély birtokában lehet felszerelni és használni.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) megkülönböztető fény- és hangjelzést adó készülékek (a továbbiakban: megkülönböztető jelzést adó készülékek): a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék fényjelzést adó készülék és sziréna, vagy váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó készülék;

b) figyelmeztető jelzést adó készülék: a járműre felszerelt villogó sárga lámpa.

A megkülönböztető jelzést adó készülék engedélyezése

3. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelése a közérdekből üzemben tartott gépjárművekre engedélyezhető.

(2) Közérdekből történő üzemben tartási cél: az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, a kármentés, a közbiztonság, a nemzetbiztonság és belső rend védelme.

(3) A megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelése engedélyezhető arra a gépjárműre is, amelyet rendszeresen olyan irányítási, felügyeleti jogot gyakorló személy használ, aki a megkülönböztető jelzést adó készülékeket a (2) bekezdésben felsorolt célból a helyszínre történő kiérkezés érdekében működteti és e készülékek alkalmazásának hiányában bekövetkező késedelem a közvetlen veszély elhárítását, illetve a kármentést hátrányosan befolyásolná.

4. § (1) Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszereléséhez

a) az Országos Mentőszolgálat gépjárművére;

b) a mentésre, sürgős betegszállításra külön jogszabály szerint engedéllyel rendelkező betegszállító szervezet gépjárművére;

c) a hivatásos állami tűzoltóság gépjárművére;

d) a Belügyminisztérium Tűzoltóság Országos Parancsnoksága előzetes hozzájárulása alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, az önkéntes, illetőleg létesítményi tűzoltóság gépjárműveire, ha az üzemeltetés célja megfelel a 3. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek és a gépjárműre vonatkozó, e rendeletben meghatározott előírásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül nem kell hatósági engedély a külön jogszabály szerinti védett személyeket jogszabályban meghatározott módon szállító és azt kísérő, zárt csoportban közlekedő (közrefogott) gépjárművekre sem.

5. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülékek - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - csak olyan gépjárműre szerelhetők fel, amelynek üzemeltetőjét, üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható módon megjelölik. Az üzemeltetés céljára, a feliratra, a jelzésre vonatkozó adatokat a kérelemben fel kell tüntetni, és az engedélyezéstől számított három napon belül a feliratot, jelzést a gépjárművön el kell helyezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni a rendőrség védett személyeket szállító, kísérő, biztosító gépjárműveire, továbbá a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség és a határőrség bűnüldözési célból üzemeltetett járműveire, valamint a büntetés-végrehajtás, a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműveire felszerelt megkülönböztető jelzést adó készülékek esetében.

(3) A 3. § (3) bekezdésében megjelölt személyek által használt gépjármű esetében az (1) bekezdés rendelkezésének teljesítése alól az engedélyező hatóság felmentést adhat, eltérést engedélyezhet.

6. § A gépjárműre felszerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket az engedélyben foglalt feltételek szerint és a közúti közlekedés szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

7. § (1) A gépjárművet a megkülönböztető jelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt - a 4. § (2) bekezdésében meghatározott gépjárművek kivételével - csak az vezetheti, aki a külön jogszabályban előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

(2) A mozgó üzemmódú (mobil), megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni.

A megkülönböztető jelzést engedélyező hatóságok

8. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülékek felszereléséhez és használatához szükséges hatósági engedély iránti kérelmet első fokon

a) a mentőszolgálatok - kivéve a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti betegszállítást végző szervezeteket -, a bányamentő szolgálatok, a polgári védelmi szervek, valamint a vám- és pénzügyőrség gépjárműveire a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság,

b) a rendőrség, a Magyar Honvédség, a határőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműveire, e szerveknek a gépjármű forgalmi engedélyének és rendszámának kiadására elsőfokú hatósági jogkörrel felruházott szervezeti egysége,

c) egyéb járművekre az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti főosztálya

bírálja el, és dönt az engedély kiadásáról vagy a kérelem megtagadásáról.

(2) Másodfokon

a) az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben az Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti főosztálya,

b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben az Országos Rendőr-főkapitányság közbiztonsági főigazgatója

jár el.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott polgári védelmi szervek részére a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszereléséhez a BM Polgári Védelmi Országos Parancsnokság előzetes hozzájárulása szükséges.

A figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezése

9. § (1) Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére és használatára hatósági engedély adható

a) a jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,

b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző

járműre, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja; a figyelmeztető jelzés felszerelését első fokon a területileg illetékes városi (kerületi) rendőrkapitányság, másodfokon a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.

(2) Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az út vagy közmű építésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló,

b) a kommunális szemétszállítást végző,

c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű

járműre.

A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

10. § (1) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésére jogosító engedély legfeljebb három évig terjedő időtartamra adható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyezés tényét és időtartamát a jármű forgalmi engedélyébe és a gépjármű-nyilvántartásba is be kell jegyezni.

(3) A 4. § (1) bekezdésében megjelölt gépjármű üzemeltetője a készülékek felszerelését és leszerelését a forgalmi engedélybe bejegyzett tulajdonos lakcíme (székhelye, telephelye) szerint illetékes rendőrkapitányságon, a készülékek felszerelését vagy leszerelését követő nyolc napon belül köteles a (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba, illetőleg engedélybe bejegyeztetni.

11. § A hatósági engedély érvényessége megszűnik, ha

a) az engedélyt a hatóság visszavonta, vagy az üzemeltetőt a megkülönböztető jelzést adó készülékek, illetve a figyelmeztető jelzést adó készülékek leszerelésére kötelezte,

b) a jármű üzemben tartási célja megváltozott, vagy a járművet elidegenítették,

c) az engedély időbeni hatálya lejárt,

d) a járművet a forgalomból kivonták.

Az engedély visszavonása

12. § A hatóság a megkülönböztető jelzést adó készülékek, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyt visszavonja, ha

a) a gépjármű vagy a jármű nem felel meg az engedélyezés jogszabályban meghatározott feltételeinek, vagy ha a visszavonást az engedély birtokosa kéri,

b) az engedély birtokosa a külön jogszabályban meghatározott, a megkülönböztető jelzést adó készülékek vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék elhelyezésére, felszerelésére vonatkozó üzemeltetési, műszaki előírásokat megszegi,

c) az engedély érvényessége a 11. § b)-d) pontja szerint megszűnt.

A megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék leszerelésére kötelezés

13. § (1) Ha a megkülönböztető jelzést adó készülékek, vagy a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelése nincs engedélyhez kötve, vagy ha a felszerelést a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadására a 8. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott szerv engedélyezte, a 12. §-ban meghatározott feltételek esetén az illetékes rendőrkapitányság kötelezi az üzemeltetőt a jelzést adó készülékek leszerelésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott gépjárművek, illetve járművek tekintetében az a rendőrkapitányság illetékes, ahol a gépjármű vagy jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos lakcíme (székhelye, telephelye) van.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Aki a rendelet hatálybalépésekor megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére érvényes engedéllyel rendelkezik, köteles az engedélyt 1996. június 30-ig az e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező engedélyező szervnek bemutatni.

(3) Az engedélyező szerv a bemutatástól számított 90 napon belül az engedélyt megújítja, illetőleg visszavonja, ha a gépjármű az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg.

15. § Aki a 14. § (1) bekezdésében meghatározott bemutatási kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, annak az engedélye 1996. június 30-án érvényét veszíti.

16. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet 12. §-a, valamint a 8/1994. (IV. 13.) BM rendelet hatályát veszti.

Tartalomjegyzék