152/1996. (X. 10.) Korm. rendelet

egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési többlettámogatásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 113. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei integrált szerkezetátalakítási és válságkezelési program támogatásáról szóló 1113/1995. (XI. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. a) pontjára figyelemmel - a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet alapján többlettámogatást vehet igénybe, aki

a) az egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési támogatásáról szóló 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) alapján, e rendelet 3. §-ában meghatározott jogcímeken már pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Földművelésügyi Hivatalhoz, illetve a Miskolci Erdőfelügyelőséghez, és pályázata elfogadásra került, vagy elbírálás alatt áll; illetőleg

b) e rendelet 4. §-a alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Területfejlesztési Tanács) által kiírt pályázati felhívás szerint nyújt be pályázatot; és

c) támogatási kérelmével a Területfejlesztési Tanács egyetért.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában foglaltaknak megfelelő többlettámogatási kérelmet a megyei Földművelésügyi Hivatal, illetve a Miskolci Erdőfelügyelőség - e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül - a Területfejlesztési Tanácshoz javaslatával együtt küldi meg.

(2) Az 1. § b) pont szerinti pályázatokat a Területfejlesztési Tanácshoz kell benyújtani.

(3) A Területfejlesztési Tanács ezen jogszabály feltételei szerint megvizsgálja, összesíti a pályázatokat és a jogosultak személyére, támogatásuk mértékére - a részére meghatározott keretösszegen belül - a földművelésügyi miniszternek javaslatot tesz. A támogatás odaítéléséről a földművelésügyi miniszter dönt, a Területfejlesztési Tanácsnak - a megyei Földművelésügyi Hivatal, illetve a Miskolci Erdőfelügyelőség észrevételeit is tartalmazó - javaslata alapján.

A támogatás

3. § Az e rendelet 1. § a) pontja szerinti többlettámogatás az alábbi jogcímeken és mértékben vehető igénybe:

a) az R. 70. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott támogatáson felül a beruházási költség 10%-a (összesen 50%);

b) az R. 82. § (2) bekezdésében meghatározott - az R. 11. számú melléklete szerint - támogatás és az ennek alapján elismerhető telepítési költség közötti különbözet 20%-a.

4. § A mező- és erdőgazdasági hulladékok, melléktermékek hőenergiakénti felhasználásának támogatására, valamint az erre való áttérésre vagy új hőközpont létesítésére a teljes támogatási összeg 20%-a, de összesen legfeljebb 106 millió forint vehető igénybe az alábbiak szerint:

a) a támogatás mértéke az áttérés, illetve új hőközpont létesítés esetén a beruházás költségeinek 20%-a;

b) a pályázatot a Területfejlesztési Tanácshoz annak meghirdetését követő 30 napon belül lehet benyújtani.

5. § E rendelet alapján a többlettámogatás és a támogatás a Tv. XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezetében a 10. cím, 2. alcím, 11. előirányzat-csoport, 1. kiemelt előirányzat terhére és a H. 1. a) pontja alapján összességében 530 millió forint erejéig adható azzal, hogy a többlettámogatás igénybevételére, elszámolására és ellenőrzésére az R. rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) pályázatonként legfeljebb 25 millió forint többlettámogatás, illetve támogatás vehető igénybe;

b) az igénybe vett többlettámogatás, illetve támogatás visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás;

c) a fel nem használt, illetve más célra fordított többlettámogatás, illetve támogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül;

d) e rendelet 1. § a) pontja szerinti többlettámogatás igénybevétele és elszámolása az R. szerint történik, felhasználásának ellenőrzését a Területfejlesztési Tanács látja el a megyei Földművelésügyi Hivatal és a Miskolci Erdőfelügyelőség bevonásával;

e) e rendelet 1. § b) pontja szerinti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a földművelésügyi miniszter egyetértésével a Területfejlesztési Tanács által kiadott, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R. előírásait kell megfelelően alkalmazni.

(2) A Kormány felhatalmazza a földművelésügyi minisztert, hogy a H. végrehajtása érdekében a jogszabályban meghatározott támogatási jogcímeken túl saját hatáskörben további támogatást nyújtson.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére