164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet

a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

1. § A megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról szóló 63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A helyi önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyon átadásával összefüggő feladatok ellátására megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokat (a továbbiakban: Bizottság) kell alakítani. A Bizottság személyi összetételéről az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a belügyminiszter dönt, megbízza a Bizottság vezetőjét, a megbízást visszavonja."

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Bizottság vezetőből és négy tagból álló, államigazgatási feladatot ellátó testület. A vezetőt akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag helyettesíti.

(2) A Bizottság vezetője és tagjai megbízási jogviszony keretében végzik a tevékenységüket. A megbízási szerződés megbízóként való megkötése és felbontása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik."

3. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Bizottság határozatképes, ha a vezetője, illetőleg a helyettesítésére kijelölt tag és még két tag jelen van. A döntéshez a jelenlevők többségének egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a vezető, illetőleg a helyettesítésére kijelölt tag szavazata dönt."

4. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A Bizottság tevékenységét a képviselő-testület hivatalában - indokolt esetben az önkormányzati tulajdonba kerülő intézménynél, közüzemi vállalatnál - foglalkoztatott alkalmazottak segítik."

5. § Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A munkacsoport felméri és nyilvántartásba veszi az Ötv. alapján önkormányzati tulajdonba kerülő vagyont, költségvetési beszámolót állít össze, könyvviteli mérleget készít, és előkészíti a Bizottság ülését."

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök