63/1990. (X. 4.) Korm. rendelet

a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokról

A Kormány a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 107. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

A helyi önkormányzatok tulajdonába kerülő vagyon átadásával összefüggő feladatok ellátására megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottságokat (a továbbiakban: Bizottság) kell alakítani. A Bizottság személyi összetételéről az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a belügyminiszter dönt, megbízza a Bizottság vezetőjét, a megbízást visszavonja.

2. §[2]

(1) A Bizottság vezetőből és négy tagból álló, államigazgatási feladatot ellátó testület. A vezetőt akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag helyettesíti.

(2) A Bizottság vezetője és tagjai megbízási jogviszony keretében végzik a tevékenységüket. A megbízási szerződés megbízóként való megkötése és felbontása a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.

3. §

(1) A Bizottság az Ötv. szerint hatáskörébe tartozó vagyonátadási ügyekben dönt.

(2)[3] A bizottság eljárására - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3)[4] A vagyon önkormányzat tulajdonába adására, a kezelői jog átadására és az Ötv. 107. §-ának (3) bekezdésében megállapított hatáskör gyakorlására az a bizottság az illetékes, amelynek működési területén

a) a volt tanácsi közüzemi vagy költségvetési üzem székhelye van;

b) az Ötv. 19. § (1) bekezdése szerinti, nem tanácsi alapítású regionális vízi közüzemi vállalat által üzemeltetett víziközművek a szolgáltatást nyújtják, valamint az önkormányzati tulajdonba adható vizek és közcélú vízilétesítmények vízgyűjtő területének nagyobb hányada van;

c) az ingatlannyilvántartásban kezelőként bejegyzett volt tanácsi szerv vagy az intézményt fenntartó tanács jogutódjának minősülő önkormányzat székhelye van.

(4)[5] A vagyon használatra való átadásával kapcsolatos eljárásra

a) önkormányzati tulajdonban lévő vagyon esetén a tulajdonos önkormányzat;

b) az állami tulajdonban lévő ingatlanvagyon használatra való átadását igénylő önkormányzat, illetve állami szerv (vagy szervezeti egység);

c) az állami tulajdonban lévő ingó vagyont használó intézményt fenntartó - volt tanácsi szerv jogutódjának minősülő - önkormányzat

székhelye szerint illetékes bizottság a jogosult.

(5)[6] A Pest Megyei Vagyonátadó Bizottság az illetékes

a) a (3) bekezdésben említett eljárások lefolytatására a volt Pest megyei tanácsi közüzemek vagyona és a volt Pest megyei tanácsi szervek és intézményeik kezelésében levő ingatlanok tekintetében;

b) a Pest megyei önkormányzatok tulajdonában lévő, és a volt Pest megyei tanácsi intézmények ingó vagyonának használatra való átadással kapcsolatos eljárásra;

c) a Pest megyei önkormányzatok és állami szervek által igényelt állami tulajdonban lévő vagyon használatra való átadásával kapcsolatos eljárásra, feltéve, hogy a vagyon Pest megyei önkormányzati vagy Pest megyei állami szerv használatában van.

4. §[7]

A Bizottság határozatképes, ha a vezetője, illetőleg a helyettesítésére kijelölt tag és még két tag jelen van. A döntéshez a jelenlevők többségének egybehangzó szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a vezető, illetőleg a helyettesítésére kijelölt tag szavazata dönt.

5. §[8]

A Bizottság tevékenységét a képviselő-testület hivatalában - indokolt esetben az önkormányzati tulajdonba kerülő intézménynél, közüzemi vállalatnál - foglalkoztatott alkalmazottak segítik.

6. §

(1) Az 5. §-ban említett alkalmazottakból álló munkacsoportot a megyei (fővárosi) főjegyző - Ötv. 103. §-ának (2) bekezdése - hozza létre, és kinevezi annak vezetőjét.

(2)[9] A munkacsoport felméri és nyilvántartásba veszi az Ötv. alapján önkormányzati tulajdonba kerülő vagyont, költségvetési beszámolót állít össze, könyvviteli mérleget készít, és előkészíti a Bizottság ülését.

(3)[10]

(4)[11]

7. §

A Bizottság működése költségeinek fedezetét a Belügyminisztérium költségvetésében kell biztosítani.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

9. §[12]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.12.14.

[2] Megállapította a 164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1996.12.14.

[3] Módosította a 2005. évi LXXXIII. törvény 336. §-a. Hatályos 2005.11.01.

[4] Beiktatta a 36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1992.02.21.

[5] Beiktatta a 36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1992.02.21.

[6] Beiktatta a 36/1992. (II. 21.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1992.02.21.

[7] Megállapította a 164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.12.14.

[8] Megállapította a 164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.12.14.

[9] Megállapította a 164/1996. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1996.12.14.

[10] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXXIII. törvény 53. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1991.09.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXXIII. törvény 53. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 1991.09.01.

[12] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXVI. törvény 15. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1991.07.27. (Ismét hatályon kívül helyezni rendelte az 1991. évi XXXIII. törvény 53. § (2) bekezdése c) pontja.)