184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet

a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.) 27. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a területi tervezés eljárási szabályainak érvényesítése érdekében a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Területfejlesztési koncepció [Tft. 5. § m) pont], illetőleg területfejlesztési program [Tft. 5. § n) pont] az ország, illetve egy térség (a régió, a megye, a kiemelt térség és a kistérség) területére készül.

(2) A regionális és a kiemelt térségi területfejlesztési koncepciót össze kell hangolni az országos területfejlesztési koncepcióval, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót pedig az országos, a regionális és a kiemelt térségi koncepcióval.

(3) A területfejlesztési koncepció, valamint a területfejlesztési program módosítására az új területfejlesztési koncepció, illetve program egyeztetése és elfogadása rendjének szabályait kell alkalmazni.

(4) A területfejlesztési koncepció és program módosításának költségeit - eltérő megállapodás vagy rendelkezés hiányában - a módosítással érintett terv kidolgozására, készítésére kötelezett viseli.

2. § (1) Területrendezési terv az ország, a régió, a megye, a kiemelt térség és a megye egy térsége területére készül.

(2) A térség nagyságrendjét, illetve az elfogadás szintjét tekintve a területrendezési tervek egymásra épülő rendszert alkotnak.

(3) A kiemelt térség és a régió területrendezési terve nem lehet ellentétes az ország területrendezési tervével, a megye területrendezési terve pedig az ország, a kiemelt térség és a régió területrendezési tervével.

(4) A (2) bekezdés szerinti összhang biztosítása érdekében

a) az országos és a kiemelt térségek területrendezési tervének módosítását a más térség területrendezési tervében érvényesíteni kell;

b) a más térségek területrendezési tervének módosítása - amennyiben a módosításnak kihatása van az országos, illetőleg a magasabb térség területrendezési tervére - csak az ország és a kiemelt térségek területrendezési terve egyidejű módosítása mellett történhet.

(5) A területrendezési terv módosításának költségeit - eltérő megállapodás vagy rendelkezés hiányában - a módosítással érintett terv kidolgozására, készítésére kötelezett viseli.

(6)[1] A módosításra az új területrendezési terv egyeztetésének és elfogadásának rendjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az elfogadott területrendezési terv módosítása - az előkészítő és a javaslattevő fázis összevonásával - egyfázisú tervezési és egyeztetési folyamat keretén belül is elvégezhető.

3. § (1) A területfejlesztési koncepciók és programok nem lehetnek ellentétben az elfogadott területrendezési tervekben foglaltakkal.

(2) A területrendezési terveknek figyelembe kell venniük a térséget érintő területfejlesztési koncepciókban és programokban foglaltakat.

A területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetése

4. §[2] A területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében - az e rendelet 5-9. §-aiban meghatározottak szerint - a következők vesznek részt:

a) az Országos Területfejlesztési Tanács;

b) a területfejlesztési és területrendezési feladatok ellátásának irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter);

c)[3] a Tft. 17. §-a (6) bekezdésének b) pontjában és (7) bekezdésében meghatározott miniszterek - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott politikai államtitkár útján -, valamint az érintett országos hatáskörű szervek vezetői;

d) a regionális területfejlesztési tanácsok;

e) a térségi fejlesztési tanácsok;

f) a megyei területfejlesztési tanácsok;

g) a megyei önkormányzat közgyűlése;

h) a fővárosi önkormányzat közgyűlése;

i) a megyei jogú város közgyűlése;

j)[4] az országos önkormányzati szövetségek;

k)[5] az országos gazdasági kamarák, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek országos szakmai kamarái és a szakmai társadalmi szervezetek;

l) az érintett területi gazdasági kamarák, a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek területi szakmai kamarája és a szakmai társadalmi szervezetek területi szervei;

m) az érintett területi államigazgatási szervek;

n) az érintett területfejlesztési önkormányzati társulások;

o) az érintett települési önkormányzatok;

p) az érintett felsőoktatási intézmények.

5. §[6] (1) Az országos területfejlesztési koncepciót a miniszter dolgozza ki. Az érintett miniszterek részt vesznek az országos területfejlesztési koncepció feladatkörüket érintő munkarészeinek kidolgozásában.

(2) Az országos területfejlesztési koncepciót véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a)-k) pontjaiban meghatározottaknak.

6. §[7] (1) Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott tervezési-statisztikai régiók területére készítendő területfejlesztési koncepciót és programot a regionális fejlesztési tanács dolgozza ki és fogadja el.

(2)[8] A régió területfejlesztési koncepcióját és programját véleményezésre meg- kell küldeni a 4. § a)-c), valamint e)-p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos regionális fejlesztési tanácsoknak, az Országos Munkaügyi Tanácsnak, az Oktatási Hivatalnak, az érintett regionális átképző központoknak, az Országos Szakképzési Tanácsnak, valamint az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak is.

7. §[9] (1) A kiemelt térségekre [Tft. 5. § f) pont] vonatkozó területfejlesztési koncepciót és programot az érintett regionális fejlesztési tanács, régióhatáron túlterjedő térség esetében az érintett regionális fejlesztési tanácsok közötti megállapodás alapján kijelölt szerv dolgozza ki.

(2) Ha a kiemelt térség területén a területfejlesztési feladatok ellátására térségi fejlesztési tanácsot [Tft. 15. § (1) bekezdés] hoztak létre, a területfejlesztési koncepciót és programot e tanács dolgozza ki.

(3) A kiemelt térségre vonatkozó területfejlesztési koncepció és program véleményezésénél a 6. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.

8. §[10] (1) A megyei (fővárosi) területfejlesztési koncepciót és programot a megyei területfejlesztési tanács (fővárosi közgyűlés) dolgozza ki és fogadja el.

(2)[11] A megyei területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a)-e), valamint g)-p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos megyei területfejlesztési tanácsoknak, a fővárossal szomszédos megye esetén a fővárosi önkormányzat közgyűlésének, a megyei munkaügyi tanácsoknak, az Oktatási Hivatalnak, az érintett regionális átképző központoknak, az Országos Szakképzési Tanácsnak, valamint az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak is.

9. § (1) A kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot a területfejlesztési önkormányzati társulás dolgozza ki, és hagyja jóvá.

(2)[12] A kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a 4. § f)-i) és o) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos kistérségi területfejlesztési társulásoknak is.

(3) A szomszédos országokkal közös területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésére és elfogadására, az érintett térségnek megfelelő területfejlesztési koncepció, illetve program véleményezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

10. § (1) A területfejlesztési koncepcióhoz és programhoz - annak környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait bemutató - vizsgálati elemzést* kell készíteni.

(2) A vizsgálati elemzés elkészítéséről a területfejlesztési koncepció és program kidolgozója gondoskodik.

* A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43-44. §-ai.

A területrendezési tervek egyeztetése

11. §[13] (1) Az országos területrendezési tervet véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a)-k) pontjában meghatározottakon kívül a Magyar Tudományos Akadémiának.

(2) Több megye (megye és főváros) közös területrendezési tervét véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a)-p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos régióknak, a Magyar Tudományos Akadémiának, valamint az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak.

(3) A kiemelt térség területrendezési tervét véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a)-p) pontjaiban meghatározottakon kívül a Magyar Tudományos Akadémiának, valamint az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak.

(4) A megye területrendezési tervét véleményezésre meg kell küldeni a 4. § a)-f) és h)-p) pontjaiban meghatározottakon kívül a szomszédos megyéknek, a Magyar Tudományos Akadémiának, valamint az érintett regionális idegenforgalmi bizottságoknak.

12. § Az ország területrendezési tervét a miniszter dolgozza ki. Az érintett miniszterek részt vesznek az ország területrendezési tervek feladatkörüket érintő munkarészeinek kidolgozásában.

13. §[14] Több megye területrendezési tervét az érintett megyei önkormányzatok, a Közép-Magyarországi Régió érintettsége esetén a Fővárosi Önkormányzat bevonásával - a tetvezési társulásra vonatkozó megállapodás alapján - közösen dolgozzák ki, és illetékességi területükre vonatkozó részét összehangoltan hagyják jóvá.

14. § Kiemelt térség területrendezési tervének elkészítéséről a miniszter gondoskodik. Az érintett miniszterek részt vesznek a terv feladatkörüket érintő munkarészeinek kidolgozásában.

15. § A megye területrendezési tervét a megyei önkormányzat dolgozza ki.

16. § A szomszédos országgal közös területrendezési terv egyeztetésének és elfogadásának rendjére e rendeletnek a kiemelt térségre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek kidolgozásának és elfogadásának eljárási rendje

17. § (1)[15] A területrendezési terv kidolgozásáért felelős szerv a terv elkészítésére tervezési jogosultsággal rendelkező személy számára megbízást adhat.

(2) A területrendezési tervezésre jogosultak körét és a szakképesítési feltételeket külön jogszabály állapítja meg.

18. § A területrendezési tervet - a külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően - szakmai tartalmának elbírálása érdekében meg kell küldeni a tervtanácsnak. A tervtanács szakvéleményét a tervdokumentációhoz csatolni kell.

19. §[16] A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési terveknek (a továbbiakban együtt: területi terv) az elfogadás szempontjából fontos dokumentációját meg kell küldeni az egyeztetésben résztvevők részére. A megbízónak gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti méretarányú tervlapokat és rajzi mellékleteket tartalmazó teljes dokumentáció megtekinthető legyen.

20. § (1) A területi terv kidolgozója határidő kitűzésével felhívja az együttműködő és véleményező szerveket javaslataik közlésére.

(2) A véleményezésre a kistérség területfejlesztési koncepciója és programja esetén legalább harminc, egyébként hatvan napot kell biztosítania.

(3) Az egyeztetés során tett írásbeli észrevételeket - a tervezői válaszokkal kiegészítve - az egyes munkafázisok dokumentációjához kell csatolni.

21. § (1) A kidolgozott és a véleményező szervekkel egyeztetett területi terv tervezetét a döntéshozó elé kell terjeszteni. Az előterjesztésben fel kell tüntetni

a) azokat a tartalmi kérdéseket, amelyekben nem alakult ki egyetértés,

b) az előterjesztő álláspontját az el nem fogadott javaslatokról, és

c) a részletesen indokolt ellenvéleményeket.

(2) Az egészében vagy egyes részfejezeteiben elfogadott területi tervet közzé kell tenni a következők szerint:

a) a regionális, megyei és kiemelt térségi területi tervet az érintett megyei önkormányzatok hivatalos lapjában, vagy a szervezeti és működési szabályzatukban megállapított módon;

b) a kistérség területfejlesztési koncepcióját és programját az érintett települési önkormányzatok hivatalos lapjában, vagy a szervezeti és működési szabályzatukban megállapított módon.

22. § (1) A kidolgozó szerv országos, illetve helyi napilapban vagy más alkalmas módon köteles tájékoztatni az érintett települési önkormányzatokat és lakosságot:

a) a tervezés megindításáról, a terv készítésének céljáról és a terv által megoldható kérdések jellegéről;

b) az egyes fő munkarészek elkészültéről;

c) a lakossági észrevételek megtételének lehetőségéről és módjáról;

d) a terv elfogadásáról és az elfogadó határozat tartalmáról.

(2)[17] Az elfogadott területi terveket a külön jogszabályban meghatározott módon nyilván kell tartani és meg kell őrizni, illetve a nyilvánosság számára a hozzáférhetőséget biztosítani kell.

Hatályba léptető rendelkezés

23. § Ez a rendelet 1997. március 1-jén lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.04.23.

[2] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[3] Megállapította a 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 1998.11.19.

[4] Megállapította a 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.07.05.

[5] Megállapította a 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1997.07.05.

[6] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[7] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[8] Módosította a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése h) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[9] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[10] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[11] Módosította a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése h) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[12] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[13] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[14] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[15] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[16] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2001.02.17.

[17] Megállapította a 23/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2001.02.17.

Tartalomjegyzék