183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás- és területpolitikai feladat- és hatásköréről

A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) az e rendeletben meghatározott közigazgatás- és területpolitikai feladatait az ezzel a feladattal megbízott politikai államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.

Közigazgatás-politikai feladatok és hatáskörök

1. § Az államtitkár a közigazgatás-politikai feladatkörében:

a) kidolgozza a közigazgatás stratégiai, fejlesztési koncepcióját, javaslatot készít az erről szóló kormánypolitika kidolgozására;

b) összehangolja az európai integrációból adódó kormányzati közigazgatás-politikai feladatok végrehajtását, a közigazgatás fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási programokat, közreműködik az integrációs kormányzati kapcsolatok szervezésében;

c) közreműködik a közigazgatási személyzetpolitika, valamint az egységes közszolgálat működési elveinek a kidolgozásában, összehangolja a Kormány személyzetpolitikai döntéseinek a végrehajtását;

d) közreműködik a köztisztviselők képzésének, továbbképzésének és átképzésének összehangolásában, a közigazgatási vezetőképzéssel (továbbképzéssel) kapcsolatos feladatok ellátásában.

2. § Az államtitkár a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatkörében:

a) az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a központi és a helyi közigazgatás továbbfejlesztését érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit;

b) szakmai elemzéseket és javaslatokat dolgoz ki a központi és a helyi közigazgatás alkotmányos helyzetét, szervezeti rendszerét, feladat- és hatáskörét és személyi állományát érintő jogszabálytervezetek előkészítéséhez, és véleményezi az erre irányuló jogszabálytervezeteket;

c) közreműködik a jogszabályok, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek deregulációjában;

d) közreműködik az államháztartási reformmal kapcsolatos igazgatási ésszerűsítő intézkedések előkészítésében, a végrehajtás tapasztalatainak elemzésében és értékelésében;

e) figyelemmel kíséri a Kormány és a minisztériumok munkaterveiben a közigazgatás továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtását;

f) szakmai-módszertani szempontból segíti a közigazgatási államtitkárok igazgatásfejlesztő tevékenységét, ahhoz ajánlásokat, szakmai információkat készít;

g) összehangolja, szervezi és támogatja a közigazgatás fejlesztésével összefüggő kutatásokat, központi és helyi mintafejlesztéseket.

3. § Az államtitkár a minisztériumok, a Kormánynak közvetlenül alárendelt egyéb szervek és a területi államigazgatási szervek kormányzati tevékenységének összehangolásával kapcsolatban:

a) feladatkörében közreműködik a több ágazatot érintő kormányzati döntések előkészítésében;

b)[1] feladatkörében összehangolja a központi közigazgatási szervek tevékenységét;

c)[2]

d) közreműködik a kormányzati döntések végrehajtásának - a kormányzati és az egyéb állami szervek útján történő - ellenőrzésében, továbbá a minisztériumok, a Kormánynak közvetlenül alárendelt egyéb szervek és területi államigazgatási szervek egymás közötti, valamint a helyi önkormányzatokkal történő együttműködésének elemzésében és értékelésében;

e)[3] közreműködik az egységes közigazgatási informatikai rendszer kialakításában, valamint a központi és a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztésének kormányzati koordinációjában, továbbá - az Államháztartási Hivatal útján, külön jogszabályban foglaltak szerint - a területi államháztartási hivatalok irányításában.

f) közreműködik a Kormány területi államigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok irányításában.

4. § Az államtitkár a helyi önkormányzatokkal kapcsolatos kormányzati feladatok keretében:

a) közreműködik a helyi önkormányzatok működésével összefüggő fejlesztés, tervezés és gazdálkodás kormányzati feladatainak az összehangolásában, valamint a helyi önkormányzatok tulajdonát, vagyonjogi helyzetét, gazdálkodását, költségvetési kapcsolatait és vállalkozását érintő központi állami döntések előkészítésében;

b)[4]

c) közreműködik az ország területének közigazgatási tagozódásával, illetve az Országgyűlés és a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó területszervezéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, továbbá az Alkotmánnyal ellentétesen működő helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kezdeményező döntés előkészítésében;

d) javaslatot készít a Kormány részére az államigazgatási szerv és a helyi önkormányzat között keletkező más, jogilag nem szabályozott eljárás keretébe tartozó viták eldöntésére;

e) részt vesz a helyi önkormányzatok kötelező feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges anyagi feltételek vizsgálatában és az ehhez kapcsolódó javaslatok kidolgozásában;

f) közreműködik a helyi önkormányzatok felterjesztési jogának érvényesítéséből adódó kormányzati intézkedések előkészítésében és végrehajtásában, valamint a feladatkörében rendszeres kapcsolatot tart - az érintett miniszterekkel együttműködve - a helyi önkormányzatok országos érdekvédelmi szervezeteivel.

Területpolitikai feladatok és hatáskörök

5. § Az államtitkár a területpolitika összehangolásával kapcsolatos kormányzati feladatok keretében:

a) feladatkörében együttműködik az érdekelt miniszterekkel, a helyi önkormányzatokkal és azok társulásaival, valamint a területfejlesztési tanácsokkal, továbbá az e feladatok ellátásában érintett természetes személyekkel és szervezeteikkel, a gazdálkodást végző szervezetekkel és az érdekvédelmi szervekkel, alapítványokkal és más intézményekkel;

b) közreműködik az országos területfejlesztési politika megalapozását és a kormányzati döntések végrehajtását szolgáló koncepciók és programok, valamint szabályozások kidolgozásában;

c) közreműködik a vidékfejlesztés és az építésügy átfogó kormányzati stratégiájának kidolgozásában, az ezt szolgáló kormányzati programok, szabályozások és eszközök kialakításában, valamint részt vesz a kormányzati szerveknek az építészeti és építési kultúra fejlesztését az értékes hagyományok megőrzését, a korszerű műszaki és szervezési megoldások elterjesztését szolgáló együttműködésben a helyi önkormányzatokkal, valamint az építészet és az építés-tervezés szakmai-társadalmi szervezeteivel és szakmai önkormányzataival (kamaráival);

d) közreműködik a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció irányelveinek, valamint a kedvezményezett térségek besorolása feltételrendszerének kidolgozásában, valamint a területfejlesztést szolgáló pénzügyi eszközök felhasználására és a területfejlesztést szolgáló központi és térségi eszközök arányára vonatkozó szabályozás előkészítésében.

6. § Az államtitkár a gazdaságfejlesztési politika és a területpolitika összhangjának biztosítása érdekében:

a) közreműködik a gazdaságstratégia cél-, eszköz- és intézményrendszerének a kidolgozásában;

b) közreműködik a gazdaságfejlesztésre fordítható pénzügyi források céljaira és felhasználására vonatkozó javaslatok kidolgozásában, különös tekintettel a területfejlesztést szolgáló forrásokra;

c) közreműködik a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikának a területi politikával összhangban történő kialakításában, valamint részt vesz a befektetésösztönzés szabályozó rendszerének kidolgozásában; feladatkörében együttműködik a befektetésösztönzést segítő szervezetekkel, regionális fejlesztésekben érdekelt kockázati tőketársaságokkal és pénzintézetekkel, így különösen a Magyar Fejlesztési Bankkal;

d) közreműködik a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztésére, támogatási és információs rendszerének a területfejlesztési célokkal összhangban történő kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozásában; együttműködik a kis- és középvállalkozások fejlesztését segítő szervezetekkel, így különösen a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal;

e) a területpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében közreműködik a központi állami költségvetési politika, valamint a környezetvédelmi, agrár- és infrastruktúra-fejlesztési politika, továbbá az egészségügyi, valamint a lakáspolitika kidolgozásában;

f) a nemzetgazdaság európai integrációjának elősegítése és a strukturális alapok forrásai fogadásának biztosítása érdekében közreműködik a Nemzeti Fejlesztési Program kidolgozásában.

7. § Az államtitkár a területpolitika eszköz- és intézményrendszerének működésével kapcsolatban:

a) közreműködik a központi közigazgatási szervek területpolitikával összefüggő tevékenységének összehangolásában, és együttműködik a területpolitikában érintett egyéb szervekkel, így különösen a területfejlesztési tanácsokban részt vevő kormányzati szervek tevékenységének összehangolásában, szükség szerint az ott képviselendő kormányzati álláspont kialakításában;

b) közreműködik a különböző területpolitikai célokat szolgáló állami pénzeszközök összehangolásában a társfinanszírozás és a forráskoordináció biztosítása érdekében;

c) a miniszter megbízásából és képviseletében részt vesz a Központi Monitoring Bizottság munkájában, valamint közreműködik a területpolitikai célokat szolgáló állami pénzeszközök, valamint a nemzetközi források felhasználását figyelemmel kísérő és ellenőrző fejezeti és területi monitoring bizottságok munkájában;

d) összehangolja - külön jogszabályban foglaltak szerint, az érdekelt miniszterek közreműködésével - a Balatonnal kapcsolatos összkormányzati feladatokat;

e) közreműködik a regionális területfejlesztési és a regionális idegenforgalmi intézményrendszer működésének összehangolásában, továbbá a foglalkoztatáspolitika és a területi politika összhangjának biztosítása érdekében közreműködik a regionális területpolitikai és foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer kialakításában;

f) közreműködik a területi marketing tevékenység kormányzati feladatainak ellátásában.

8. § Az államtitkár a területpolitika nemzetközi kapcsolatainak kormányzati irányítása keretében:

a) közreműködik a területfejlesztést és területrendezést érintő nemzetközi szerződések kidolgozásában, két- és többoldalú nemzetközi együttműködési megállapodások előkészítésében, továbbá a nemzetközi szerződésekből és együttműködési megállapodásokból adódó kormányzati feladatok ellátásában;

b) közreműködik a csatlakozás előtti programok, így különösen a területfejlesztési PHARE és PHARE CBC, SPP, SAPARD, ISPA, INTERREG/II/C kormányzati előkészítésében és végrehajtásának értékelésében, valamint részt vesz - a PHARE ügyek kivételével - azok összehangolásában;

c) közreműködik a Kormány területpolitikai álláspontjának kialakításában, valamint a kormányzati feladatok végrehajtásában, és ennek keretében együttműködik a területfejlesztési tanácsokkal.

9. § Az államtitkár területpolitikai feladat- és hatásköre nem érinti a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter területfejlesztéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörét.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KhR.) 3. §-ának (1) bekezdése a következők szerint módosul:

"(1) A közigazgatási hivatalokat a Kormány a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter útján - a belügyminiszter közreműködésével - irányítja. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítási jogköre nem érinti a belügyminiszter helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladat- és hatáskörét."

(2) A KhR. 3. §-ának (2) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter - a belügyminiszter előzetes véleményének kikérésével előterjesztett -" szövegrész lép.

(3) A KhR. 4. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter - a vezetői megbízás és a felmentés kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezető felett."

(4) A KhR. 5. §-a 5. § (1) bekezdésre változik, és szövege "(a továbbiakban: miniszter)" szövegrészt követően "a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter," szövegrésszel egészül ki.

(5) A KhR. 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A közigazgatási hivatalok működésére a költségvetési törvény Belügyminisztérium fejezetében elkülönített összeggel kapcsolatban az 1992. évi XXXVIII. törvény 49. §-ának f) pontjában meghatározott jogkörök gyakorlása során a belügyminiszter előzetesen megkéri a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter véleményét."

(6) A KhR. 6. §-a a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A belügyminiszter ellátja a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi, a kisebbségi települési önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének, továbbá a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésének, valamint a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatoknak a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja az (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogokat.

(5) A 12-18. §-okban meghatározott feladatok ellátása körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kezdeményezi, szervezi és ellenőrzi:

a) az ágazati minisztériumok és a hivatalvezetők együttműködését,

b) a több ágazati dekoncentrált szerv bevonásával végzendő, több megyére kiterjedő ellenőrzések összehangolt tervezését és végrehajtását,

c) az ágazati informatikai fejlesztési tervek és a területi államigazgatási szervek szükségleteinek, fejlesztéseinek összehangolását,

d) külön jogszabályban foglaltak szerint az államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők képzésére, továbbképzésére vonatkozó ágazati minisztériumi és területi tervek összehangolását.

(6) A belügyminiszter, illetve a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter - feladatkörében - meghatározott ügyben eljárásra az illetékességgel rendelkező hivatalvezető helyett más hivatalvezetőt jelölhet ki."

(7) A KhR. 15. §-a 15. § (1) bekezdésre változik, és a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A több megyét érintő, illetve a főváros közigazgatási határán túlterjedő - az (1) bekezdésben meghatározott - területi koordinációs feladatok ellátásáról a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gondoskodik."

(8) A KhR. 23. §-ának (2) és (3) bekezdésében a "belügyminiszter" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter" szövegrész lép, a (2) bekezdés "- az érdekelt" szövegrészt követően a "miniszterek, valamint a belügyminiszter véleményének előzetes kikérésével" szövegrésszel egészül ki.

11. § A területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és elfogadásának rendjéről szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR.) 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(4. § A területfejlesztési koncepciók és programok egyeztetésében - az e rendelet 5-9. §-aiban meghatározottak szerint - a következők vesznek részt:)

"c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott politikai államtitkára (a továbbiakban: államtitkár) útján,"

12. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés rendjéről szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TeiR.) 3. §-a (2) bekezdésének eb) pontja a "a területfejlesztésben és -rendezésben közreműködő minisztereknek" szövegrész után kiegészül a következő szövegrésszel:

"[(2) Az országos területi információs rendszer feladatai:

e) adatot, információt szolgáltat:]

valamint a Miniszterelnöki Hivatalban a közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott politikai államtitkárnak (a továbbiakban: államtitkár);"

13. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok és az elkülönített állami pénzalapok egymáshoz kapcsolódó célú, rendeltetésű előirányzatainak összehangolt felhasználásának szabályairól szóló 263/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: AR.) 3. §-a (1) bekezdésének a "(továbbiakban: előirányzat kezelője)" szövegrész után kiegészül "- a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatás- és területpolitikai feladattal megbízott államtitkára (a továbbiakban: államtitkár) előzetes véleményének kikérésével -" szövegrésszel.

(2) Az AR. 3. §-ának (2) bekezdése "az előirányzatok kezelőivel" szövegrésze után kiegészül a "valamint az államtitkárral" szövegrésszel.

(3) Az AR. 3. §-ának (3) bekezdése a "területfejlesztési tanácsok" szövegrész után kiegészül a "továbbá az államtitkár" szövegrésszel.

(4) Az AR. 3. §-ának (4) bekezdése a "területfejlesztési tanácsok" szövegrész után kiegészül a "- az államtitkár előzetes véleményének kikérésével -" szövegrésszel.

(5) Az AR. 4. §-ának (1) bekezdése a "célszerűen megvalósítható" szövegrész után kiegészül a "- figyelemmel az államtitkár előzetes véleményében foglaltakra -" szövegrésszel.

(6) Az AR. 4. §-a (2) bekezdésének első mondata a "tájékoztatják egymást" szövegrész után kiegészül a "továbbá az államtitkárt" szövegrésszel; a második mondata "az érintettek" szövegrész után, továbbá a harmadik mondata az "előirányzatok kezelőinek" szövegrész után kiegészül "- az államtitkár közreműködésével -" szövegrésszel.

(7) Az AR. 9. §-a (6) bekezdésének második mondata a "pályázók" szövegrész után kiegészül "és az államtitkár vagy megbízottja" szövegrésszel.

14. § A Balatonnal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 62/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ában a "Balatoni Regionális Tanáccsal" szövegrész helyébe a "Balaton Fejlesztési Tanáccsal" szövegrész lép, az "átmenetileg" szövegrész kimarad, valamint a "gazdasági miniszter" szövegrész helyébe "a Miniszterelnöki Hivatal e feladatokkal megbízott politikai államtitkára (a továbbiakban: államtitkár)" szövegrész lép; továbbá 2. §-a felvezető szövegében, 3. §-a (1) és (2) bekezdésében, valamint 4. §-ában a "gazdasági miniszter" szövegrész helyébe "az államtitkár" szövegrész lép; egyúttal a 2. § m) pontja hatályát veszti.

15. § A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 137/1998. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. §-ának g), h) és i) pontjainak jelölése h), i) és j) pontra változik, és a következő g) ponttal egészül ki:

(3. § A miniszter)

"g) ellátja - az Oktatási és Módszertani Igazgatóság kivételével - a Magyar Közigazgatási Intézet irányítását."

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közigazgatás korszerűsítésének kormánybiztosa feladatairól szóló 112/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 3. §-ának b) pontja a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[2] A 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 3. §-ának c) pontját a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § 4. bekezdése hatályon kívül helyezte

[3] Megállapította a 323/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[4] A 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának b) pontját a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § 4. bekezdése hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék