26/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Nagy-Mező-Arany-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a 13. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom "Nagy-Mező-Arany-hegy Természetvédelmi Terület" néven a Pécsvárad 055/14B, 055/16A, B, C, 059/2-4, 3287/5A, B, 3288, Hosszúhetény 0144, 0145, 0147/A-C, 0148/1A, B, C, D, F, G, 0150, 0151, 0152, 2755/3, 2757/2, 2758/1A, B, C, D, F, G, H, 2769, 2778/A, B, C, 2787/A, B, C, D, E, F, G ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 101 hektár kiterjedésű területet.

2. § A Természetvédelmi Terület Pécsvárad 055/16A, B, Hosszúhetény 0147/B, 0148/G, 2758/1D ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú területeit fokozottan védetté nyilvánítom.

3. § A védetté nyilvánítás célja a Mecsek-hegység déli lábánál elterülő karsztbokorerdő és legelő jellegzetes növényegyütteseinek, a rendkívüli fajgazdagságot mutató maradványterületeknek a megőrzése.

4. § A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.