4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Kiskunlacháza 040/25, Ráckeve 0671 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 11,7 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a szélsőséges, alföldi viszonyok közé telepített erdő, a benne megtelepült természetes növény- és állatvilág, a terület kultúrtörténeti és tájképi értékeinek védelme.

3. §[1] A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.06.10.