54/1996. (XII. 27.) NM rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I. 30.) NM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 2/1994. (I. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed valamennyi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásra. Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nem állami szerv által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra is."

2. § Az R. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A személyes gondoskodás egyes formáinak szakmai létszámkövetelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza."

3. § Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A módszertani feladatok ellátásával megbízott intézmény [Szt. 88. § (1) bek. c) pontja] vagy az intézmény keretében működő módszertani csoport [a továbbiakban együtt: módszertani csoport] segítséget nyújt a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások megszervezéséhez és működtetéséhez a megye illetékességi területén."

4. § Az R. 15. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik a háziorvosi szolgálattal, az otthoni szakápolást végző szolgálattal, a körzeti védőnővel, a kórházi szociális nővérrel, valamint az egyéb személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekkel.

(2) Ha a gondozó egészségügyi képesítéssel rendelkezik, a szakképesítésének megfelelő egészségügyi ellátást nyújthat a gondozottnak. E tevékenységet a gondozott háziorvosának írásos megbízása alapján, vele együttműködve végzi."

5. § Az R. 22. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A falugondnok tevékenységének részletes szakmai szempontjait a Nyugdíjas Egészségügyi Dolgozók Otthona Módszertani Osztály által kiadott módszertani levél tartalmazza."

6. § Az R. 41. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakosított ellátást nyújtó intézményekben - ha a férőhelyek száma és tárgyi feltételek lehetővé teszik - 20-50 fős gondozási egységeket kell kialakítani."

7. § Az R. 42. §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (1)-(2) bekezdés számozása (2)-(3) bekezdésre módosul:

"(1) A bentlakásos intézménynek legalább 10 fő ellátására alkalmasnak kell lenni úgy, hogy valamennyi műszakban biztosítani kell a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket."

8. § Az R. 81. §-ának (1) bekezdése az alábbi d)-e) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi d) pont helyébe az alábbi f) pont lép:

(Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények különösen)

"d) a pszichiátriai betegek átmeneti intézménye;

e) a szenvedélybetegek átmeneti intézménye;

f) a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása [az a)-f) pont alattiak a továbbiakban együtt: átmeneti intézmény]."

9. § Az R. 99. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója e rendelet hatálybalépése után munkaviszonyt az adott munkakörre előírt szakképesítéssel nem rendelkező munkavállalóval a 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet 2. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával létesíthet."

10. § Az R. 102. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A normatív állami hozzájárulást igénybe nem vevő nem állami szociális intézmény e rendelet 92. §-ának (2) bekezdését, 94. §-ának d) pontját nem köteles alkalmazni."

11. § Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.

12. § (1) Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R. 22. §-ának (1) bekezdése és 73. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti,

b) az R. 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében a "munkajutalom" szó helyébe a "munkaterápiás jutalom" szó, a "munkajutalomban" szó helyébe a "munkaterápiás jutalomban" szó lép.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor már működő intézmény az 1. számú mellékletében foglaltak végrehajtásáról az alábbi ütemezés szerint gondoskodik:

a) 1998. december 31-ig el kell hogy érje a szakmai munkakörökben alkalmazottak létszáma

aa) az alapellátás körébe tartozó szolgáltatás esetében a norma 60%-át,

ab) a szakosított ellátások körébe tartozó intézmény esetében a norma 75%-át;

b) 2001. december 31-ig valamennyi személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménynél és szolgáltatásnál a szakmai munkakörökben alkalmazottak létszáma el kell hogy érje az 1. számú melléklet szerinti létszámot.

1. számú melléklet az 54/1996. (XII. 27.) NM rendelethez

"1. számú melléklet a 2/1994. (I. 30.) NM rendelethez

A személyes gondoskodás formáinak szakmai létszámnormái
I. ALAPELLÁTÁSOK
1.Étkeztetés
Szociális konyha és népkonyha
konyhavezető1 fő
szociális gondozó1 fő
2.Házi segítségnyújtás
- gondozói körzet (800-1000 fő lakos):házi gondozó 1 fő
(1 fő hivatásos gondozó maximálisan 5-6 főt lásson el),
- gondozási központonként:vezető-irányító-szervező
gondozó 1 fő
3.Családsegítés
- családgondozói körzet (2500-3000 fő lakos):családgondozó 1 fő
- családsegítő szolgálat/ központonként (30000 fő lakos):családgondozó 5 fő
(ebből: 3 fő felsőfokú végzettségű és 2 fő középfokú végzettségű)
4.Bölcsődei ellátás
- 3 éves kor alattiakat ellátó gyermekcsoport:maximum 12 fő gyermeklétszám
- fogyatékos gyermekeket ellátó csoport:maximum 8 fő gyermeklétszám
Intézményenként
- orvos :havonta napi átlag 2 óra
- vezető gondozó:1 fő
- gyermekcsoportonként gondozó2 fő
(5 vagy több gyermekcsoport esetén intézményenként további 2 fő gondozó szükséges)
- hetes bölcsődében éjszakai szolgálatot teljesítő gondozó:2 fő
- tejkonyhavezető:1 fő
- gazdasági, élelmezésvezető:1 fő
II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. Ápolást, gondozást nyújtó intézmények
Az intézménytípus feladatellátásának jellege miatt (3 műszakos folyamatos ellátás) az intézményvezetőn felül minimálisan 3 fő alkalmazása szükséges.
Ezen túlmentően:
50 fős gondozási egységenként:
A) Időskorúak otthona
a) Egészségügyi feladatok ellátásához
- orvos:havonta napi átlag 2 óra
- 100 fh. felett:havonta napi átlag 6 óra
(ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást)
- 200 fh. felett:1 fő orvosi álláshely
(ezen felül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást)
- vezető ápoló:1 fő
- 50 férőhelyenként osztályvezető ápoló:1 fő
- ápoló, gondozó:10 fő
- fekvőbetegeket ellátó gondozási egységben14 fő
- gyógytornász:0,5 fő
- dietetikus:0,5 fő
- szociális, mentálhigiénés, foglalkoztatási feladatokra:1 fő
b) 100 férőhelyenként szociális, mentálhigiénés, fejlesztő feladatok ellátásához mentálhigiénés csoport:
- mentálhigiénés szakember:1 fő
- foglalkoztatásvezető:1 fő
- szociális munkás:1 fő
B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona
a) Egészségügyi feladatok ellátáshoz:
- orvos:havonta napi átlag 2 óra
- 100 fh. feletthavonta napi átlag 4 óra
(ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást)
- elmeszakorvos:havonta napi átlag 1 óra
- 200 fh. felett:havonta napi átlag 4 óra
- vezető ápoló:1 fő
- 50 férőhelyenként osztályvezető ápoló:1 fő
- ápoló, gondozó:12 fő
- szociális, mentálhigiénés, foglalkoztatási feladatokra:2 fő
b) 100 férőhelyenként szociális, mentálhigiénés, fejlesztő feladatok ellátáshoz mentálhigiénés csoport:
- szociális munkás:1 fő
- mentálhigiénés szakember:1 fő
- foglalkoztatásvezető:1 fő
C)
1. Felnőttkorú fogyatékosok otthona
a) Egészségügyi feladatok ellátásához:
- orvos:havonta napi átlag 2 óra
- 100 fh. felett:havonta napi átlag 4 óra
(ezen belül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást)
- az otthon jellege szerinti szakorvos:havonta napi átlag 1 óra
- vezető ápoló:1 fő
- 50 férőhelyenként osztályvezető ápoló:1 fő
- ápoló, gondozó:18 fő
- dietetikus:0,5 fő
- gyógypedagógus:1 fő
- gyógytornász:0,5 fő
- szociális, mentálhigiénés, foglalkoztatási feladatokra:2 fő
b) 100 férőhelyenként szociális, mentálhigiénés, fejlesztő feladatok ellátáshoz mentálhigiénés-csoport:
- szociális munkás:1 fő
- mentálhigiénés szakember:1 fő
- foglalkoztatásvezető:1 fő
2. Kiskorú fogyatékosok otthona
a) Egészségügyi feladatok ellátásához:
- orvos:havonta napi átlag 4 óra
- gyermekszakorvos vagy gyermekpszichiáter, illetve egyéb szakorvos:havonta napi átlag 2 óra
- vezető ápoló:1 fő
- 50 férőhelyenként osztályvezető ápoló:1 fő
- ápoló, gondozó:20 fő
- gyógypedagógus:2 fő
- pszichológus, mentálhigiénés szakember:1 fő
- gyógytornász, konduktor:1 fő
- dietetikus:0,5 fő
- óvónő, foglalkoztatásvezető:1 fő
b) 100 férőhelyenként szociális, mentálhigiénés, fejlesztő feladatok ellátáshoz mentálhigiénés nevelési csoport:
- szociális munkás:1 fő
- mentálhigiénés szakember:1 fő
- foglalkoztatásvezető:1 fő
D) Hajléktalanok ápoló, gondozó otthona
a) Egészségügyi feladatok ellátásához:
- orvos:havonta napi átlag 2 óra
(ezen felül kell biztosítani a szükséges szakorvosi ellátást)
- vezető ápoló:1 fő
- ápoló, gondozó:7 fő
b) Szociális, mentálhigiénés feladatok ellátáshoz:
- szociális munkás:1 fő
- mentálhigiénés szakember:1 fő
2. Rehabilitációs intézmények
Az intézménytípus feladatellátásának jellege miatt (3 műszakos folyamatos ellátás) minimálisan 3 fő alkalmazása szükséges.
Ezen túlmenően:
50 fős gondozási egységenként:
A) Fogyatékosok rehabilitációs intézménye
a) Egészségügyi feladatok ellátáshoz:
- orvos:havonta napi átlag 1 óra
- 100 fh. felett:havonta napi átlag 2 óra
(ezen felül kell a szükséges szakorvosi ellátást biztosítani)
- vezető ápoló:1 fő
- 50 férőhelyenként osztályos ápoló:1 fő
- ápoló, gondozó:8 fő
- mozgássérültek ellátásához:12 fő
- dietetikus:0,5 fő
- gyógytornász, konduktor:1 fő
b) Szociális, mentálhigiénés, nevelési feladatok ellátáshoz:
- szociális munkás:1 fő
- pszichológus, mentálhigiénés szakember:1 fő
- foglalkoztatásvezető:1 fő
- gyógypedagógus, pedagógus:2 fő
(intézményben történő oktatás-képzés esetén a szükséges pedagógus létszámot ezen felül kell biztosítani)
- munkavezető:1 fő
B) Pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
a) Egészségügyi feladatok ellátásához:
- orvos:havonta napi átlag 1 óra
- 100 fh. felett:havonta napi átlag 2 óra
(ezen felül kell a szükséges szakorvosi ellátást biztosítani)
- ápoló, gondozó:4 fő
b) Szociális, mentálhigiénés, foglalkoztatási feladatok ellátáshoz:
- szociális munkás:2 fő
- pszichológus, mentálhigiénés szakember:1 fő
- munkavezető:3 fő
3. Átmeneti ellátást nyújtó intézmények
Az intézménytípus feladatellátásának jellege miatt (3 műszakos folyamatos ellátás) minimálisan 3 fő alkalmazása szükséges.
Ezen túlmenően:
A) Gyermekek átmenti otthona (20 fős gondozási egység)
- orvos:havonta napi átlag 1 óra
- ápoló, gondozó:3 fő
- pedagógus:1 fő
- gyermekfelügyelő:1 fő
- szociális munkás:1 fő
- pszichológus, mentálhigiénés szakember:1 fő
B) Idősek, fogyatékosok gondozóháza (50 fős gondozási egység)
- orvos:havonta napi átlag 1 óra
- ápoló, gondozó:8 fő
- gyógytornász:0,5 fő
- szociális munkás:1 fő
C) Hajléktalanok átmenti szállása (50 fős gondozási egység)
a) Egészségügyi feladatok ellátáshoz:
- orvos:havonta napi átlag 0,5 óra
- ápoló, gondozó:2 fő
b) Szociális, mentálhigiénés feladatok ellátásához:
- szociális munkás:2 fő
- pszichológus, mentálhigiénés szakember:1 fő
- szociális asszisztens:1 fő
4. Nappali ellátást nyújtó intézmények
A) Idősek klubja (20 fős gondozási egységre)
a) 5 napos nyitvatartás esetén
- gondozó:2 fő
b) folyamatos nyitvatartás esetén
- gondozó:3 fő
B) Fogyatékosok nappali gondozó intézménye (20 fős gondozási egységre)
- gyógypedagógus vagy pedagógus:1 fő
- gondozó:4 fő
C) Szenvedélybetegek nappali intézménye (20 fős gondozási egységre)
- szociális munkás:1 fő
- pszichológus, mentálhigiénés szakember:1 fő
- gondozó1 fő
D) Nappali melegedő (50 fős gondozási egységre)
- szociális munkás:1 fő
- szociális asszisztens:0,5 fő
5. Módszertani feladatok ellátására kijelölt intézmény
Módszertani csoport:
- felsőfokú végzettségű egészségügyi vagy szociális szakember:1 fő
- pszichológus, mentálhigénés szakember vagy pedagógus, gyógypedagógus:1 fő
- jogász vagy közgazdász vagy pénzügyi szakember:1 fő"

2. számú melléklet az 54/1996. (XII. 27.) NM rendelethez

"2. számú melléklet a 2/1994. (I. 30.) NM rendelethez

Képesítési előírások a személyes gondoskodás egyes formáiban dolgozók részére
Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés
I. Alapellátások
1.Étkeztetésintézményvezetőközépfokú szociális, egészségügyi, vendéglátóipari, kereskedelmi
2.Házi segítségnyújtásházi gondozóközépfokú:
a)szociális:
szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális otthoni ápoló, ÖNO és házi szociális gondozó
b)egészségügyi:
ápoló,egészségügyi gyermekotthoni gondozó, bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és gyermekgondozó
3.Családsegítéscsaládgondozófelsőfokú:
a)társadalomtudományi:
szociális munkás, szociális szervező, szociológus, pedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociálpolitikus, pszichológus, mentálhigiénés szakember, igazgatási szervező, jogász, népművelő, teológus
b)egészségügyi:
orvos, védőnő, diplomás ápoló
középfokú:
szociális asszisztens,
szociálpedagógiai asszisztens
4.Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, családi napközi)intézményvezetőfelsőfokú:
a)szakirányú felsőfokú képesítés:
bölcsődei szakgondozó (másodfokú szakosító)
b)csecsemő- és gyermekgondozói oklevéllel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő
szakgondozóbölcsődei szakgondozó
gondozócsecsemő- és gyermekgondozó
II. Szakosított ellátások
1.Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti intézményekintézményvezetőfelsőfokú:
a)társadalomtudományi:
szociálpolitikus, szociális munkás, szociális szervező, gyógypedagógus, pszichológus, igazgatásszervező, jogász, közgazdász, humán szervező
Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés
b)egészségügyi:
orvos, védőnő, intézetvezető, diplomás ápoló, mentőtiszt
- rehabilitációs intézményben továbbá:pedagógus, szociálpedagógus
orvosbelgyógyász szakorvos
- pszichiátriai betegek otthonában:ideg-elme szakorvos
- fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthonában, átmeneti otthonában:gyermekszakorvos
vezető beosztású ápolódiplomás ápoló, intézetvezető, vezetési ismereteket nyújtó felsőfokú tanfolyamot végzett középfokú végzettségű ápoló
- pszichiátriai betegek otthonában:elmeápolói szakképesítéssel rendelkező:
diplomás ápoló, intézetvezető, vezetési ismereteket nyújtó felsőfokú tanfolyamot végzett középfokú végzettségű ápoló
mentálhigiénés szakemberfelsőfokú:
pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember
középfokú:
mentálhigiénés asszisztens
gyógytornászgyógytornász, konduktor
foglalkoztatásvezetőszociális munkás, pedagógus, gyógypedagógus, szociálpedagógus
beosztott ápolóközépfokú:
a)egészségügyi:
ápoló
b)szociális:
szociális otthoni ápoló, szociális gondozó, ápoló
- pszichiátriai betegek otthonában:elmeápoló
- fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó intézményeiben, gyermekek átmeneti intézményeiben továbbá:egészségügyi gyermekotthoni gondozó, bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és gyermekgondozó
2.Nappali ellátást nyújtó intézményekintézményvezető, gondozási központ vezetőfelsőfokú:
azonos a II. 1. a) és b) pontjában felsoroltakkal
- fogyatékosok nappali intézményénél továbbá:pedagógus, óvónő
középfokú:
a)szociális:
szociális asszisztens, szociálpedagógiai asszisztens, szociális gondozó, ápoló, szociális otthoni ápoló, ÖNO és házi szociális gondozó, egészségügyi gyermekotthoni gondozó
Ellátási formaIntézményi munkakörKépesítés
b)egészségügyi:
ápoló
gondozóközépfokú:
a)szociális:
szociális asszisztens, szociális gondozó, ápoló, szociális otthoni gondozó, ÖNO és házi szociális gondozó, bölcsődei szakgondozó
b)egészségügyi:
ápoló"

Tartalomjegyzék