5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet

a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Rácalmás községhatárában lévő, mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 381,8 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja, hogy megőrizze a sziget egyes helyein megmaradt, a Duna árterére jellemző erdőtársulások maradványait, valamint az ezekben élőhelyet találó védett, lágyszárú növényeket, megfelelő szaporodó és táplálkozó helyet biztosítson az árterekre jellemző, védett és fokozottan védett állatfajoknak.

3. §[1] A természetvédelmi terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelethez

A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Fejér vármegye[2]

Rácalmás

058/2, 0509-0510, 0512-0516, 0519-0520, 0523, 0524/1-3, 0526-0532, 0533-0539, 0540/2-4, 0541, 0542/1, 0543-0544

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 4. §-a. Hatályos 2017.06.10.

[2] Módosította az 50/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék